Prop. 2017/18:187

Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikotinhaltiga produkter

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Linköping den 15 mars 2018

Stefan Löfven

Per Bolund (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att det införs en punktskatt på nikotinhaltiga vätskor som används i elektroniska cigaretter och på nikotinhaltiga produkter för användning i mun eller näsa som inte innehåller tobak. Skatten omfattar dock inte produkter som klassificeras som läkemedel. Vätskorna beskattas med 2 kronor per milliliter och andra nikotinhaltiga produkter beskattas med 200 kronor per kilogram. Skattskyldig ska vara den som yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga produkter, den som säljer skattepliktiga produkter till Sverige genom distansförsäljning, den som till Sverige för in eller importerar sådana produkter eller den som i Sverige tar emot sådana produkter. Från skattskyldighet undantas sådana varor som en enskild person själv transporterar till Sverige om varorna är avsedda för den enskildes eller dennes familjs personliga bruk, dock högst 20 milliliter e-vätska och 200 gram andra nikotinhaltiga produkter per person och tillfälle. Beskattningsmyndighet är Skatteverket förutom vid import från tredjeland, då Tullverket är beskattningsmyndighet.

Förutom en ny lag, benämnd lag om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter, föreslås följdändringar i ett antal andra lagar.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter,

2. lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.,

3. lag om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker,

4. lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg,

5. lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,

6. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),

7. lag om ändring i tullagen (2016:253),

8. lag om ändring i lagen (2018:000) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.,

9. lag om ändring i lagen (2017:1229) om ändring i lagen (2017:405) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

2. Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1. Förslag till lag om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter

Härigenom föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde

1 § Skatt ska betalas till staten för e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter enligt denna lag.

Innebörden av vissa uttryck

2 § I denna lag avses med

e-vätskor: vätskor som innehåller nikotin, – andra nikotinhaltiga produkter: nikotinhaltiga produkter för användning i mun eller näsa, med undantag för e-vätskor och produkter som innehåller tobak och som är hänförliga till kapitel 24 i den lydelse av Kombinerade nomenklaturen (KN) enligt rådets förordning (EEG) 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan som gällde den 1 januari 2017,

yrkesmässig aktivitet: sådan aktivitet som utförs av

1. en juridisk person, eller

2. en enskild person om den avser varor som inte är avsedda för den enskildes eller dennes familjs personliga bruk,

EU-land: områden som tillhör Europeiska unionens punktskatteområde,

tredjeland: länder och områden utanför Europeiska unionens punktskatteområde,

distansförsäljning: försäljning där varorna transporteras till Sverige från ett annat EU-land av säljaren eller av någon annan för säljarens räkning och köpet inte är yrkesmässigt för köparen,

förordning (EG) nr 1272/2008: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 i den lydelse som gällde den 1 januari 2017.

Med import avses i denna lag införsel av skattepliktig vara till Sverige från tredjeland under förutsättning att varan inte omfattas av sådant suspensivt tullförfarande eller suspensivt tullarrangemang som avses i artikel 4.6 i rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG. Med import avses även att varan frisläpps från ett sådant förfarande eller arrangemang.

Med tullskuld och unionsvara avses i denna lag detsamma som i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen.

Skattepliktens omfattning och skattebelopp

3 § Skatt tas ut för e-vätskor med 2 000 kronor per liter vätska.

4 § Skatt tas ut för andra nikotinhaltiga produkter med 200 kronor per kilogram.

5 § Skatt enligt 3 och 4 §§ tas inte ut för

1. produkter som är klassificerade som narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64) eller som hälsofarliga varor enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor,

2. läkemedel som uppfyller kraven för att få säljas enligt 5 kap. 1 § läkemedelslagen (2015:315) eller medicintekniska produkter som får släppas ut på marknaden eller tas i bruk i Sverige enligt 9 § lagen (1993:584) om medicintekniska produkter,

3. produkter som är skattepliktiga enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, eller

4. produkter som vid klassificering och märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 tillhör faroklassen akut toxicitet i farokategorierna 1, 2 eller 3.

Skattskyldighet och lagerhållare

6 § Skattskyldig enligt denna lag är den som

1. godkänts som lagerhållare enligt 9 §,

2. i annat fall än som avses i 1

a) yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor,

b) säljer skattepliktiga varor till köpare i Sverige genom distansförsäljning,

c) från ett annat EU-land för in eller tar emot skattepliktiga varor utan att det är distansförsäljning, eller

3. använder e-vätskor eller andra nikotinhaltiga produkter som förvärvats skattefritt för annat ändamål än det som var förutsättningen för skattefriheten.

7 § Skattskyldig för import av skattepliktiga varor är

1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är skyldig att betala tullen,

2. om importen avser en unionsvara eller om varan ska deklareras för övergång till fri omsättning i Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd.

Från skattskyldighet enligt första stycket undantas varor som, vid varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, ägs av en godkänd lagerhållare.

8 § Från skattskyldighet enligt 6 § 2 c undantas sådana varor som en enskild person själv transporterar till Sverige om varorna är avsedda för den enskildes eller dennes familjs personliga bruk.

Skattefrihet enligt första stycket medges endast för högst 20 milliliter evätskor och 200 gram andra nikotinhaltiga produkter per person och tillfälle.

9 § Som lagerhållare får godkännas den som

1. i Sverige avser att yrkesmässigt

a) tillverka skattepliktiga varor,

b) från ett annat EU-land föra in eller ta emot skattepliktiga varor,

c) importera skattepliktiga varor från tredjeland,

d) från godkänd lagerhållare köpa skattepliktiga varor för återförsäljning till näringsidkare, eller

e) sälja e-vätskor eller andra nikotinhaltiga produkter i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker, och

2. med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som lagerhållare.

Godkännande som lagerhållare ska återkallas om förutsättningarna för godkännande inte längre finns eller om lagerhållaren begär det. Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

10 § Om en godkänd lagerhållare försätts i konkurs, övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är skattskyldigt för varor för vilka skattskyldighet enligt 11 § 1 inträder efter konkursbeslutet.

Skattskyldighetens inträde

11 § Skyldighet att betala skatt inträder

1. för den som är godkänd lagerhållare, när

a) en skattepliktig vara levereras till en köpare som inte är godkänd lagerhållare,

b) en skattepliktig vara tas i anspråk för annat ändamål än försäljning, eller

c) godkännandet som lagerhållare återkallas, varvid skattskyldigheten omfattar skattepliktiga varor som då ingår i dennes lager,

2. för den som är skattskyldig enligt 6 § 2 a, när den skattepliktiga varan tillverkas,

3. för den som är skattskyldig enligt 6 § 2 b eller c, när den skattepliktiga varan förs in till Sverige,

4. för den som är skattskyldig enligt 6 § 3, när den skattepliktiga varan används för annat ändamål än det avsedda,

5. för den som är skattskyldig enligt 7 §, när skyldighet att betala tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om skyldighet att betala tull förelegat.

Avdrag och återbetalning av skatt

12 § En godkänd lagerhållare får göra avdrag för skatt på e-vätskor eller andra nikotinhaltiga produkter

1. som har levererats till en köpare i ett annat EU-land,

2. för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt och som förvärvats från någon som inte är godkänd lagerhållare,

3. för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt och som innehas av lagerhållaren vid tidpunkten för godkännandet,

4. som har förstörts genom oförutsedda händelser eller force majeure,

5. som har använts vid tillverkningen av skattepliktiga varor,

6. som exporterats till tredjeland eller förts till frizon för annat ändamål än att förbrukas där,

7. som har levererats till en sådan köpare som avses i 3 kap. 30 c § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200),

8. som har tagits emot för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till utländsk ort av någon som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg, eller

9. som har tagits emot för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till tredjeland av någon som har tillstånd enligt lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg.

13 § En godkänd lagerhållare som säljer e-vätskor eller andra nikotinhaltiga produkter i en exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker får, utöver vad som anges i 12 §, göra avdrag för skatt på varor som levererats till resande som kan visa upp en färdhandling för resa till tredjeland.

14 § Har skatt betalats i Sverige för e-vätskor eller andra nikotinhaltiga produkter som sedan levererats till en köpare i ett annat EU-land eller exporterats till tredjeland, medges efter ansökan återbetalning av skatten, om inte annat följer av andra stycket. Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige och att varorna förts ut ur landet.

Ansökan om återbetalning enligt första stycket görs skriftligen hos Skatteverket. Ansökan ska omfatta en period om ett kalenderkvartal och ges in till Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång. Återbetalning medges inte för skattebelopp som för kalenderkvartalet understiger 1 500 kronor.

En ansökan om återbetalning ska vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden.

En ansökan som lämnats för en sökande som är en juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade begäran saknade behörighet att företräda sökanden.

15 § Skatteverket medger efter ansökan återbetalning av skatt som har betalats enligt denna lag på varor som har förvärvats av

1. utländsk beskickning, karriärkonsulat i Sverige eller sådan internationell organisation som avses i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,

2. medlem av den diplomatiska personalen vid utländska beskickningar i Sverige och karriärkonsuler vid utländska konsulat i Sverige, under förutsättning att denne inte är svensk medborgare eller stadigvarande bosatt i Sverige.

Medlemsstaters ombud vid en internationell organisation med säte i Sverige och personal hos en sådan organisation har efter ansökan rätt till

återbetalning enligt första stycket, om Sverige har träffat överenskommelse om detta med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation.

16 § Den som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg får, i enlighet med vad som anges i tillståndet, ta emot e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter utan skatt

1. för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till utländsk ort, eller

2. för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till tredjeland. Första stycket gäller endast om varorna tas emot från en godkänd lagerhållare.

Förfarande och överklagande

17 § I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller skatteförfarandelagen (2011:1244), utom i de fall som avses i andra stycket.

Tullverket beslutar om skatt för den som enligt 7 § är skattskyldig vid import. Sådan skatt ska betalas till Tullverket. För skatt som ska betalas till Tullverket gäller tullagen (2016:253).

18 § Beslut enligt 9 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

2.2. Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

dels att 3 kap. 4 § och 4 kap. 3 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 10 §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.

4 §1

Frihet från skatt ska under de förutsättningar som anges i 1 § samt med de begränsningar som framgår av 7 och 8 §§ medges en resande för import av

1. 200 cigaretter eller 100 cigariller eller 50 cigarrer eller 250 gram röktobak eller en proportionell blandning av dessa tobaksvaror,

2. en liter spritdryck eller två liter starkvin,

3. fyra liter vin, och

4. sexton liter starköl. Bestämmelser om hinder för den som inte fyllt 20 år att föra in spritdrycker, vin och starköl i landet finns i 4 kap. 4 §

alkohollagen (2010:1622). En bestämmelse om förbud för den som inte fyllt 18 år att föra in tobaksvaror i landet finns i 13 § tobakslagen (1993:581).

Bestämmelser om hinder för den som inte fyllt 20 år att föra in spritdrycker, vin och starköl i landet finns i 4 kap. 4 §

alkohollagen (2010:1622). En bestämmelse om förbud för den som inte fyllt 18 år att föra in tobaksvaror i landet finns i 13 § tobakslagen (1993:581).

En

bestämmelse om förbud för den som inte fyllt 18 år att föra in elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i landet finns i 19 § lagen ( 2017:425 ) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

I denna lag förstås med spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volymprocent,

starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 volymprocent men inte 22 volymprocent samt mousserande vin,

vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 3,5 men

I denna lag förstås med spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volymprocent,

starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 volymprocent men inte 22 volymprocent samt mousserande vin,

vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 3,5 men

1 Senaste lydelse 2010:1627.

inte 15 volymprocent och som inte är starköl,

starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent.

inte 15 volymprocent och som inte är starköl,

starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent,

e-vätskor: e-vätskor enligt lagen (2018:000) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter,

andra nikotinhaltiga produkter: andra nikotinhaltiga produkter enligt lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

10 §

Vad som sägs i detta kapitel om cigaretter ska även gälla för evätskor och andra nikotinhaltiga produkter. Då ska 0,1 milliliter evätska eller 1 gram andra nikotinhaltiga produkter anses motsvara en cigarett.

Nuvarande lydelse

4 kap.

3 §2

Tull och skatt enligt 1 § ska tas ut med följande belopp.

tull

skatt

spritdryck 4 kr/liter 262 kr/liter starkvin 2 kr/liter 81 kr/liter vin 1 kr/liter 36 kr/liter starköl 3 kr/liter 20 kr/liter cigaretter 34 öre/styck 196 öre/styck cigarrer 86 öre/styck 219 öre/styck röktobak 428 kr/kg 2 422 kr/kg snus 104 kr/kg 762 kr/kg

Föreslagen lydelse

4 kap.

3 §

Tull och skatt enligt 1 § ska tas ut med följande belopp.

tull

skatt

spritdryck 4 kr/liter 262 kr/liter starkvin 2 kr/liter 81 kr/liter vin 1 kr/liter 36 kr/liter starköl 3 kr/liter 20 kr/liter cigaretter 34 öre/styck 196 öre/styck cigarrer 86 öre/styck 219 öre/styck

2 Senaste lydelse 2016:1083.

röktobak

428 kr/kg 2 422 kr/kg

snus

104 kr/kg

762 kr/kg

e-vätskor 320 kr/liter 3 300 kr/liter andra nikotinhaltiga produkter

390 kr/kg 1 225 kr/kg

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

2.3. Förslag till lag om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker

Härigenom föreskrivs att 4 och 5 §§ lagen (1999:445) om exportbutiker ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 §1

I en exportbutik får obeskattade unionsvaror säljas till flygpassagerare som reser till en plats utanför EU:s skatteområde.

Försäljning av varor enligt första stycket får endast avse i denna bestämmelse angivna varor och i särskilt angivna fall följande kvantiteter till varje enskild resande:

1. 200 cigaretter eller 100 cigariller eller 50 cigarrer eller 250 gram röktobak eller en proportionell blandning av dessa tobaksvaror,

2. en liter spritdryck eller två liter starkvin, två liter vin, två liter starköl, och

3. parfym, luktvatten och andra kosmetiska preparat samt choklad- och konfektyrvaror och andra tobaksvaror än sådana som anges ovan.

3. parfym, luktvatten och andra kosmetiska preparat, choklad- och konfektyrvaror, nikotinprodukter och andra tobaksvaror än sådana som anges ovan.

Till den som avreser med bestämmelseort i Norge får försäljning inte ske till större mängder än vad resande får införa tullfritt till det landet.

Vid tillämpning av andra stycket förstås med spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volymprocent,

starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 men inte 22 volymprocent, samt mousserande vin,

vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,

starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent, cigarill: cigarrer med en högsta vikt av 3 gram per styck.

cigarill: cigarrer med en högsta vikt av 3 gram per styck,

nikotinprodukter: e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter enligt lagen ( 2018:000 ) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

5 §2

Om tobaksvaror ska säljas i en exportbutik, ska verksamheten i exportbutiken bedrivas av en godkänd upplagshavare enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt.

Om andra tobaksvaror än snus eller tuggtobak ska säljas i en exportbutik, ska verksamheten i exportbutiken bedrivas av en godkänd upplagshavare enligt

1 Senaste lydelse 2014:1504. 2 Senaste lydelse 2014:1504.

lagen (1994:1563) om tobaksskatt.

Om snus eller tuggtobak ska säljas i en exportbutik ska verksamheten i exportbutiken bedrivas av en godkänd lagerhållare enligt samma lag.

Om alkoholvaror ska säljas i en exportbutik, ska verksamheten i exportbutiken bedrivas av en godkänd upplagshavare enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt.

Exportbutiken ska då vara ett godkänt skatteupplag enligt respektive lag.

Om nikotinprodukter enligt 4 § fjärde stycket ska säljas i en exportbutik, ska verksamheten i exportbutiken bedrivas av en godkänd lagerhållare enligt lagen ( 2018:000 ) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

2.4. Förslag till lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Härigenom föreskrivs att 2 och 7 §§ lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §1

I denna lag förstås med obeskattade varor:

I denna lag förstås med obeskattade varor:

a) varor som inte har beskattats med mervärdesskatt eller, i fråga om punktskattepliktiga varor, punktskatt i Sverige, och

b) varor som har beskattats i Sverige men där varorna sedan blivit befriade från punktskatt eller mervärdesskatt,

unionsvaror: detsamma som i artikel 5.23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen,

icke-unionsvaror: detsamma som i artikel 5.24 i förordning (EU) nr 952/2013,

EU:s tullområde: de områden som anges i artikel 4 i förordning (EU) nr 952/2013,

EU:s skatteområde: det område inom vilket unionens bestämmelser om en viss skatt är tillämpliga.

EU:s skatteområde: det område inom vilket unionens bestämmelser om en viss skatt är tillämpliga,

nikotinprodukter: e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter enligt lagen ( 2018:000 ) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

7 §2

Proviantering med obeskattade alkoholdrycker och tobaksvaror samt icke-unionsvaror får endast ske om tillstånd har beviljats. Tillstånd till proviantering ska beviljas den som bedriver verksamheten på fartyget eller luftfartyget om denne med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt bör beviljas sådant tillstånd.

Proviantering med obeskattade alkoholdrycker, tobaksvaror och nikotinprodukter samt ickeunionsvaror får endast ske om tillstånd har beviljats. Tillstånd till proviantering ska beviljas den som bedriver verksamheten på fartyget eller luftfartyget om denne med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt bör beviljas sådant tillstånd.

Tillstånd enligt första stycket beviljas för viss tid eller för varje tillfälle som proviantering sker. Tillstånd för viss tid får beviljas den som bedriver reguljär trafik eller liknande verksamhet.

1 Senaste lydelse 2017:1198. 2 Senaste lydelse 2011:292.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

2.5. Förslag till lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 12 § i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

12 §2

Uppgifter och handlingar som avser

1. revision ska gallras tio år efter utgången av det kalenderår då revisionen avslutades, och

2. fastighetstaxering ska gallras tolv år efter utgången av det taxeringsår som uppgifterna eller handlingarna kan hänföras till.

Uppgifter och handlingar om godkända upplagshavare, registrerade varumottagare, tillfälligt registrerade varumottagare, registrerade avsändare eller godkända skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt samt lagen (1994:1776) om skatt på energi ska gallras sju år efter utgången av det kalenderår då aktören avregistrerades.

Uppgifter och handlingar om godkända lagerhållare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om skatt på energi samt lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik ska gallras sju år efter utgången av det kalenderår då godkännandet som lagerhållare blev återkallat.

Uppgifter och handlingar om godkända lagerhållare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om skatt på energi, lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik samt lagen (2018:000) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter ska gallras sju år efter utgången av det kalenderår då godkännandet som lagerhållare blev återkallat.

Uppgifter och handlingar som avses i 4 a § ska gallras tio år efter utgången av det kalenderår då de meddelanden som är kopplade till den administrativa referenskoden enligt 22 b § andra stycket lagen om tobaksskatt, 21 b § andra stycket lagen om alkoholskatt eller 6 kap. 4 § andra stycket lagen om skatt på energi eller annan sammanhållande identifikationsuppgift senast ändrades.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:670. 2 Senaste lydelse 2016:1084.

2.6. Förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 15 §, 7 kap. 1 §, 26 kap. 8 §, 37 kap. 7 a och 9 a §§, 41 kap. 3 §, 53 kap. 5 § och 64 kap. 6 § skatteförfarande-lagen (2011:1244) ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt SFS 2017:1228 Föreslagen lydelse

3 kap.

15 §

Med punktskatt avses skatt enligt

1. lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,

2. lagen (1972:820) om skatt på spel,

3. lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,

4. 2 § första stycket 5 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel,

5. lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,

6. lagen (1991:1482) om lotteriskatt,

7. lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.,

8. lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

9. lagen (1994:1564) om alkoholskatt, 10. lagen (1994:1776) om skatt på energi, 11. lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus, 12. lagen (1999:673) om skatt på avfall, 13. lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.,

14. lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik, och

15. lagen (2017:1200) om skatt på flygresor.

14. lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik,

15. lagen (2017:1200) om skatt på flygresor, och

16. lagen ( 2018:000 ) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

7 kap.

1 §

Skatteverket ska registrera

1. den som är skyldig att göra skatteavdrag,

2. den som är skyldig att betala arbetsgivaravgifter,

3. den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200), med undantag för den som är skattskyldig bara på grund av förvärv av sådana varor som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 samma lag,

4. den som utan att omfattas av 19 kap. 1 § mervärdesskattelagen har rätt till återbetalning av ingående mervärdesskatt enligt 10 kap. 9, 11 och 11 b– 13 §§ samma lag,

5. den som gör sådant unionsinternt förvärv som är undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 30 d § första stycket mervärdesskattelagen,

6. en utländsk beskattningsbar person som är etablerad i ett annat EUland och har rätt till återbetalning enligt 10 kap.13 §§mervärdesskattelagen utan att omfattas av 19 kap. 1 § samma lag och inte heller ska registreras enligt 3, 4 eller 5,

7. en beskattningsbar person som är etablerad i Sverige och omsätter tjänster i ett annat EU-land som förvärvaren av tjänsten är skattskyldig för i det landet i enlighet med tillämpningen av artikel 196 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt,

8. den som är skyldig att jämka ingående mervärdesskatt enligt 8 a kap. eller 9 kap.913 §§mervärdesskattelagen,

9. den som är skattskyldig och redovisningsskyldig enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,

10. den som är skattskyldig enligt

a) lagen (1972:820) om skatt på spel,

b) lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,

c) lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,

d) lagen (1991:1482) om lotteriskatt,

e) 10 eller 13 § eller 16 § första stycket eller 36 § 1 lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

f) 9 eller 12 § eller 15 § första stycket lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

g) 4 kap. 3 eller 6 § eller 9 § första stycket eller 12 § första stycket 1 eller 11 kap. 5 § första stycket 1, 2 eller 3 lagen (1994:1776) om skatt på energi,

h) lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,

i) lagen (1999:673) om skatt på avfall,

j) lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.,

k) 8 § första stycket 1 lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik, eller

l) lagen (2017:1200) om skatt på flygresor,

k) 8 § första stycket 1 lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik,

l) lagen (2017:1200) om skatt på flygresor, eller

m) 6 § 1 eller 2 b lagen ( 2018:000 ) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter,

11. den som är skyldig att använda kassaregister enligt 39 kap. 4–6 §§, och

12. den som enligt 39 kap. 11 b § är skyldig att tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras på en byggarbetsplats.

Om den som ska registreras enligt första stycket har en företrädare enligt 5 kap., ska dock företrädaren registreras i stället.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

26 kap.

8 §1

Punktskatt ska redovisas i en särskild skattedeklaration för varje händelse som medför skattskyldighet, om den som är skyldig att lämna skattedeklaration är skattskyldig enligt

1. lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen (1994:1776) om skatt på energi eller lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik och inte ska registreras till följd av 7 kap. 1 §,

1. lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik eller lagen (2018:000) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter och inte ska registreras till följd av 7 kap. 1 §,

2. 16 § första stycket lagen om tobaksskatt, 15 § första stycket lagen om alkoholskatt eller 4 kap. 9 § första stycket lagen om skatt på energi och ska registreras enligt 7 kap. 1 § samt inte företräds av en representant som är godkänd av Skatteverket, eller

3. lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.

37 kap.

7 a §2

Skatteverket får förelägga den som har beviljats återbetalning av punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 1 b och c eller återbetalning av eller kompensation för punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 2 att lämna uppgift som verket behöver för att kunna kontrollera att denne har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter i en ansökan om återbetalning av eller kompensation för punktskatt.

Skatteverket får förelägga den som har beviljats återbetalning av punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 1 b–d eller återbetalning av eller kompensation för punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 2 att lämna uppgift som verket behöver för att kunna kontrollera att denne har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter i en ansökan om återbetalning av eller kompensation för punktskatt.

9 a §3

Skatteverket får förelägga den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) eller som är en annan juridisk person än ett dödsbo, att lämna uppgift om en rättshandling med någon annan.

Föreläggandet ska avse förhållanden som är av betydelse

Föreläggandet ska avse förhållanden som är av betydelse

1 Senaste lydelse 2016:1076. 2 Senaste lydelse 2017:1218. 3 Senaste lydelse 2017:1218.

för kontroll av att andra än den som föreläggs har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter i en ansökan om återbetalning av punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 1 b och c eller åter-betalning av eller kompensation för punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 2.

för kontroll av att andra än den som föreläggs har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter i en ansökan om återbetalning av punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 1 b–d eller åter-betalning av eller kompensation för punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 2.

41 kap.

3 §4

Revision får göras hos

1. den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078),

2. någon annan juridisk person än ett dödsbo,

3. den som har anmält sig för registrering,

4. den som har ansökt om eller är godkänd för F-skatt,

5. sådant ombud för en utländsk beskattningsbar person som avses i 6 kap. 2 §,

6. sådan representant som avses i 16 a § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, 15 a § lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller 4 kap. 9 a § lagen (1994:1776) om skatt på energi,

7. den som har ansökt om godkännande som upplagshavare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,

8. den som har ansökt om registrering som varumottagare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,

9. den som har ansökt om godkännande som skattebefriad förbrukare enligt lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,

10. den som har ansökt om godkännande som registrerad avsändare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi, och

11. den som har ansökt om godkännande som lagerhållare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om skatt på energi eller lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik.

11. den som har ansökt om godkännande som lagerhållare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om skatt på energi, lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik eller lagen (2018:000) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

53 kap.

4 Senaste lydelse 2016:1076.

5 §5

Som beslut om punktskatt anses också

1. beslut om återbetalning av skatt enligt

a) 25 § lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,

b) 29 eller 30 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, eller

b) 29, 30 eller 40 a § lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

c) 28, 29 eller 30 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt, och

c) 28, 29 eller 30 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt, eller

d) 14 § lagen ( 2018:000 ) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter, och

2. beslut om återbetalning eller kompensation enligt 9 kap. 2, 3, 4, 5, 5 a, 6, 8 a, 10 eller 11 § eller 11 kap.1215 §§ lagen (1994:1776) om skatt på energi.

