Lag (2000:1006) om skattereduktion på förvärvsinkomster vid 2002 och 2003 års taxering

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2000-11-23
Ändring införd
SFS 2000:1006 i lydelse enligt SFS 2001:1173
Ikraft
2001-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Skattskyldig fysisk person, som varit obegränsat skattskyldig under hela beskattningsåret 2001 respektive 2002, har vid 2002 respektive 2003 års taxering rätt till skattereduktion enligt 2 § på taxerad förvärvsinkomst. Lag (2001:1173).

Prop. 2001/02:45: Av bestämmelsen framgår att beräkningsunderlaget för skattereduktionen skall vara taxerad förvärvsinkomst i stället för som nu pensionsgrundande inkomst. Andra och tredje styckena i den nuvarande lydelsen, som tar sikte på pensionsgrundande inkomst blir därför obehövliga.

2 §  Skattereduktionen uppgår till 1 320 kronor när den taxerade förvärvsinkomsten uppgår till högst 135 000 kronor. Om den taxerade förvärvsinkomsten överstiger 135 000 kronor minskas skattereduktionen med 1,2 procent av den överskjutande inkomsten.

[S2]Skattereduktionen får inte överstiga den debiterade kommunala inkomstskatten.

[S3]Andra stycket gäller inte i fråga om skattskyldig som har rätt till särskilt grundavdrag enligt 63 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229). Lag (2001:1173).

Prop. 2001/02:45: I tredje stycket anges att den begränsning av skattereduktionens storlek som finns i andra stycket inte gäller i fråga om skattskyldig som har rätt till särskilt grundavdrag enligt 63 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229). Detta innebär att dessa personer ges skattereduktionen även mot statlig skatt på kapitalinkomster och statlig fastighetsskatt.

3 §  Skattskyldig fysisk person, som varit obegränsat skattskyldig endast under en del av beskattningsåret, har rätt till skattereduktion med en tolftedel av den skattereduktion som skulle ha tillgodoförts honom om han varit obegränsat skattskyldig under hela beskattningsåret, för varje kalendermånad eller del därav under vilken han varit obegränsat skattskyldig. I övrigt tillämpas 1 och 2 §§.

[S2]Avlider den skattskyldige under beskattningsåret skall bestämmelserna i 4 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229) om dödsbon tillämpas på motsvarande sätt vid beräkning av skattereduktion.

4 §  Skattereduktion enligt denna lag räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt samt mot statlig fastighetsskatt enligt lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt.

[S2]Skattereduktion enligt denna lag tillgodoräknas den skattskyldige före annan skattereduktion.

[S3]Skattereduktion enligt denna lag skall inte beaktas vid beräkning av skattebelopp enligt 4 § lagen (1997:324) om begränsning av skatt. Lag (2001:1173).

Prop. 2001/02:45: I tredje stycket har gjorts en korrigering av hänvisningen till lagen (1997:324) om begränsning av skatt.

4 a §  Skattskyldig som har rätt till särskilt grundavdrag enligt 63 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229) och som inte alls eller endast till viss del kan räkna av skattereduktionen enligt 2 § mot sådan skatt som avses i 4 § första stycket, skall vid debitering av slutlig skatt tillgodoföras ett belopp som motsvarar en sådan skattereduktion. Lag (2001:1173).

Prop. 2001/02:45: Av bestämmelsen framgår att personer som är berättigade till särskilt grundavdrag och som inte alls eller endast till viss del kan räkna av skattereduktionen mot kommunal eller statlig inkomstskatt eller statlig fastighetsskatt i stället skall tillgodoföras ett belopp som motsvarar reduktionen.

5 §  Skattetabellerna skall, förutom vad som framgår av 8 kap.skattebetalningslagen (1997:483), grundas på att den skattskyldige har rätt till skattereduktion enligt denna lag.

6 §  Vid beräkning av F-skatt enligt 6 kap.skattebetalningslagen (1997:483) skall om möjligt hänsyn tas till skattereduktion enligt denna lag.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2000:1006) om skattereduktion på förvärvsinkomster vid 2002 och 2003 års taxering

Förarbeten
Rskr. 2000/01:36, Prop. 2000/01:1, Bet. 2000/01:FiU1
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2001:1173) om ändring i lagen (2000:1006) om skattereduktion för förvärvsinkomster vid 2002 års taxering

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas första gången vid 2003 års taxering om inte annat följer av punkt 2.
  2. De nya bestämmelserna tillämpas vid 2002 års taxering i fråga om skattskyldig som har rätt till särskilt grundavdrag enligt 63 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229) och vars beskattningsbara förvärvsinkomst inte överstiger 9 500 kronor. Därvid skall skattereduktionen minskas med 25 procent av det belopp med vilket den beskattningsbara förvärvsinkomsten överstiger 4 300 kronor.
  3. Punkt 2 tillämpas endast om de nya bestämmelserna är förmånligare för den skattskyldige än äldre bestämmelser.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:122, Prop. 2001/02:45, Bet. 2001/02:SkU12
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 4 §§; ny 4 a §
Ikraftträder
2002-01-01