Inaktuell version

Lag (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1999-06-03
Ändring införd
SFS 1999 i lydelse enligt SFS 2009:1340
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04
Övrigt
Rättelseblad 2009:1340 har iakttagits.

Inledande bestämmelser

1 §  I denna lag finns bestämmelser om proviantering med icke- gemenskapsvaror och med obeskattade gemenskapsvaror för förbrukning eller försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg vid resa till utländsk ort.

Prop. 1998/99:86: Lagen är avsedd att reglera provianteringen av obeskattade varor och icke-gemenskapsvaror för förbrukning och försäljning ombord på fartyg och luftfartyg i trafik till utländsk ort.

2 §  I denna lag förstås med

[S2]obeskattade varor:

  1. varor som inte har beskattats i Sverige, och
  2. varor som har beskattats i Sverige men där varorna sedan blivit befriade från skatt,

[S3]gemenskapsvaror: varor som anges i artikel 4.7 i rådets förordning (EEG) nr

Prop. 2017/18:16: Av paragrafen framgår bl.a. vad som avses med obeskattade varor. Genom ändringarna i 3 § samt bestämmelserna i 3 kap. 21 a och 5 kap.3 a §§mervärdesskattelagen (1994:200), förkortad ML, kommer möjligheterna att proviantera utan mervärdesskatt inte längre knytas till fartyg som används för utrikes ...

Prop. 2017/18:187: I paragrafen definieras vissa begrepp som används i lagen. Genom ändringen läggs begreppet ”nikotinprodukter” till i uppräkningen. Begreppet definieras som e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter, med en hänvisning till lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter. Begreppet nikotinprodukter används i 7 §. Det görs även en mindre redaktionell ändring i paragrafen.

Prop. 1998/99:86: Paragrafen innehåller definitioner av vad som enligt lagen skall avses med obeskattade varor, gemenskapsvaror och EG:s skatteområde. Med obeskattade varor avses varor som inte belastats med punktskatt och/eller mervärdesskatt. Dit hör också varor som i ett tidigare led belastats med sådan skatt men där varorna sedan blivit skattebefriade genom ett avdrags- eller återbetalningsförfarande. Sådana skattefria varor omfattas av provianteringslagen.

EG:s skatteområde för mervärdeskatt ...

Ändringar

Lag (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Förarbeten
Rskr. 1998/99:243, Prop. 1998/99:86, Bet. 1998/99:SkU21
CELEX-nr
392R2913
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (1999:1332) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:110, Prop. 1999/2000:9, Bet. 1999/2000:SkU8
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2001:903) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Förarbeten
Rskr. 2001/02:63, Prop. 2001/02:29, Bet. 2001/02:SkU9
Omfattning
ändr. 3, 8 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2002:264) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Förarbeten
Rskr. 2001/02:232, Prop. 2001/02:94, Bet. 2001/02:SkU22
Omfattning
ändr. 6 §, rubr. närmast före 14 §; ny 14 a §
Ikraftträder
2002-06-01

Lag (2002:427) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Förarbeten
Rskr. 2001/02:273, Prop. 2001/02:127, Bet. 2001/02:SkU27
Omfattning
ändr. 13, 14 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2009:483) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2009:1339) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Förarbeten
Rskr. 2009/10:107, Prop. 2009/10:15, Bet. 2009/10:SkU12
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2009:1340) om ikraftträdande av lagen (2009:1339) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Omfattning
ikrafttr. av 2009:1339

Lag (2011:292 ) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Förarbeten
Rskr. 2010/11:184, Prop. 2010/11:52, Bet. 2010/11:SkU27
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§
Ikraftträder
2011-04-15

Lag (2011:1395) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 13, 14 §§
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2016:273) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Förarbeten
Rskr. 2015/16:161, Prop. 2015/16:79, Bet. 2015/16:SkU21
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2016-05-01

Lag (2017:1198) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Förarbeten
Rskr. 2017/18:79, Prop. 2017/18:16, Bet. 2017/18:SkU3
Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2018:699) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Förarbeten
Rskr. 2017/18:3, Prop. 2017/18:187, Bet. 2017/18:SkU17
Omfattning
ändr. 6, 7 §§
Ikraftträder
2018-07-01