2. beslut om återbetalning eller kompensation enligt 9 kap. 2, 3, 5, 5 a, 6, 8 a, 10 eller 11 § eller 11 kap.1215 §§ lagen (1994:1776) om skatt på energi.

64 kap.

6 §

Den som till följd av lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen eller direkt tillämpliga EU-bestämmelser har rätt att förvärva varor eller tjänster utan mervärdesskatt eller punktskatt, får utöva den rätten genom en ansökan om återbetalning av skatten. Detta gäller dock inte om någon av följande bestämmelser om återbetalning av skatt är tillämplig på förvärvet:

– 10 kap. 5–8 §§ mervärdes0skattelagen (1994:200), – 31 d § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, – 31 d § lagen (1994:1564) om alkoholskatt, eller

9 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi.

31 d § lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

9 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi, eller

15 § lagen ( 2018:000 ) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

2. Bestämmelserna i 53 kap. 5 § i den äldre lydelsen gäller fortfarande i fråga om beslut som avser förhållanden före den 1 januari 2016.

5 Senaste lydelse 2017:1224.

2.7. Förslag till lag om ändring i tullagen (2016:253)

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 1 § tullagen (2016:253) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

1 §1

Bestämmelser om skyldighet att betala annan skatt än tull vid import eller införsel till det svenska tullområdet finns i

– lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam, – mervärdesskattelagen (1994:200), – lagen (1994:1563) om tobaksskatt, – lagen (1994:1564) om alkoholskatt, – lagen (1994:1776) om skatt på energi, och

– lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik.

– lagen (1994:1776) om skatt på energi,

– lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik, och

– lagen ( 2018:000 ) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

Skatt som avses i första stycket ska fastställas och betalas enligt det förfarande som gäller för tull, om inte något annat föreskrivits. Om det i beskattningsunderlaget för sådan skatt ska ingå tullvärde, tull eller motsvarande avgift som fastställts i annan valuta, ska sådant underlag omräknas till svensk valuta efter den kurs som enligt tullagstiftningen gällde den dag då tullvärdet fastställdes.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2016:1086.

2.8. Förslag till lag om ändring i lagen (2018:000) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 4 § lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. i stället för lydelsen enligt lagen (2018:000) om ändring i lagen om frihet från skatt vid import, m.m. ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt prop. 2017/18:000 Ny lag om tobak och liknande produkter

Föreslagen lydelse

3 kap.

4 §

Frihet från skatt ska under de förutsättningar som anges i 1 § samt med de begränsningar som framgår av 7 och 8 §§ medges en resande för import av

1. 200 cigaretter eller 100 cigariller eller 50 cigarrer eller 250 gram röktobak eller en proportionell blandning av dessa tobaksvaror,

2. en liter spritdryck eller två liter starkvin,

3. fyra liter vin, och

4. sexton liter starköl. Bestämmelser om hinder för den som inte fyllt 20 år att föra in spritdrycker, vin och starköl i landet finns i 4 kap. 4 § alkohollagen (2010:1622). En bestämmelse om förbud för den som inte fyllt 18 år att föra in tobaksvaror i landet finns i 5 kap. 20 § lagen (2018:000) om tobak och liknande produkter.

Bestämmelser om hinder för den som inte fyllt 20 år att föra in spritdrycker, vin och starköl i landet finns i 4 kap. 4 § alkohollagen (2010:1622). En bestämmelse om förbud för den som inte fyllt 18 år att föra in tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i landet finns i 5 kap. 20 § lagen (2018:000) om tobak och liknande produkter.

I denna lag förstås med spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volymprocent,

starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 volymprocent men inte 22 volymprocent samt mousserande vin,

vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,

I denna lag förstås med spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volymprocent,

starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 volymprocent men inte 22 volymprocent samt mousserande vin,

vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,

starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent.

starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent,

e-vätskor: e-vätskor enligt lagen ( 2018:000 ) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter,

andra nikotinhaltiga produkter: andra nikotinhaltiga produkter enligt lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

2.9. Förslag till lag om ändring i lagen (2017:1229) om ändring i lagen (2017:405) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) i stället för lydelsen enligt lagen (2017:1229) om ändring i lagen (2017:405) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt SFS 2017:1229 Föreslagen lydelse

7 kap.

1 §

Skatteverket ska registrera

1. den som är skyldig att göra skatteavdrag,

2. den som är skyldig att betala arbetsgivaravgifter,

3. den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200), med undantag för den som är skattskyldig bara på grund av förvärv av sådana varor som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 samma lag,

4. den som utan att omfattas av 19 kap. 1 § mervärdesskattelagen har rätt till återbetalning av ingående mervärdesskatt enligt 10 kap. 9, 11 och 11 b– 13 §§ samma lag,

5. den som gör sådant unionsinternt förvärv som är undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 30 d § första stycket mervärdesskattelagen,

6. en utländsk beskattningsbar person som är etablerad i ett annat EUland och har rätt till återbetalning enligt 10 kap.13 §§mervärdesskattelagen utan att omfattas av 19 kap. 1 § samma lag och inte heller ska registreras enligt 3, 4 eller 5,

7. en beskattningsbar person som är etablerad i Sverige och omsätter tjänster i ett annat EU-land som förvärvaren av tjänsten är skattskyldig för i det landet i enlighet med tillämpningen av artikel 196 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt,

8. den som är skyldig att jämka ingående mervärdesskatt enligt 8 a kap. eller 9 kap.913 §§mervärdesskattelagen,

9. den som är skattskyldig och redovisningsskyldig enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,

10. den som är skattskyldig enligt

a) lagen (1972:820) om skatt på spel,

b) lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,

c) lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,

d) lagen (1991:1482) om lotteriskatt,

e) 10 eller 13 § eller 16 § första stycket eller 36 § 1 lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

f) 9 eller 12 § eller 15 § första stycket lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

g) 4 kap. 3 eller 6 § eller 9 § första stycket eller 12 § första stycket 1 eller 11 kap. 5 § första stycket 1, 2 eller 3 lagen (1994:1776) om skatt på energi,

h) lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,

i) lagen (1999:673) om skatt på avfall,

j) lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.,

k) 8 § första stycket 1 lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik, eller

l) lagen (2017:1200) om skatt på flygresor,

k) 8 § första stycket 1 lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik,

l) lagen (2017:1200) om skatt på flygresor, eller

m) 6 § 1 eller 2 b lagen ( 2018:000 ) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter,

11. den som är skyldig att använda kassaregister enligt 39 kap. 4–6 §§, 12. den som enligt 39 kap. 11 b § är skyldig att tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras på en byggarbetsplats, och

13. den som betalar ut ersättning som är underlag för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Om den som ska registreras enligt första stycket har en företrädare enligt 5 kap., ska dock företrädaren registreras i stället.

3. Ärendet och dess beredning

I budgetpropositionen för 2018 (prop. 2017/18:1 Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor avsnitt 6.28) föreslog regeringen att en skatt på elektroniska cigaretter utan tobak skulle införas och angav att beskattningen bör träda i kraft den 1 juli 2018.

I en promemoria från Finansdepartementet, Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikotinhaltiga produkter, föreslogs hur en sådan skatt skulle utformas. Promemorians lagförslag finns i bilaga 1. Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 2. Remissyttrandena finns tillgängliga i lagstiftningsärendet.

Lagrådet

Regeringen beslutade den 1 februari 2018 att inhämta Lagrådets yttrande över lagförslagen i bilaga 3. Lagrådet lämnade förslagen utan erinran. Lagrådets yttrande finns i bilaga 4. I förhållande till lagrådsremissen har vissa mindre språkliga och redaktionella ändringar gjorts.

Hänvisningar till S3

4. Bakgrund och gällande rätt

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd antog den 3 april 2014 direktiv 2014/40/EU om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG, nedan kallat tobaksproduktdirektivet. Förutom regler om tobaksprodukter innehåller direktivet även regler om elektroniska cigaretter, nedan kallade e-cigaretter, och påfyllningsbehållare. Direktivets regler ska tillämpas under förutsättning att produkterna inte omfattas av kravet på ett godkännande enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (humanläkemedelsdirektivet) eller kraven som anges i rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter.

Läkemedelsverkets inställning var tidigare att e-cigaretter som innehåller nikotin skulle bedömas som läkemedel. I en dom den 17 februari 2016 fastslog dock Högsta förvaltningsdomstolen att ecigaretter som innehåller nikotin inte utifrån sin funktion ska bedömas som läkemedel. Domen innebar att tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter och påfyllningsbehållare behövde genomföras i svensk lagstiftning. I proposition 2016/17:132 föreslog regeringen därför bestämmelser avseende e-cigaretter som bl.a. innebär att en skyldighet införs för tillverkare och importörer att anmäla produkter, att tillverkare och leverantörer blir ansvariga för att dessa produkter uppfyller vissa krav och att restriktioner avseende reklam för e-cigaretter och påfyllningsbehållare införs. Riksdagen beslutade i enlighet med förslaget den 17 maj 2017 och lagändringarna började gälla den 1 juli 2017. Större

delen av de nya reglerna infördes genom den nya lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. För närvarande pågår arbete med att föra över reglerna till en ny lag.

Det finns på EU-nivå inte några regler som specifikt rör beskattning av e-cigaretter. Medlemsstaterna har således möjlighet att införa och utforma regler om sådan beskattning så länge reglerna inte leder till gränsformaliteter i handeln mellan medlemsstater samt följer de generella unionsrättsliga reglerna om proportionalitet och likabehandling.

5. Beskattning av elektroniska cigaretter, m.m.

5.1. E-cigaretter och andra nikotinprodukter

En e-cigarett är en elektronisk apparat som förångar en vätska så att den kan andas in. Vätskan kan vara med eller utan nikotin och kan även innehålla olika smakämnen. Hur mycket vätska som konsumeras vid en normal användning varierar, men en milliliter vätska kan sägas motsvara drygt tio cigaretter. För de nikotinhaltiga vätskorna varierar mängden nikotin normalt mellan 3 och 20 milligram nikotin per milliliter vätska. Även i ”vanliga” cigaretter varierar mängden nikotin. Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter om gränsvärden och mätmetoder av tjära, nikotin och kolmonoxid samt krav för laboratorier vid verifiering av mätningar (HSLF-FS 2016:43) får halten dock inte överstiga 1 milligram nikotin per cigarett. En direkt jämförelse av mängden nikotin i e-cigaretter och cigaretter är dock svår att göra eftersom det även spelar roll hur nikotinet tas upp i kroppen hos användaren. Apparaten kan antingen konstrueras som en återanvändningsbar variant med ett laddningsbart batteri och påfyllningsbehållare för vätskan, eller som en engångsvariant där batteriet och behållaren för vätskan är inbyggt och inte kan återanvändas.

En annan nikotinprodukt som nyligen har lanserats på den svenska marknaden är en snusliknande produkt som inte innehåller tobak, men som innehåller nikotin.

Hänvisningar till S5-1

  • Prop. 2017/18:187: Avsnitt 5.7

5.2. Skäl för beskattning

Regeringens bedömning: Elektroniska cigaretter bör beskattas.

Promemorians bedömning: Överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: Tullverket ställer sig i allt väsentligt positivt till förslaget. Convenience Stores Sweden (tidigare Svensk servicehandel & fast food) tillstyrker förslaget. Kemikalieinspektionen är positiv till åtgärder som leder till att användning och exponering av nikotin minskar i samhället och anför att nikotin har många negativa hälsoeffekter.Japan

Tobacco International Sweden AB (JTI) tillstyrker förslaget i alla delar

som rör skattebas och beskattningsstruktur. Tobaksfakta instämmer i att det ska införas en punktskatt på e-cigaretter och anför att användningen av e-cigaretter har exploderat i många länder och tobaksbolagen är i färd med att framställa andra nikotinhaltiga produkter. Det är angeläget att den nuvarande punktskattebefrielsen inte används för att ge produkterna en ”kick-start” på den svenska marknaden. Förebyggande insatser är som alltid betydligt mer kostnadseffektiva än det motsatta. De mest utsatta för marknadsföringen av e-cigaretter är barn och flera studier visar att barn som använder e-cigaretter har högre risk än andra jämnåriga att gå vidare till att röka vanliga cigaretter. Svensk dagligvaruhandel anser att ecigaretter i alla avseenden ska likställas med cigaretter vad gäller beskattning, försäljningstillstånd, åldersgräns och marknadsföring. De har sedan flera år en frivillig åldersgräns om 18 år för e-cigaretter (även nikotinfria), men det skulle vara mer effektivt och konkurrensneutralt om det fanns en lagstadgad åldersgräns. Domstolsverket, Ekobrottsmyndigheten, Datainspektionen, Folkhälsomyndigheten och Skatteverket har inte något att invända mot förslaget. Konsumentverket,

Läkemedelsverket, Kronofogdemyndigheten och Konkurrensverket har inte några synpunkter. Kammarrätten i Sundsvall och Förvaltningsrätten i Falun har endast lämnat synpunkter på utformningen av vissa paragrafer. Kommerskollegium är positivt till att det har analyserats hur förslaget förhåller sig till EU-rätten, men har inga synpunkter i övrigt. Svenska tobaksleverantörsföreningen anser att förslaget generellt är ändamålsenligt och väl avvägt, men föreslår att den pågående revideringen av tobaksskattedirektivet inväntas. Om en punktskatt införs i nuläget är risken att betydande kvantiteter förs in i landet utan att beskattas vilket kan leda till sämre kontrollmöjligheter och snedvriden konkurrens. British American Tobacco Sweden AB (BAT) anser att regeringen bör avvakta med att införa en skatt på e-cigaretter och andra nikotinhaltiga produkter tills EU:s punktskattedirektiv är färdigförhandlat. Att införa en skatt i dagsläget riskerar att leda till flera negativa konsekvenser som ökad illegal handel, försvårad marknadsövervakning och uteblivna skatteintäkter. Svenskt näringsliv har ingen principiell invändning mot att det införs en punktskatt på e-cigaretter och andra nikotinprodukter, men anser att konsekvensutredningen är bristfällig och avstyrker därför förslaget.

Svenskt näringsliv anser att det är märkligt att folkhälsoargument framhålls för införande av en punktskatt eftersom andra länder valt att inte beskatta e-cigaretter med beaktande av hälsoargument. Det är anmärkningsvärt att det föreslås en ny skatt utan en helhetsbild av marknaden och konsumtionen. Det underlag som har presenterats är inte tillfredsställande. Näringslivets regelnämnd avstyrker förslaget med samma argument som Svenskt Näringsliv. Imperial Brands PLC avstyrker förslaget och anser att det finns vetenskapligt stöd för att e-cigaretter är betydligt nyttigare än rökning. E-cigaretter används nästan uteslutande av folk som redan röker och fungerar inte som en inkörsport till tobak. För att uppmuntra folk att byta bör e-cigaretter inte beskattas. Vape Sweden avstyrker förslaget och anser att införandet av en skatt innebär en större risk för folkhälsan än att inte införa en skatt. E-cigaretter används framgångsrikt som ett alternativ till tobakscigaretter och är objektivt bedömt betydligt mindre skadligt än röktobak. Sverige är genom ratificerandet av WHO:s ramkonvention om tobakskontroll skyldigt att

skydda nuvarande och framtida generationer mot konsekvenserna av tobakskonsumtion genom att tillhandahålla ett regelverk för åtgärder inom tobakskontroll. Det inkluderar strategier för skademinskning. Eftersom ecigaretter är en produkt som kan få folk att sluta använda tobaksprodukter och övergå till mindre hälsofarliga alternativ finns det ur ett folkhälsoperspektiv en fördel med att även ha tydliga ekonomiska incitament att byta. All eventuell beskattning blir kontraproduktiv ur ett folkhälsoperspektiv så länge alternativet tobakscigaretter förekommer. Att e-cigaretter skulle vara en inkörsport till konsumtion av röktobak är direkt missvisande. Det finns inga tillförlitliga studier som stödjer att personer som annars inte skulle ha rökt tobakscigaretter på grund av e-cigaretter skulle ha börjat med tobaksrökning. New Nicotine Alliance Sweden (NNA) anser att en likformig och neutral punktbeskattning av nikotinhaltiga produkter har stor potential att effektivt påverka till en lägre nikotinkonsumtion, men en sådan beskattning måste vila på en grundlig, noggrann och vetenskaplig konsekvensanalys. Annars riskerar skatten att snedvrida prisförhållanden mellan likvärdiga varor till nackdel för de mindre skadliga. Förslaget försämrar hälsoskyddsnivån snarare än förstärker den. NNA efterfrågar vetenskapligt underlag för att det finns starka skäl att beskatta e-cigaretter. Regelrådet anser att konsekvensutredningen uppfyller kraven i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Skälen för regeringens bedömning: I tobaksproduktdirektivet finns regler om hanteringen av e-cigaretter. Många av dessa regler motsvarar regler för tobaksprodukter. I skälen till direktivet anges att en hög folkhälsoskyddsnivå bör tas i beaktande vid regleringen av e-cigaretter samt att dessa kan utvecklas till en inkörsport till nikotinberoende och resultera i traditionell tobakskonsumtion, eftersom de efterliknar och normaliserar rökning (skäl 36 och 43 i ingressen).

Frågan om e-cigaretter har även diskuterats inom ramen för WHO:s ramkonvention om tobakskontroll. Enligt artikel 5.2(b) i konventionen ska parterna arbeta mot att förebygga och minska inte bara tobakskonsumtion utan även nikotinberoende, oavsett källa. I det sammanhanget skiljer man på medicinsk användning och nöjesanvändning, se punkt 33 i WHO:s rapport om ”Electronic nicotine delivery systems” från den 1 september 2014 (FCTC/COP/6/10 Rev.1). I WHO:s rapport om ”Electronic nicotine delivery systems and electronic non-nicotine delivery systems (ENDS/ENNDS)” från augusti 2016 (FCTC/COP/7/11) anges att det är mycket sannolikt att e-cigaretter är mindre giftiga än cigarettrök, men att det är osannolikt att e-cigaretter är ofarliga och att långsiktigt användande förväntas öka risken för kronisk obstruktiv lungsjukdom, lungcancer och möjligen även kardiovaskulär sjukdom (punkt 11).

Tobaksproduktsdirektivets regler om hantering av e-cigaretter har genomförts inom EU, men flera medlemsstater har även infört skatter på e-cigaretter. Cypern, Estland, Grekland, Finland, Ungern, Italien, Lettland, Portugal, Rumänien och Slovenien har infört eller beslutat om att införa beskattning av e-cigaretter.

Svenskt näringsliv, Näringslivets regelnämnd, Imperial Brands PLC, Vape Sweden och NNA har ifrågasatt det vetenskapliga underlaget för att beskatta e-cigaretter medan Tobaksfakta har påpekat att det finns flera studier som visar att barn som använder e-cigaretter har högre risk än andra

jämnåriga att gå vidare till att röka vanliga cigaretter. Som angetts ovan konstateras i WHO:s rapport FCTC/COP/7/11 med hänvisning till forskningsresultat att det är osannolikt att e-cigaretter är ofarliga och att långsiktigt användande förväntas öka risken för flera allvarliga sjukdomar. Folkhälsoaspekten anges även i skälen till tobaksproduktsdirektivet. Regeringen anser därför att det finns starka folkhälsoskäl att beskatta elektroniska cigaretter. Genom lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare har det införts regler kring hanteringen av e-cigaretter, bl.a. om produktkrav, åldersgräns, anmälningsskyldighet vid försäljning, tillsyn och straffansvar. Beskattning av e-cigaretter skulle komplettera dessa regler och ytterligare stärka kontrollen på området.

En majoritet av remissinstanserna är positiva till eller har inga invändningar mot förslaget om att beskatta elektroniska cigaretter. På grund av ovan angivna skäl anser regeringen att elektroniska cigaretter bör beskattas. Svenska tobaksleverantörsföreningen och BAT har angett att regeringen bör invänta eventuell reglering om beskattning på EU-nivå. Det är i nuläget oklart när och även om en sådan reglering kan bli aktuell. Europeiska kommissionen har i sin rapport till rådet om översynen av direktiv 2011/64/EU om strukturen och skattesatserna för punktskatten på tobaksvaror (dokument COM(2018) 17 final) angett att den inte avser lägga något förslag till ändringar av direktivet i nuläget, utan i stället avser återkomma till frågan i en rapport 2019. Regeringen anser därför inte att det är lämpligt att avvakta med nationell reglering.

5.3. Beskattning av vätskor för e-cigaretter

Regeringens förslag: Skatten ska omfatta nikotinhaltiga vätskor som används i elektroniska cigaretter.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: Kemikalieinspektionen är positiv till åtgärder som leder till att användning och exponering av nikotin minskar i samhället och anför att nikotin har många negativa hälsoeffekter. Svenskt näringsliv anser att det är positivt att nikotinfri vätska till e-cigaretter inte omfattas av den föreslagna skatten. JTI tillstyrker förslaget i de delar som rör skattebas. Imperial Brands PLC anser att en eventuell skatt bör omfatta även nikotinfria vätskor och anför att det annars finns risk att användarna blandar ut högkoncentrerad vätska med nikotinfri för att undgå skatt.

Tobaksfakta anser att skatten av folkhälsoskäl, främst för att skydda barn, bör omfatta även nikotinfria produkter. Vape Sweden anser inte att det är befogat att införa en speciell punktskatt på nikotin. Till grund för beskattningen av tobak ligger de 5 000 ämnen som tobaksrök innehåller, varav över 70 är skadliga för kroppen. Nikotin är endast ett av de 5 000 ämnena och medför inte den betydande hälsofaran med tobaksrökning.

Nikotins påverkan på kroppen är väldigt lik koffeins.

Skälen för regeringens förslag: En e-cigarett är en elektronisk apparat som förångar en vätska så att den kan andas in av användaren. Skatt kan därför tas ut antingen på själva apparaten eller på vätskan eller på båda. En beskattning av apparaten möter dock vissa praktiska problem, då apparaterna varierar i utförande, storlek och pris. De enklaste varianterna

är engångscigaretter som är förhållandevis billiga. Det finns sedan olika varianter av apparater med påfyllningsbehållare som är dyrare, men kan användas under längre tid. Den folkhälsoaspekt som motiverar beskattningen talar även för att själva konsumtionen ska beskattas. Förutom för engångscigaretterna har inköpet av e-cigaretten ingen koppling till hur mycket den används. Detta talar för att vätskan bör beskattas. En sådan beskattning skulle även överensstämma med beskattning av tobaksprodukter, där själva produkten beskattas, men inte t.ex. pipor. Regeringen föreslår därför att vätskorna ska beskattas, men inte apparaterna.

Vape Sweden har ifrågasatt att nikotin ska beskattas eftersom det enbart är ett av ämnena i tobaksrök. Regeringen anser att det är klarlagt att nikotin har många negativa hälsokonsekvenser, vilket även Kemikalieinspektionen har anfört. Nikotinhaltiga vätskor bör därför beskattas. En fråga är dock om beskattningen bör innefatta enbart nikotinhaltiga vätskor eller även vätskor utan nikotin. Regleringen i tobaksproduktdirektivet omfattar enbart nikotinhaltiga vätskor och ecigaretter som kan användas till sådana vätskor. Då lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare bygger på tobaksproduktdirektivet innehåller reglerna i den lagen en motsvarande avgränsning. I propositionen till lagen diskuterades frågan om även e-cigaretter utan nikotin borde omfattas av regleringen, men regeringen gjorde då bedömningen att det inte fanns lika starka folkhälsoskäl att reglera ecigaretter som inte kan användas för konsumtion av nikotin (prop. 2016/17:132 s. 25). Någon särskild reglering av e-cigaretter som inte kan användas för konsumtion av nikotin föreslogs därför inte.

När det gäller beskattning finns det argument både för och emot att inkludera även vätskor utan nikotin. Ett argument för att inkludera vätskor utan nikotin är att det blir enklare administrativt, både för beskattningsmyndigheten och för de skattskyldiga. Om samtliga vätskor inkluderas behöver det inte avgöras om en vätska innehåller nikotin eller inte. I lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare finns emellertid krav på produktanmälan av e-cigaretter och påfyllningsbehållare som ska tillhandahållas på den svenska marknaden. De anmälda uppgifterna ska offentliggöras på en hemsida. Det finns även krav på att e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska förses med en innehållsdeklaration. Uppgifter om en vätska innehåller nikotin eller inte finns således tillgängliga. Ett annat argument för att inkludera även nikotinfria vätskor är att användning av sådana i lika stor utsträckning som nikotinhaltiga normaliserar rökning. De kan även fungera som inkörsport till användning av nikotinhaltiga vätskor och traditionell tobaksrökning. Ett tänkbart argument för att skatten bör omfatta även nikotinfria vätskor är att det annars kan finnas risk att användare köper nikotinfria vätskor och sedan själva blandar ut dessa med rent nikotin för att undvika skatten. Nikotin är vid klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 klassificerat som akut toxiskt kategori 2 (Europa-parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006). Ämnet anses därför vara en ”särskilt farlig kemisk produkt” enligt 4 kap. 2 § Kemikalieinspektionens

föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer. Det krävs enligt förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer tillstånd för att hantera eller yrkesmässigt överlåta sådana produkter. Det är även reglerat vem sådana produkter får överlåtas till. Det är således inte tillåtet att sälja rent nikotin till konsumenter. På marknaden finns dock företag som säljer s.k. nikotinbaser som består av nikotin som är utblandat med andra vätskor i en sådan omfattning att det inte längre anses vara akut toxiskt. Det finns inget hinder mot att beskatta även sådana vätskor.

Ett argument för att beskattningen ska omfatta endast nikotinhaltiga vätskor är att regleringarna i tobaksproduktdirektivet och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare enbart omfattar sådana vätskor. Det innebär att kontrollen av sådana vätskor underlättas, då handeln med dem är reglerad på flera sätt. Att beskattningsreglerna har en liknande avgränsning gör dessutom systemet mer lättöverskådligt. Om även icke nikotinhaltiga vätskor skulle beskattas skulle det kunna leda till gränsdragningsproblem avseende vilka vätskor som omfattas av skatten i fall då icke nikotinhaltiga vätskor kan användas i e-cigaretter, men inte marknadsförs för det användningsområdet. Om alla vätskor som över huvud taget kan användas i en e-cigarett skulle inkluderas riskerar det att även vätskor med andra avsedda användningsområden omfattas, medan en definition baserad på vätskans avsedda användning skulle innebära ett subjektivt bedömningsmoment som riskerar att göra systemet svårförutsägbart.

