Förordning (2000:614) om stöd till småskalig elproduktion

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad
2000-06-21
Ändring införd
SFS 2000:614 i lydelse enligt SFS 2002:1128
Ikraft
2000-07-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Stöd enligt denna förordning lämnas i mån av tillgång på medel för att främja elproduktion i småskaliga produktionsanläggningar och avser el producerad från förnybara energikällor.

[S2]Med småskalig produktionsanläggning avses en anläggning som kan leverera en effekt om högst 1 500 kilowatt. Om flera sådana anläggningar som är belägna i närheten av varandra gemensamt matar in el på ledningsnätet, skall anläggningarna betraktas som separata anläggningar vid tillämpningen av denna förordning. Förordning (2002:272).

2 §  Stödet uppgår till 9 öre per kilowattimme el som producerats i en småskalig produktionsanläggning under perioden 1 november 1999 till och med 30 april 2003. Stödet får när det gäller kraftvärmeproduktion dock högst motsvara de extra kostnader som uppkommer för produktion av el baserad på förnybara energikällor.

[S2]Stödet får inte beviljas om annat driftsstöd lämnas än sådant avdrag som stadgas i 11 kap. 10 § sjätte stycket lagen (1994:1776) om skatt på energi. Förordning (2002:1128).

3 §  Stödet lämnas till köparen av el som producerats i en småskalig produktionsanläggning.

[S2]Stöd får lämnas endast om det träffats ett avtal där det framgår att stödet i sin helhet kommer innehavaren av den småskaliga produktionsanläggningen till godo.

[S3]Om elproduktionen i den småskaliga produktionsanläggningen sker i ett företag som även bedriver annan elproduktions- och elhandelsverksamhet får stödet betalas ut direkt till detta företag.

4 §  Stödet betalas ut av Statens energimyndighet i efterskott mot redovisning av den faktiska elproduktionen.

[S2]Redovisningen skall för att kunna tjäna som underlag för utbetalning innehålla uppgifter om producerad el under aktuell period, berörd produktionsanläggning och anläggningens maximala effekt.

[S3]Statens energimyndighet får meddela närmare föreskrifter om redovisningens utformning samt tidpunkt och sätt för utbetalning av stöd.

5 §  Statens energimyndighets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

6 §  Statens energimyndighet får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (2000:614) om stöd till småskalig elproduktion

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:115, Prop. 1999/2000:1, Bet. 1999/2000:NU3
Ikraftträder
2000-07-15

Förordning (2001:55) om ändring i förordningen (2000:614) om stöd till småskalig elproduktion

Förarbeten
Rskr. 2000/01:111, Prop. 1999/2000:134, Bet. 2000/01:NU3
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2001-04-01

Förordning (2002:272) om ändring i förordningen (2000:614) om stöd till småskalig elproduktion

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2002-06-01

Förordning (2002:1128) om ändring i förordningen (2000:614) om stöd till småskalig elproduktion

Förarbeten
Rskr. 2001/02:326, Prop. 2001/02:100, Bet. 2001/02:FiU21
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2003-01-01