Upphävd författning

Förordning (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

(Sevesoförordningen)

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1999-05-27
Ändring införd
SFS 1999 i lydelse enligt SFS 2005:352
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad 2005:352 har iakttagits.

Allmänna bestämmelser

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om verkställighet av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

2 §  Termer och begrepp som används i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor har samma betydelse i denna förordning.

3 §  Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor och bestämmelserna i denna förordning är tillämpliga på verksamheter där farliga ämnen förekommer i eller överstiger de mängder som anges i den lägre kravnivån i bilagan till denna förordning.

[S2]Verksamheterna enligt första stycket är indelade i två kravnivåer beroende på vilka farliga ämnen som avses och i vilken mängd dessa förekommer.

Anmälan

4 §  En anmälan enligt 7 § lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor skall utöver vad som anges i lagen innehålla uppgift om

 1. verksamhetsutövarens namn, säte och adress,
 2. verksamhetens adress,
 3. namn och befattning på den som ansvarar för verksamheten om denne är någon annan än verksamhetsutövaren, och
 4. mängd och fysikaliskt tillstånd för de farliga ämnen som förekommer.

[S2]Statens räddningsverk får meddela närmare föreskrifter om vad en anmälan skall innehålla.

5 §  Anmälningsplikt enligt 7 § lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor gäller inte för verksamheter som omfattas av kravet på säkerhetsrapport enligt 10 § nämnda lag.

Handlingsprogram

6 §  Ett handlingsprogram enligt 8 § lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor skall vara skriftligt och skall innehålla uppgift om de mål och allmänna handlingsprinciper som verksamhetsutövaren har ställt upp för hanteringen av riskerna för allvarliga kemikalieolyckor samt uppgift om en säkerhetsorganisation för verksamheten.

[S2]Statens räddningsverk får meddela närmare föreskrifter om vad handlingsprogrammet skall innehålla.

 • MÖD 2003:6:Tillstånd till uppförande och drift av anläggning för hantering av ammoniak och ammoniumhydroxid-----Miljödomstolen ogillade ansökan om tillstånd med hänvisning till att säkerhetsrapporten enligt den s.k. Sevesolagen var otillräcklig. Miljööverdomstolen fastställde domen och uttalade att ansökan saknade ett handlingsprogram. Avsaknaden av de uppgifter som ett sådant program skall innehålla bedömdes vara en allvarlig brist som inte kunde läkas genom kompletterande utredning, varför verksamheten inte tilläts.

Tillståndsprövning

7 §  Det är förbjudet att utan tillstånd anlägga eller ändra en verksamhet som omfattas av den högre kravnivån enligt bilagan till denna förordning. Vid tillståndsprövning tillämpas bestämmelserna i 9 kap. 6 § miljöbalken och i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

 • MÖD 2002:74:Tillstånd till verksamheten vid en läkemedelsfabrik-----Länsstyrelsen överklagade miljödomstolens dom med avseende på brister i säkerhetsrapporten. Miljööverdomstolen fann inledningsvis att kravet på en sådan rapport är detsamma i tillståndsprövningar som i det fortlöpande säkerhetsarbetet som Sevesolagen föreskriver för vissa verksamheter. Arbetet med att identifiera och förebygga risker kan inte enligt lagens intentioner göras en gång för alla utan måste pågå kontinuerligt. Slutligen bedömde domstolen att den rapport som bolaget givit in i målet med kompletteringar var godtagbar, bl.a. mot bakgrund av att identifieringen av värsta tänkbara skadehändelse var baserad på vedertagna metoder. Överklagandet avslogs.
 • MÖD 2002:34:Föreläggande enligt miljöbalken-----Länsstyrelsen förbjöd ett bolag att ta en mottagningsstation för perättiksyra i drift innan bolaget erhållit tillstånd för stationen. Miljööverdomstolen fann att mottagningsstationen var så konkret beskriven i bolagets ansökan till Koncessionsnämnden att den fick anses ha prövats genom nämndens beslut och således omfattades av gällande tillstånd. Det var således fel av tillsynsmyndigheten att förelägga bolaget att ansöka om tillstånd och förbjuda bolaget att ta stationen i bruk. Vidare förelåg det inte heller skyldighet för bolaget att ansöka om ett nytt tillstånd enligt Sevesolagen då bolagets verksamhet utgjorde tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken och inte omfattades av Sevesolagens särskilda tillståndsplikt. Uppförandet av mottagningsstationen krävde således inte tillstånd enligt vare sig Sevesolagen eller miljöbalken varför underinstansernas avgöranden upphävdes.