Sammantaget anser regeringen att argumenten för att beskatta nikotinhaltiga vätskor men inte vätskor utan nikotin väger över, både ur ett folkhälsoperspektiv och ett administrativt perspektiv. Regeringen föreslår därför att skatten ska omfatta nikotinhaltiga vätskor, men inte andra vätskor.

Hänvisningar till S5-3

  • Prop. 2017/18:187: Avsnitt 5.5

5.4. Beskattning av andra nikotinhaltiga produkter utan tobak

Regeringens förslag: Skatten ska även omfatta andra nikotinhaltiga produkter.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: Svensk Dagligvaruhandel anser att även vissa andra nikotinhaltiga produkter i alla avseenden ska likställas med cigaretter vad gäller beskattning. Svenskt Näringsliv anser att det är positivt att den föreslagna skatten inte enbart träffar e-cigaretter, utan även andra nikotinprodukter som inte utgör läkemedel. JTI tillstyrker förslaget i de delar som rör skattebas. BAT välkomnar att förslaget tar i beaktande andra typer av nikotinhaltiga produkter vid sidan av e-cigaretter.

Tobaksfakta instämmer i att det bör införas en skatt även på andra nikotinhaltiga produkter.

Skälen för regeringens förslag: Historiskt sett har nikotinhaltiga produkter för konsumtion antingen varit tobaksprodukter eller produkter som klassificerats som läkemedel enligt läkemedelslagen (2015:315). När

Högsta förvaltningsdomstolen fastslog att e-cigaretter som innehåller nikotin inte utifrån sin funktion ska bedömas som läkemedel (se avsnitt 3 ovan) innebar det att vätskan till e-cigaretter sågs som en nikotinhaltig produkt som varken var en tobaksprodukt eller klassificerades som läkemedel. Nyligen har det i Sverige lanserats en snusliknande produkt som inte innehåller tobak, men som innehåller nikotin. Den liknar således e-cigaretter på så sätt att det är en nikotinhaltig produkt för konsumtion som varken är en tobaksprodukt eller klassificeras som läkemedel. Det kan inte uteslutas att det i framtiden kan släppas andra nikotinhaltiga produkter utan tobak på den svenska marknaden.

Flera av de hälsoskäl som anförts ovan för beskattning av e-cigaretter gör sig gällande även för dessa produkter, eftersom de kan leda till nikotinberoende och kan fungera som inkörsport till tobakskonsumtion. Det är dock inte fråga om läkemedel, med den kontroll som det innebär (se vidare i avsnitt 5.5 nedan). Utifrån likabehandlingsprincipen är det svårt att motivera varför andra tobaksfria nikotinhaltiga produkter för konsumtion skulle beskattas på ett annat sätt än e-cigaretter. Samtliga remissinstanser som har yttrat sig i denna del är positiva till att skatten även ska omfatta andra nikotinhaltiga produkter. Regeringen föreslår därför att även dessa produkter ska beskattas.

Hänvisningar till S5-4

5.5. Definitioner och avgränsningar

Regeringens förslag: Skattepliktiga vätskor ska betecknas ”e-vätskor” och definieras som vätskor som innehåller nikotin. Andra skattepliktiga produkter benämns ”andra nikotinhaltiga produkter” och definieras som nikotinhaltiga produkter för användning i mun eller näsa, med ett undantag för tobaksvaror.

Skatten ska inte omfatta läkemedel, medicintekniska produkter, narkotika, hälsofarliga varor eller sådana varor som beskattas enligt lagen om tobaksskatt.

Promemorians förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens.

Definition av ”andra nikotinhaltiga produkter” har förtydligats jämfört med promemorians förslag.

Remissinstanserna: Tullverket påpekar att den föreslagna definitionen av ”andra nikotinhaltiga produkter” medför att tobaksersättningsprodukter, exempelvis tobaksfritt snus, inte omfattas av lagen. Enligt de förklarande anmärkningarna till KN-nummer 2403 99 90 p 5 omfattas nämligen tobaksersättningsprodukter av kapitel 24. Kemikalieinspektionen tillstyrker att produkter som vid klassificering och märkning tillhör faroklassen akut toxicitet i farokategorierna 1, 2 eller 3 undantas från beskattning. JTI tillstyrker förslaget i de delar som rör skattebas.

Convenience Stores Sweden rekommenderar att det införs en liknande punktskattekategori för rökfria tobaksprodukter.

Upphettade

tobaksprodukter förbränns eller röks inte utan påminner mer om ecigaretter. Trenden bland EU:s medlemsstater är att både instifta en kategori för e-cigaretter och en för andra produkter som inte röks. Svenskt näringsliv anser att det är anmärkningsvärt att det utan närmare motivering och analys fastslås att upphettade tobaksprodukter ska kategoriseras som

cigaretter eller röktobak, trots att klassificering och beskattning skiljer sig mellan EU:s medlemsländer. En majoritet av de medlemsländer som beskattar produkterna har infört en ny kategori för dem. Ingen synes beskatta dem som cigaretter, vilket innebär att den svenska kategoriseringen skulle avvika från övriga EU-länder. Näringslivets regelnämnd anser att klassificeringen av upphettade tobaksprodukter inte bör införas och anför att det saknas närmare analys och motivering.

Skälen för regeringens förslag

Definitioner

I lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare avses med elektronisk cigarett en ”produkt som kan användas för konsumtion av nikotinånga via ett munstycke, eller beståndsdel av den produkten, inbegripet en patron, en tank och anordningen utan patron eller tank”. Definitionen kommer från tobaksproduktdirektivet. Som framgår ovan ska själva e-cigaretterna inte beskattas. Ur beskattningshänseende behövs därför inte någon definition för e-cigaretter. I tobaksproduktdirektivet finns även en definition för påfyllningsbehållare, nämligen ”behållare som innehåller vätska som innehåller nikotin och som kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett”. Den definitionen är dock inte helt ändamålsenlig för beskattning. Beskattning sker i många fall innan varan tillhandahålls till konsumenter (se nedan avsnitt 5.8). Det är därmed inte säkert att vätskan är förpackad i påfyllningsbehållare vid beskattningstidpunkten. Eftersom det är själva vätskan som ska beskattas kan beskattningen inte heller knytas till behållaren. Det behövs därför en skatterättslig definition av vätskan. Definitionen behöver täcka in dels vätskor som är möjliga att konsumeras direkt i e-cigaretter, men även vätskor som kan användas för att tillverka vätskor som är möjliga att konsumeras i e-cigaretter. Regeringen föreslår därför att skattepliktiga vätskor ska betecknas ”e-vätskor” och definieras som ”vätskor som innehåller nikotin”.

För andra nikotinhaltiga produkter utan tobak finns i dag ingen definition i tobaksproduktdirektivet eller svensk lag. Eftersom definitionen ska omfatta tänkbara framtida produkter samtidigt som syftet inte är att beskatta alla varor som innehåller nikotin behöver definitionen kopplas till användningen. Då tobaksprodukter normalt innehåller nikotin behöver sådana produkter uteslutas. I promemorian föreslogs att en sådan avgränsning skulle göras genom en hänvisning till Kombinerade nomenklaturen. Tullverket har påpekat att det KN-kapitel som hänvisas till i promemorian även kan innefatta vissa produkter som inte innehåller tobak. Sådana produkter bör inte undantas skatt. Definitionen behöver därför förtydligas. Regeringen föreslår att de skattepliktiga nikotinhaltiga produkterna benämns ”andra nikotinhaltiga produkter” och definieras som ”nikotinhaltiga produkter för användning i mun eller näsa, med undantag för e-vätskor eller produkter som innehåller tobak och är hänförliga till kapitel 24 i den lydelse av Kombinerade nomenklaturen (KN) enligt rådets förordning (EEG) 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan som gällde den 1 januari 2017”. Att definitionen hänvisar till en viss lydelse av

Kombinerade nomenklaturen innebär att eventuella framtida ändringar av denna inte kommer att påverka beskattningen.

Avgränsning mot läkemedel

I läkemedelslagen finns bestämmelser om bl.a. krav på läkemedel samt godkännande, registrering och tillstånd till försäljning av läkemedel och marknadsföring av läkemedel. Med läkemedel avses enligt 2 kap. 1 § varje substans eller kombination av substanser som – tillhandahålls med uppgift om att den har egenskaper för att förebygga

eller behandla sjukdom hos människor eller djur, eller – kan användas på eller tillföras människor eller djur i syfte att återställa,

korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner genom farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan eller för att ställa diagnos. Substanser som avses i den första strecksatsen brukar betecknas som läkemedel genom presentation och de som avses i den andra strecksatsen läkemedel genom funktion. Som redovisats ovan i avsnitt 3 har Högsta förvaltningsdomstolen konstaterat att e-cigaretter som innehåller nikotin inte utifrån sin funktion ska bedömas som läkemedel. E-cigaretter som tillhandahålls eller marknadsförs med medicinska påståenden kan dock fortfarande utgöra läkemedel genom presentation. Det kan inte heller uteslutas att det i framtiden utvecklas e-cigaretter som anses utgöra läkemedel genom funktion.

Som angetts ovan omfattar tobaksproduktdirektivets regler inte ecigaretter som omfattas av krav på ett godkännande enligt humanläkemedelsdirektivet eller kraven i direktivet om medicintekniska produkter. Den svenska lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare innehåller ett motsvarande undantag och tillämpas inte på läkemedel eller medicintekniska produkter som omfattas av läkemedelslagen eller lagen (1993:584) om medicintekniska produkter. Eftersom det huvudsakliga skälet för beskattning av e-cigaretter och andra nikotinprodukter är folkhälsan är det inte lämpligt att beskatta produkter som är godkända som läkemedel. Det är dock inte lämpligt att beskattningsmyndigheten ska behöva göra medicinska bedömningar för att avgöra om en produkt ska beskattas. Om undantaget enbart omfattar läkemedel som uppfyller kraven för att få säljas kommer det normalt finnas godkännanden eller registreringar för beskattningsmyndigheten att grunda sin bedömning på. Regeringen föreslår därför att reglerna om beskattning ska innehålla ett undantag för läkemedel som uppfyller kraven för att få säljas samt medicintekniska produkter som får släppas ut på marknaden eller tas i bruk i Sverige.

För andra nikotinhaltiga produkter innebär undantaget att exempelvis nikotintuggummin och liknande produkter inte beskattas under förutsättning att de anses vara läkemedel.

Avgränsning mot tobaksprodukter

Förutom sådana e-cigaretter som beskrivs ovan, som förångar en vätska så att den kan andas in, finns även elektroniska apparater som hettar upp tobak utan att förbränna den. Sådana produkter har lanserats i Europa de senaste åren, men finns ännu inte i Sverige. De kallas ibland “upphettade

tobaksprodukter”, ”heated tobacco products” eller ”heat-not-burn”. Dessa produkter omfattas inte av reglerna om e-cigaretter i lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Vid diskussioner i Europeiska kommissionens expertgrupp för indirekt beskattning (ITEG) har kommissionen och flera medlemsstater angett att tobaksampullerna som hettas upp i dessa produkter omfattas av rådets direktiv 2011/64/EU av den 21 juni 2011 om strukturen och skattesatserna för punktskatten på tobaksvaror (tobaksskattedirektivet) och ska ses som antingen röktobak eller cigaretter. Om de är utformade som tobaksrullar som kan rökas som de är, utan den elektroniska apparaten, ska de ses som cigaretter, annars som röktobak. Regeringen höll i budgetpropositionen med om den bedömningen. I promemorian hänvisas till regeringens bedömning.

Svenskt näringsliv och Näringslivets regelnämnd har ifrågasatt bedömningen. Svenskt näringsliv har bl.a. angett att ingen annan medlemsstat beskattar produkterna som cigaretter. Inledningsvis kan konstateras att det är beskattningsmyndigheten som gör bedömningar i enskilda fall. Om och när sådana produkter lanseras i Sverige är det alltså beskattningsmyndigheten som i första hand ska göra en bedömning av deras skatterättsliga klassificering. När det gäller bedömningen att tobaksrullar som kan rökas utan den elektroniska apparaten ska klassificeras som cigaretter kan konstateras att tillverkaren av den aktuella produkten efter Europeiska kommissionens tolkning modifierade tobaksampullerna så att de inte längre var möjligt att röka dem utan apparaten. Sedan dess har ytterligare utveckling av produkterna skett. På grund av den tolkning som har gjorts av kommissionen får det även anses vara osannolikt att framtida upphettade tobaksprodukter kommer att utformas så att de går att röka utan den elektroniska apparaten. Om det dock skulle lanseras tobaksrullar som går att röka som de är utan den elektroniska apparaten omfattas de dock av definitionen av cigaretter i 1 a § lagen om tobaksskatt såvida de inte är cigarrer eller cigariller enligt samma lag. Att det även är möjligt att använda dem i en elektronisk apparat innebär inte att de blir befriade från beskattning som cigaretter.

Regeringen står fast vid bedömningen som gjordes i budgetpropositionen, att tobaksampullerna till upphettade tobaksprodukter redan omfattas av lagen om tobaksskatt och beskattas som antingen röktobak eller cigaretter, beroende på hur de är utformade. I sammanhanget kan nämnas att Europeiska kommissionen i sin rapport till rådet om översynen av direktiv 2011/64/EU om strukturen och skattesatserna för punktskatten på tobaksvaror har angett att många medlemsstater inte har beslutat hur produkterna ska hanteras skattemässigt eftersom de inte finns i deras länder, att nio medlemsstater beskattar produkterna på samma nivå som röktobak och att tre medlemsstater beskattar dem på någon annan nivå.

Convenience Stores Sweden har rekommenderat att det införs en egen punktskattekategori för rökfria tobaksprodukter. Detta är dock inget som omfattas av denna lagstiftningsprodukt.

Utifrån de definitioner som har angetts ovan är det sannolikt mycket ovanligt att en produkt som definieras som e-vätska eller annan nikotinhaltig produkt också skulle uppfylla kriterierna för att beskattas enligt lagen om tobaksskatt. Det är dock inte omöjligt. För att ytterligare

tydliggöra gränsdragningen mot tobaksvaror och undvika dubbelbeskattning föreslår regeringen att varor som beskattas enligt lagen om tobaksskatt undantas från skatten.

Avgränsning mot narkotika och hälsofarliga varor

Normala påfyllningsbehållare till e-cigaretter är inte narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64) eller hälsofarliga varor enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. För det fall narkotika eller hälsofarliga varor skulle utformas så att de uppfyller definitionen för e-vätskor eller andra nikotinhaltiga produkter är avsikten dock inte att de ska beskattas enligt den nu föreslagna lagstiftningen. Regeringen föreslår därför att det i lagen klargörs att beskattningen av e-cigaretter inte omfattar produkter som är narkotika enligt narkotikastrafflagen eller hälsofarliga varor enligt lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Avgränsning mot akut toxiska produkter

Som angetts ovan under avsnitt 5.3 är hanteringen av rent eller koncentrerat nikotin reglerad. Rent nikotin eller liknande produkter är inte heller möjligt att använda i e-cigaretter, utan är avsett för industriell användning. Regleringen innebär också att produkterna inte lagligen får säljas till konsumenter. För att undvika att dessa varor beskattas föreslår regeringen att produkter som vid klassificering och märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 tillhör faroklassen akut toxicitet i farokategorierna 1,2 eller 3 undantas från beskattning.

5.6. Beräkning av skatten

Regeringens förslag: Skatten på e-vätskor beräknas utifrån volym och skatten på andra nikotinhaltiga produkter beräknas utifrån varans vikt.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: JTI tillstyrker förslaget i de delar som rör beskattningsstruktur. BAT ställer sig bakom en platt modell som utgår från volym. En sådan modell går i linje med hur tobaksprodukter traditionellt har beskattats i Sverige. Andra modeller riskerar att bli alltför komplexa och oförutsägbara. Vape Sweden anser att en eventuell skatt bör spegla det faktiska nikotininnehållet i vätskan. Att beskatta per volym skulle få många oförutsedda effekter och skapa obalans på marknaden. Fokus blir på höghaltig vätska som späds själv hos konsumenten. NNA anser att en volymbaserad skatt som är oberoende av nikotinhalt påverkar konsumenter att i större utsträckning köpa starkare basvätska och blanda ut den med nikotinfri e-vätska. Varken basvätska eller nikotinfri vätska omfattas av reglerna om produktkontroll eller åldersgräns. Skatten kommer att påverka konsumenters val och risken för olaga handel och hemmablandning är överhängande. Om det saknas tillräckliga skäl att beskatta nikotinfri vätska saknas tillräckliga skäl att basera skattemodellen på annat än nikotininnehåll.

Skälen för regeringens förslag: Den modell som i princip alla EUländer som beskattar vätskor till e-cigaretter har valt är att beräkna skatten

utifrån volym (per milliliter vätska). Fördelen med en sådan beräkningsmodell är att den är lätt att tillämpa. Både den skattskyldige och beskattningsmyndigheten kan enkelt beräkna skatten för en viss produkt. Den stämmer även väl överens med beskattningen av röktobak och snus, där skatten baseras på vikt. Nackdelen är att den inte beaktar mängden nikotin i vätskan. En vätska med högt nikotininnehåll får samma skatt som en vätska med lågt nikotininnehåll. Det bör dock noteras att det i lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare finns begränsningar för hur mycket nikotin påfyllningsbehållare får innehålla.

En annan tänkbar beskattningsmodell är att beräkna skatten utifrån nikotininnehåll i vätskan. Lettland har exempelvis ett system som beskattar vätskor med och utan nikotin per milliliter vätska och sedan har ett tillägg per milligram nikotin i vätskan. Ett system som beräknar skatten utifrån nikotininnehåll får en tydligare koppling till folkhälsoaspekten. Det kan dock noteras att beskattningen av tobaksprodukter inte är kopplad till nikotininnehåll. En beskattning utifrån nikotininnehåll innebär även ökad administration, då de skattskyldiga och beskattningsmyndigheten behöver veta vätskans nikotininnehåll för att kunna beräkna skatten. Eftersom lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare innehåller regler om innehållsförteckning för påfyllningsbehållare bedöms dock den informationen finnas tillgänglig. Det kan även noteras att viss information om nikotininnehåll behövs för att avgöra om en vätska över huvud taget är en beskattningsbar e-vätska (se avsnitt 3.5 ovan).

Sammantaget anser regeringen att fördelarna med ett lättillämpat system där beskattning sker utifrån volym väger tyngre än den ökade noggrannhet som följer av beskattning utifrån nikotininnehåll. Regeringen föreslår därför att skatten på vätskor till e-cigaretter ska beräknas utifrån volym.

Vape Sweden och NNA har pekat på risken att användare köper basvätskor med högre koncentration och själva blandar sin e-vätska för att minska skatten. Regeringen avser följa utvecklingen på detta område men anser inte i nuläget att det finns skäl att införa specialregler för basvätskor.

Andra nikotinhaltiga produkter bör beskattas på liknande sätt som evätskor. Eftersom skatten inte är begränsad till vätskor går det dock inte att beräkna skatten utifrån volym. Regeringen föreslår därför att skatten för andra nikotinhaltiga produkter ska beräknas utifrån varans vikt.

Hänvisningar till S5-6

5.7. Skattenivå

Regeringens förslag: E-vätskor beskattas med 2 000 kronor per liter vätska. Andra nikotinhaltiga produkter beskattas med 200 kronor per kilogram.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: JTI anser att den föreslagna skattesatsen är för hög mot bakgrund av att e-cigaretter och påfyllningsbehållare säljs i många andra EU-länder som tillämpar lägre eller ingen punktskatt. Eftersom produkterna har lång hållbarhet och är lätta att transportera är risken att betydande kvantiteter köps utomlands och förs in i Sverige utan att beskattas. JTI föreslår initialt en lägre skattesats, högst 1 000 kronor per liter, som sedan kan höjas i takt med att kunskapen om egenpriselasticitet

och konsumtionsmönster ökar. BAT välkomnar att förslaget tar hänsyn till relativ skadlighet och att beskattningen för e-cigaretter är lägre än konventionella cigaretter. Inräknat en övervältring av ökade administrativa kostnader kommer dock förslaget att innebära en ökning av konsumentpriset för e-vätska om uppskattningsvis 75 procent, vilket är en oerhört kraftig ökning. Ökningen riskerar att slå hårt mot den ännu ej etablerade svenska marknaden och är inte proportionerlig. Erfarenheter från ökningar av skatten på cigaretter ger stöd för att förslaget kommer att innebära en väsentligt ökad resandeinförsel och smuggling. Ökad efterfrågan på smugglingsprodukter gynnar organiserad brottslighet, vilket medför allvarliga samhällskostnader. Det har inte införts några genomgripande kontrollåtgärder avseende e-vätska motsvarande de som införts avseende tobaksprodukter. Det är inte relevant att jämföra skattenivån med tobaksprodukter, utan nivån bör jämföras med den nivå som tidigare gällt för motsvarande mindre hälsofarliga produkter. Eftersom Danmark, Tyskland, Storbritannien och Polen inte beskattar ecigaretter och har väl etablerade e-handelskanaler till Sverige är det rimligt att skattenivån inte skiljer sig markant. BAT föreslår en skattenivå om 1 000 kronor per liter e-vätska och 100 kronor per kilogram för övriga nikotinhaltiga produkter. Nivån kan sedan justeras när kunskapen om marknaden ökar. Svenska tobaksleverantörsföreningen anser att skattenivån inledningsvis ska sättas till maximalt 1 000 kronor per liter evätska. På så vis kan de initiala riskerna för ökad konsumtion av obeskattade produkter minska. Imperial Brands PLC uttrycker oro för att prisökningen som skatten resulterar i kommer att verka som ett hinder mot att byta från tobaksrökning till e-cigaretter. Svensk dagligvaruhandel anser att e-cigaretter och vissa andra nikotinhaltiga produkter ska likställas med cigaretter vad gäller beskattning. Tobaksfakta beklagar att det inte föreslås högre skattenivåer för såväl e-vätskor som andra nikotinhaltiga produkter. Högre skattesatser skulle sannolikt förebygga bruket av produkterna särskilt bland barn. Argumenten för att ha lägre skattenivåer än Finland är inte acceptabla. Att en alltför hög skattenivå skulle riskera att leda till ökad illegal handel är ett argument som tillverkarna gärna marknadsför men som har svagt stöd i forskningen. Illegal handel ska dessutom lösas med tullåtgärder och polisiära åtgärder. Svenskt Näringsliv och Näringslivets regelnämnd anser att även andra länder än Finland måste beaktas vid bestämmande av skattenivån. Danmark, Tyskland och Polen saknar exempelvis helt en punktskatt på e-cigaretter. Normen i EU är fortfarande att inte ha någon punktskatt. En skattenivå i enlighet med förslaget skulle innebära en stor prisökning. Det finns en därför risk för att det uppkommer en lukrativ illegal marknad i Sverige. Det behövs en klarare bild av hur den nuvarande konsumtionen ser ut. Vape Sweden anser att jämförelsen med tobakscigaretter är ovetenskaplig och inte korrekt. Enligt en enkät de har gjort motsvarar 10 ml vätska ca 10 cigaretter, snarare än 100 st. Skattenivån måste även jämföras med den nivå som tidigare gällt för mindre hälsofarliga produkter. Den föreslagna skatten kommer att innebära en prisökning om minst 63 procent, vilket är en oerhört kraftig ökning till följd av en enskild åtgärd. Eftersom beskattningen inte är harmoniserad kan det finnas kraftiga skillnader i konsumentpris mellan olika länder, vilket leder till smuggling och handel över gränserna. Det lär ske en dramatisk ökning av online-handel från utlandet. Kunderna är

väldigt vana vid online-handel. Införandet av en skatt öppnar dörren för olaglig import av okontrollerade varor från bland annat Kina. Procentuellt stora höjningar av skatten på cigaretter har historiskt lett till kraftiga ökningar av illegal handel. Den oregistrerade konsumtionen kommer att slå extra hårt mot den svenska marknaden och riskerar att underlätta för ungdomar under 18 år att köpa produkterna. Andra nikotinhaltiga produkter bör beskattas på samma nivå som e-vätskor. Annars kommer det att medföra en stor fördel att klassificera sina produkter som andra nikotinhaltiga produkter och det kommer att medföra diskussioner kring gränsdragning. NNA anser att hur mycket e-vätska som konsumeras är beroende på vilken apparat som används. Mer avancerade apparater förbrukar i regel mer e-vätska och nikotininnehållet måste anpassas nedåt. En avancerad användare kan förbruka 60 ml vätska, men använder vätska med låg nikotinhalt. Förslaget tar inte hänsyn till detta, utan beskattar användare av avancerade produkter mångdubbelt högre än nybörjare.

Skälen för regeringens förslag: E-cigaretters hälsopåverkan är i dag en fråga där det inte finns någon konsensus bland forskare. Som anges ovan i avsnitt 5.1 har det dock i WHO:s rapport FCTC/COP/7/11 angetts att det är mycket sannolikt att e-cigaretter är mindre giftiga än vanliga cigaretter men osannolikt att de är ofarliga. Det talar för att skattenivån bör läggas lägre än för traditionella cigaretter. En annan aspekt att beakta vid bestämmande av skattenivån är att marknaden för e-cigaretter fortfarande är under framväxt. Före Högsta förvaltningsdomstolens dom den 17 februari 2016 var det i praktiken inte möjligt att köpa e-cigaretter i

Sverige, utan handeln skedde från utlandet. Nu när e-cigaretter håller på att göra inträde på den svenska marknaden är det viktigt att skattenivån inte sätts för högt så att den riskerar att styra bort konsumtionen från den legala svenska marknaden.

