Förordning (1999:998) om särskild företrädare för barn

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
1999-12-02
Ändring införd
SFS 1999:998 i lydelse enligt SFS 2021:451
Ikraft
2000-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpning av lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn.

2 §  Vid tillämpning av lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn och denna förordning anses som biträdande jurist på en advokatbyrå den som har avlagt de kunskapsprov som har föreskrivits för behörighet till domarämbetet och har antecknats i ett register hos Sveriges advokatsamfund som anställd som biträde på byrån.

2 a §  Om ett interimistiskt beslut om förordnande enligt 1 eller 2 § lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn har fattats utan att barnets vårdnadshavare har hörts, får domstolen vänta med att expediera beslutet till dess att det kan ske utan men för utredningen. Expediering får dock aldrig ske senare än den sjätte vardagen efter det interimistiska beslutet. Förordning (2018:532).

Ersättning till särskilda företrädare

3 §  I fråga om ersättning till särskilda företrädare, taxor för ersättning och utformning av kostnadsräkningar tillämpas 19 och 20 §§ samt 24 § andra meningenrättshjälpsförordningen (1997:404). Vad som där sägs om rättshjälpsbiträde gäller i stället särskild företrädare.

  • DVFS 2019:10: Domstolsverkets föreskrifter angående beräkning av ersättning för tidsspillan
  • DVFS 2016:14: Domstolsverkets föreskrifter angående beräkning av ersättning för tidsspillan
  • DVFS 2018:8: Domstolsverkets föreskrifter angående beräkning av ersättning för tidsspillan
  • DVFS 2017:16: Domstolsverkets föreskrifter angående beräkning av ersättning för tidsspillan

4 §  Kostnadsräkningen ska lämnas in till den domstol som ska besluta om ersättningen.

[S2]Ersättning för åtgärder som rör verkställighet av skadestånd och ansökan om brottsskadeersättning ska begäras senast inom ett år från det att domen eller det slutliga beslutet fick laga kraft eller, om allmänt åtal inte har väckts, från det att förundersökningen lades ned eller beslut fattades i åtalsfrågan. Kostnadsräkningen ska då lämnas in till den tingsrätt som har handlagt målet eller ärendet. Förordning (2021:451).

Ersättning för medverkan vid utredning

5 §  Ersättning till den som har medverkat vid en utredning enligt lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn bestäms till ett skäligt belopp. Den kostnad som anges i 17 § rättshjälpslagen (1996:1619) skall beräknas exklusive mervärdesskatt.

[S2]I fråga om ersättning för inställelse för den som har medverkat vid utredningen tillämpas bestämmelserna om beräkning av ersättning av allmänna medel till vittnen.

[S3]Den som begär ersättning för en utredning är skyldig att lämna de uppgifter som behövs för att ersättningen skall kunna bestämmas. Den tid som har lagts ned på uppdraget skall alltid anges.

Återbetalning till staten

6 §  Om en domstol, efter ett överklagande, bestämmer ersättningen till en särskild företrädare till ett lägre belopp än vad som bestämts i det överklagade beslutet, skall företrädaren snarast återbetala vad han eller hon har fått för mycket.

[S2]Om ett utbetalat förskott överstiger vad företrädaren slutligen tillerkänns i ersättning, skall det överskjutande beloppet utan dröjsmål återbetalas till staten.

7 § Har upphävts genom förordning (2005:85).

Ändringar

Förordning (1999:998) om särskild företrädare för barn

Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2001:234) om ändring i förordningen (1999:998) om särskild företrädare för barn

Omfattning
ny 2 a §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2005:85) om ändring i förordningen (1999:998) om särskild företrädare för barn

Omfattning
upph. 7 §, rubr. närmast före 7 §
Ikraftträder
2005-04-01

Förordning (2018:532) om ändring i förordningen (1999:998) om särskild företrädare för barn

Omfattning
ändr. 2 a §
Ikraftträder
2018-08-01

Förordning (2021:451) om ändring i förordningen (1999:998) om särskild företrädare för barn

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2021-07-01