Säkerhetsrapport

8 §  För de verksamheter som omfattas av den högre kravnivån enligt bilagan till denna förordning skall en säkerhetsrapport enligt 10 § lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor upprättas.

9 §  I säkerhetsrapporten skall ingå

 1. uppgift om vem som har utarbetat rapporten,
 2. ett handlingsprogram för hur allvarliga kemikalieolyckor skall förebyggas enligt 8 § lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor,
 3. en intern plan för räddningsinsatser enligt 12 § lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor,
 4. underlag för sådana planer som anges i 3 kap. 6 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor och
 5. uppgift om lager och de farliga ämnen som förekommer eller kan förekomma där.

[S2]Statens räddningsverk får meddela närmare föreskrifter om vad säkerhetsrapporten skall innehålla. Förordning (2005:352).

 • MÖD 2007:20:Säkerhetsrapport för Sevesoanläggningar ----- Inom ett bolags industriområde fanns flera fabriker. En av dem hade beviljats ett separat tillstånd och prövats individuellt, fristående från övrig verksamhet. Räddningsverket överklagade tillståndet och framhöll att prövningens avgränsning till en individuell fabrik inte var förenlig med säkerhetsrapportens avgränsning, som i enlighet med Sevesolagen omfattade samtliga fabriker på verksamhetsområdet. Därmed hade det inte skett någon integrerad miljö- och säkerhetsprövning av hela verksamheten enligt Sevesolagen. Räddningsverket yrkade att tillståndet skulle upphävas och målet återförvisas till miljödomstol för samordnad ny prövning. Miljööverdomstolen (MÖD) uttalade att det är prövningsmyndigheten som slutligt avgör om avgränsningen är lämplig och att säkerhetsfrågan har betydelse för denna avgränsning. Vidare framhöll MÖD att det inte enbart är säkerhetsprövningen vid tillståndsprövningen som säkerställer syftet med Sevesolagstiftningen utan att detta också sker genom att säkerhetsrapporten regelbundet ges in till tillsynsmyndigheten, som har befogenhet att meddela de förelägganden och förbud som behövs. MÖD uttalade slutligen att rättskraften endast omfattar de säkerhetsfrågor som villkorsreglerats i tillståndet eller på annat sätt prövats i tillståndet. Miljööverdomstolen avslog Räddningsverkets överklagande.(Samtidigt med detta avgörande meddelade MÖD följande domar där Räddningsverket överklagat andra avgöranden avseende frågan om säkerhetsrapportens inverkan på prövningen: M 6210-06, M 1877-07, M 7106-06, M 9898-06, M 8161-06).
 • MÖD 2003:6:Tillstånd till uppförande och drift av anläggning för hantering av ammoniak och ammoniumhydroxid-----Miljödomstolen ogillade ansökan om tillstånd med hänvisning till att säkerhetsrapporten enligt den s.k. Sevesolagen var otillräcklig. Miljööverdomstolen fastställde domen och uttalade att ansökan saknade ett handlingsprogram. Avsaknaden av de uppgifter som ett sådant program skall innehålla bedömdes vara en allvarlig brist som inte kunde läkas genom kompletterande utredning, varför verksamheten inte tilläts.