Det finns flera olika tänkbara alternativ för hur beskattningen skulle kunna beräknas. I promemorian baserades beräkningarna i jämförelserna på antagandet att 10 milliliter e-vätska motsvarar 100 cigaretter (5 paket) och att 5 paket cigaretter motsvarar 5 dosor snus till en vikt av 20 gram per dosa (totalt 120 portionssnus). Vape Sweden och NNA har ifrågasatt detta antagande och anser att varje milliliter e-vätska motsvarar betydligt färre cigaretter. Hur mycket e-vätska som konsumeras vid ett tillfälle varierar från användare till användare och beror även på vilken apparat som används och vilken nikotinstyrka vätskan har. Antagandet i promemorian baseras på uppgifter från flera olika källor, bl.a. uppgifter från återförsäljare, och är avsett att utgöra en jämförelse av en normaldos av cigaretter och e-cigaretter. Regeringen anser inte att det finns skäl att använda något annat antagande.

Om e-vätska skulle beskattas i motsvarande mån som cigaretter så skulle skatten uppgå till 15,7 kronor per milliliter e-vätska. Priset på en flaska med 10 milliliter e-vätska som i dag kostar 40 kronor skulle vid införandet av skatten kosta 236 kronor.

Skulle e-vätskan beskattas i motsvarande grad som snus så skulle det innebära en skattesats på runt 4,4 kronor per milliliter e-vätska. En sådan storlek på skatten innebär en prisökning på en flaska med 10 milliliter evätska från 40 kronor till 95 kronor. Ytterligare ett alternativ är att införa en skatt på e-vätska i motsvarande storlek som Finland nyligen har infört. Det skulle innebära en skattesats på 3 kronor per milliliter e-vätska. En

sådan storlek på skatten innebär en prisökning på en flaska med 10 milliliter e-vätska från 40 kronor till 78 kronor. Svenskt Näringsliv och

Näringslivets regelnämnd har anfört att en jämförelse även bör ske med andra länder. För att en jämförelse av skattenivåer ska vara relevant bör den ske mot ett närliggande land som har infört en skatt på e-cigaretter.

Närliggande länder som Danmark och Tyskland har inte infört någon sådan skatt, vilket gör att en jämförelse av skattenivåer inte kan göras med dessa länder. Finland är enligt regeringens mening en lämplig jämförelse.

Eftersom e-cigaretter håller på att introduceras på den svenska marknaden är det viktigt att den prisökning som sker till följd av skatten inte i betydande utsträckning leder till att konsumtionen styrs bort från den legala svenska marknaden och övergår till olaglig handel. Vid denna bedömning bör även beaktas att vissa närliggande länder, som nämnts ovan, inte beskattar e-vätskor. För att inte riskera oönskade effekter på marknaden görs bedömningen att e-vätskan bör beskattas med en lägre skatt. I Sverige förekommer, till skillnad från i Finland, även snus. I promemorian gjordes bedömningen att en väl avvägd storlek på skattesatsen för e-cigaretter utifrån svenska förhållanden ligger något under den skattesats som Finland nyligen infört. Det föreslogs därför en skattesats på e-vätska om 2 000 kr per liter, dvs. 2 kronor per milliliter evätska. En sådan storlek på skatten skulle innebära att priset på en flaska med 10 milliliter e-vätska som i dag kostar 40 kronor skulle öka till 65 kronor. JTI, BAT och Svenska tobaksleverantörsföreningen förespråkar en lägre skattesats, medan Svensk dagligvaruhandel och Tobaksfakta förespråkar en högre skattesats. Om den skattenivå som JTI, BAT och Svenska tobaksleverantörsföreningen har föreslagit som högstanivå, 1 000 kronor per liter, skulle införas skulle det innebära att Sverige skulle ha en av de lägsta skattesatserna inom EU bland de medlemsstater som har infört en skatt på e-cigaretter. Regeringen anser inte att en så låg skattesats skulle vara lämplig. Sammantaget bedömer regeringen att den skattenivå som föreslogs i promemorian är väl avvägd och föreslår därför en skattesats på e-vätska om 2 000 kr per liter, dvs. 2 kronor per milliliter e-vätska.

När det gäller storleken på skatten för andra nikotinhaltiga produkter föreslår regeringen en skatt i motsvarande storleksordning som skatten på e-vätskor. Att produkterna kan variera i utförande medför dock att jämförelsen med e-vätskor inte är helt enkel. Vid ett antagande att den nikotinhaltiga snusliknande produkten utan tobak som finns på marknaden skulle vara en genomsnittlig annan nikotinhaltig produkt och under förutsättning att mängden som konsumeras vid användning är samma för dessa produkter som för snus, innebär en skatt motsvarande den på evätskor att andra nikotinhaltiga produkter skulle beskattas med 200 kr per kilogram, vilket är mindre än hälften av skatten på snus. En sådan skattenivå bedöms lämplig och regeringen föreslår därför en skattesats på andra nikotinhaltiga produkter om 200 kr per kilogram.

Hänvisningar till S5-7

5.8. Utformning av skatten

Regeringens förslag: Skattskyldig ska vara den som yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga produkter, den som säljer skattepliktiga

produkter till Sverige genom distansförsäljning, den som till Sverige för in eller importerar sådana produkter eller den som i Sverige tar emot sådana produkter. Från skattskyldighet undantas sådana varor som en enskild person själv transporterar till Sverige om varorna är avsedda för den enskildes eller dennes familjs personliga bruk, dock högst 20 milliliter e-vätska och 200 gram andra nikotinhaltiga produkter per person och tillfälle. Skattskyldigheten inträder vid tillverkningen, införseln eller importen. Liksom för andra punktskatter införs ett system med godkända lagerhållare för vilka tidpunkten för skattskyldighet skjuts upp. Liksom för andra punktskatter finns möjligheter till avdrag och återbetalning i vissa fall.

Beskattningsmyndighet är Skatteverket förutom vid import från tredjeland, då Tullverket är beskattningsmyndighet.

För snus och tuggtobak införs en möjlighet att sälja dessa i exportbutiker utan att samtidigt sälja andra tobaksvaror.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: Ekobrottsmyndigheten anför att frågan om lämpligheten av att de aktuella produkterna omfattas av lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter inte berörts. Folkhälsomyndigheten påpekar att definitionen av ”distansförsäljning” i förslaget skiljer sig från definitionen av ”gränsöverskridande distansförsäljning” i lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare på så sätt att den senare definitionen även inkluderar tredjeland. Tullverket anser att det bör prioriteras att utreda om e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter bör inkluderas i tillämpningsområdet för lagen om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter. Skatteverket anför att de föreslagna reglerna för diplomatisk personal inte innehåller något krav på att inköpen ska ha skett för personligt bruk på det sätt som framgår av motsvarande regler för mervärdesskatt. Även den föreslagna bestämmelsen bör innehålla ett sådant rekvisit. Svenskt näringsliv och

Näringslivets regelnämnd motsätter sig att det införs en beloppsgräns för återbetalning och anför att gränsen kan innebära att Skatteverket inte återbetalar upp till 6 000 kr per år, vilket är oskäligt.

Skälen för regeringens förslag: Som nämnts ovan i avsnitt 3 finns det inte några regler som specifikt rör beskattning av e-cigaretter på EU-nivå, utan det är upp till medlemsstaterna att utforma regler om sådan beskattning så länge dessa inte leder till gränsformaliteter i handeln mellan medlemsstater samt följer de generella unionsrättsliga reglerna om proportionalitet och likabehandling. För att underlätta för aktörerna och skapa en större tydlighet inom skattesystemet i stort bedömer regeringen att det är lämpligt att utforma reglerna i enlighet med andra nationella punktskatter. Två sådana nationella punktskatter är de på snus och tuggtobak i lagen om tobaksskatt. Dessa regler har också tidigare legat till grund för utformningen av andra nationella punktskatter, såsom de i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel och lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik. Regeringen föreslår därför att även reglerna om beskattning av e-cigaretter och andra nikotinprodukter ska utformas efter reglerna om beskattning av snus och tuggtobak.

När det gäller vem som ska vara skattskyldig baserar sig reglerna på att punktskatter normalt tas ut så tidigt som möjligt bland de aktörer som befattar sig med skattepliktiga varor. Därmed begränsas antalet skattskyldiga, vilket underlättar administration och kontroll av punktskatterna. Det föreslås därför att den skattskyldige normalt ska vara den som yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga produkter, den som till Sverige för in eller importerar sådana produkter eller den som i Sverige tar emot sådana produkter. När det gäller kravet på yrkesmässighet föreslås att definitionen för detta hämtas från lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik, med en mindre språklig justering. All verksamhet som inte utförs av en enskild person och avser varor som är avsedda för den enskildes eller dennes familjs personliga bruk anses därför vara yrkesmässig. För införsel i eller import till Sverige föreslås inget krav på yrkesmässighet. För att undvika att beskattning sker av exempelvis evätskor som en resande har med sig för att konsumera under resan föreslår regeringen att det införs ett undantag för varor som en enskild person själv transporterar till Sverige om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk. För att undvika att undantaget används för att transportera in stora mängder obeskattade varor i Sverige föreslås dock att undantaget ska vara tillämpligt för högst 20 milliliter e-vätskor och 200 gram andra nikotinhaltiga produkter per person och tillfälle.

Skattskyldigheten inträder vid tillverkningen, införseln eller importen. Att skattskyldighet inträder redan vid dessa tillfällen dock kan leda till oönskade likvida påfrestningar för berörda företag. I likhet med andra nationella punktskatter föreslår regeringen därför ett system med godkända lagerhållare som innebär att skattskyldighetens inträde skjuts upp till en senare tidpunkt än tidpunkten för tillverkning, införsel eller import. Konstruktionen innebär också att skattskyldighetens inträde skjuts upp då varor levereras från en godkänd lagerhållare till en annan godkänd lagerhållare. Skattskyldighet inträder först då varorna levereras till en köpare som inte är godkänd lagerhållare eller då varorna tas i anspråk för annat ändamål, exempelvis egen användning. Detta innebär att godkända lagerhållare kan hålla ett obeskattat lager och att de likvida påfrestningarna därmed blir mindre än om lagret skulle vara beskattat.

En typ av försäljning som i vissa fall kan innebära svårigheter vid beskattning är försäljning från en utländsk handlare direkt till en svensk konsument. För e-cigaretter och andra nikotinhaltiga produkter gör sig sådan försäljning gällande på ett helt annat sätt än för snus, då snus som huvudregel inte får säljas inom EU. Försäljningen behandlas dock specifikt i lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och benämns där gränsöverskridande distansförsäljning. För att få bedriva sådan försäljning till eller från Sverige måste handlaren ha registrerat försäljningen hos Folkhälsomyndigheten och fått en bekräftelse på registreringen. Eftersom lagen är baserad på tobaksproduktdirektivet finns motsvarande regler även i andra EU-länder. Denna registreringsskyldighet innebär att det blir förhållandevis enkelt för beskattningsmyndigheten att se vilka utländska aktörer som bedriver gränsöverskridande distansförsäljning till Sverige. Att reglerna är EU-gemensamma ökar förutsättningarna att aktörer inom EU är medvetna om reglerna jämfört med om det endast hade funnits nationella regler. Det bedöms därför inte finnas några hinder mot att beskatta distansförsäljning på samma sätt som

nationell försäljning. Regeringen föreslår därför att även den som bedriver distansförsäljning av e-vätskor eller andra nikotinhaltiga produkter ska vara skattskyldig och registreras hos Skatteverket. För distansförsäljare anges inget krav på yrkesmässighet eftersom sådan verksamhet per automatik kommer att uppfylla det ovan angivna kravet på yrkesmässighet. Folkhälsomyndigheten har påpekat att definitionen av ”distansförsäljning” i förslaget skiljer sig från definitionen av ”gränsöverskridande distansförsäljning” i lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare på så sätt att den senare definitionen även inkluderar tredjeland. Detta är korrekt. För andra punktskatter finns vissa skillnader i förfarandet vid införsel från ett annat EU-land och import från tredjeland, exempelvis i fråga om beskattningsmyndighet (se nedan). Då regeringen inte anser att det finns skäl att frångå detta system för beskattningen av e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter hanteras distansförsäljning från tredjeland enligt förslaget ovan i skattehänseende som import.

Ekobrottsmyndigheten och Tullverket har tagit upp frågan om förhållandet mellan de beskattade produkterna och lagen om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter. Regeringen har inte föreslagit att de beskattade produkterna ska omfattas av lagen. I dagsläget omfattar lagen enbart skatter som är harmoniserade inom EU. Frågan om lagen bör utvidgas till att omfatta även andra skatter kräver omfattande bedömningar som inte ryms i detta lagstiftningsärende.

I reglerna om beskattning av snus och tuggtobak finns vissa situationer då skatt inte tas ut. För lagerhållare löses detta normalt genom avdrag för skatt motsvarande skattskyldigheten, vilket innebär att skatten att betala för varan blir noll. För andra aktörer löses det genom återbetalning av den skatt som har betalats in. En sådan situation är då varorna har levererats till en köpare i ett annat land. Eftersom produkterna då inte kommer att konsumeras i Sverige finns inte skäl att beskatta dem här. En annan sådan situation är då varorna har levererats till utländska beskickningar, karriärkonsulat eller kontor för vissa internationella organisationer. För lagerhållare finns även möjlighet att göra avdrag för varor som har förstörts genom oförutsedda händelser eller force majeure. En möjlighet till avdrag som inte finns avseende snus och tuggtobak, men som kan bli aktuell avseende framförallt e-vätskor är då varor har använts vid tillverkningen av en skattepliktig vara. Situationen kan uppkomma exempelvis om en aktör importerar e-vätskor och sedan blandar dem. I ett sådant fall är det rimligt att enbart den slutliga produkten beskattas. För att lagerhållarsystemet ska fungera krävs även en möjlighet till avdrag i sådana fall då skattskyldighet tidigare har inträtt för varan och avdragsrätt inte tidigare har medgetts för den skatten. Slutligen finns för bl.a. tobaksvaror en möjlighet att sälja dessa utan punktskatt i exportbutiker på flygplatser och på flyg och fartyg vid resor till destinationer utanför Europeiska unionen. Vid resor inom Europeiska unionen kan varorna även säljas utan punktskatt för förbrukning ombord. För att möjliggöra dessa system finns det i lagen om tobaksskatt regler om avdrag för skatt då lagerhållare säljer snus eller tuggtobak till resande till tredjeland i en exportbutik eller då varorna tas emot av en aktör som har tillstånd till skattefri försäljning på fartyg eller flyg. Det finns inte några skäl att

behandla e-cigaretter eller andra nikotinhaltiga produkter annorlunda i detta hänseende. Regeringen föreslår därför att samtliga de ovan nämnda möjligheterna till avdrag och återbetalning ska vara tillämpliga även för ecigaretter och andra nikotinhaltiga produkter. Skatteverket har påpekat att reglerna för diplomatisk personal inte innehåller något krav på att inköpen ska ha skett för personligt bruk på det sätt som framgår av motsvarande regler för mervärdesskatt. Något sådant krav finns inte heller i motsvarande regler avseende tobaksskatt. Regeringen finner inte några skäl att utforma reglerna avseende e-cigaretter och andra nikotinhaltiga produkter annorlunda i detta hänseende. Svenskt Näringsliv och

Näringslivets regelnämnd har ifrågasatt att det finns en beloppsgräns för återbetalning och anser detta vara oskäligt. Som nämnts ovan är regeln utformad efter motsvarande regel för snus och tuggtobak. Enligt denna medges inte återbetalning för skattebelopp som för kalenderkvartalet understiger 1 500 kronor. Regeringen ser inte skäl att utforma regeln i den nu föreslagna lagen på något annat sätt.

För tobaksvaror föreslås även en justering avseende försäljning av snus och tuggtobak i exportbutiker. I dag krävs ett godkännande som upplagshavare för försäljning av samtliga tobaksvaror, trots att ett sådant godkännande inte kan meddelas för försäljning av enbart snus eller tuggtobak. Det är således i dag inte möjligt att sälja enbart snus eller tuggtobak i en exportbutik utan att sälja andra tobaksvaror. Det föreslås därför en uppdelning så att försäljning av snus eller tuggtobak kräver ett godkännande som lagerhållare, medan övriga tobaksvaror kräver ett godkännande som upplagshavare. Den som driver exportbutiken kan då själv välja vilka varor som ska säljas.

Beskattningsmyndighet är enligt reglerna för snus och tuggtobak Skatteverket, förutom då varor importeras från tredjeland och vid övergången till fri omsättning enligt artikel 201 i förordning (EU) 952/2013 inte ägs av en godkänd lagerhållare. I dessa fall är Tullverket beskattningsmyndighet. Skatteförfarandelagen (2011:1244) respektive tullagen (2016:253) är tillämpliga på förfarandet. Det finns inga skäl att frångå denna uppdelning vad gäller beskattning av e-cigaretter och andra nikotinhaltiga produkter. Regeringen föreslår därför en motsvarande reglering.

Hänvisningar till S5-8

  • Prop. 2017/18:187: Avsnitt 5.5, 5.9

5.9. Lagstiftning

Regeringens förslag: Den nya skatten genomförs genom en ny lag, benämnd lag om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter. Ändringar görs dessutom i lagen om frihet från skatt vid import, m.m., skatteförfarandelagen, lagen om behandling av uppgifter i

Skatteverkets beskattningsverksamhet, tullagen, lagen om exportbutiker och lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg.

Promemorians förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens.

I promemorians förslag finns definitionerna av ”tullskuld” och ”unionsvara” i 7 § i den nya lagen i stället för i 2 § och det krävs prövningstillstånd för överklagande av vissa beslut i den nya lagen.

Remissinstanserna: Datainspektionen har inget att erinra mot förslaget.

Kammarrätten i Sundsvall och Förvaltningsrätten i Falun anser att definitionerna av ”tullskuld” och ”unionsvara” bör flyttas från 7 § till 2 § i den föreslagna nya lagen samt att skälen till att prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten enligt 18 § bör framgå. Motsvarande krav finns inte i övriga punktskattelagstiftningar, som lagen om tobaksskatt. Kammarrätten i Sundsvall anser vidare att fjärde stycket i 14 § bör förtydligas eftersom bestämmelsen kan leda till tillämpningssvårigheter. Tullverket anser att definitionerna av ”tullskuld” och ”unionsvara” bör flyttas från 7 § till 2 § i den föreslagna nya lagen.

Det uppkommer även frågeställningar kring tillämpningen av lagen om frihet från skatt vid import, m.m. Enligt reglerna i denna lag ska skattefrihet medges under sådana förhållanden som medför tullbefrielse. I dessa regler finns vissa undantag för tobaksvaror. Det undantaget omfattar inte alla de varor som förslaget behandlar. E-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter kan därför i vissa fall importeras skattefritt. Det är en otillfredsställande ordning och det bör utredas om det är möjligt att undanta produkterna från tull- och skattefrihet.

Skälen för regeringens förslag: Den föreslagna beskattningen har vissa likheter med beskattningen av snus och tuggtobak. Regeringen bedömer dock inte att det är lämpligt att införa reglerna i lagen om tobaksskatt.

Regeringen föreslår därför att det införs en ny lag, benämnd lag om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter. Kammarrätten i Sundsvall,

Förvaltningsrätten i Falun och Tullverket har föreslagit att definitionerna av begreppen ”tullskuld” och ”unionsvara” ska flyttas från 7 § till 2 § i den nya lagen. Regeringen instämmer i denna bedömning och föreslår en sådan ändring. Kammarrätten i Sundsvall och Förvaltningsrätten i Falun har även efterfrågat skälen till att prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten enligt 18 § i den föreslagna lagen eftersom motsvarande krav inte finns i lagen om tobaksskatt. Regeringen bedömer att regeln lämpligen bör utformas i enlighet med lagen om tobaksskatt och föreslår därför inte något krav på prövningstillstånd. Kammarrätten i Sundsvall anser vidare att fjärde stycket i 14 § bör förtydligas eftersom bestämmelsen kan leda till tillämpningssvårigheter. Bestämmelsen behandlar undertecknande av ansökningar om återbetalning i de fall sökanden är en juridisk person. Bestämmelsen är utformad i enlighet med motsvarande regler i andra punktskattelagstiftningar. Regeringen anser inte att det finns skäl att utforma regeln på något annat sätt.

Regeringen föreslår även vissa ändringar i andra lagar. I lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. införs en ny paragraf, 3 kap. 10 §, enligt vilken reglerna i 3 kap. avseende cigaretter ska gälla även för e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter. 0,1 milliliter evätska eller 1 gram andra nikotinhaltiga produkter ska då anses motsvara en cigarett. Det införs även schablonbelopp för tull och skatt avseende evätskor och andra nikotinhaltiga produkter i 4 kap. 3 §. Schablonbeloppen för skatt är för e-vätskor 3 300 kronor per liter och för andra nikotinhaltiga produkter 1 225 kronor per kilogram. Dessa belopp omfattar genomsnittlig punktskatt och mervärdesskatt. Eftersom e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter används i förhållandevis små doser har de ett högt kilo- eller literpris i jämförelse med många andra produkter. Detta medför att mervärdesskattedelen av schablonbeloppen är högre än för

övriga produkter som räknas upp i paragrafen och det går därför inte direkt att jämföra schablonbeloppen. Det införs även en upplysning i 3 kap. 4 § om att lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare innehåller ett förbud för den som inte fyllt 18 år att föra in elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i landet. Det görs dessutom en författningsteknisk ändring i det förslag som presenteras i propositionen Ny lag om tobak och liknande produkter (prop. 2017/18:000). I den propositionen föreslås en ändring i 3 kap. 4 § lagen om frihet från skatt vid import, m.m. som ska träda i kraft den 1 januari 2019. I det förslaget behöver därför en författningsteknisk ändring göras med anledning av den ändring av samma paragraf som föreslagits ovan. Tullverket har påpekat att det i vissa undantagsfall är möjligt att importera e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter med tullfrihet, och därmed även skattefrihet. Dessa regler är harmoniserade inom EU och är således inget som Sverige ensidigt kan ändra på.

I skatteförfarandelagen behöver den nya lagen läggas till i uppräkningarna över vad som avses med punktskatt (3 kap 15 §), vilka aktörer Skatteverket ska registrera (7 kap. 1 §), vilka punktskatter som ska redovisas i en särskild skattedeklaration för varje händelse som medför skattskyldighet (26 kap. 8 §), möjligheterna till förelägganden för att kontrollera att riktiga och fullständiga uppgifter har lämnats i en ansökan om återbetalning (37 kap. 7 a och 9 a §§), hos vilka revision får göras (41 kap. 3 §), vilka beslut om återbetalning som anses vara beslut om punktskatt (53 kap. 5 §) samt möjligheterna till återbetalning av skatt (64 kap. 6 §). När det gäller reglerna om registrering omfattar dessa enbart godkända lagerhållare och distansförsäljare. I praktiken kommer registreringen därför främst omfatta juridiska personer. Det är dock möjligt även för fysiska personer att bli godkända som lagerhållare eller agera som distansförsäljare. Registreringen kommer att omfatta vissa personuppgifter om fysiska personer och det är därför lämpligt att beakta kraven i dataskyddsförordningen1, även om den tillämpas först från och med den 25 maj 2018. Registreringen innebär att den registrerade redovisar skatten månadsvis, snarare än vid varje händelse som medför skatteplikt. För godkända lagerhållare skjuts även skattskyldighetens inträde upp och de ges vissa möjligheter till avdrag från skatt. För att de förmåner som lagerhållare och distansförsäljare ges inte ska missbrukas krävs att Skatteverket har möjlighet till kontroll. För att kunna avgöra att skatt inte ska redovisas vid en händelse som utlöser skattskyldighet, utan i stället efter månadens utgång, måste Skatteverket veta om aktören är godkänd som lagerhållare eller registrerad som distansförsäljare. Registreringen är därför nödvändig för att Skatteverket ska kunna hantera beskattningen och ge aktörerna de förmåner som lagen medger. Det är valfritt för aktörer att ansöka om godkännande som lagerhållare. Både lagerhållare och distansförsäljare är dessutom per definition aktörer som agerar yrkesmässigt, snarare än som privatpersoner. De uppgifter som lagras är antingen sådana som relaterar till verksamheten eller

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

kontaktuppgifter. Intrånget i de registrerades personliga integritet torde därför vara förhållandevis litet. Vid en avvägning mellan lagerhållarens eller distansförsäljarens personliga integritet och behovet av att uppgiften registreras anses registreringen vara proportionerlig. Behandlingen av uppgifterna bedöms även uppfylla kravet på rättslig grund i artikel 6 i dataskyddsförordningen. Den rättsliga grunden i fråga är i första hand att personuppgiftsbehandlingen hos Skatteverket är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning på det sätt som anges i artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen. Datainspektionen har inte haft några erinringar mot förslaget.

Det görs även en rent författningsteknisk ändring i lagen (2017:1229) om ändring i lagen (2017:405) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen. I propositionen Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen (prop. 2016/17:58) föreslås att 7 kap. 1 § skatteförfarandelagen ska ändras (en ny punkt 13 läggs till i första stycket). Riksdagen har antagit regeringens förslag (bet. 2016/17:SkU21, rskr. 2016/17:256). Den ändringen träder i kraft den 1 januari 2019 (se punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till den lagen), dvs. efter det att den nu föreslagna nya lagen har trätt i kraft. I propositionen Skatteförslag med anledning av energiöverenskommelsen (prop. 2016/17:142) föreslås att punkt 10 j i första stycket i 7 kap. 1 § skatteförfarandelagen ska slopas. Riksdagen har antagit regeringens förslag (bet. 2016/17:SkU31, rskr. 2016/17:268). Med anledning av det förslaget görs i den propositionen också en rent författningsteknisk ändring av ändringsförslaget i prop. 2016/17:58. I budgetpropositionen för 2018 (prop. 2017/18:1, Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor) föreslogs i avsnitt 6.23.4 en ändring i 7 kap. 1 § första stycket 10 e skatteförfarandelagen. Med anledning av den ändringen föreslogs i budgetpropositionen även en rent författningsteknisk ändring av det sistnämna ändringsförslaget i prop. 2016/17:142. Riksdagen har antagit regeringens förslag (bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54). Med anledning av den ändring i 7 kap. 1 § skatteförfarandelagen som nu föreslås i denna proposition behöver en rent författningsteknisk ändring göras i den författningstekniska ändring som presenteras i budgetpropositionen.

