Lag (2000:334) om särskilda skattebestämmelser vid kärnkraftsavveckling

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2000-05-25
Ändring införd
SFS 2000:334 i lydelse enligt SFS 2001:1180
Ikraft
2000-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Innehåll

1 §  I denna lag finns särskilda bestämmelser om beskattningen vid avveckling av kärnkraft vid tillämpning av

Prop. 1999/2000:63: Paragrafen anger att lagen innehåller kompletterande regler till inkomstskattelagen (1999:1229, IL) och lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter.

Definitioner

2 §  Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och tillämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229) och lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter.

Prop. 1999/2000:63: I denna lag har termer och uttryck i fråga om inkomstbeskattningen samma betydelse och tillämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229) även om den upphävda kommunalskattelagen (1928:370) eller den upphävda lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt skall tillämpas, se ...

Skattefria ersättningar

Ersättning för framtida inkomstbortfall

3 §  Ersättning för framtida inkomstbortfall som ett företag får enligt lagen (1997:1320) om kärnkraftens avveckling eller på grund av avtal med staten om avveckling av kärnkraft skall inte tas upp som intäkt.

[S2]Första stycket gäller bara om ersättningen beräknats netto efter inkomstskatt.

4 §  Ersättning för ökade utgifter för skatt eller för tidigarelagda skattekostnader som ett företag får på grund av ett sådant avtal som avses i 3 § skall, i sådana fall som avses i 3 § andra stycket, inte tas upp som intäkt.

Prop. 1999/2000:63: Ersättning som staten lämnar i kompensation för framtida inkomstbortfall är skattefri om ersättningen betalas ut enligt lagen (1997:1320) om kärnkraftens avveckling eller ett avtal med staten om avveckling av kärnkraft. Ränta på ersättningen omfattas däremot inte av skattefriheten. Bestämmelserna gäller bara om ersättningen beräknats netto efter skatt. Hur ersättningen beräknats när det gäller avvecklingen av Barsebäck 1 har närmare ...

Beskattningen av tillgångar som omfattas av ersättningen

5 §  En utgift som får anses ha beaktats vid beräkning av ersättning enligt 3 § får inte dras av vare sig omedelbart eller genom värdeminskningsavdrag. I fråga om inventarier, byggnader och markanläggningar skall det skattemässiga värdet i sådana fall anses vara noll.

6 §  I fråga om kapitaltillgångar vars värde får anses ha beaktats vid beräkning av ersättning enligt 3 § skall omkostnadsbeloppet anses vara noll.

7 §  Lagertillgångar vars värde får anses ha beaktats vid beräkning av ersättning enligt 3 § skall anses nedskrivna med ett belopp som motsvarar det skattemässiga värdet på dessa tillgångar.

Prop. 1999/2000:63: Ersättningen för avvecklingen av Barsebäck 1 har beräknats utifrån den förlust av framtida kassaflöden som Barsebäck Kraft AB åsamkas till följd av att reaktor Barsebäck 1 stängdes den 30 november 1999. Det belopp som framräknats är skillnaden mellan beräknade intäkter och produktionskostnader efter inkomstskatt.

Vid fastställandet av ersättningen har sålunda hänsyn tagits till att utgifter för inventarier m.m. är avdragsgilla vid beskattningen. Ett bolag skall därför inte ha ...

Ersättning för framtida utgifter

8 §  Ersättning för framtida utgifter som ett företag får på grund av ett sådant avtal som avses i 3 § första stycket får tas upp som intäkt det beskattningsår då ersättningen betalas ut.

Prop. 1999/2000:63: Om ersättning utgår för att täcka utgifter, skall ersättningen beskattas. Detta gäller i det nu aktuella fallet bl.a. ersättning för singeldrift och ersättning för service på den avvecklade reaktorn.

Det kan i vissa fall vara oklart vid vilken tidpunkt en ersättning för framtida utgifter skall tas upp till beskattning. Några särskilda beskattningstidpunktsbestämmelser finns inte för sådana ersättningar. Det innebär att ersättningen skall tas upp som intäkt det beskattningsår ...

Överlåtelse av elkraft

9 §  Om ett företag på grund av ett sådant avtal som avses i 3 § första stycket överlåter elkraft till ett pris som understiger marknadsvärdet, skall inte bestämmelserna om uttagsbeskattning i 22 kap.inkomstskattelagen (1999:1229) eller bestämmelserna om underprisöverlåtelser i 23 kap. samma lag tillämpas.

Prop. 1999/2000:63: Bestämmelsen innebär att om elkraft i enlighet med ett sådant avtal som nu är i fråga säljs till ett pris som över- eller understiger produktionskostnaden skall, oavsett uttagsbeskattningsreglerna, den överenskomna prissättningen godtas vid beskattningen.