Planer för interna räddningsinsatser

10 §  Statens räddningsverk får meddela föreskrifter om innehållet i de interna planerna för räddningsinsatser enligt 12 § lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor som gäller för verksamheter som omfattas av kravet på säkerhetsrapport.

Information

11 §  Statens räddningsverk får meddela föreskrifter enligt 14 § lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor om innehållet i information som gäller för verksamheter som omfattas av kravet på säkerhetsrapport.

[S2]Statens räddningsverk får även meddela föreskrifter om hur informationen skall lämnas.

Tillsyn

12 §  Statens räddningsverk är central tillsynsmyndighet enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

13 §  Länsstyrelsen och kommunerna skall på begäran lämna den information om tillsynsarbetet som behövs för att Statens räddningsverk skall kunna utföra sitt samordnande, uppföljande och utvärderande ansvar.

[S2]Statens räddningsverk får meddela föreskrifter om verkställighet av första stycket.

14 §  Ett exemplar av anmälan, säkerhetsrapporten och den interna planen för räddningsinsatser enligt 7, 10 och 12 §§ lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor skall av länsstyrelsen sändas till berörda kommuner vars verksamhet berörs av anmälan, säkerhetsrapporten eller den interna planen för räddningsinsatser.

Bilaga

Denna bilaga består av DEL 1 som innehåller en förteckning av farliga ämnen och DEL 2 som innehåller en förteckning av särskilda kategorier av farliga ämnen.
Följande gäller för tillämpningen av denna bilaga
 1. Gas är varje ämne som har ett absolut ångtryck på 101,3 kPa eller högre vid 20 grader C. Vätska är varje ämne som inte definieras som gas och som inte uppträder i fast form vid 20 grader C och normaltryck, 101,3 kPa.
 2. En beredning som innehåller ett ämne som är upptaget i denna bilaga skall jämställas med ämnet om beredningens klassificering överensstämmer med ämnets såvida inte annat anges i bilagan.
 3. Med klassificering och riskfraser avses i denna bilaga de klassificeringar och riskfraser som vid varje enskilt tillfälle skall tillämpas enligt tilllämpliga föreskrifter utgivna av Kemikalieinspektionen och Statens räddningsverk. För ämnen och beredningar som inte omfattas av klassificeringsreglerna i nämnda föreskrifter, men som ändå förekommer eller skulle kunna förekomma vid en verksamhet, och under de förhållanden som råder vid verksamheten innehar eller kan inneha motsvarande egenskaper beträffande möjligheter att orsaka allvarliga olyckshändelser, skall de klassificeringsförfarandena som anges i föreskrifterna användas.
 4. Om ett ämne eller en beredning som är upptagen i del 2 uppvisar egenskaper som medför flera klassificeringar, skall den klassificering som motsvarar den lägsta mängden farligt ämne gälla. Vid tillämpning av summeringen i punkt 8 skall dock det valda gränsvärdet alltid motsvara den aktuella klassificeringen. För ämnen i kategori 4 och 5 skall ADR- klassificeringen ha företräde framför riskfrastilldelningen.
 5. När ett ämne eller en grupp ämnen som ingår i del 1 även kan hänföras till del 2, skall endast de mängder som anges i del 1 beaktas.