Det behöver även genomföras en ändring i 2 kap. 12 § lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet som innebär att uppgifter och handlingar om godkända lagerhållare ska gallras sju år efter utgången av det kalenderår då godkännandet som lagerhållare blev återkallat, vilket är samma tid som för motsvarande uppgifter och handlingar enligt lagen om tobaksskatt, lagen (1994:1776) om skatt på energi och lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik. Anledningen till att det är nödvändigt att lagra uppgifterna under denna tid är att det i efterhand, särskilt vid omprövning, ska vara möjligt att kontrollera vilka uppgifter som legat till grund för ett beslut. Omprövning kan bli aktuellt upp till sex år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut. Uppgifterna kan därför inte gallras tidigare än sju år efter utgången av det kalenderår då godkännandet som lagerhållare blev återkallat. I tullagen behöver den föreslagna nya lagen läggas till i uppräkningen över bestämmelser om skyldighet att betala annan skatt än tull vid import eller införsel till det svenska tullområdet. För att möjliggöra det system med

viss försäljning av obeskattade varor på exportbutiker, fartyg och flygplan som beskrivs ovan i avsnitt 5.8 behöver e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter läggas till i lagen (1999:445) om exportbutiker (4 §) och lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg (2 och 7 §§). I lagen om exportbutiker införs även ett krav på att om nikotinprodukter ska säljas i en exportbutik, ska verksamheten bedrivas av en godkänd lagerhållare enligt lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter. Motsvarande krav finns i dag för alkohol- och tobaksvaror. Även den justering avseende snus och tuggtobak som nämns i avsnitt 5.8 införs i lagen.

Hänvisningar till S5-9

5.10. Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Regeringens förslag: Såväl den nya lagen som ändringarna i övrigt ska träda i kraft den 1 juli 2018.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: Remissinstanserna har inte haft några synpunkter i denna del.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen föreslår att både den nya lagen och ändringarna i övrigt ska träda i kraft den 1 juli 2018. Eftersom ändringarna rör införandet av en ny skatt behövs det inte några övergångsbestämmelser.

Utöver de föreslagna ändringarna görs även en mindre justering i 53 kap. 5 § skatteförfarandelagen, vilken kräver en övergångsbestämmelse. Denna beskrivs i författningskommentaren.

6. Konsekvensanalys

Det är svårt att uppskatta effekterna av införandet av en skatt på e-vätskor samt andra nikotinhaltiga produkter. Främst för att produkterna håller på att etableras på den svenska marknaden, men även för att substitution mellan tobaksprodukter och olaglig handel av e-cigaretter är osäker. Om trenden följer andra europeiska länder så innebär det att den registrerade försäljningen av e-vätskor kan komma att öka de kommande åren.

Eftersom e-cigaretter håller på att introduceras på den svenska marknaden så finns konsumtionen av e-cigaretter ännu inte med i den offentliga statistiken, såsom Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings (CAN) årliga rapport om tobaksvanor i Sverige, och det finns således begränsad kunskap om hur konsumtionen ser ut.

Offentligfinansiella effekter

För att beräkna den offentligfinansiella effekten av ett införande av en skatt på 2 kr per milliliter e-vätska krävs att konsumtionen av e-cigaretter kvantifieras. Eftersom det saknas offentlig statistik över användningen av e-cigaretter kan endast grova bedömningar göras.

I Finlands proposition (RP 138/2016 rd) där de föreslår en skatt på evätskor hänvisas till en enkätundersökning över användningen av e-

cigaretter i Finland 2014. Enkäten visade att mindre än en halv procent av den vuxna befolkningen i Finland röker e-cigaretter dagligen. Vanligast var dagligt bruk bland 15–24-åriga män, av vilka cirka två procent använde e-cigaretter dagligen. Dessutom använde under tre procent av den vuxna befolkningen e-cigaretter vid enstaka tillfällen. Bland 12–18-åriga ungdomar hade 17 procent provat e-cigaretter en eller två gånger. Hälften av de ungdomar som använt e-cigaretter hade använt nikotinhaltiga ecigaretter.

Vid ett antagande om att konsumtionen i Sverige liknar den i Finland skulle det innebära att omkring 41 000 personer är dagligrökare av ecigaretter i Sverige eftersom Sverige har en befolkningsmängd, 15 år och äldre, på omkring 8,2 miljoner. Vid en bedömning att 10 milliliter e-vätska motsvarar 100 vanliga cigaretter, och under antagande att en dagligrökare konsumerar 10–11 cigaretter om dagen eller motsvarande mängd e-vätska, så innebär det ökade skatteintäkter med 33 miljoner kronor i helårseffekt. Därutöver tillkommer de rökare som endast röker e-cigaretter vid enstaka tillfällen. Om det antas att även denna konsumtion motsvarar den i Finland skulle det innebära att omkring 250 000 personer endast röker e-cigaretter vid enstaka tillfällen. Vid en bedömning att dessa tillfälliga rökare röker drygt 10 cigaretter på ett år så innebär det ökade skatteintäkter med ytterligare knappt 1 miljon kronor i helårseffekt, även detta med antagande att motsvarande mängd e-vätska konsumeras.

Sammantaget beräknas således skatteintäkterna öka från den nya skatten på e-vätska med 34 miljoner kronor brutto och 42 miljoner kronor netto (inkl. mervärdesskatt) i helårseffekt. Vid ett införande den 1 juli 2018 innebär det en ökning av skatteintäkterna införandeåret på 21 miljoner kronor netto för att sedan öka till 37 miljoner kronor efterföljande år.

Något som dock kan göra att effekterna av skatten slår annorlunda i Sverige än i Finland är att det i Sverige finns ett ytterligare substitut för cigaretter, snus.

Eftersom andra nikotinhaltiga produkter ännu inte säljs i någon betydande utsträckning blir det inte några ökade skatteintäkter vid ett införande av en skatt på dessa produkter. Vid den föreslagna skattesatsen på 200 kronor per kilogram för andra nikotinhaltiga produkter innebär det att, under antagandet att varje person som övergår från vanligt snus till andra nikotinhaltiga produkter konsumerar samma antal gram av produkten, skatteintäkterna skulle minska med ca 15 miljoner för varje procentenhet av konsumtionsförändringen.

Effekter för företag

Försäljning av e-vätskor sker framförallt via internet av distansförsäljare men även i specialiserade butiker. Aktörerna påverkas administrativt vid införandet av en punktskatt genom att den administrativa bördan ökar. Den som är registrerad för punktskatt, dvs godkända lagerhållare och distansförsäljare, ska lämna en punktskattedeklaration för varje redovisningsperiod även om det inte finns skatt att redovisa. De administrativa kostnaderna skulle dock kunna övervältras i priset på produkten. De administrativa kostnaderna skulle vara störst under det första året vid skattens införande, för att sedan minska nästkommande år.

Någon uppskattning av den faktiska administrativa kostnaden har inte beräknats.

Försäljningen av e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter är i dag inte belagd med någon punktskatt. Regelverket kommer därför i någon mån jämställa konkurrensvillkoren gentemot produkternas substitut. Det faktum att skatten är lägre än för liknande tobaksprodukter kan i viss mån ses ge en konkurrensfördel, men detta är nödvändigt för att inte helt slå ut marknaden, i synnerhet den legala, vid skattens införande, då punktskatten kommer generera en markant prisökning.

Regleringssituationen på den inre marknaden, där nio av EU:s medlemsländer beskattar e-vätskor med punktskatt bör inte leda till någon negativ konkurrenssituation. De föreslagna reglerna gäller såväl för svenska som för utländska försäljare vid försäljning på den svenska marknaden. De harmoniserade reglerna i tobaksproduktdirektivet om krav vid försäljning, såsom registrering vid gränsöverskridande distansförsäljning, innebär att det finns goda förutsättningar att kontrollera att beskattningen efterlevs även av utländska handlare.

Skatteregler ska i största möjliga mån vara generella och påverka små och stora företag på samma sätt. I vissa fall kan förenklingar för att främja företagandet övervägas, men det bedöms i detta fall inte finnas behov av särreglering. Därutöver bedöms en särreglering motverka syftet med förslaget.

Kostnader för alternativa förslag

Om något av de alternativa förslagen i avsnitt 3.7 skulle införas i stället för det förslag som nu föreslås så skulle de administrativa kostnaderna bli i allt väsentligt samma för företagen. Det bedöms dock att den oreglerade handeln skulle bli större, vilket skulle få negativa konsekvenser på skatteintäkterna och bolag som fullgör sina skyldigheter samt för legitimiteten av förslaget.

Andra alternativa regleringar som det inte genomförts beräkningar på är exempelvis en punktskatt på alla e-vätskor, även de som inte innehåller nikotin. Detta skulle i viss mån förenkla för bolagen då alla vätskor skulle hanteras på samma sätt, men det skulle samtidigt öka kostnaden för varje produkt, samtidigt som det skulle skapa vissa gränsdragningsproblem gentemot andra produkter. En sådan skatt skulle inte heller vara förenlig med motiveringen till en skatt på e-cigaretter.

Effekter för enskilda

För den enskilda konsumenten av e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter kommer punktskatten innebära en kostnadsökning för konsumtion av produkterna. Prisökningen kan anses som kraftig i förhållande till det gällande priset. Priset på e-vätskan kommer dock fortfarande med den förslagna skatten vara avsevärt mycket lägre än priset på substituten, det vill säga snus och cigaretter.

Införandet av punktskatten kommer leda till att distanshandeln av varorna nationellt, så väl som internationellt, kommer öka lika mycket i pris. Därav bör inte konsumentens inköpsmönster ändras väsentligt.

Effekter för myndigheter och de allmänna förvaltningsdomstolarna

Skatteverket föreslås bli beskattningsmyndighet i samtliga fall förutom när någon som inte är godkänd lagerhållare importerar skattepliktiga varor från tredjeland, då Tullverket blir beskattningsmyndighet. Införandet av den nya skatten kommer att innebära ökad arbetsbelastning för de båda myndigheterna. Någon utförlig beräkning av ökningen är svår att göra då det saknas uppgifter om mängden aktörer som kommer att bli skattskyldiga. Enligt uppgift från Folkhälsomyndigheten finns det i dag 16 aktörer som är registrerade för gränsöverskridande distans Svensk

Dagligvaruhandel försäljning av e-vätskor. Utöver dessa tillkommer aktörer som säljer e-vätskor inom Sverige, antingen i butik eller på distans.

Slutligen tillkommer aktörer som säljer andra nikotinhaltiga produkter. Det är dock i dagsläget fråga om en liten marknad under framväxt. Sammantaget bedöms den tillkommande arbetsbelastningen för beskattningsmyndigheterna bli relativt liten. Skatteverket har anfört att förslaget kommer att medföra en engångskostnad om 1,5 miljoner kronor samt en löpande årlig kostnad om 2,5 miljoner kronor. Tullverket har angett att förslaget kommer att öka arbetsbelastningen, att en viss ökad manuell hantering kan komma i fråga och att det är troligt att det måste ske förändringar i myndighetens IT-system. Tillkommande utgifter för Skatteverket och Tullverket ska hanteras inom befintliga ekonomiska ramar.

Förslaget kan även innebära ökade kostnader för domstolarna då beslut enligt lagen kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol, dels genom de generella överklagandebestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) och i tullagen (2016:253), dels genom de specifika överklagandebestämmelserna i den föreslagna lagen. Det är i nuläget mycket svårt att uppskatta hur stor del av besluten som kommer att överklagas och därmed även att beräkna kostnaderna för överklagandenas hantering. Med beaktande av vad som sagts ovan om den begränsade tillkommande arbetsbördan för beskattningsmyndigheterna kommer det dock vara fråga om en förhållandevis liten mängd nya mål. Tillkommande utgifter för domstolarna ska hanteras inom befintliga ekonomiska ramar.

Övriga effekter

Förslaget bedöms inte ha några effekter på sysselsättning, miljö, integration, den ekonomiska jämställdheten, den kommunala självstyrelsen eller fördelningspolitiken.

Förslagets förenlighet med EU-rätten

Förslaget bedöms vara förenligt med EU-rätten. Varken e-vätskor eller andra nikotinhaltiga produkter omfattas av någon harmoniserad EUreglering avseende beskattning. Medlemsstaterna har således möjlighet att införa och utforma regler om sådan beskattning så länge reglerna inte leder till gränsformaliteter i handeln mellan medlemsstater samt följer de generella unionsrättsliga reglerna om proportionalitet och likabehandling. Skatten bedöms uppfylla dessa krav. Den kommer inte att medföra några gränsformaliteter. De regler som sedan tidigare finns om registrering av distansförsäljning är baserade på tobaksproduktdirektivet och är inte kopplade till skatten. Beskattningen bedöms även följa principerna om

proportionalitet och likabehandling. En avvägning har gjorts mellan de beskattade produkternas hälsopåverkan, skattens storlek i förhållande till produkternas pris och beskattning av möjliga ersättningsprodukter. Förslaget bedöms inte vara anmälningspliktigt enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster.

Hänvisningar till S6

7. Författningskommentar

7.1. Förslaget till lag om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter

1 §

I paragrafen anges att skatt ska betalas till staten för e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter enligt denna lag.

2 §

I paragrafens första stycke definieras vissa uttryck som förekommer i lagen.

Med begreppet ”e-vätskor” avses vätskor som innehåller nikotin. Definitionen baseras enbart på innehåll av nikotin och har ingen koppling till vätskans avsedda användningsområde. Att det ska vara en vätska innebär att produkten vid normal rumstemperatur ska vara i flytande form.

Med begreppet ”andra nikotinhaltiga produkter” avses nikotinhaltiga produkter för användning i mun eller näsa, med undantag för e-vätskor och produkter som innehåller tobak och som är hänförliga till kapitel 24 i den lydelse av Kombinerade nomenklaturen (KN) enligt rådets förordning (EEG) 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan som gällde den 1 januari 2017. Detta omfattar bl.a. produkter som användaren andas in, sväljer, tuggar på, har under läppen eller har i munnen och suger på. Exempel på produkter som omfattas av definitionen är tuggummin, munspray och snusliknande produkter, under förutsättning att de innehåller nikotin. Snus som innehåller tobak faller dock utanför definitionen eftersom det både innehåller tobak och omfattas av KNnummer 24039910.

Med ”yrkesmässig aktivitet” avses sådan aktivitet som utförs antingen av en juridisk person, eller av en enskild person om den avser varor som inte är avsedda för den enskildes eller dennes familjs personliga bruk. En motsvarande definition finns i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik. I lagförslaget används begreppet på så sätt att det anges att en viss aktivitet ska vara ”yrkesmässig”. Om sådana aktiviteter utförs av en juridisk person anses de vara yrkesmässiga oavsett syfte. För enskilda personer får en bedömning göras om aktiviteten avser produkter som är avsedda för den enskilde eller dennes familjs personliga bruk. Med personligt bruk avses att det är personen eller familjemedlemmen själv

som ska använda produkten. Det kan även innefatta exempelvis enstaka gåvor, men inte försäljning. En bedömning måste göras utifrån omständigheterna i varje enskilt fall.

Begreppen ”EU-land” och ”tredjeland” har samma innebörd som i andra punktskattelagstiftningar, t.ex. lagen (1994:1563) om tobaksskatt.

Med begreppet ”distansförsäljning” avses en försäljning där varorna transporteras till Sverige från ett annat EU-land av säljaren eller av någon annan för säljarens räkning och köpet inte är yrkesmässigt för köparen.

Med ”förordning (EG) nr 1272/2008” avses Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 i den lydelse som gällde den 1 januari 2017. Definitionen används i 5 §, se kommentaren till denna paragraf.

I andra stycket definieras begreppet ”import”. Begreppet har samma innebörd som i andra punktskattelagstiftningar. I definitionen finns en hänvisning till rådets direktiv 2008/118/EG angående undantag för suspensiva tullförfaranden och suspensiva tullarrangemang. Eftersom hänvisningen avser begrepp inom tullförfarandet och direktivet i sin tur hänvisar till en EU-förordning är det ändamålsenligt att hänvisningen är dynamisk, dvs. avser EU-direktivet i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.

I tredje stycket definieras begreppen ”tullskuld” och ”unionsvara” genom en hänvisning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen. Eftersom hänvisningarna avser unionsrättsliga begrepp i en förordning är det ändamålsenligt att de är dynamiska.

3 §

I paragrafen anges att skatt tas ut för e-vätskor med 2 000 kronor per liter vätska. Begreppet ”e-vätska” definieras i 2 §, se kommentaren till denna paragraf.

4 §

I paragrafen anges att skatt tas ut för andra nikotinhaltiga produkter med 200 kronor per kilogram. Begreppet ”andra nikotinhaltiga produkter” definieras i 2 §, se kommentaren till denna paragraf.

5 §

I paragrafen anges vissa undantag från skatteplikten enligt 3 och 4 §§. Undantagen behandlas i avsnitt 5.5. Enligt första punkten tas skatt inte ut för produkter som är klassificerade som narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64) eller som hälsofarliga varor enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Ett motsvarande undantag finns även i lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Enligt andra punkten tas skatt inte ut för läkemedel som uppfyller kraven för att få säljas enligt 5 kap. 1 § läkemedelslagen (2015:315) eller medicintekniska produkter som får släppas ut på marknaden eller tas i bruk i Sverige enligt 9 § lagen (1993:584) om medicintekniska produkter. Ett

delvis motsvarande undantag finns även i lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Till skillnad från lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare finns dock ett krav på att varorna ska uppfylla kraven för att få säljas, släppas ut på marknaden eller tas i bruk i Sverige. Undantaget innebär exempelvis att nikotintuggummin, som annars hade varit skattepliktiga enligt 4 §, inte beskattas om de är läkemedel som får säljas i Sverige.

Enligt tredje punkten tas skatt enligt lagen inte ut för produkter som är skattepliktiga enligt lagen om tobaksskatt. Utifrån definitionerna i 2 § är det sannolikt mycket ovanligt att produkter som definieras som e-vätskor eller andra nikotinhaltiga produkter också skulle uppfylla kriterierna för att beskattas enligt lagen om tobaksskatt. Om så är fallet undantas dock produkterna från skatt enligt denna lag och beskattas i stället enligt lagen om tobaksskatt. Undantaget är kopplat till varans skatteplikt enligt lagen om tobaksskatt. Det krävs inte att skattskyldigheten har inträtt för varan eller att skatt har betalats.

Enligt fjärde punkten tas skatt inte ut för produkter som vid klassificering och märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 tillhör faroklassen akut toxicitet i farokategorierna 1, 2 eller 3. ”förordning (EG) nr 1272/2008” definieras i 2 §. En produkt som uppfyller dessa krav anses vara en särskilt farlig kemisk produkt enligt 4 kap. 2 § Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer. Det krävs enligt förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer tillstånd för att hantera eller yrkesmässigt överlåta sådana produkter. Det är även reglerat vem sådana produkter får överlåtas till. Produkter som uppfyller kraven kan således inte säljas till konsumenter.

6 §

I paragrafen regleras vilka som är skattskyldiga, förutom vad gäller import. Skattskyldighet vid import regleras i 7 §.

Av första punkten framgår att den som godkänts som lagerhållare enligt 9 § är skattskyldig. När skattskyldigheten för en godkänd lagerhållare inträder framgår av 11 §. Lagerhållare har även vissa möjligheter att göra avdrag för skatt, vilka framgår av 12 §.

Av punkten 2 a följer att den som, utan att vara godkänd lagerhållare, yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor är skattskyldig för dessa. Vad som avses med ”yrkesmässig” framgår av 2 §, se kommentaren till denna paragraf.

Av punkten 2 b följer att den som, utan att vara godkänd lagerhållare, säljer skattepliktiga varor till köpare i Sverige genom distansförsäljning är skattskyldig för dessa. Vad som avses med ”distansförsäljning” framgår av 2 §, se kommentaren till denna paragraf.

Av punkten 2 c följer att den som, utan att vara godkänd lagerhållare, från ett annat EU-land för in eller tar emot skattepliktiga varor utan att det är distansförsäljning är skattskyldig för dessa. Punkten täcker in de fall av införsel till Sverige som inte omfattas av tidigare punkter. Att punkten endast avser sådana fall av införsel och mottagande som inte är distansförsäljning innebär, vid jämförelse med punkt 2 b, att det vid distansförsäljning endast är säljaren som är skattskyldig.

Av tredje punkten följer att den som använder e-vätskor eller andra nikotinhaltiga produkter som förvärvats skattefritt för annat ändamål än det som var förutsättningen för skattefriheten är skattskyldig. Möjligheter att förvärva produkter skattefritt finns för den som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg.

7 §

I paragrafen regleras vem som är skattskyldig då skattepliktiga varor importeras från tredjeland och under vilka förutsättningar varor undantas från skattskyldighet i samband med import. Regleringen motsvarar den reglering som finns i 37 § lagen om tobaksskatt.

I första stycket regleras vem som är skattskyldig i de situationer som kan uppkomma då varor importeras. Begreppen ”tullskuld” och ”unionsvara” definieras i 2 §, se kommentaren till denna paragraf.

Av andra stycket följer att från skattskyldighet i samband med import av varor undantas varor som ägs av godkänd lagerhållare när varorna övergår till fri omsättning. För dessa varor kommer skattskyldighet i stället att inträda vid senare tillfälle. Vid vilken tidpunkt skattskyldighet inträder för varor som hanteras av godkänd lagerhållare framgår av 11 § 1, se kommentaren till denna paragraf. Bestämmelsen utgör ett undantag från huvudregeln om skattskyldighet vid import. Den som hävdar att undantaget är tillämpligt ska även visa att så är fallet. Avseende tidpunkten för övergång till fri omsättning hänvisas till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013. Eftersom hänvisningen rör ett unionsrättsligt begrepp i en förordning är den dynamisk, dvs. avser EUförordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.

8 §

I paragrafen finns ett undantag från skattskyldighet då varor förs in till Sverige från ett annat EU-land. Enligt första stycket undantas sådana varor som en enskild person själv transporterar till Sverige om varorna är avsedda för den enskildes eller dennes familjs personliga bruk. Om förutsättningarna för undantaget är tillämpligt inträder aldrig någon skattskyldighet.

I andra stycket finns en begränsning av undantaget i första stycket. Där anges att skattefrihet enligt första stycket endast medges för högst 20 milliliter e-vätskor och 200 gram andra nikotinhaltiga produkter per person och tillfälle. Om en enskild person har med sig mer än dessa nivåer medges fortfarande skattefrihet upp till de angivna nivåerna under förutsättning att kraven i första stycket är uppfyllda, men den mängd som överstiger nivåerna beskattas. Om en enskild person exempelvis transporterar 30 milliliter e-vätskor för personligt bruk till Sverige kommer 20 milliliter att undantas från beskattning, medan skatt tas ut på 10 milliliter. Om en person har med sig stora mängder skattepliktiga produkter kan det dock indikera att produkterna inte är avsedda för personligt bruk och i så fall ska skatt betalas för hela mängden.

Regler om undantag från skattskyldighet då varor importeras från tredjeland och begränsningar av dessa finns i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

9 §

I paragrafens första stycke regleras förutsättningarna för godkännande som lagerhållare. Delvis liknande bestämmelser finns i 38 § lagen om tobaksskatt. I punkterna 1 a–1 e ges fem alternativa objektiva grunder för att en sökande ska kunna godkännas. Det är således tillräckligt att sökanden uppfyller någon av dessa fem grunder. När godkännande väl har meddelats är lagerhållaren godkänd för hela sin verksamhet och inte enbart för den grund som lett till godkännandet. Exempelvis är ett företag som godkänts med anledning av att man avser att tillverka skattepliktiga varor även godkänd lagerhållare för de skattepliktiga varor som företaget importerar.

Förutom att en sökande ska uppfylla någon av de fem alternativa objektiva grunderna i punkt 1 ska en sökande även vara lämplig med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt, vilket framgår av punkt 2.

I andra stycket anges förutsättningarna för återkallelse av godkännande som lagerhållare.

10 §

I paragrafen föreskrivs vad som gäller om en godkänd lagerhållare försätts i konkurs. Regleringen motsvarar vad som gäller för lagerhållare enligt lagen om tobaksskatt och lagen om skatt på energi.

11 §

I paragrafen regleras när skyldighet att betala skatt inträder. Att skattskyldighet inträder innebär att den skattskyldige har att redovisa och betala skatt för de varor för vilka skattskyldighet inträtt. Detta innebär dock inte att redovisning och betalning måste ske omedelbart. Tidpunkterna för detta följer av bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Tidpunkten för skattskyldighetens inträde är av central betydelse för tillämpningen av en rad bestämmelser i lagen. Den är bl.a. avgörande för vilken skattesats som ska tillämpas i samband med skatteändringar. Exempelvis ska, om riksdagen beslutar om höjd skatt fr.o.m. ett årsskifte, den lägre skattesatsen som gällde före årsskiftet tillämpas på de varor för vilka skattskyldighet inträtt före årsskiftet även om det av skatteförfarandelagens bestämmelser skulle följa att skatten ska redovisas och betalas först efter årsskiftet.

I första punkten a–c anges vid vilken tidpunkt skattskyldighet inträder för varor som hanteras av godkänd lagerhållare. Av 1 a) framgår att skattskyldighet inträder då skattepliktig vara levereras till en köpare som inte är godkänd lagerhållare. Vid tillämpning av denna bestämmelse ska en vara anses vara levererad till köparen även i de fall den enligt köparens anvisning ska avlämnas hos någon annan än köparen. Även i fall då en vara enligt köparens anvisning fortsatt förvaras hos lagerhållaren efter att äganderätten har övergått ska den anses levererad till köparen enligt bestämmelsen.

