Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2000-12-07
Ändring införd
SFS 2000:1217 i lydelse enligt SFS 2018:138
Ikraft
2001-01-01
Upphäver
Förordning (1998:400) om strategiska produkter
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Förordningens innehåll

1 §  I denna förordning finns föreskrifter om sådan kontroll av produkter med dubbla användningsområden och kontroll av tekniskt bistånd som anges i rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden (omarbetning) och i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd. Förordning (2009:1074).

Definitioner

2 §  I denna förordning förstås med

[S2]naturligt uran: uran som innehåller den blandning av isotoper som förekommer i naturen,

[S3]utarmat uran: uran där halten av isotopen uran 235 är lägre än i naturligt uran,

[S4]anrikat uran: uran där halten av isotopen uran 235 är högre än i naturligt uran.

[S5]Beteckningar i denna förordning har samma betydelse som i rådets förordning (EG) nr 428/2009. Förordning (2009:1074).

Olika former av tillstånd

3 §  Nationella tillstånd kan ges, förutom som ett individuellt tillstånd enligt rådets förordning (EG) nr 428/2009, som ett globalt tillstånd till export eller till överföring inom Europeiska gemenskapen.

[S2]Nationella tillstånd kan även ges som generellt tillstånd till export enligt samma förordning. Förordning (2009:1074).

4 §  Inspektionen för strategiska produkter får meddela föreskrifter

 1. om generella tillstånd enligt artikel 9.2 i rådets förordning (EG) nr 428/2009, och
 2. om krav på tillstånd till sådan överföring inom Europeiska unionen som avses i artikel 22.2 i samma förordning. Förordning (2018:138).

Produkter som kräver tillstånd för införsel

5 §  Inspektionen för strategiska produkter får meddela föreskrifter om krav på tillstånd till införsel av kemiska prekursorer (utgångsämnen) som kan användas för tillverkning av kemiska stridsmedel.

Vem som prövar frågor om tillstånd och förbud

6 §  Inspektionen för strategiska produkter prövar frågor om tillstånd och förbud enligt rådets förordning (EG) nr 428/2009, utom i sådana fall som avses i andra stycket eller i 7 § första–tredje stycket.

[S2]Inspektionen ska med eget yttrande lämna över ett ärende till regeringens prövning, om ärendet har principiell betydelse eller annars är av särskild vikt. Förordning (2009:1074).

7 §  Strålsäkerhetsmyndigheten prövar frågor om tillstånd till export, förmedlingstjänster eller till överföring inom Europeiska gemenskapen av kärnämnen och material m.m. som finns i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 428/2009 och som tillhör kategori 0.

[S2]Strålsäkerhetsmyndigheten prövar också frågor om förbud mot transitering av kärnämnen och material m.m. som finns i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 428/2009 och som tillhör kategori 0.

[S3]Strålsäkerhetsmyndigheten ska med eget yttrande lämna över ärendet till regeringens prövning, om exporten, förmedlingstjänsten eller överföringen inom Europeiska gemenskapen är avsedd för en mottagare i en stat som inte har

 • ett bilateralt avtal med Sverige om samarbete i icke- spridningsfrågor på kärnenergiområdet, eller
 • i en särskild förklaring till Internationella atomenergiorganets (IAEA:s) generaldirektör förbundit sig att tillämpa de regler om kontroll av material och utrustning m.m., som man kommit överens om inom Nuclear Suppliers Group (NSG) och som NSG har informerat IAEA:s medlemsstater om genom informationscirkulär INFCIRC 254.

[S4]Strålsäkerhetsmyndigheten prövar, trots bestämmelsen i tredje stycket, frågor om tillstånd till export, förmedlingstjänster eller till överföring inom Europeiska gemenskapen när det gäller uran, plutonium eller torium i ren form eller i form av legering, förening eller blandning, om mängden

 1. inte överstiger 10 kilogram anrikat uran som innehåller högst fem procent av isotopen uran 235,
 2. inte överstiger 100 gram anrikat uran som innehåller mer än fem procent av isotopen uran 235,
 3. inte överstiger 10 gram av isotopen uran 233,
 4. inte överstiger 10 gram plutonium,
 5. inte överstiger 50 kilogram naturligt eller på isotopen uran 235 utarmat uran, eller
 6. inte överstiger 50 kilogram torium. Förordning (2009:1074).

Ansökan om tillstånd

8 §  Ansökan om tillstånd enligt rådets förordning (EG) nr 428/2009, lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd eller föreskrifter som meddelas genom denna förordning ska ges in till Inspektionen för strategiska produkter, utom i sådana fall som avses i 8 a §.

[S2]Inspektionen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ansökan ska innehålla. Förordning (2009:1074).

8 a §  Ansökan om tillstånd till export, förmedlingstjänster eller till överföring inom Europeiska gemenskapen av kärnämnen och material m.m. som finns i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 428/2009 och som tillhör kategori 0 ska ges in till Strålsäkerhetsmyndigheten.

[S2]Strålsäkerhetsmyndigheten får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ansökan ska innehålla.