 6. För föremål som innehåller explosiva ämnen eller beredningar är det ämnets eller beredningens kvantitet som skall gälla om den är känd. Om denna kvantitet inte är känd skall hela föremålet betraktas som explosivt.
 7. Den mängd farligt ämne som skall beaktas vid tillämpningen av föreskrifterna är den maximala mängd som förekommer eller kan förekomma. Farliga ämnen som förekommer i en verksamhet endast i mängder som är lika med eller understiger 2 procent av den angivna mängden, i del 1 och del 2 i denna bilaga, skall inte tas med i beräkningen av den totala mängd som förekommer om de är placerade inom verksamheten så att de inte kan utlösa en allvarlig olyckshändelse någon annanstans inom den.
 8. Om det inom en verksamhet förekommer eller kan förekomma flera ämnen som anges i denna bilaga i mängder som understiger de gränsmängder som anges för varje ämne skall en summering göras för att fastställa om verksamheten omfattas av bestämmelserna.
Denna summering görs enligt följande formel:
(Summatkn) qx/Qx=q1/Q1+q2/Q2+....+qn/Qn
där qx betecknar den förekommande mängden farligt ämne x för "ämne 1" t.o.m. "ämne n" i förteckningarna över ämne och kategorier av ämnen i denna bilaga och Qx betecknar den i denna bilaga angivna gränsmängden för respektive ämne eller kategori av ämnen.
Denna formel tillämpas för
 1. summering av ämnen och beredningar som är förtecknade i del 1 och som är klassificerade som giftiga eller mycket giftiga, tillsammans med ämnen och beredningar som omfattas av kategorierna 1 eller 2 i del 2,
 2. summering av ämnen och beredningar som är förtecknade i del 1 och som är klassificerade som oxiderande, explosiva, brandfarliga, mycket brandfarliga eller extremt brandfarliga, tillsammans med ämnen och beredningar som omfattas av kategorierna 3, 4, 5, 6, 7 eller 8 i del 2.
 3. summering av ämnen och beredningar som anges i del 1 och som är klassificerade som miljöfarliga (R50 inklusive R50/53 eller R51/53), tillsammans med ämnen och beredningar som omfattas av kategori 9 i del 2.
Om någon av summorna under punkterna 1, 2 eller 3 är lika med eller större än ett (1) skall verksamheten omfattas av bestämmelserna.
DEL 1 - FARLIGA ÄMNEN
Farliga ämnenMängd i ton för tillämpning av lägre kravnivånhögre kravnivån
Gödningsmedel som är blandade eller sammansatta och som är baserade på ammoniumnitrat (innehåller ammoniumnitrat tillsammans med fosfat och/eller pottaska) i vilka kvävehalten på grund av ammoniumnitrat är
- mellan 15,75 och 24,5 viktprocent, och vilka antingen innehåller sammanlagt högst 0,4 procent brännbara/organiska material eller uppfyller kraven i bilaga II till direktiv 80/876/EEG, eller
- 15,75 viktprocent eller mindre utan begränsning för brännbart material,
och vilka i samtliga fall kan undergå självunderhållande sönderfall i enlighet med Förenta nationernas "trough test" enligt dess rekommendationer om transport av farligt gods: Manual of Tests and Criteria, del III, punkt 38.2.5 00010 000
Gödningsmedel som är baserade på ammoniumnitrat i vilka kvävehalten på grund av ammoniumnitrat överstiger
- 24,5 viktprocent, med undantag för blandningar av ammoniumnitrat med dolomit, kalksten och/eller kalciumkarbonat med en renhetsgrad på minst 90 procent, eller
- 15,75 viktprocent för blandningar av ammoniumnitrat och ammoniumsulfat, eller
- 28 viktprocent för blandningar av ammoniumnitrat med dolomit, kalksten och/ eller kalciumkarbonat med en renhetsgrad på minst 90 procent,