Av 1 b) framgår att skattskyldighet inträder då skattepliktig vara tas i anspråk för annat ändamål än försäljning. Bestämmelsen är exempelvis tillämplig om lagerhållaren avhänder sig varan till någon annan på annat

sätt än genom försäljning, såsom att ge bort varan. Bestämmelsen ska också tillämpas i de fall lagerhållaren tar i anspråk varan för eget bruk.

Av 1 c) framgår att lagerhållaren ska betala skatt för de varor som finns i lager då godkännandet som lagerhållare återkallas.

Av andra punkten framgår att för den som utan att vara lagerhållare yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor inträder skattskyldigheten när den skattepliktiga varan tillverkas.

I tredje punkten anges att för den som, utan att vara lagerhållare, för in eller tar emot skattepliktig vara till Sverige från annat EU-land eller säljer en vara genom distansförsäljning inträder skattskyldigheten när den skattepliktiga varan förs in till Sverige.

I fjärde punkten anges att för den som är skattskyldig på grund av att den har använt skattepliktiga produkter som förvärvats skattefritt för annat ändamål än det som var förutsättningen för skattefriheten, inträder skattskyldigheten när den skattepliktiga varan används för annat ändamål än det avsedda.

I femte punkten anges vid vilken tidpunkt skattskyldighet inträder för den som är skattskyldig med anledning av import.

12 §

I paragrafen regleras vissa fall då en godkänd lagerhållare får göra avdrag för skatt. Paragrafen motsvarar 32 § första stycket och 40 § tredje stycket lagen om tobaksskatt. Liksom för andra skatteavdrag är det den som vill göra avdraget som ska visa att förutsättningarna för det är uppfyllda.

I första punkten anges att avdrag får göras för skattepliktiga varor som har levererats till en köpare i ett annat EU-land.

Enligt andra punkten medges avdrag för varor som skattskyldighet enligt lagen tidigare har inträtt för och som förvärvats från någon som inte är godkänd lagerhållare. Avdraget innebär att de tidigare beskattade varorna ”görs obeskattade” igen när de förvärvas av en godkänd lagerhållare. Skatt kommer sedan att tas ut när skattskyldighet senare inträder för varorna.

Enligt tredje punkten medges avdrag för varor som skattskyldighet enligt lagen tidigare har inträtt för och som innehas av lagerhållaren vid tidpunkten för godkännandet. Avdraget gör att dubbelbeskattning undviks då en aktör som handlar med skattepliktiga varor godkänns som lagerhållare.

Enligt fjärde punkten medges avdrag för varor som har förstörts genom oförutsedda händelser eller force majeure.

Enligt femte punkten medges avdrag för varor som har använts vid tillverkningen av skattepliktiga varor. Detta kan bli aktuellt exempelvis om en lagerhållare blandar två e-vätskor med varandra. Det är då enbart vätskan som är resultatet av blandningen som blir skattepliktig.

I sjätte punkten anges att avdrag får göras för varor som har exporterats till tredjeland eller förts till frizon för annat ändamål än att förbrukas där.

Enligt sjunde punkten medges avdrag för varor som har levererats till en sådan köpare som avses i 3 kap. 30 c § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200). De köpare som avses genom hänvisningen till mervärdesskattelagen är bl.a. beskickningar, konsulat och kontor för Europeiska unionen eller vissa internationella organisationer i utlandet.

Enligt åttonde punkten medges avdrag för varor som har tagits emot för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till utländsk ort av någon som har tillstånd enligt lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg. Lagerhållaren ska alltså ha levererat varorna till en aktör som har tillstånd enligt lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg och den aktören ska ha tagit emot varorna. Mottagarens möjligheter att ta emot obeskattade varor regleras i 16 §, se kommentaren till den paragrafen. Med ”utländsk ort” avses destinationer utanför Sverige. Det finns dock inget krav på att destinationen ska vara utanför Europeiska unionens punktskatteområde.

Enligt nionde punkten medges avdrag för varor som har tagits emot för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till tredjeland av någon som har tillstånd enligt lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg. Lagerhållaren ska alltså ha levererat varorna till en aktör som har tillstånd enligt lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg och den aktören ska ha tagit emot varorna. Mottagarens möjligheter att ta emot obeskattade varor regleras i 16 §, se kommentaren till den paragrafen. Till skillnad från avdraget i åttonde punkten finns här ett krav på att destinationen ska vara utanför Europeiska unionens punktskatteområde.

13 §

I paragrafen regleras en möjlighet till avdrag för godkända lagerhållare som säljer e-vätskor eller andra nikotinhaltiga produkter i en exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker. De får, utöver vad som anges i 12 §, göra avdrag för skatt på varor som levererats till resande som kan visa upp en färdhandling för resa till tredjeland. Paragrafen motsvarar 32 § andra stycket i lagen om tobaksskatt.

14 §

I paragrafen regleras möjligheten till återbetalning av skatt i vissa fall då produkterna har förts ut ur Sverige. Paragrafen motsvarar 30 och 40 a §§ i lagen om tobaksskatt. Enligt första stycket medges efter ansökan återbetalning av skatten om skatt har betalats i Sverige för e-vätskor eller andra nikotinhaltiga produkter som sedan levererats till en köpare i ett annat EU-land eller exporterats till tredjeland om inte annat följer av andra stycket. Det är den som begär återbetalning som ska visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige och att varorna förts ut ur landet.

I andra stycket anges att ansökan ska göras skriftligen hos Skatteverket, omfatta en period om ett kalenderkvartal och ges in till Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång. Återbetalning medges inte för skattebelopp som understiger 1 500 kronor för kalenderkvartalet.

Enligt tredje stycket ska en ansökan om återbetalning vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden.

I fjärde stycket anges att en ansökan som lämnats för en sökande som är en juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade begäran saknade behörighet att företräda sökanden.

I paragrafen regleras möjligheterna till återbetalning av skatt i fall då varorna har levererats till utländska beskickningar, karriärkonsulat eller vissa internationella organisationer i Sverige. Paragrafen motsvarar 31 d § lagen om tobaksskatt. Jämfört med den paragrafen har det angetts att det är Skatteverket som hanterar ansökningar om återbetalning. Det har även gjorts vissa språkliga justeringar. Någon ändring i sak är dock inte avsedd. Ytterligare regler om återbetalningen finns i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.

16 §

I paragrafen regleras möjligheterna för den som har tillstånd enligt lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg att ta emot e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter utan skatt. Paragrafen motsvarar i stora delar 31 e § lagen om tobaksskatt. I första stycket punkten 1 anges att varor får tas emot för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till utländsk ort. I första stycket punkten 2 anges att varor får tas emot för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till tredjeland. Skillnaden mellan utländsk ort och tredjeland är att utländsk ort kan vara belägen inom Europeiska unionens punktskatteområde. Möjligheterna för den som har levererat varorna till tillståndshavaren att göra avdrag för skatt regleras i 12 § punkterna 8 och 9.

I andra stycket anges att avdragsmöjligheterna i första stycket endast gäller om varorna tas emot från en godkänd lagerhållare.

17 §

Av paragrafens första stycke följer att bestämmelserna i skatteförfarandelagen gäller i fråga om förfarandet vid beskattningen förutom i de fall som avses i andra stycket. Att skatteförfarandelagen är tillämplig innebär bl.a. att Skatteverket är beskattningsmyndighet.

Av andra stycket följer att Tullverket är beskattningsmyndighet vid import och att skatten i sådana situationer ska betalas till Tullverket samt att tullagen (2016:253) ska tillämpas i fråga om förfarandet vid sådan beskattning.

Att skatteförfarandelagen respektive tullagen blir tillämplig innebär även att överklagandereglerna i dessa lagar blir tillämpliga på merparten av de beslut som fattas enligt lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

18 §

Av paragrafen framgår att beslut enligt 9 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. De beslut som avses är godkännande som lagerhållare och återkallelse av godkännande som lagerhållare. För dessa beslut gäller de allmänna bestämmelserna om tidsfrist för överklagande m.m. som följer av förvaltningslagen (1986:223).

7.2. Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

3 kap.

4 §

I paragrafen regleras skattefrihet för resande samt vissa definitioner som används i lagen. Andra stycket kompletteras med en upplysning om att en bestämmelse om förbud för den som inte fyllt 18 år att föra in elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i landet finns i 19 § lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Tredje stycket kompletteras med definitioner av ”e-vätskor” och ”andra nikotinhaltiga produkter”. Dessa begrepp har samma innebörd som i lagen (2018:000) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter. Det görs även en redaktionell ändring i form av att samtliga definitioner kursiveras för att göra paragrafen tydligare och mer lik motsvarande uppräkningar i andra lagar. Det kan noteras att de definitioner som fanns då lagen infördes var kursiverade.

10 §

I paragrafen anges att vad som sägs i tredje kapitlet om cigaretter ska även gälla för e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter. Då ska 0,1 milliliter e-vätska eller 1 gram andra nikotinhaltiga produkter anses motsvara en cigarett. Detta innebär att reglerna i 3 kap. 4, 5, 7 och 8 §§ blir gällande även för dessa varor. Begreppen ”e-vätskor” och ”andra nikotinhaltiga produkter” definieras i 3 kap. 4 §.

4 kap.

3 §

I paragrafen finns en tabell med schablonbelopp för tull och skatt som kan användas i stället för den tull och skatt som annars skulle ha tagits ut om de förutsättningar som anges i 4 kap. 1 § är uppfyllda. Tabellen kompletteras med belopp för e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter. Begreppen ”e-vätskor” och ”andra nikotinhaltiga produkter” definieras i 3 kap. 4 §.

7.3. Förslaget till lag om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker

4 §

I paragrafen regleras försäljning av obeskattade unionsvaror i en exportbutik. Genom en ändring i andra stycket läggs ”nikotinprodukter” till i uppräkningen över varor som får säljas. Detta begrepp definieras i tredje stycket som e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter, med en hänvisning till lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter. Det görs även en språklig justering i paragrafen.

5 §

I paragrafen anges de krav som ställs på den som driver en exportbutik om vissa varor ska säljas i butiken. Genom en ändring i första stycket justeras reglerna så att försäljning av snus eller tuggtobak kräver ett godkännande som lagerhållare, snarare än upplagshavare. I ett nytt fjärde stycke anges att om nikotinprodukter enligt 4 § fjärde stycket ska säljas i en exportbutik, ska verksamheten i exportbutiken bedrivas av en godkänd lagerhållare enligt lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter. Att den som avser att yrkesmässigt sälja e-vätskor eller andra nikotinhaltiga produkter i en exportbutik får godkännas som lagerhållare framgår av 9 § 1 e i lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

7.4. Förslaget till lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

2 §

I paragrafen definieras vissa begrepp som används i lagen. Genom ändringen läggs begreppet ”nikotinprodukter” till i uppräkningen. Begreppet definieras som e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter, med en hänvisning till lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter. Begreppet nikotinprodukter används i 7 §. Det görs även en mindre redaktionell ändring i paragrafen.

7 §

I paragrafen regleras sådan proviantering av obeskattade varor som kräver tillstånd. Genom en ändring i första stycket läggs nikotinprodukter till i uppräkningen. Begreppet definieras i 2 §.

7.5. Förslaget till lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

2 kap.

12 §

I paragrafen regleras vissa undantag från huvudregeln i 2 kap. 11 § om när Skatteverket ska gallra uppgifter och handlingar som behandlas i den s.k. beskattningsdatabasen. Genom en ändring i tredje stycket anges att uppgifter och handlingar om godkända lagerhållare enligt lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter ska gallras sju år efter utgången av det kalenderår då godkännandet som lagerhållare blev återkallat.

7.6. Förslaget till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

3 kap.

15 §

Paragrafen innehåller en uppräkning av de skattelagar som avser punktskatt. Syftet med uppräkningen är att legaldefiniera vad som avses med punktskatt när begreppet används i andra bestämmelser i lagen.

Paragrafen ändras på så sätt att uppräkningen kompletteras med lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

7 kap.

1 §

Paragrafen reglerar vem som ska registreras hos Skatteverket. I första stycket punkten 10 regleras vilka skattskyldiga enligt olika uppräknade punktskattelagar som ska registreras. Paragrafen ändras på så sätt att uppräkningen kompletteras med en ny punkt, 10 m, som hänvisar till 6 § 1 och 2 b lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter. Den nya punkten innebär att Skatteverket ska registrera den som godkänts som lagerhållare enligt lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter eller säljer sådana skattepliktiga varor till Sverige genom distansförsäljning.

26 kap.

8 §

I paragrafen regleras i vilka fall punktskatt ska redovisas i en särskild skattedeklaration för varje händelse som medför skattskyldighet i stället för i en punktskattedeklaration för den aktuella redovisningsperioden.

Av första punkten följer att punktskatt ska redovisas i en särskild skattedeklaration för varje händelse som medför skattskyldighet om den som är skyldig att lämna skattedeklaration är skattskyldig för tobaks-, alkohol-, energi- eller kemikalieskatt och inte ska registreras till följd av 7 kap. 1 §. Uppräkningen i första punkten kompletteras med lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter. Andra skattskyldiga än den som är en godkänd lagerhållare eller säljer varor genom distansförsäljning ska därmed redovisa punktskatt i särskild skattedeklaration för varje händelse som medför skattskyldighet.

37 kap.

7 a §

I paragrafen regleras Skatteverkets möjligheter att förelägga den som har beviljats återbetalning av eller kompensation för punktskatt enligt vissa punktskattelagar att lämna uppgift som verket behöver för att kunna kontrollera att denne har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter. Paragrafen kompletteras med en hänvisning till 53 kap. 5 § 1 d, vilket innebär att föreläggande blir möjligt även avseende återbetalning av skatt enligt lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

9 a §

I paragrafen regleras möjligheterna att förelägga den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig eller som är en annan juridisk person än ett dödsbo att lämna uppgift om en rättshandling med någon annan, ett s.k. tredjemansföreläggande. Genom en ändring i andra stycket kompletteras paragrafen med en hänvisning till 53 kap. 5 § 1 d, vilket innebär att föreläggande blir möjligt även avseende återbetalning av skatt enligt lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

41 kap.

3 §

I paragrafen anges hos vem revision får göras. Av elfte punkten följer att revision får göras hos den som har ansökt om godkännande som lagerhållare enligt lagen om tobaksskatt, lagen (1994:1776) om skatt på energi eller lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik. Uppräkningen kompletteras med lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

53 kap.

5 §

Av den nya första punkten d följer att beslut om återbetalning enligt 14 § lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter ska anses som ett beslut om punktskatt. Det innebär bl.a. att bestämmelserna om betalning, ränta, omprövning och överklagande blir tillämpliga på ett sådant beslut.

Genom en ändring i första punkten b förtydligas att även ett beslut enligt 40 a § lagen om tobaksskatt om återbetalning när tuggtobak har förts ut till ett annat EU-land ska anses som ett beslut om punktskatt.

I andra punkten stryks en hänvisning till 9 kap. 4 § lagen om skatt på energi. Paragrafen upphävdes den 1 januari 2016, men gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före detta datum.

64 kap.

6 §

I paragrafen regleras vissa möjligheter till återbetalning av skatt samt undantag från dessa då regler om återbetalning enligt vissa andra lagar är tillämpliga. Uppräkningen av återbetalningsregler i annan lagstiftning kompletteras med 15 § lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Enligt första punkten träder ändringarna i kraft den 1 juli 2018. Enligt andra punkten gäller bestämmelserna i 53 kap. 5 § i den äldre lydelsen fortfarande i fråga om beslut som avser förhållanden före den 1 januari 2016. Detta innebär att beslut enligt 9 kap. 4 § lagen om skatt på energi fortfarande anses vara beslut om punktskatt om de avser förhållanden före den 1 januari 2016.

7.7. Förslaget till lag om ändring i tullagen (2016:253)

2 kap.

1 §

I paragrafen anges i vilka lagar det finns bestämmelser om skyldighet att betala annan skatt än tull vid import eller införsel till det svenska tullområdet. Uppräkningen av lagar kompletteras med lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

Promemorians lagförslag

Förslag till lagtext.

Förslag till lag om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter

Härigenom föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde

1 § Skatt ska betalas till staten för e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter enligt denna lag.

Innebörden av vissa uttryck

2 § I denna lag avses med

e-vätskor: vätskor som innehåller nikotin, – andra nikotinhaltiga produkter: nikotinhaltiga produkter för användning i mun eller näsa förutom e-vätskor eller produkter hänförliga till kapitel 24 i den lydelse av Kombinerade nomenklaturen (KN) enligt rådets förordning (EEG) 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan som gällde den 1 januari 2017,

yrkesmässig aktivitet: sådan aktivitet som utförs av

1. en juridisk person, eller

2. en enskild person om den avser varor som inte är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,

EU-land: områden som tillhör Europeiska unionens punktskatteområde,

tredjeland: länder och områden utanför Europeiska unionens punktskatteområde,

import: införsel av skattepliktig vara till Sverige från tredjeland under förutsättning att varan inte omfattas av sådant suspensivt tullförfarande eller suspensivt tullarrangemang som avses i artikel 4.6 i rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG. Med import avses även att varan frisläpps från ett sådant förfarande eller arrangemang.

distansförsäljning: försäljning där varorna transporteras till Sverige från ett annat EU-land av säljaren eller av någon annan för säljarens räkning och köpet inte är yrkesmässigt för köparen.

förordning (EG) nr 1272/2008: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 i den lydelse som gällde den 1 januari 2017.

Skattepliktens omfattning och skattebelopp

3 § Skatt tas ut för e-vätskor med 2 000 kronor per liter vätska.

4 § Skatt tas ut för andra nikotinhaltiga produkter med 200 kronor per kilogram.

5 § Skatt enligt 3 och 4 §§ tas inte ut för

1. produkter som är klassificerade som narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64) eller som hälsofarliga varor enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor,

2. läkemedel som uppfyller kraven för att få säljas enligt 5 kap. 1 § läkemedelslagen (2015:315) eller medicintekniska produkter som får släppas ut på marknaden eller tas i bruk i Sverige enligt 9 § lagen (1993:584) om medicintekniska produkter,

3. produkter som är skattepliktiga enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, eller

4. produkter som vid klassificering och märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 tillhör faroklassen akut toxicitet i farokategorierna 1,2 eller 3.

Skattskyldighet och lagerhållare

6 § Skattskyldig enligt denna lag är den som

1. godkänts som lagerhållare enligt 9 §,

2. i annat fall än som avses i 1

a) yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor,

b) säljer skattepliktiga varor till köpare i Sverige genom distansförsäljning,

c) från ett annat EU-land för in eller tar emot skattepliktiga varor utan att det är distansförsäljning, eller

3. använder e-vätskor eller andra nikotinhaltiga produkter som förvärvats skattefritt för annat ändamål än det som var förutsättningen för skattefriheten.

7 § Skattskyldig för import av skattepliktiga varor är

1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är skyldig att betala tullen,

2. om importen avser en unionsvara eller om varan ska deklareras för övergång till fri omsättning i Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd.

Med tullskuld och unionsvara förstås detsamma som i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen.

Från skattskyldighet enligt första stycket undantas varor som, vid varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i förordning (EU) nr 952/2013, ägs av en godkänd lagerhållare.

8 § Från skattskyldighet enligt 6 § 2 c undantas sådana varor som en enskild person själv transporterar till Sverige om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk.

Skattefrihet enligt första stycket medges endast för upp till 20 milliliter e-vätska och 200 gram andra nikotinhaltiga produkter per person och tillfälle.

9 § Som lagerhållare får godkännas den som

1. i Sverige avser att yrkesmässigt

a) tillverka skattepliktiga varor,

b) från ett annat EU-land föra in eller ta emot skattepliktiga varor,

c) importera skattepliktiga varor från tredjeland, eller

d) från godkänd lagerhållare köpa skattepliktiga varor för återförsäljning till näringsidkare, eller

e) sälja e-vätska eller andra nikotinhaltiga produkter i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker, och

2. med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som lagerhållare.

Godkännande som lagerhållare ska återkallas om förutsättningarna för godkännande inte längre finns eller om lagerhållaren begär det. Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

10 § Om en godkänd lagerhållare försätts i konkurs, övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är skattskyldigt för varor för vilka skattskyldighet enligt 11 § 1 inträder efter konkursbeslutet.

Skattskyldighetens inträde

11 § Skyldighet att betala skatt inträder

1. för den som är godkänd lagerhållare, när

a) en skattepliktig vara levereras till en köpare som inte är godkänd lagerhållare,

b) en skattepliktig vara tas i anspråk för annat ändamål än försäljning, eller

c) godkännandet som lagerhållare återkallas, varvid skattskyldigheten omfattar skattepliktiga varor som då ingår i dennes lager,

2. för den som är skattskyldig enligt 6 § 2 a, när den skattepliktiga varan tillverkas,

3. för den som är skattskyldig enligt 6 § 2 b eller c, när den skattepliktiga varan förs in till Sverige,

4. för den som är skattskyldig enligt 6 § 3, när den skattepliktiga varan används för annat än avsett ändamål,

5. för den som är skattskyldig enligt 7 §, när skyldighet att betala tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om skyldighet att betala tull förelegat.

Avdrag och återbetalning av skatt

12 § En godkänd lagerhållare får göra avdrag för skatt på e-vätskor eller andra nikotinhaltiga produkter

1. som har levererats till en köpare i ett annat EU-land,

2. för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt och som förvärvats från någon som inte är godkänd lagerhållare,

3. för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt och som innehas av lagerhållaren vid tidpunkten för godkännandet,

4. som har förstörts genom oförutsedda händelser eller force majeure,

5. som har använts vid tillverkningen av skattepliktiga varor

6. som exporterats till tredjeland eller förts till frizon för annat ändamål än att förbrukas där,

7. som har levererats till en sådan köpare som avses i 3 kap. 30 c § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200), eller

8. som har tagits emot för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till utländsk ort av någon som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg, eller

9. som har tagits emot för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till tredjeland av någon som har tillstånd enligt lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg.

13 § En godkänd lagerhållare som säljer e-vätskor eller andra nikotinhaltiga produkter i en exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker får, utöver vad som anges i 12 §, göra avdrag för skatt på varor som levererats till resande som kan uppvisa en färdhandling för resa till tredjeland.

14 § Har skatt betalats i Sverige för e-vätskor eller andra nikotinhaltiga produkter som sedan levererats till en köpare i ett annat EU-land eller exporterats till tredjeland, medges efter ansökan återbetalning av skatten, om inte annat följer av andra stycket. Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige samt att varorna förts ut ur landet.

Ansökan om återbetalning enligt första stycket görs skriftligen hos Skatteverket. Ansökan ska omfatta en period om ett kalenderkvartal och ges in till Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång. Återbetalning medges inte för skattebelopp som för kalenderkvartalet understiger 1 500 kronor.

En ansökan om återbetalning ska vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden.

En ansökan som lämnats för en sökande som är en juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade begäran saknade behörighet att företräda sökanden.

15 § Skatteverket medger efter ansökan återbetalning av skatt som har betalats enligt denna lag på varor som har förvärvats av

1. utländsk beskickning, karriärkonsulat i Sverige eller sådan internationell organisation, som avses i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,

2. medlem av den diplomatiska personalen vid utländska beskickningar i Sverige och karriärkonsul vid utländska konsulat i Sverige, under förutsättning att denne inte är svensk medborgare eller stadigvarande bosatt i Sverige.

Medlemsstaters ombud vid internationell organisation med säte i Sverige och personal hos en sådan organisation har efter ansökan rätt till återbetalning enligt första stycket, om Sverige har träffat

överenskommelse med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation om detta.

16 § Den som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg får, i enlighet med vad som anges i tillståndet, ta emot e-vätska och andra nikotinhaltiga produkter utan skatt

1. för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till utländsk ort, eller

2. för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till tredjeland. Första stycket gäller endast om varorna tas emot från en godkänd lagerhållare.

Förfarande och överklagande

17 § I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller skatteförfarandelagen (2011:1244), utom i de fall som avses i andra stycket.

Tullverket beslutar om skatt för den som enligt 7 § är skattskyldig vid import. Sådan skatt ska betalas till Tullverket. För skatt som ska betalas till Tullverket gäller tullagen (2016:253).

18 § Beslut enligt 9 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder ikraft den 1 juli 2018.

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 10 §, av följande lydelse,

dels att 3 kap. 4 § och 4 kap. 3 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.

4 §1

Frihet från skatt ska under de förutsättningar som anges i 1 § samt med de begränsningar som framgår av 7 och 8 §§ medges en resande för import av

1. 200 cigaretter eller 100 cigariller eller 50 cigarrer eller 250 gram röktobak eller en proportionell blandning av dessa tobaksvaror,

2. en liter spritdryck eller två liter starkvin,

3. fyra liter vin, och

4. sexton liter starköl. Bestämmelser om hinder för den som inte fyllt 20 år att föra in spritdrycker, vin och starköl i landet finns i 4 kap. 4 § alkohollagen (2010:1622). En bestämmelse om förbud för den som inte fyllt 18 år att föra in tobaksvaror i landet finns i 13 § tobakslagen (1993:581).

Bestämmelser om hinder för den som inte fyllt 20 år att föra in spritdrycker, vin och starköl i landet finns i 4 kap. 4 § alkohollagen (2010:1622). En bestämmelse om förbud för den som inte fyllt 18 år att föra in tobaksvaror i landet finns i 13 § tobakslagen (1993:581). En bestämmelse om förbud för den som inte fyllt 18 år att föra in elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i landet finns i 19 § lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

I denna lag förstås med spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volymprocent,

starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 volymprocent men inte 22 volymprocent samt mousserande vin,

vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,

starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent.

10 §

Vad som sägs i detta kapitel avseende cigaretter ska även gälla för e-vätskor och andra

1 Senaste lydelse 2010:1627.

nikotinhaltiga produkter enligt lagen ( 2018:000 ) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter. En cigarett ska då anses motsvara 0,1 milliliter e-vätska eller 1 gram andra nikotinhaltiga produkter.

Nuvarande lydelse

4 kap.