[S3]En ansökan om tillstånd till export, förmedlingstjänster eller till överföring inom Europeiska gemenskapen enligt rådets förordning (EG) nr 428/2009 av använt kärnbränsle ska innehålla uppgifter om hur materialet slutligt ska tas om hand.

[S4]I fråga om använt kärnbränsle som härrör från en kärnteknisk verksamhet i Sverige ska ansökan även innehålla en försäkran att den som för ut materialet kommer att återta materialet, om det inte kan tas om hand på avsett sätt. Förordning (2009:1074).

Anmälan till Tullverket

9 §  Export och överföring inom Europeiska gemenskapen av produkter med dubbla användningsområden som omfattas av krav på tillstånd enligt rådets förordning (EG) nr 428/2009 ska anmälas till Tullverket under helgfri måndag?fredag och senast 48 timmar innan exporten eller överföringen är planerad att genomföras. Den del av tidsfristen som infaller under lördag, söndag eller annan helgdag ska inte räknas in i fristen.

[S2]Anmälningsskyldigheten enligt första stycket gäller dock inte export eller överföring som sker i sådan form som avses i artikel 2.2 iii i samma förordning.

[S3]Tullverket får i enskilda fall medge undantag från första stycket, om det finns särskilda skäl för det. Förordning (2009:1074).

10 §  Anmälan enligt 9 § behöver inte göras, om

 1. exporten eller överföringen enligt vad som anges i tillståndet avser
  1. produkter som exporteras eller överförs för reparation, översyn eller någon annan liknande åtgärd och som ska återinföras,
  2. produkter som efter reparation, översyn eller någon annan liknande åtgärd åter förs ut,
  3. produkter som exporteras eller överförs för demonstration, lån eller bearbetning och som ska återinföras, i den utsträckning de inte förbrukas,
  4. produkter som efter demonstration, lån eller bearbetning åter förs ut,
  5. produkter som återsänds efter reklamation, felleverans eller av något annat liknande skäl, eller
  6. biologiska agens, eller
 2. globalt tillstånd enligt 3 § första stycket eller generellt exporttillstånd enligt bilagorna IIa–IIf till rådets förordning (EG) nr 428/2009 eller 4 § 1 har meddelats för exporten eller överföringen.

[S2]Bestämmelserna i 9 § tredje stycket och 10 § första stycket innebär inget undantag från deklarationsskyldigheten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen eller från anmälningsskyldigheten enligt lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen.

[S3]I fall där generellt exporttillstånd enligt bilagorna IIa–IIf till rådets förordning (EG) nr 428/2009 eller 4 § 1 har meddelats ska tillståndet åberopas i tulldeklarationen för export. Förordning (2018:138).

11 §  Tullverket får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som skall lämnas i samband med anmälan om export eller överföring enligt 9 §.

[S2]Undantag från förbudet att tillhandahålla tekniskt bistånd 12 § Förbudet i 9 § lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd att lämna tekniskt bistånd gäller inte,

 1. när det tekniska biståndet lämnas i ett land som är förtecknat i del 2 i bilaga IIa till rådets förordning (EG) nr 428/2009,
 2. när det tekniska biståndet består av överföring av uppgifter som är allmänt tillgängliga eller utgör grundläggande vetenskaplig forskning,
 3. när det tekniska biståndet lämnas muntligt och inte hänför sig till sådana produkter med dubbla användningsområden som omfattas av bilaga I till samma förordning,
 4. när det tekniska biståndet lämnas av svenska myndigheter inom internationella samarbeten beträffande forskning om skydd och motmedel mot massförstörelsevapen, eller
 5. när det tekniska biståndet lämnas i samband med verksamhet för vilken tillstånd enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel föreligger. Förordning (2018:138).

13 § Har upphävts genom förordning (2008:891).

14 §  En deklaration enligt 13 § lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd skall ges in till Inspektionen för strategiska produkter.

[S2]Inspektionen för strategiska produkter får meddela närmare föreskrifter om deklarationsskyldigheten.

Tillsyn

15 §  Tillsyn som avses i 15 § lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd ska utövas av Strålsäkerhetsmyndigheten när det gäller kärnämnen och material m.m. som finns i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 428/2009 och som tillhör kategori 0.

[S2]I andra fall ska tillsynen utövas av Inspektionen för strategiska produkter. Förordning (2009:1074).

Ändringar

Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

CELEX-nr
32000R1334
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:507) om ändring i förordningen (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Omfattning
ändr. 9, 10 §§
Ikraftträder
2001-08-01

Förordning (2008:469) om ändring i förordningen (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Omfattning
ändr. 6, 8, 15 §§
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2008:891) om ändring i förordningen (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Omfattning
upph. 13 §, rubr. närmast före 13 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:1074) om ändring i förordningen (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 §§; ny 8 a §
CELEX-nr
32009R0428
Ikraftträder
2009-12-15

Förordning (2016:296) om ändring i förordningen (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2016-05-01

Förordning (2018:138) om ändring i förordningen (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Omfattning
ändr. 4, 10, 12 §§
Ikraftträder
2018-04-15