och som i samtliga fall uppfyller kraven i bilaga II till direktiv 80/876/EEG.1 2505 000
Ammoniumnitrat och beredningar av ammoniumnitrat i vilka kvävehalten på grund av ammoniumnitrat
- är mellan 24,5 och 28 viktprocent och vilkas halt av brännbara ämnen inte överstiger 0,4 procent, eller
- överstiger 28 viktprocent och vilkas halt av brännbara ämnen inte överstiger 0,2 procent.
Vattenlösningar med ammoniumnitrat i vilka ammoniumnitratkoncentrationen överstiger 80 viktprocent.3502 500
Gödningsmedel som inte uppfyller kraven på i bilaga II i direktiv 80/876/EEG samt kasserat material från tillverkningsprocessen, ammoniumnitrat och beredningar av ammoniumnitrat, ammoniumnitratbaserade gödningsmedel som returneras eller har returnerats från slutanvändaren till en tillverkare, en anläggning för tillfällig lagring eller upparbetning för att omarbetas, återvinnas eller behandlas för säker användning.1050
Gödningsmedel som är sammansatta och baserade på kaliumnitrat, vilka består av kaliumnitrat i pelletform eller granulatform.5 00010 000
Gödningsmedel som är sammansatta och baserade på kaliumnitrat, vilka består av kaliumnitrat i kristallin form.1 2505 000
Arsenikpentoxid, arsenik (V) syra eller dess salter12
Arseniktrioxid, arsenik (III) syra eller dess salter Brom Klor0,1 20 100,1 20 25
Nickelföreningar i inhalerbar pulverform (nickelmonoxid, nickeldioxid, nickelsulfid, trinickeldisulfid, dinickeltrioxid) Etylenimin Fluor Formaldehyd (= 90 %) Väte Väteklorid (kondenserad gas) Blyalkyler Extremt brandfarliga kondenserade gaser (inklusive gasol) och naturgas Acetylen Etylenoxid Propylenoxid Metanol 4,4'-metylenbis (2-kloranilin) eller dess salter, i pulverform Metylisocyanat Syre Toluendiisocyanat Karbonyldiklorid (fosgen) Arseniktrihydrid (arsin) Fosfortrihydrid (fosfin) Svaveldiklorid Svaveltrioxid1 10 10 5 5 25 5 50 5 5 5 500 0,01 0,15 200 10 0,3 0,2 0,2 1 151 20 20 50 50 250 50 200 50 50 50 5 000 0,01 0,15 500 100 0,75 1 1 1 75
Polyklordibensofuraner och polyklordibensodioxiner (inkl. TCDD) beräknade som TCDD-ekvivalenter0,0010,001
Polyklordibensofuraner och polyklordibensodioxiner beräknas med hjälp av följande viktningsfaktorer:
2,3,7,8-TCDD 1,2,3,7,8-PeCDD1 0,52,3,7,8-TCDF 2,3,4,7,8-PeCDF 1,2,3,7,8-PeCDF0,1 0,5 0,05
1,2,3,4,7,8-HxCDD 1,2,3,6,7,8-HxCDD 1,2,3,7,8,9-HxCDD0,11,2,3,4,7,8-HxCDF 1,2,3,7,8,9-HxCDF 1,2,3,6,7,8-HxCDF 2,3,4,6,7,8-HxCDF0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD0,011,2,3,4,6,7,8-HpCDF 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF
OCDD0,001OCDF0,001
(T=tetra, Pe=penta, Hx=hexa, Hp=hepta, O=okta)
CANCEROGENA ÄMNEN vid koncentrationer som överstiger 5 viktprocent: - 4-aminobifenyl och/eller dess salter, - bensotriklorid, - benzidin och/eller dess salter, - bis(klormetyl)eter, - klordimetyleter, - 1,2-dibrometan, - dietylsulfat, - dimetylsulfat, - dimetylkarbamoylklorid, - 1,2-dibrom-3-klorpropan, - 1,2-dimetylhydrazin, - dimetylnitrosamin, - hexametylfosfortriamid, - hydrazin, - 2-naftylamin och/eller dess salter, - 4-nitrodifenyl, samt - 1,3-propansulton 0,5 2
Petroleumprodukter: - bensin och nafta, - fotogen (inklusive flygbränslen), - gasoljor (inklusive dieselbränslen, lätta eldningsoljor och blandkomponenter för gasoljor)2 50025 000