Överlåtelser m.m. av andra tillgångar

En tillgång som inte hänför sig till den avvecklade reaktorn

10 §  Om ett företag på grund av ett sådant avtal som avses i 3 § första stycket överlåter en tillgång, som inte hänför sig till den avvecklade reaktorn och som inte är elkraft, eller upplåter nyttjanderätten till en sådan tillgång, gäller bestämmelserna i 11-18 §§.

[S2]Om det är fråga om ett uppskovsgrundande andelsbyte eller en koncernintern andelsavyttring, skall det omkostnadsbelopp som skulle ha använts för de överlåtna andelarna anses som anskaffningsutgift för de mottagna andelarna.

[S3]Första och andra styckena tillämpas bara om det överlåtande och det förvärvande företaget - eller i fråga om upplåtelse av en nyttjanderätt, upplåtaren och nyttjanderättshavaren - begär det. Lag (2001:1180).

Prop. 1999/2000:63: När en reaktor stängs på grund av att rätten att ha en reaktor i drift upphör kan det innebära att koncernen måste struktureras om för den fortsatta verksamheten. I det nu aktuella fallet kommer äganderätten till registerfastigheterna och reaktorerna att flyttas från Barsebäck Kraft AB till dess moderföretag som därefter upplåter nyttjanderätten till tillgångarna till Barsebäck Kraft AB. Moderföretaget kommer därefter att tillskjuta aktierna i Barsebäck Kraft AB som apportegendom till Ringhals ...

Beskattningen hos det överlåtande företaget

11 §  För andra tillgångar än kapitaltillgångar skall det överlåtande företaget i stället för ersättningen ta upp de skattemässiga värdena som intäkt.

[S2]Om inventarier som överlåts bara är en del av överlåtarens samtliga inventarier, skall en skälig del av hela det skattemässiga värdet tas upp.

12 §  Kapitalvinster eller kapitalförluster som uppkommer hos det överlåtande företaget skall inte tas upp respektive får inte dras av.

13 §  Om en fastighet som är kapitaltillgång överlåts, skall värdeminskningsavdrag m.m. som avses i 26 kap.inkomstskattelagen (1999:1229) inte återföras.

Prop. 1999/2000:63: Bestämmelserna om hur överlåtelsen skall behandlas hos det säljande företaget har formulerats med reglerna om verksamhetsöverlåtelser i 38 kap. 9–12 §§ IL som förebild. Paragraferna har placerats i den ordning som Lagrådet föreslagit. Bestämmelserna innebär att för andra tillgångar än kapitaltillgångar skall det säljande företaget ta upp de skattemässiga värdena som intäkt i stället för ersättningen. Kapitalvinster och kapitalförluster som uppkommer hos det säljande företaget skall inte tas upp. ...

Beskattningen hos det förvärvande företaget

14 §  Det förvärvande företaget skall anses ha anskaffat andra tillgångar än kapitaltillgångar för ett belopp som motsvarar det som det överlåtande företaget skall ta upp enligt 11 §.

[S2]I fråga om kapitaltillgångar inträder det förvärvande företaget i det överlåtande företagets skattemässiga situation.

Prop. 1999/2000:63: Bestämmelserna om det förvärvande företaget har formulerats med 38 kap. 14 § IL som förebild. Paragrafen har placerats här i enlighet med Lagrådets förslag. I fråga om inventarier och lagergångar skall det köpande företaget anses ha anskaffat tillgångarna till samma värde som säljaren skall ta upp som intäkt. När det gäller kapitaltillgångar skall det förvärvade företaget inträda i det överlåtande företagets skattemässiga ...

Beskattningen hos det upplåtande företaget

15 §  Det upplåtande företaget skall i stället för ersättningen ta upp de skattemässiga värdena på de tillgångar som omfattas av upplåtelsen som intäkt och omedelbart göra avdrag för de skattemässiga värdena.

Prop. 1999/2000:63: Om det är en nyttjanderätt till en tillgång som upplåts skall i stället för ersättningen ett belopp som motsvarar de skattemässiga värdena på de tillgångar som nyttjanderätten avser tas upp som intäkt. Företaget får göra avdrag med motsvarande belopp.

Beskattningen hos nyttjanderättshavaren

16 §  Om ett företag får en nyttjanderätt skall företaget anses ha anskaffat tillgångarna för motsvarande belopp som upplåtaren skall ta upp enligt 15 §. Företaget får dra av utgiften för nyttjanderätten i form av värdeminskningsavdrag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) för de tillgångar nyttjanderätten avser.

Prop. 1999/2000:63: Får företaget en nyttjanderätt till inventarier m.m. skall företaget behandlas som ägare till tillgångarna. Företaget skall anses ha förvärvat dem för ett belopp som motsvarar deras skattemässiga värde. Företaget får göra avdrag för värdeminskning enligt vanliga skatteregler.

Paragrafen har placerats här i enlighet med Lagrådets förslag.

