Upphävd författning

Förordning (2000:1133) med instruktion för Institutet för tillväxtpolitiska studier

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2000-11-30
Ändring införd
SFS 2000:1133 i lydelse enligt SFS 2006:60
Ikraft
2001-01-01
Upphäver
Förordning (1993:46) med instruktion för Statens institut för regionalforskning
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Institutet för tillväxtpolitiska studier har till uppgift att utveckla och tillhandahålla kunskapsunderlag för tillväxtpolitiken genom att

  1. genomföra analyser av den ekonomiska utvecklingen som underlag för närings- och innovationspolitiken samt den regionala utvecklingspolitiken,
  2. granska och förmedla kunskap om den internationella utvecklingen,
  3. bidra till att utveckla processen med de regionala tillväxtprogrammen med hjälp av analys-, metod- och kompetensstöd,
  4. förmedla kunskap om genomförandet av EG:s strukturfonder ur ett analytiskt perspektiv,
  5. initiera, beställa och genomföra utvärderingar av närings- och innovationspolitiskt motiverade åtgärder samt åtgärder inom den regionala utvecklingspolitiken, och
  6. tillhandahålla statistik för forskare och utredare.

[S2]Inom sitt verksamhetsområde skall institutet främja jämställdhet. Förordning (2006:60).

2 §  Institutet för tillväxtpolitiska studier skall sprida kunskap, erfarenheter och resultat från sina studier, analyser och utvärderingar till myndigheter och andra som arbetar inom närliggande områden. Institutet skall särskilt samverka med Verket för näringslivsutveckling och Verket för innovationssystem.

3 §  Institutet för tillväxtpolitiska studier svarar för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

[S2]Institutet skall samråda om statistiken med myndigheter och andra som arbetar inom närliggande områden.

[S3]Vidare skall institutet verka för att statistiskt material av betydelse för analysen av den ekonomiska tillväxten samlas in, bearbetas och görs tillgängligt. Förordning (2001:123).

4 §  Institutet för tillväxtpolitiska studier skall ansvara för utlandsbaserad omvärldsbevakning i samråd med berörda aktörer.

4 a §  Institutet för tillväxtpolitiska studier skall årligen följa upp och till regeringen rapportera förekomsten av stöd till näringslivet i enlighet med de återrapporteringskrav som följer av Europeiska gemenskapernas och Världshandelsorganisationens bestämmelser om statligt stöd.

[S2]Institutet skall utveckla och effektivisera rapporteringen. Förordning (2005:13).

5 §  Institutet för tillväxtpolitiska studier får utföra uppdrag åt andra. För uppdrag åt andra än regeringen skall ersättning enligt avgiftsförordningen (1992:191) tas ut.

Verksförordningens tillämpning

6 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Institutet för tillväxtpolitiska studier med undantag av 5 och 34 §§.

[S2]Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta om sådana föreskrifter som avses i 13 § 4 verksförordningen om de gäller sådan uppgiftsskyldighet som inte innebär någon väsentlig förändring för uppgiftslämnaren. Förordning (2006:60).

Myndighetens ledning

7 §  Generaldirektören är chef för Institutet för tillväxtpolitiska studier.

Personalföreträdare

8 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Institutet för tillväxtpolitiska studier.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2000:1133) med instruktion för Institutet för tillväxtpolitiska studier

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001, då förordningen (1993:46) med instruktion för Statens institut för regionalforskning skall upphöra att gälla.
  2. Vad regeringen i särskilda beslut föreskrivit om Statens institut för regionalforskning skall i stället avse Institutet för tillväxtpolitiska studier under förutsättning att besluten gäller frågor som hör till institutets ansvarsområde.
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:123) om ändring i förordningen (2000:1133) med instruktion för Institutet för tillväxtpolitiska studier

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2001-04-01

Förordning (2005:13) om ändring i förordningen (2000:1133) med instruktion för Institutet för tillväxtpolitiska studier

Omfattning
ny 4 a §
Ikraftträder
2005-02-15

Förordning (2006:60) om ändring i förordningen (2000:1133) med instruktion för Institutet för tillväxtpolitiska studier

Omfattning
ändr. 1, 6 §§
Ikraftträder
2006-03-15

Ändring, SFS 2007:1116

Omfattning
upph.