DEL 2 - SÄRSKILDA KATEGORIER AV FARLIGA ÄMNEN SOM INTE SÄRSKILT ANGES I DEL 1

Kategorier av farliga ämnen Mängd i ton för tillämpning av lägre kravnivån högre kravnivån
1. Mycket giftiga (riskfras
R26, R27 eller R28) 5 20
2. Giftiga (riskfras R23, R24 eller R25) 50 200
3. Oxiderande (riskfras R7, R8 eller R9) 50 200
4. Explosiva Här avses ett ämne, preparat eller föremål som omfattas av ADR (riskgrupp 1.4). 50 200
5. Explosiva Här avses ett ämne, preparat eller föremål som omfattas av ADR (riskgrupp 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 eller 1.6), eller riskfras R2 eller R3. 10 50
6. Brandfarliga Här avses brandfarlig vätska klass 2 enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor (riskfras R10). 5 000 50 000
7 a. Mycket brandfarliga 1. Här avses brandfarlig vätska klass 1 eller 2 enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor i det fall vätskan hanteras under sådana betingelser att den kan förorsaka en allvarlig kemikalieolycka, t.ex. högt tryck eller hög temperatur. 50 200
2. Här avses brandfarlig vätska klass 1 enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor i det fall den kan självantända i luft (riskfras R17). 50 200
7 b. Mycket brandfarliga Här avses brandfarlig vätska klass 1 enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor (riskfras R11). 5 000 50 000
8. Extremt brandfarliga 1. Här avses brandfarlig gas enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor samt brandfarlig vätska klass 1 enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor som har en kokpunkt under eller lika med 35 grader C (riskfras R12). 10 50
2. Här avses brandfarliga vätskor enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor som hanteras vid temperatur som är högre än dess kokpunkt. 10 50
9. Miljöfarliga ämnen
Riskfraser:
- R50: "mycket giftigt för vattenlevande organismer" (inklusive R50/53), 100 200
- R51/53: "giftigt för vattenorganismer, kan ge långsiktiga skadeverkningar på vattenmiljön". 200 500
10. All klassificering som inte omfattas av det som anges ovan i kombination med följande riskfraser - R14 "reagerar våldsamt vid kontakt med vatten" (inklusive R14/15) - R29 "avger giftiga gaser vid kontakt med vatten". Förordning (2005:352). 100 50 500 200

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

CELEX-nr
396L0082
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (2001:697) om ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2002:650) om ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 30 juli 2002.
 2. För verksamhet som har påbörjats före den 30 juli 2002 och som genom denna förordning omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor eller som omfattas på en annan kravnivå än tidigare gäller följande:
  • för verksamhet på den lägre kravnivån skall anmälan inges till tillsynsmyndigheten senast före utgången av år 2002,
  • för verksamhet på den högre kravnivån skall säkerhetsrapport och intern plan för räddningsinsatser inges till tillsynsmyndigheten senast den 31 december 2005. Förordning (2003:1144).
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2002-07-30

Förordning (2003:798) om ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2003:1144) om ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Omfattning
ändr. p 2 övergångsbest. till 2002:650
Ikraftträder
2004-02-02

Förordning (2005:352) om ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2005.
 2. För verksamhet som har påbörjats före den 30 juni 2005 och som genom denna förordning omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor eller som omfattas på en annan kravnivå än tidigare gäller följande:
  • handlingsprogram skall upprättas och anmälan inges till tillsynsmyndigheten senast den 30 september 2005,
  • säkerhetsrapport och intern plan för räddningsinsatser skall inges till tillsynsmyndigheten senast den 30 juni 2006.
Omfattning
ändr. 9 §
CELEX-nr
32003L0105
Ikraftträder
2005-06-30

Förordning (2005:817) om ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Omfattning
ändr. bil., p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2002:650
Ikraftträder
2005-12-31

Förordning (2007:716) om ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:1018) om ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Omfattning
ändr. 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:690) om ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Omfattning
ändr. bil.
CELEX-nr
32003L0105
Ikraftträder
2009-08-01

Förordning (2013:263) om ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2013-06-18

Förordning (2013:1161) om ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Omfattning
ändr. bil.
CELEX-nr
32012L0018
Ikraftträder
2014-02-14

Ändring, SFS 2015:236

Omfattning
upph.