Avdrag för värdeminskning

17 §  Om en tillgång överlåts, får värdeminskningsavdragen enligt bestämmelserna om inventarier i 18 kap.3-5 §§, om byggnader i 19 kap.4-7 §§ och om markanläggningar i 20 kap.4-8 §§inkomstskattelagen (1999:1229) göras av det överlåtande företaget i stället för det förvärvande företaget för hela det beskattningsår då överlåtelsen sker.

Prop. 1999/2000:63: Av bestämmelserna framgår att det överlåtande företaget får göra avdrag för värdeminskning på inventarier, byggnader och markanläggningar för hela överlåtelseåret i stället för det förvärvande företaget. Det skattemässiga värdet blir i motsvarande utsträckning lägre. Paragrafen som var placerad som 14 § i lagrådsremissen har flyttats på förslag av Lagrådet.

Avsättningar

18 §  Om det överlåtande företaget har gjort avdrag för framtida utgifter som hänför sig till det som överlåtits, skall avdragen inte återföras hos det överlåtande företaget utan hos det förvärvande företaget.

Prop. 1999/2000:63: I paragrafen anges att det förvärvande företaget skall återföra avdrag för framtida utgifter som överlåtaren gjort avseende överlåtna tillgångar. Om flera överlåtelser sker på grund av avtalet skall den senaste förvärvaren återföra avdragen. Paragrafen som var placerad som 19 § i lagrådsremissen har flyttats på förslag av Lagrådet.

En tillgång som hänför sig till den avvecklade reaktorn

19 §  Om ett företag på grund av ett sådant avtal som avses i 3 § första stycket överlåter en tillgång som hänför sig till den avvecklade reaktorn skall överlåtaren inte ta upp någon intäkt. Förvärvaren inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation.

Prop. 1999/2000:63: Om företaget på grund av avtalet om avveckling överlåter en tillgång som hänför sig till den avvecklade raktorn och tillgångens skattemässiga värde eller omkostnadsbelopp därför är noll, skall ersättningen inte tas upp som intäkt hos överlåtaren. I stället inträder förvärvaren i överlåtarens skattemässiga situation. Det skattemässiga värdet eller omkostnadsbeloppet skall därför vara noll även hos förvärvaren.

Paragrafen som var placerad som 18 § i lagrådsremissen har flyttats ...

Räkenskapsenlig avskrivning

20 §  Om det skattemässiga värdet är högre än värdet enligt balansräkningen, skall vid tillämpning av bestämmelserna i 18 kap.13-22 §§inkomstskattelagen (1999:1229) skillnadsbeloppet dras av enligt bestämmelserna i andra stycket.

[S2]Avdrag får göras med högst 30 procent av skillnadsbeloppet under det första beskattningsåret och därefter med högst 30 procent per år beräknat på det oavskrivna beloppet. Avdrag får dock alltid ske med så stort belopp att det oavskrivna beloppet inte överstiger skillnadsbeloppet minskat med en årlig avskrivning med 20 procent.

Prop. 1999/2000:63: Av paragrafen framgår att ett företag inte förlorar rätten till räkenskapsenlig avskrivning om avskrivningarna på inventarierna i bokslutet och deklarationen inte överensstämmer på grund av att företaget har tillämpat bestämmelserna i denna lag. Mellanskillnaden skall dras av enligt samma metod som gäller för räkenskapsenlig avskrivning.

Bestämmelserna har förtydligats i förhållande till förslaget i lagrådsremissen. Paragrafen tar bara sikte på det fallet att skillnaden mellan ...

Stämpelskatt

21 §  Om fast egendom eller tomträtt förvärvas på grund av ett sådant avtal som avses i 3 §, är förvärvet inte skattepliktigt enligt lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter.

Prop. 1999/2000:63: Om en reaktorfastighet förvärvas som ett led i en kärnkraftsavveckling är förvärvet fritt från stämpelskatt.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2000:334) om särskilda skattebestämmelser vid kärnkraftsavveckling

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000 och tillämpas på händelser som inträffat den 1 januari 1999 eller senare.
 2. Skall till följd av bestämmelserna i lagen (1999:1230) om ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229)inkomstskattelagen inte tillämpas gäller lagen vid tillämpning av
  • den upphävda kommunalskattelagen (1928:370),
  • den upphävda lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt,
  • den upphävda lagen (1998:1600) om beskattningen vid överlåtelser till underpris,
  • den upphävda lagen (1998:1601) om uppskov med beskattningen vid andelsbyten, och
  • den upphävda lagen (1998:1602) om uppskov med beskattningen vid andelsöverlåtelser inom koncerner.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:200, Prop. 1999/2000:63, Bet. 1999/2000:NU11
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2001:1180) om ändring i lagen (2000:334) om särskilda skattebestämmelser vid kärnkraftsavveckling

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas första gången vid 2003 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:123, Prop. 2001/02:46, Bet. 2001/02:SkU13
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2002-01-01