3 §2

Tull och skatt enligt 1 § ska tas ut med följande belopp:

tull

skatt

spritdryck 4 kr/liter 262 kr/liter starkvin 2 kr/liter 81 kr/liter vin 1 kr/liter 36 kr/liter starköl 3 kr/liter 20 kr/liter cigaretter 34 öre/styck 196 öre/styck cigarrer 86 öre/styck 219 öre/styck röktobak 428 kr/kg 2 422 kr/kg snus 104 kr/kg 762 kr/kg

Föreslagen lydelse

4 kap.

3 §

Tull och skatt enligt 1 § ska tas ut med följande belopp:

tull

skatt

spritdryck 4 kr/liter 262 kr/liter starkvin 2 kr/liter 81 kr/liter vin 1 kr/liter 36 kr/liter starköl 3 kr/liter 20 kr/liter cigaretter 34 öre/styck 196 öre/styck cigarrer 86 öre/styck 219 öre/styck röktobak 428 kr/kg 2 422 kr/kg snus 104 kr/kg 762 kr/kg e-vätska 320 kr/liter 3 300 kr/liter andra nikotinhaltiga produkter

390 kr/kg 1 225 kr/kg

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

2 Senaste lydelse 2016:1083.

Förslag till lag om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker

Härigenom föreskrivs att 4 och 5 §§ lagen (1999:445) om exportbutiker ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 §1

I en exportbutik får obeskattade unionsvaror säljas till flygpassagerare som reser till en plats utanför EU:s skatteområde.

Försäljning av varor enligt första stycket får endast avse i denna bestämmelse angivna varor och i särskilt angivna fall följande kvantiteter till varje enskild resande:

1. 200 cigaretter eller 100 cigariller eller 50 cigarrer eller 250 gram röktobak eller en proportionell blandning av dessa tobaksvaror,

2. en liter spritdryck eller två liter starkvin, två liter vin, två liter starköl, och

3. parfym, luktvatten och andra kosmetiska preparat samt choklad- och konfektyrvaror och andra tobaksvaror än sådana som anges ovan.

3. parfym, luktvatten och andra kosmetiska preparat, choklad- och konfektyrvaror, nikotinprodukter samt andra tobaksvaror än sådana som anges ovan.

Till den som avreser med bestämmelseort i Norge får försäljning inte ske till större mängder än vad resande får införa tullfritt till det landet.

Vid tillämpning av andra stycket förstås med spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volymprocent,

starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 men inte 22 volymprocent, samt mousserande vin,

vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,

starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent, cigarill: cigarrer med en högsta vikt av 3 gram per styck.

nikotinprodukter: e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter enligt lagen ( 2018:000 ) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

5 §2

Om tobaksvaror ska säljas i en exportbutik, ska verksamheten i exportbutiken bedrivas av en godkänd upplagshavare enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt.

Om andra tobaksvaror än snus eller tuggtobak ska säljas i en exportbutik, ska verksamheten i exportbutiken bedrivas av en godkänd upplagshavare enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt. Om snus eller tuggtobak ska säljas

1 Senaste lydelse 2014:1504. 2 Senaste lydelse 2014:1504.

i en exportbutik ska verksamheten i exportbutiken bedrivas av en godkänd lagerhållare enligt samma lag.

Om alkoholvaror ska säljas i en exportbutik, ska verksamheten i exportbutiken bedrivas av en godkänd upplagshavare enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt.

Exportbutiken ska då vara ett godkänt skatteupplag enligt respektive lag.

Om nikotinprodukter enligt 4 § fjärde stycket ska säljas i en exportbutik, ska verksamheten i exportbutiken bedrivas av en godkänd lagerhållare enligt lagen ( 2018:000 ) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Förslag till lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Härigenom föreskrivs att 2 och 7 §§ lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §1

I denna lag förstås med obeskattade varor:

a) varor som inte har beskattats i Sverige, och

b) varor som har beskattats i Sverige men där varorna sedan blivit befriade från skatt,

unionsvaror: detsamma som i artikel 5.23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen,

icke-unionsvaror: detsamma som i artikel 5.24 i förordning (EU) nr 952/2013,

EU:s tullområde: de områden som anges i artikel 4 i förordning (EU) nr 952/2013,

EU:s skatteområde: det område inom vilket unionens bestämmelser om en viss skatt är tillämpliga.

nikotinprodukter: e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter enligt lagen ( 2018:000 ) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

7 §2

Proviantering med obeskattade alkoholdrycker och tobaksvaror samt icke-unionsvaror får endast ske om tillstånd har beviljats. Tillstånd till proviantering ska beviljas den som bedriver verksamheten på fartyget eller luftfartyget om denne med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt bör beviljas sådant tillstånd.

Proviantering med obeskattade alkoholdrycker, tobaksvaror och nikotinprodukter samt ickeunionsvaror får endast ske om tillstånd har beviljats. Tillstånd till proviantering ska beviljas den som bedriver verksamheten på fartyget eller luftfartyget om denne med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt bör beviljas sådant tillstånd.

Tillstånd enligt första stycket beviljas för viss tid eller för varje tillfälle som proviantering sker. Tillstånd för viss tid får beviljas den som bedriver reguljär trafik eller liknande verksamhet.

1 Senaste lydelse 2016:273. 2 Senaste lydelse 2011:292.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Förslag till lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 12 § i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

12 §2

Uppgifter och handlingar som avser

1. revision ska gallras tio år efter utgången av det kalenderår då revisionen avslutades, och

2. fastighetstaxering ska gallras tolv år efter utgången av det taxeringsår som uppgifterna eller handlingarna kan hänföras till.

Uppgifter och handlingar om godkända upplagshavare, registrerade varumottagare, tillfälligt registrerade varumottagare, registrerade avsändare eller godkända skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt samt lagen (1994:1776) om skatt på energi ska gallras sju år efter utgången av det kalenderår då aktören avregistrerades.

Uppgifter och handlingar om godkända lagerhållare enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1776) om skatt på energi samt lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik ska gallras sju år efter utgången av det kalenderår då godkännandet som lagerhållare blev återkallat.

Uppgifter och handlingar om godkända lagerhållare enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik samt lagen (2018:000) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter ska gallras sju år efter utgången av det kalenderår då godkännandet som lagerhållare blev återkallat.

Uppgifter och handlingar som avses i 4 a § ska gallras tio år efter utgången av det kalenderår då de meddelanden som är kopplade till den administrativa referenskoden enligt 22 b § andra stycket lagen om tobaksskatt, 21 b § andra stycket lagen om alkoholskatt eller 6 kap. 4 § andra stycket lagen om skatt på energi eller annan sammanhållande identifikationsuppgift senast ändrades.

Denna lag träder ikraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:670. 2 Senaste lydelse 2016:1084.

Förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 15 §, 7 kap. 1 §, 26 kap. 8 §, 37 kap.7 a och 9 a §§, 41 kap. 3 §, 53 kap. 5 § och 64 kap. 6 §skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt prop. 2017/18:1 , avsnitt 3.29

Föreslagen lydelse

3 kap.

15 §

Med punktskatt avses skatt enligt

1. lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,

2. lagen (1972:820) om skatt på spel,

3. lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,

4. 2 § första stycket 5 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel,

5. lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,

6. lagen (1991:1482) om lotteriskatt,

7. lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.,

8. lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

9. lagen (1994:1564) om alkoholskatt, 10. lagen (1994:1776) om skatt på energi, 11. lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus, 12. lagen (1999:673) om skatt på avfall, 13. lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.,

14. lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik, och

15. lagen (2017:000) om skatt på flygresor.

14. lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik,

15. lagen (2017:000) om skatt på flygresor, och

16. lagen ( 2018:000 ) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

7 kap.

1 §

Skatteverket ska registrera

1. den som är skyldig att göra skatteavdrag,

2. den som är skyldig att betala arbetsgivaravgifter,

3. den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200), med undantag för den som är skattskyldig bara på grund av förvärv av sådana varor som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 samma lag,

4. den som utan att omfattas av 19 kap. 1 § mervärdesskattelagen har rätt till återbetalning av ingående mervärdesskatt enligt 10 kap. 9, 11 och 11 b– 13 §§ samma lag,

5. den som gör sådant unionsinternt förvärv som är undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 30 d § första stycket mervärdesskattelagen,

6. en utländsk beskattningsbar person som är etablerad i ett annat EUland och har rätt till återbetalning enligt 10 kap.13 §§mervärdesskattelagen utan att omfattas av 19 kap. 1 § samma lag och inte heller ska registreras enligt 3, 4 eller 5,

7. en beskattningsbar person som är etablerad i Sverige och omsätter tjänster i ett annat EU-land som förvärvaren av tjänsten är skattskyldig för i det landet i enlighet med tillämpningen av artikel 196 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt,

8. den som är skyldig att jämka ingående mervärdesskatt enligt 8 a kap. eller 9 kap.913 §§mervärdesskattelagen,

9. den som är skattskyldig och redovisningsskyldig enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,

10. den som är skattskyldig enligt

a) lagen (1972:820) om skatt på spel,

b) lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,

c) lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,

d) lagen (1991:1482) om lotteriskatt,

e) 10 eller 13 § eller 16 § första stycket eller 36 § 1 lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

f) 9 eller 12 § eller 15 § första stycket lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

g) 4 kap. 3 eller 6 § eller 9 § första stycket eller 12 § första stycket 1 eller 11 kap. 5 § första stycket 1, 2 eller 3 lagen (1994:1776) om skatt på energi,

h) lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,

i) lagen (1999:673) om skatt på avfall,

j) lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.,

k) 8 § första stycket 1 lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik, eller

l) lagen (2017:000) om skatt på flygresor,

k) 8 § första stycket 1 lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik,

l) lagen (2017:000) om skatt på flygresor, eller

m) 6 § 1 eller 2 b lagen ( 2018:000 ) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter,

11. den som är skyldig att använda kassaregister enligt 39 kap. 4–6 §§, och

12. den som enligt 39 kap. 11 b § är skyldig att tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras på en byggarbetsplats.

Om den som ska registreras enligt första stycket har en företrädare enligt 5 kap., ska dock företrädaren registreras i stället.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

26 kap.

8 §3

Punktskatt ska redovisas i en särskild skattedeklaration för varje händelse som medför skattskyldighet, om den som är skyldig att lämna skattedeklaration är skattskyldig enligt

1. lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen (1994:1776) om skatt på energi eller lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik och inte ska registreras till följd av 7 kap. 1 §,

1. lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik eller lagen (2018:000) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter och inte ska registreras till följd av 7 kap. 1 §,

2. 16 § första stycket lagen om tobaksskatt, 15 § första stycket lagen om alkoholskatt eller 4 kap. 9 § första stycket lagen om skatt på energi och ska registreras enligt 7 kap. 1 § samt inte företräds av en representant som är godkänd av Skatteverket, eller

3. lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.

Lydelse enligt prop. 2017/18:1 , avsnitt 3.19

Föreslagen lydelse

37 kap.

7 a §

Skatteverket får förelägga den som har beviljats återbetalning av punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 1 b och c eller återbetalning av eller kompensation för punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 2 att lämna uppgift som verket behöver för att kunna kontrollera att denne har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter i en ansökan om återbetalning av eller kompensation för punktskatt.

Skatteverket får förelägga den som har beviljats återbetalning av punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 1 b, c och d eller återbetalning av eller kompensation för punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 2 att lämna uppgift som verket behöver för att kunna kontrollera att denne har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter i en ansökan om återbetalning av eller kompensation för punktskatt.

9 a §

Skatteverket får förelägga den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) eller som är en annan juridisk person än ett dödsbo, att lämna uppgift om en rättshandling med någon annan.

3 Senaste lydelse 2016:1076

Föreläggandet ska avse förhållanden som är av betydelse för kontroll av att andra än den som föreläggs har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter i en ansökan om återbetalning av punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 1 b och c eller återbetalning av eller kompensation för punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 2.

Föreläggandet ska avse förhållanden som är av betydelse för kontroll av att andra än den som föreläggs har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter i en ansökan om återbetalning av punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 1 b, c och d eller återbetalning av eller kompensation för punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 2.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

41 kap.

3 §4

Revision får göras hos

1. den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078),

2. någon annan juridisk person än ett dödsbo,

3. den som har anmält sig för registrering,

4. den som har ansökt om eller är godkänd för F-skatt,

5. sådant ombud för en utländsk beskattningsbar person som avses i 6 kap. 2 §,

6. sådan representant som avses i 16 a § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, 15 a § lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller 4 kap. 9 a § lagen (1994:1776) om skatt på energi,

7. den som har ansökt om godkännande som upplagshavare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,

8. den som har ansökt om registrering som varumottagare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,

9. den som har ansökt om godkännande som skattebefriad förbrukare enligt lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,

10. den som har ansökt om godkännande som registrerad avsändare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi, och

11. den som har ansökt om godkännande som lagerhållare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om skatt på energi eller lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik.

11. den som har ansökt om godkännande som lagerhållare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om skatt på energi, lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik eller lagen (2018:000) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

4 Senaste lydelse 2016:1076.

Lydelse enligt prop. 2017/18:1 , avsnitt 3.25

Föreslagen lydelse

53 kap.

5 §

Som beslut om punktskatt anses också

1. beslut om återbetalning av skatt enligt

a) 25 § lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,

b) 29 eller 30 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, eller

b) 29, 30 eller 40 a § lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

c) 28, 29 eller 30 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt, och

c) 28, 29 eller 30 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt, eller

d) 14 § lagen ( 2018:000 ) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter, och

2. beslut om återbetalning eller kompensation enligt 9 kap. 2, 3, 4, 5, 5 a, 6, 8 a, 10 eller 11 § eller 11 kap.1215 §§ lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

64 kap.

6 §

Den som till följd av lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen eller direkt tillämpliga EU-bestämmelser har rätt att förvärva varor eller tjänster utan mervärdesskatt eller punktskatt, får utöva den rätten genom en ansökan om återbetalning av skatten. Detta gäller dock inte om någon av följande bestämmelser om återbetalning av skatt är tillämplig på förvärvet:

10 kap.58 §§mervärdesskattelagen (1994:200), – 31 d § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, – 31 d § lagen (1994:1564) om alkoholskatt, eller

9 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi.

31 d § lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

9 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi, eller

15 § lagen ( 2018:000 ) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

Denna lag träder ikraft den 1 juli 2018.

Förslag till lag om ändring i tullagen (2016:253)

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 1 § tullagen (2016:253) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

1 §1

Bestämmelser om skyldighet att betala annan skatt än tull vid import eller införsel till det svenska tullområdet finns i

– lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,

mervärdesskattelagen (1994:200),

– lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

– lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

– lagen (1994:1776) om skatt på energi, och

– lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik.

Bestämmelser om skyldighet att betala annan skatt än tull vid import eller införsel till det svenska tullområdet finns i

– lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,

mervärdesskattelagen (1994:200),

– lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

– lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

– lagen (1994:1776) om skatt på energi,

– lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik, och

– lagen ( 2018:000 ) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

Skatt som avses i första stycket ska fastställas och betalas enligt det förfarande som gäller för tull, om inte något annat föreskrivits. Om det i beskattningsunderlaget för sådan skatt ska ingå tullvärde, tull eller motsvarande avgift som fastställts i annan valuta, ska sådant underlag omräknas till svensk valuta efter den kurs som enligt tullagstiftningen gällde den dag då tullvärdet fastställdes.

Denna lag träder ikraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2016:1086.

Förslag till lag om ändring i lagen (2017:000) om ändring i lagen (2017:405) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) i stället för lydelsen enligt lagen (2017:000) om ändring i lagen (2017:405) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt prop. 2017/18:1 , avsnitt 3.30

Föreslagen lydelse

7 kap.

1 §

Skatteverket ska registrera

1. den som är skyldig att göra skatteavdrag,

2. den som är skyldig att betala arbetsgivaravgifter,

3. den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200), med undantag för den som är skattskyldig bara på grund av förvärv av sådana varor som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 samma lag,

4. den som utan att omfattas av 19 kap. 1 § mervärdesskattelagen har rätt till återbetalning av ingående mervärdesskatt enligt 10 kap. 9, 11 och 11 b– 13 §§ samma lag,

5. den som gör sådant unionsinternt förvärv som är undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 30 d § första stycket mervärdesskattelagen,

6. en utländsk beskattningsbar person som är etablerad i ett annat EUland och har rätt till återbetalning enligt 10 kap.13 §§mervärdesskattelagen utan att omfattas av 19 kap. 1 § samma lag och inte heller ska registreras enligt 3, 4 eller 5,

7. en beskattningsbar person som är etablerad i Sverige och omsätter tjänster i ett annat EU-land som förvärvaren av tjänsten är skattskyldig för i det landet i enlighet med tillämpningen av artikel 196 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt,

8. den som är skyldig att jämka ingående mervärdesskatt enligt 8 a kap. eller 9 kap.913 §§mervärdesskattelagen,

9. den som är skattskyldig och redovisningsskyldig enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,

10. den som är skattskyldig enligt

a) lagen (1972:820) om skatt på spel,

b) lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,

c) lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,

d) lagen (1991:1482) om lotteriskatt,

e) 10 eller 13 § eller 16 § första stycket eller 36 § 1 lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

f) 9 eller 12 § eller 15 § första stycket lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

g) 4 kap. 3 eller 6 § eller 9 § första stycket eller 12 § första stycket 1 eller 11 kap. 5 § första stycket 1, 2 eller 3 lagen (1994:1776) om skatt på energi,

h) lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,

i) lagen (1999:673) om skatt på avfall,

j) lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.,

k) 8 § första stycket 1 lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik, eller

l) lagen (2017:000) om skatt på flygresor,

k) 8 § första stycket 1 lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik,

l) lagen (2017:000) om skatt på flygresor, eller

m) 6 § 1 eller 2 b lagen ( 2018:000 ) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter,

11. den som är skyldig att använda kassaregister enligt 39 kap. 4–6 §§, och

12. den som enligt 39 kap. 11 b § är skyldig att tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras på en byggarbetsplats.

Om den som ska registreras enligt första stycket har en företrädare enligt 5 kap., ska dock företrädaren registreras i stället.

Förteckning över remissinstanserna

Efter remiss har yttranden över promemorian Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikotinhaltiga produkter lämnats av Kammarrätten i Sundsvall, Förvaltningsrätten i Falun, Domstolsverket, Ekobrottsmyndigheten, Konsumentverket, Datainspektionen, Kommerskollegium, Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Tullverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Kemikalieinspektionen, Konkurrensverket, British American Tobacco Sweden AB, JTI Sweden AB, Näringslivets regelnämnd, Regelrådet, Svensk Dagligvaruhandel, Convenience Stores Sweden (tidigare Svensk servicehandel & fast food), Svenska tobaksleverantörsföreningen, Svenskt Näringsliv, Tobaksfakta, Vape Sweden, Imperial Brands PLC och New Nicotine Alliance Sweden.

Följande remissinstanser har inte svarat eller angett att de avstår från att yttra sig: A non smoking generation, Företagarna, Philip Morris AB, SMD Logistics AB, Swedish Match AB, Svensk digital handel, Svensk handel och Sveriges advokatsamfund.

Lagrådsremissens lagförslag

Regeringen har följande förslag till lagtext.

Förslag till lag om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter

Härigenom föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde

1 § Skatt ska betalas till staten för e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter enligt denna lag.

Innebörden av vissa uttryck

2 § I denna lag avses med

e-vätskor: vätskor som innehåller nikotin, – andra nikotinhaltiga produkter: nikotinhaltiga produkter för användning i mun eller näsa, med undantag för e-vätskor eller produkter som innehåller tobak och är hänförliga till kapitel 24 i den lydelse av Kombinerade nomenklaturen (KN) enligt rådets förordning (EEG) 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan som gällde den 1 januari 2017,

yrkesmässig aktivitet: sådan aktivitet som utförs av

1. en juridisk person, eller

2. en enskild person om den avser varor som inte är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,

EU-land: områden som tillhör Europeiska unionens punktskatteområde,

tredjeland: länder och områden utanför Europeiska unionens punktskatteområde,

distansförsäljning: försäljning där varorna transporteras till Sverige från ett annat EU-land av säljaren eller av någon annan för säljarens räkning och köpet inte är yrkesmässigt för köparen,

förordning (EG) nr 1272/2008: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 i den lydelse som gällde den 1 januari 2017.

Med import avses i denna lag införsel av skattepliktig vara till Sverige från tredjeland under förutsättning att varan inte omfattas av sådant suspensivt tullförfarande eller suspensivt tullarrangemang som avses i artikel 4.6 i rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG. Med import avses även att varan frisläpps från ett sådant förfarande eller arrangemang.

Med tullskuld och unionsvara avses i denna lag detsamma som i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen.

Skattepliktens omfattning och skattebelopp

3 § Skatt tas ut för e-vätskor med 2 000 kronor per liter vätska.

4 § Skatt tas ut för andra nikotinhaltiga produkter med 200 kronor per kilogram.

5 § Skatt enligt 3 och 4 §§ tas inte ut för

1. produkter som är klassificerade som narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64) eller som hälsofarliga varor enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor,

2. läkemedel som uppfyller kraven för att få säljas enligt 5 kap. 1 § läkemedelslagen (2015:315) eller medicintekniska produkter som får släppas ut på marknaden eller tas i bruk i Sverige enligt 9 § lagen (1993:584) om medicintekniska produkter,

3. produkter som är skattepliktiga enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, eller

4. produkter som vid klassificering och märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 tillhör faroklassen akut toxicitet i farokategorierna 1,2 eller 3.

Skattskyldighet och lagerhållare

6 § Skattskyldig enligt denna lag är den som

1. godkänts som lagerhållare enligt 9 §,

2. i annat fall än som avses i 1

a) yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor,

b) säljer skattepliktiga varor till köpare i Sverige genom distansförsäljning,

c) från ett annat EU-land för in eller tar emot skattepliktiga varor utan att det är distansförsäljning, eller

3. använder e-vätskor eller andra nikotinhaltiga produkter som förvärvats skattefritt för annat ändamål än det som var förutsättningen för skattefriheten.

7 § Skattskyldig för import av skattepliktiga varor är

1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är skyldig att betala tullen,

2. om importen avser en unionsvara eller om varan ska deklareras för övergång till fri omsättning i Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd.

Från skattskyldighet enligt första stycket undantas varor som, vid varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, ägs av en godkänd lagerhållare.

8 § Från skattskyldighet enligt 6 § 2 c undantas sådana varor som en enskild person själv transporterar till Sverige om varorna är avsedda för den enskildes eller dennes familjs personliga bruk.

Skattefrihet enligt första stycket medges endast för högst 20 milliliter evätska och 200 gram andra nikotinhaltiga produkter per person och tillfälle.

9 § Som lagerhållare får godkännas den som

1. i Sverige avser att yrkesmässigt

a) tillverka skattepliktiga varor,

b) från ett annat EU-land föra in eller ta emot skattepliktiga varor,

c) importera skattepliktiga varor från tredjeland,

d) från godkänd lagerhållare köpa skattepliktiga varor för återförsäljning till näringsidkare, eller

e) sälja e-vätska eller andra nikotinhaltiga produkter i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker, och

2. med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som lagerhållare.

Godkännande som lagerhållare ska återkallas om förutsättningarna för godkännande inte längre finns eller om lagerhållaren begär det. Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

10 § Om en godkänd lagerhållare försätts i konkurs, övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är skattskyldigt för varor för vilka skattskyldighet enligt 11 § 1 inträder efter konkursbeslutet.

Skattskyldighetens inträde

11 § Skyldighet att betala skatt inträder

1. för den som är godkänd lagerhållare, när

a) en skattepliktig vara levereras till en köpare som inte är godkänd lagerhållare,

b) en skattepliktig vara tas i anspråk för annat ändamål än försäljning, eller

c) godkännandet som lagerhållare återkallas, varvid skattskyldigheten omfattar skattepliktiga varor som då ingår i dennes lager,

2. för den som är skattskyldig enligt 6 § 2 a, när den skattepliktiga varan tillverkas,

3. för den som är skattskyldig enligt 6 § 2 b eller c, när den skattepliktiga varan förs in till Sverige,

4. för den som är skattskyldig enligt 6 § 3, när den skattepliktiga varan används för annat ändamål än det avsedda,

5. för den som är skattskyldig enligt 7 §, när skyldighet att betala tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om skyldighet att betala tull förelegat.

Avdrag och återbetalning av skatt

12 § En godkänd lagerhållare får göra avdrag för skatt på e-vätskor eller andra nikotinhaltiga produkter

1. som har levererats till en köpare i ett annat EU-land,

2. för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt och som förvärvats från någon som inte är godkänd lagerhållare,

3. för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt och som innehas av lagerhållaren vid tidpunkten för godkännandet,

4. som har förstörts genom oförutsedda händelser eller force majeure,

5. som har använts vid tillverkningen av skattepliktiga varor,

6. som exporterats till tredjeland eller förts till frizon för annat ändamål än att förbrukas där,

7. som har levererats till en sådan köpare som avses i 3 kap. 30 c § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200),

8. som har tagits emot för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till utländsk ort av någon som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg, eller

9. som har tagits emot för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till tredjeland av någon som har tillstånd enligt lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg.

13 § En godkänd lagerhållare som säljer e-vätskor eller andra nikotinhaltiga produkter i en exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker får, utöver vad som anges i 12 §, göra avdrag för skatt på varor som levererats till resande som kan visa upp en färdhandling för resa till tredjeland.

14 § Har skatt betalats i Sverige för e-vätskor eller andra nikotinhaltiga produkter som sedan levererats till en köpare i ett annat EU-land eller exporterats till tredjeland, medges efter ansökan återbetalning av skatten, om inte annat följer av andra stycket. Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige och att varorna förts ut ur landet.

Ansökan om återbetalning enligt första stycket görs skriftligen hos Skatteverket. Ansökan ska omfatta en period om ett kalenderkvartal och ges in till Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång. Återbetalning medges inte för skattebelopp som för kalenderkvartalet understiger 1 500 kronor.

