Upphävd författning

Förordning (2000:1198) med instruktion för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2000-11-30
Ändring införd
SFS 2000:1198 i lydelse enligt SFS 2002:1047
Ikraft
2001-01-01
Upphäver
Förordning (1990:739) med instruktion för Socialvetenskapliga forskningsrådet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsstyrd forskning inom arbetslivsområdet, socialvetenskap och folkhälsovetenskap.

2 §  Forskningsrådet skall särskilt

 • fördela medel till forskning och därmed sammanhängande verksamhet,
 • utvärdera den forskning till vilken rådet har fördelat medel och därvid särskilt bedöma kvaliteten och betydelsen för samhället,
 • utreda vilka forskningsbehov som är angelägna inom rådets verksamhetsområde, redovisa resultaten av dessa utredningar samt ta initiativ till och främja den forskning som behövs för att tillgodose sådana behov,
 • samverka med övriga forskningsstödjande organ och därvid undersöka vilka forskningsuppgifter som är av gemensamt intresse samt i samråd med dessa organ besluta om samverkan eller avgränsning mellan rådet och dessa organ i fråga om sådana forskningsuppgifter,
 • främja kunskapsuppbyggnad i frågor om arbetsliv samt öka kunskapen om och förståelsen för sociala förhållanden och processer,
 • främja och ta initiativ till mång- och tvärvetenskaplig forskning,
 • ansvara för information om forskning och forskningsresultat,
 • främja och ta initiativ till internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte,
 • stimulera svenskt deltagande i aktuella forskningsteman inom Europeiska unionens ramprogram för forskning samt övriga internationella forskningsprogram,
 • verka för att genusperspektiv får genomslag i forskningen,
 • främja jämställdhet mellan kvinnor och män,
 • främja och ta initiativ till vetenskaplig publicering och till kunskapsförmedling och dialog om den forskning som finansieras av rådet, och
 • vara rådgivande organ åt regeringen i forskningsfrågor.

3 §  Forskningsrådet får utfärda riktlinjer för sin medelsfördelning.

Verksförordningens tillämpning

4 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på forskningsrådet:

[S2]11 § om prövning av myndighetens verksamhet,

[S3]13 § om vad styrelsen skall besluta om,

[S4]16 § om medverkan i EU-arbetet,

[S5]18 § om myndighetens organisation,

[S6]26 § om ärendenas handläggning,

[S7]27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

[S8]29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

[S9]30 § om ärendeförteckning, och

[S10]31 § om myndighetens beslut.

Organisation

5 §  Styrelsen för forskningsrådet består av ordföranden och tolv andra ledamöter. För varje ledamot utom ordföranden finns en personlig ersättare. Styrelsen för forskningsrådet utser vice ordförande inom sig.

[S2]Sju ledamöter och deras ersättare utses genom val enligt förordningen (2002:1018) om elektorsförsamling vid forskningsråd. Ordföranden samt fem ledamöter och fem ersättare till dessa utses av regeringen.

[S3]Om det uppstår en vakans för en ledamot eller ersättare som utses genom elektorsval, utser regeringen för återstående delen av mandatperioden en ny ledamot eller ersättare efter förslag av forskningsrådet.

[S4]Ordföranden och övriga ledamöter samt ersättare utses för tre år. Ingen ledamot eller ersättare får utses för mer än två mandatperioder i följd. Förordning (2002:1047).

6 §  Vid forskningsrådet finns en huvudsekreterare med hög vetenskaplig kompetens. Vid forskningsrådet får finnas experter med vetenskaplig kompetens motsvarande huvudsekreterarens.

[S2]Styrelsen för forskningsrådet bestämmer i övrigt organisationen och får inrätta de beredande och rådgivande organ som behövs.

Styrelsens ansvar och uppgifter

7 §  Styrelsen för forskningsrådet har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9 och 15 §§verksförordningen (1995:1322).

Ärendenas handläggning

8 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. När ärenden av större vikt handläggs skall, om möjligt, samtliga ledamöter vara närvarande.

[S2]Ersättare har rätt att närvara vid sammanträde med styrelsen, även om de inte har kallats in i någon ledamots ställe. De får delta i överläggningarna men inte i besluten.

9 §  Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

10 §  Styrelsen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut överlämna till ordförande, tjänsteman eller beredande eller rådgivande organ att avgöra ärenden, som inte behöver prövas av styrelsen.

11 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får dock medges att ärenden som avgörs enligt 9 § inte behöver föredras.

Anställningar

12 §  Huvudsekreteraren och experter som avses i 6 § anställs av styrelsen. Den sammanlagda anställningstiden får överstiga sex år bara om det finns särskilda skäl.

[S2]Övrig personal anställs av forskningsrådet.

[S3]Anställningar som professor, forskare och forskarassistent beslutas enligt föreskrifter som regeringen meddelar.

Medelsfördelning

13 §  Forskningsrådets beslut att bevilja medel får avse högst sex år.

[S2]Forskningsrådet skall vid beslut om beviljande av medel ange vem eller vilka som är mottagare av medlen och därmed ansvarar för att medlen används enligt de villkor som ställs.

[S3]Forskningsrådet kan besluta att beviljade medel inte längre skall betalas ut, om den verksamhet som medlen avser inte uppfyller de krav som bör ställas. En upplysning om detta skall tas in i rådets beslut att bevilja medel.

14 §  Forskningsrådet skall, efter samråd med myndigheter som förvaltar medel som rådet anvisat, bestämma

 • vilka uppgifter som skall lämnas vid ansökan om medel,
 • villkoren för disposition och redovisning av medlen, och
 • skyldighet för mottagaren att till rådet lämna en redogörelse för den verksamhet för vilken medlen betalas.

Överklagande

15 §  Forskningsrådets beslut att bevilja eller avslå ansökan om medel får inte överklagas. I övrigt gäller om överklagande 35 § verksförordningen (1995:1322).

Ändringar

Förordning (2000:1198) med instruktion för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2002:1047) om ändring i förordningen (2000:1198) med instruktion för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2003-01-01

Ändring, SFS 2007:1431

Omfattning
upph.