En ansökan om återbetalning ska vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden.

En ansökan som lämnats för en sökande som är en juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade begäran saknade behörighet att företräda sökanden.

15 § Skatteverket medger efter ansökan återbetalning av skatt som har betalats enligt denna lag på varor som har förvärvats av

1. utländsk beskickning, karriärkonsulat i Sverige eller sådan internationell organisation som avses i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,

2. medlem av den diplomatiska personalen vid utländska beskickningar i Sverige och karriärkonsuler vid utländska konsulat i Sverige, under förutsättning att denne inte är svensk medborgare eller stadigvarande bosatt i Sverige.

Medlemsstaters ombud vid en internationell organisation med säte i Sverige och personal hos en sådan organisation har efter ansökan rätt till

återbetalning enligt första stycket, om Sverige har träffat överenskommelse om detta med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation.

16 § Den som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg får, i enlighet med vad som anges i tillståndet, ta emot e-vätska och andra nikotinhaltiga produkter utan skatt

1. för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till utländsk ort, eller

2. för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till tredjeland. Första stycket gäller endast om varorna tas emot från en godkänd lagerhållare.

Förfarande och överklagande

17 § I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller skatteförfarandelagen (2011:1244), utom i de fall som avses i andra stycket.

Tullverket beslutar om skatt för den som enligt 7 § är skattskyldig vid import. Sådan skatt ska betalas till Tullverket. För skatt som ska betalas till Tullverket gäller tullagen (2016:253).

18 § Beslut enligt 9 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

dels att 3 kap. 4 § och 4 kap. 3 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 10 §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.

4 §1

Frihet från skatt ska under de förutsättningar som anges i 1 § samt med de begränsningar som framgår av 7 och 8 §§ medges en resande för import av

1. 200 cigaretter eller 100 cigariller eller 50 cigarrer eller 250 gram röktobak eller en proportionell blandning av dessa tobaksvaror,

2. en liter spritdryck eller två liter starkvin,

3. fyra liter vin, och

4. sexton liter starköl. Bestämmelser om hinder för den som inte fyllt 20 år att föra in spritdrycker, vin och starköl i landet finns i 4 kap. 4 § alkohollagen (2010:1622). En bestämmelse om förbud för den som inte fyllt 18 år att föra in tobaksvaror i landet finns i 13 § tobakslagen (1993:581).

Bestämmelser om hinder för den som inte fyllt 20 år att föra in spritdrycker, vin och starköl i landet finns i 4 kap. 4 § alkohollagen (2010:1622). En bestämmelse om förbud för den som inte fyllt 18 år att föra in tobaksvaror i landet finns i 13 § tobakslagen (1993:581). En bestämmelse om förbud för den som inte fyllt 18 år att föra in elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i landet finns i 19 § lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

I denna lag förstås med spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volymprocent,

starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 volymprocent men inte 22 volymprocent samt mousserande vin,

vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,

starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent.

starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent,

e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter: sådana produkter enligt lagen ( 2018:000 )

1 Senaste lydelse 2010:1627.

om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

10 §

Vad som sägs i detta kapitel om cigaretter ska även gälla för evätskor och andra nikotinhaltiga produkter. En cigarett ska då anses motsvara 0,1 milliliter e-vätska eller 1 gram andra nikotinhaltiga produkter.

Nuvarande lydelse

4 kap.

3 §2

Tull och skatt enligt 1 § ska tas ut med följande belopp:

tull

skatt

spritdryck 4 kr/liter 262 kr/liter starkvin 2 kr/liter 81 kr/liter vin 1 kr/liter 36 kr/liter starköl 3 kr/liter 20 kr/liter cigaretter 34 öre/styck 196 öre/styck cigarrer 86 öre/styck 219 öre/styck röktobak 428 kr/kg 2 422 kr/kg snus 104 kr/kg 762 kr/kg

Föreslagen lydelse

4 kap.

3 §

Tull och skatt enligt 1 § ska tas ut med följande belopp:

tull

skatt

spritdryck 4 kr/liter 262 kr/liter starkvin 2 kr/liter 81 kr/liter vin 1 kr/liter 36 kr/liter starköl 3 kr/liter 20 kr/liter cigaretter 34 öre/styck 196 öre/styck cigarrer 86 öre/styck 219 öre/styck röktobak 428 kr/kg 2 422 kr/kg snus 104 kr/kg 762 kr/kg e-vätska 320 kr/liter 3 300 kr/liter andra nikotinhaltiga produkter

390 kr/kg 1 225 kr/kg

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

2 Senaste lydelse 2016:1083.

Förslag till lag om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker

Härigenom föreskrivs att 4 och 5 §§ lagen (1999:445) om exportbutiker ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 §1

I en exportbutik får obeskattade unionsvaror säljas till flygpassagerare som reser till en plats utanför EU:s skatteområde.

Försäljning av varor enligt första stycket får endast avse i denna bestämmelse angivna varor och i särskilt angivna fall följande kvantiteter till varje enskild resande:

1. 200 cigaretter eller 100 cigariller eller 50 cigarrer eller 250 gram röktobak eller en proportionell blandning av dessa tobaksvaror,

2. en liter spritdryck eller två liter starkvin, två liter vin, två liter starköl, och

3. parfym, luktvatten och andra kosmetiska preparat samt choklad- och konfektyrvaror och andra tobaksvaror än sådana som anges ovan.

3. parfym, luktvatten och andra kosmetiska preparat, choklad- och konfektyrvaror, nikotinprodukter och andra tobaksvaror än sådana som anges ovan.

Till den som avreser med bestämmelseort i Norge får försäljning inte ske till större mängder än vad resande får införa tullfritt till det landet.

Vid tillämpning av andra stycket förstås med spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volymprocent,

starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 men inte 22 volymprocent, samt mousserande vin,

vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,

starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent, cigarill: cigarrer med en högsta vikt av 3 gram per styck.

nikotinprodukter: e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter enligt lagen ( 2018:000 ) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

5 §2

Om tobaksvaror ska säljas i en exportbutik, ska verksamheten i exportbutiken bedrivas av en godkänd upplagshavare enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt.

Om andra tobaksvaror än snus eller tuggtobak ska säljas i en exportbutik, ska verksamheten i exportbutiken bedrivas av en godkänd upplagshavare enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt.

1 Senaste lydelse 2014:1504. 2 Senaste lydelse 2014:1504.

Om snus eller tuggtobak ska säljas i en exportbutik ska verksamheten i exportbutiken bedrivas av en godkänd lagerhållare enligt samma lag.

Om alkoholvaror ska säljas i en exportbutik, ska verksamheten i exportbutiken bedrivas av en godkänd upplagshavare enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt.

Exportbutiken ska då vara ett godkänt skatteupplag enligt respektive lag.

Om nikotinprodukter enligt 4 § fjärde stycket ska säljas i en exportbutik, ska verksamheten i exportbutiken bedrivas av en godkänd lagerhållare enligt lagen ( 2018:000 ) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Förslag till lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Härigenom föreskrivs att 2 och 7 §§ lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §1

I denna lag förstås med obeskattade varor:

a) varor som inte har beskattats med mervärdesskatt eller, i fråga om punktskattepliktiga varor, punktskatt i Sverige, och

b) varor som har beskattats i Sverige men där varorna sedan blivit befriade från punktskatt eller mervärdesskatt,

unionsvaror: detsamma som i artikel 5.23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen,

icke-unionsvaror: detsamma som i artikel 5.24 i förordning (EU) nr 952/2013,

EU:s tullområde: de områden som anges i artikel 4 i förordning (EU) nr 952/2013,

EU:s skatteområde: det område inom vilket unionens bestämmelser om en viss skatt är tillämpliga.

nikotinprodukter: e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter enligt lagen ( 2018:000 ) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

7 §2

Proviantering med obeskattade alkoholdrycker och tobaksvaror samt icke-unionsvaror får endast ske om tillstånd har beviljats. Tillstånd till proviantering ska beviljas den som bedriver verksamheten på fartyget eller luftfartyget om denne med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt bör beviljas sådant tillstånd.

Proviantering med obeskattade alkoholdrycker, tobaksvaror och nikotinprodukter samt ickeunionsvaror får endast ske om tillstånd har beviljats. Tillstånd till proviantering ska beviljas den som bedriver verksamheten på fartyget eller luftfartyget om denne med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt bör beviljas sådant tillstånd.

Tillstånd enligt första stycket beviljas för viss tid eller för varje tillfälle som proviantering sker. Tillstånd för viss tid får beviljas den som bedriver reguljär trafik eller liknande verksamhet.

1 Senaste lydelse 2017:1198. 2 Senaste lydelse 2011:292.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Förslag till lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 12 § i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

12 §2

Uppgifter och handlingar som avser

1. revision ska gallras tio år efter utgången av det kalenderår då revisionen avslutades, och

2. fastighetstaxering ska gallras tolv år efter utgången av det taxeringsår som uppgifterna eller handlingarna kan hänföras till.

Uppgifter och handlingar om godkända upplagshavare, registrerade varumottagare, tillfälligt registrerade varumottagare, registrerade avsändare eller godkända skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt samt lagen (1994:1776) om skatt på energi ska gallras sju år efter utgången av det kalenderår då aktören avregistrerades.

Uppgifter och handlingar om godkända lagerhållare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om skatt på energi samt lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik ska gallras sju år efter utgången av det kalenderår då godkännandet som lagerhållare blev återkallat.

Uppgifter och handlingar om godkända lagerhållare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om skatt på energi, lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik samt lagen (2018:000) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter ska gallras sju år efter utgången av det kalenderår då godkännandet som lagerhållare blev återkallat.

Uppgifter och handlingar som avses i 4 a § ska gallras tio år efter utgången av det kalenderår då de meddelanden som är kopplade till den administrativa referenskoden enligt 22 b § andra stycket lagen om tobaksskatt, 21 b § andra stycket lagen om alkoholskatt eller 6 kap. 4 § andra stycket lagen om skatt på energi eller annan sammanhållande identifikationsuppgift senast ändrades.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:670. 2 Senaste lydelse 2016:1084.

Förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 15 §, 7 kap. 1 §, 26 kap. 8 §, 37 kap.7 a och 9 a §§, 41 kap. 3 §, 53 kap. 5 § och 64 kap. 6 §skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt SFS 2017:1228 Föreslagen lydelse

3 kap.

15 §

Med punktskatt avses skatt enligt

1. lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,

2. lagen (1972:820) om skatt på spel,

3. lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,

4. 2 § första stycket 5 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel,

5. lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,

6. lagen (1991:1482) om lotteriskatt,

7. lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.,

8. lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

9. lagen (1994:1564) om alkoholskatt, 10. lagen (1994:1776) om skatt på energi, 11. lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus, 12. lagen (1999:673) om skatt på avfall, 13. lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.,

14. lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik, och

15. lagen (2017:1200) om skatt på flygresor.

14. lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik,

15. lagen (2017:1200) om skatt på flygresor, och

16. lagen ( 2018:000 ) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

7 kap.

1 §

Skatteverket ska registrera

1. den som är skyldig att göra skatteavdrag,

2. den som är skyldig att betala arbetsgivaravgifter,

3. den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200), med undantag för den som är skattskyldig bara på grund av förvärv av sådana varor som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 samma lag,

4. den som utan att omfattas av 19 kap. 1 § mervärdesskattelagen har rätt till återbetalning av ingående mervärdesskatt enligt 10 kap. 9, 11 och 11 b– 13 §§ samma lag,

5. den som gör sådant unionsinternt förvärv som är undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 30 d § första stycket mervärdesskattelagen,

6. en utländsk beskattningsbar person som är etablerad i ett annat EUland och har rätt till återbetalning enligt 10 kap.13 §§mervärdesskattelagen utan att omfattas av 19 kap. 1 § samma lag och inte heller ska registreras enligt 3, 4 eller 5,

7. en beskattningsbar person som är etablerad i Sverige och omsätter tjänster i ett annat EU-land som förvärvaren av tjänsten är skattskyldig för i det landet i enlighet med tillämpningen av artikel 196 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt,

8. den som är skyldig att jämka ingående mervärdesskatt enligt 8 a kap. eller 9 kap.913 §§mervärdesskattelagen,

9. den som är skattskyldig och redovisningsskyldig enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,

10. den som är skattskyldig enligt

a) lagen (1972:820) om skatt på spel,

b) lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,

c) lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,

d) lagen (1991:1482) om lotteriskatt,

e) 10 eller 13 § eller 16 § första stycket eller 36 § 1 lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

f) 9 eller 12 § eller 15 § första stycket lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

g) 4 kap. 3 eller 6 § eller 9 § första stycket eller 12 § första stycket 1 eller 11 kap. 5 § första stycket 1, 2 eller 3 lagen (1994:1776) om skatt på energi,

h) lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,

i) lagen (1999:673) om skatt på avfall,

j) lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.,

k) 8 § första stycket 1 lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik, eller

l) lagen (2017:1200) om skatt på flygresor,

k) 8 § första stycket 1 lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik,

l) lagen (2017:1200) om skatt på flygresor, eller

m) 6 § 1 eller 2 b lagen ( 2018:000 ) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter,

11. den som är skyldig att använda kassaregister enligt 39 kap. 4–6 §§, och

12. den som enligt 39 kap. 11 b § är skyldig att tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras på en byggarbetsplats.

Om den som ska registreras enligt första stycket har en företrädare enligt 5 kap., ska dock företrädaren registreras i stället.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

26 kap.

8 §1

Punktskatt ska redovisas i en särskild skattedeklaration för varje händelse som medför skattskyldighet, om den som är skyldig att lämna skattedeklaration är skattskyldig enligt

1. lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen (1994:1776) om skatt på energi eller lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik och inte ska registreras till följd av 7 kap. 1 §,

1. lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik eller lagen (2018:000) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter och inte ska registreras till följd av 7 kap. 1 §,

2. 16 § första stycket lagen om tobaksskatt, 15 § första stycket lagen om alkoholskatt eller 4 kap. 9 § första stycket lagen om skatt på energi och ska registreras enligt 7 kap. 1 § samt inte företräds av en representant som är godkänd av Skatteverket, eller

3. lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.

37 kap.

7 a §2

Skatteverket får förelägga den som har beviljats återbetalning av punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 1 b och c eller återbetalning av eller kompensation för punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 2 att lämna uppgift som verket behöver för att kunna kontrollera att denne har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter i en ansökan om återbetalning av eller kompensation för punktskatt.

Skatteverket får förelägga den som har beviljats återbetalning av punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 1 b, c och d eller återbetalning av eller kompensation för punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 2 att lämna uppgift som verket behöver för att kunna kontrollera att denne har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter i en ansökan om återbetalning av eller kompensation för punktskatt.

9 a §3

Skatteverket får förelägga den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) eller som är en annan juridisk person än ett dödsbo, att lämna uppgift om en rättshandling med någon annan.

Föreläggandet ska avse förhållanden som är av betydelse

Föreläggandet ska avse förhållanden som är av betydelse

1 Senaste lydelse 2016:1076. 2 Senaste lydelse 2017:1218. 3 Senaste lydelse 2017:1218.

för kontroll av att andra än den som föreläggs har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter i en ansökan om återbetalning av punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 1 b och c eller återbetalning av eller kompensation för punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 2.

för kontroll av att andra än den som föreläggs har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter i en ansökan om återbetalning av punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 1 b, c och d eller återbetalning av eller kompensation för punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 2.

41 kap.

3 §4

Revision får göras hos

1. den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078),

2. någon annan juridisk person än ett dödsbo,

3. den som har anmält sig för registrering,

4. den som har ansökt om eller är godkänd för F-skatt,

5. sådant ombud för en utländsk beskattningsbar person som avses i 6 kap. 2 §,

6. sådan representant som avses i 16 a § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, 15 a § lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller 4 kap. 9 a § lagen (1994:1776) om skatt på energi,

7. den som har ansökt om godkännande som upplagshavare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,

8. den som har ansökt om registrering som varumottagare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,

9. den som har ansökt om godkännande som skattebefriad förbrukare enligt lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,

10. den som har ansökt om godkännande som registrerad avsändare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi, och

11. den som har ansökt om godkännande som lagerhållare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om skatt på energi eller lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik.

11. den som har ansökt om godkännande som lagerhållare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om skatt på energi, lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik eller lagen (2018:000) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

4 Senaste lydelse 2016:1076.

53 kap.

5 §5

Som beslut om punktskatt anses också

1. beslut om återbetalning av skatt enligt

a) 25 § lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,

b) 29 eller 30 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, eller

b) 29, 30 eller 40 a § lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

c) 28, 29 eller 30 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt, och

c) 28, 29 eller 30 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt, eller

d) 14 § lagen ( 2018:000 ) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter, och

2. beslut om återbetalning eller kompensation enligt 9 kap. 2, 3, 4, 5, 5 a, 6, 8 a, 10 eller 11 § eller 11 kap.1215 §§ lagen (1994:1776) om skatt på energi.

64 kap.

6 §

Den som till följd av lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen eller direkt tillämpliga EU-bestämmelser har rätt att förvärva varor eller tjänster utan mervärdesskatt eller punktskatt, får utöva den rätten genom en ansökan om återbetalning av skatten. Detta gäller dock inte om någon av följande bestämmelser om återbetalning av skatt är tillämplig på förvärvet:

10 kap.58 §§mervärdesskattelagen (1994:200), – 31 d § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, – 31 d § lagen (1994:1564) om alkoholskatt, eller

9 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi.

31 d § lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

9 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi, eller

15 § lagen ( 2018:000 ) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Förslag till lag om ändring i tullagen (2016:253)

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 1 § tullagen (2016:253) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

1 §1

5 Senaste lydelse 2017:1224. 1 Senaste lydelse 2016:1086.

Bestämmelser om skyldighet att betala annan skatt än tull vid import eller införsel till det svenska tullområdet finns i

– lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam, – mervärdesskattelagen (1994:200), – lagen (1994:1563) om tobaksskatt, – lagen (1994:1564) om alkoholskatt, – lagen (1994:1776) om skatt på energi, och

– lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik.

– lagen (1994:1776) om skatt på energi,

– lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik, och

– lagen ( 2018:000 ) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

Skatt som avses i första stycket ska fastställas och betalas enligt det förfarande som gäller för tull, om inte något annat föreskrivits. Om det i beskattningsunderlaget för sådan skatt ska ingå tullvärde, tull eller motsvarande avgift som fastställts i annan valuta, ska sådant underlag omräknas till svensk valuta efter den kurs som enligt tullagstiftningen gällde den dag då tullvärdet fastställdes.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Förslag till lag om ändring i lagen (2018:000) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 4 § lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. i stället för lydelsen enligt lagen (2018:000) om ändring i lagen om frihet från skatt vid import, m.m. ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt lagrådsremissen Lag om tobak och liknande produkter

Föreslagen lydelse

3 kap.

4 §

Frihet från skatt ska under de förutsättningar som anges i 1 § samt med de begränsningar som framgår av 7 och 8 §§ medges en resande för import av

1. 200 cigaretter eller 100 cigariller eller 50 cigarrer eller 250 gram röktobak eller en proportionell blandning av dessa tobaksvaror,

2. en liter spritdryck eller två liter starkvin,

3. fyra liter vin, och

4. sexton liter starköl. Bestämmelser om hinder för den som inte fyllt 20 år att föra in spritdrycker, vin och starköl i landet finns i 4 kap. 4 § alkohollagen (2010:1622). En bestämmelse om förbud för den som inte fyllt 18 år att föra in tobaksvaror i landet finns i 5 kap. 22 § lagen (2018:000) om tobak och liknande produkter.

Bestämmelser om hinder för den som inte fyllt 20 år att föra in spritdrycker, vin och starköl i landet finns i 4 kap. 4 § alkohollagen (2010:1622). En bestämmelse om förbud för den som inte fyllt 18 år att föra in tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i landet finns i 5 kap. 22 § lagen (2018:000) om tobak och liknande produkter.

I denna lag förstås med spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volymprocent,

starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 volymprocent men inte 22 volymprocent samt mousserande vin,

vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,

starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent.

starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent,

e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter: sådana produkter enligt lagen ( 2018:000 ) om skatt

på vissa nikotinhaltiga produkter.

Förslag till lag om ändring i lagen (2018:000) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 15 § och 26 kap. 8 §skatteförfarandelagen (2011:1244) i stället för lydelsen enligt lagen (2018:000) om ändring i skatteförfarandelagen ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt lagrådsremissen En omreglerad spelmarknad

Föreslagen lydelse

3 kap.

15 §

Med punktskatt avses skatt enligt

1. lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,

2. lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,

3. 2 § första stycket 5 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel,

4. lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,

5. lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

6. lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

7. lagen (1994:1776) om skatt på energi,

8. lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,

9. lagen (1999:673) om skatt på avfall, 10. lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m., 11. lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik, 12. lagen (2017:1200) om skatt på flygresor, och

12. lagen (2017:1200) om skatt på flygresor,

13. lagen ( 2018:000 ) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter, och

13. lagen (2018:000) om skatt på spel.

14. lagen (2018:000) om skatt på spel.

26 kap.

8 §

Punktskatt ska redovisas i en särskild skattedeklaration för varje händelse som medför skattskyldighet, om den som är skyldig att lämna skattedeklaration är skattskyldig enligt

1. lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen (1994:1776) om skatt på energi eller lagen (2016:1067) om skatt på vissa kemikalier i viss elektronik och inte ska registreras till följd av 7 kap. 1 §, eller

1. lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen (2016:1067) om skatt på vissa kemikalier i viss elektronik eller lagen (2018:000) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter och inte ska registreras till följd av 7 kap. 1 §, eller

2. 16 § första stycket lagen om tobaksskatt, 15 § första stycket lagen om alkoholskatt eller 4 kap. 9 § första stycket lagen om skatt på energi och ska

registreras enligt 7 kap. 1 § samt inte företräds av en representant som är godkänd av Skatteverket.

Förslag till lag om ändring i lagen (2018:000) om ändring i lagen (2017:1229) om ändring i lagen (2017:405) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) i stället för lydelsen enligt lagen (2018:000) om ändring i lagen (2017:1229) om ändring i lagen (2017:405) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt lagrådsremissen En omreglerad spelmarknad

Föreslagen lydelse

7 kap.

1 §

Skatteverket ska registrera

1. den som är skyldig att göra skatteavdrag,

2. den som är skyldig att betala arbetsgivaravgifter,

3. den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200), med undantag för den som är skattskyldig bara på grund av förvärv av sådana varor som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 samma lag,

4. den som utan att omfattas av 19 kap. 1 § mervärdesskattelagen har rätt till återbetalning av ingående mervärdesskatt enligt 10 kap. 9, 11 och 11 b– 13 §§ samma lag,

5. den som gör sådant unionsinternt förvärv som är undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 30 d § första stycket mervärdesskattelagen,

6. en utländsk beskattningsbar person som är etablerad i ett annat EUland och har rätt till återbetalning enligt 10 kap.13 §§mervärdesskattelagen utan att omfattas av 19 kap. 1 § samma lag och inte heller ska registreras enligt 3, 4 eller 5,

7. en beskattningsbar person som är etablerad i Sverige och omsätter tjänster i ett annat EU-land som förvärvaren av tjänsten är skattskyldig för i det landet i enlighet med tillämpningen av artikel 196 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt,

8. den som är skyldig att jämka ingående mervärdesskatt enligt 8 a kap. eller 9 kap.913 §§mervärdesskattelagen,

9. den som är skattskyldig och redovisningsskyldig enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,

10. den som är skattskyldig enligt

a) lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,

b) lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,

c) 10 eller 13 § eller 16 § första stycket eller 36 § 1 lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

d) 9 eller 12 § eller 15 § första stycket lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

e) 4 kap. 3 eller 6 § eller 9 § första stycket eller 12 § första stycket 1 eller 11 kap. 5 § första stycket 1, 2 eller 3 lagen (1994:1776) om skatt på energi,

f) lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,

g) lagen (1999:673) om skatt på avfall,

h) lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.,

i) 8 § första stycket 1 lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik,

j) lagen (2017:1200) om skatt på flygresor, eller

j) lagen (2017:1200) om skatt på flygresor,

k) 6 § 1 eller 2 b lagen ( 2018:000 ) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter, eller

k) lagen (2018:000) om skatt på spel,

l) lagen (2018:000) om skatt på spel,

11. den som är skyldig att använda kassaregister enligt 39 kap. 4–6 §§, och

12. den som enligt 39 kap. 11 b § är skyldig att tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras på en byggarbetsplats.

11. den som är skyldig att använda kassaregister enligt 39 kap. 4–6 §§,

12. den som enligt 39 kap. 11 b § är skyldig att tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras på en byggarbetsplats, och

13. den som betalar ut ersättning som är underlag för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen ( 1998:676 ) om statlig ålderspensionsavgift.

Om den som ska registreras enligt första stycket har en företrädare enligt 5 kap., ska dock företrädaren registreras i stället.

Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2018-02-08

Närvarande: F.d. justitieråden Ella Nyström och Olle Stenman samt justitierådet Per Classon

Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikotinhaltiga produkter

Enligt en lagrådsremiss den 1 februari 2018 har regeringen (Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter,

2. lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.,

3. lag om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker,

4. lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg,

5. lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,

6. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),

7. lag om ändring i tullagen (2016:253),

8. lag om ändring i lagen (2018:000) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.,

9. lag om ändring i lagen (2018:000) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244), 10. lag om ändring i lagen (2018:000) om ändring i lagen (2017:1229) om ändring i lagen (2017:405) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige Johan Westlund.

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 15 mars 2018

Närvarande: statsminister Löfven, ordförande, och statsråden Lövin, M Johansson, Baylan, Hallengren, Bucht, Hultqvist, Hellmark Knutsson, Bolund, Bah Kuhnke, Shekarabi, Fridolin, Eriksson, Skog, Ekström, Fritzon, Eneroth

Föredragande: statsrådet Per Bolund

Regeringen beslutar proposition Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikotinhaltiga produkter