Upphävd författning

Naturgasförordning

Departement
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Utfärdad
2000-07-06
Ändring införd
SFS 2000:673 i lydelse enligt SFS 2006:482
Ikraft
2000-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Undantag från kravet på koncession

1 §  Koncession enligt 2 kap. 1 § naturgaslagen (2000:599) krävs inte för ombyggnad av en mät- och reglerstation, linjeventilstation, rensdonsstation eller kompressorstation, oavsett om ombyggnaden leder till ökad kapacitet hos stationen eller inte.

Ärenden om koncession

2 §  En ansökan om koncession enligt 2 kap. 1 § första stycket naturgaslagen (2000:599) skall vara skriftlig och ges in till Statens energimyndighet. Den skall innehålla följande uppgifter.

 1. Det överföringsbehov som rörledningen är avsedd att tillgodose.
 2. Det behov respektive mät- och reglerstation eller kompressorstation är avsedd att tillgodose.
 3. De alternativa sträckningar av rörledningen och de alternativa placeringar av stationen som sökanden undersökt samt resultatet av de samråd som föregått ansökan.
 4. Hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap.miljöbalken iakttas.

[S2]Enligt 2 kap. 6 § andra stycket naturgaslagen skall ansökan innehålla en miljökonsekvensbeskrivning.

3 §  Till ansökan enligt 2 § skall följande fogas.

 1. En teknisk beskrivning av den planerade rörledningen eller stationen samt kostnadsberäkning. Beskrivningen skall innefatta bl.a. en ritning avseende rörledningens eller stationens konstruktion och dess anslutning till andra naturgasledningar.
 2. Karta över rörledningens föreslagna sträckning eller stationens föreslagna placering samt en beskrivning av den mark som behöver tas i anspråk för rörledningen eller stationen.
 3. Bestyrkta förteckningar över ägare och innehavare av fastigheter över vilka rörledningen önskas dras fram eller på vilka stationen önskas placeras eller av fastigheter som på annat sätt behövs för anläggningen.
 4. Uppgift om de överenskommelser som träffats om upplåtelse av mark för rörledningen eller stationen eller de hinder som finns mot sådana överenskommelser.
 5. Redogörelse för sökandens organisation.

4 §  En ansökan om koncession enligt 2 kap. 2 § första stycket naturgaslagen (2000:599) skall vara skriftlig och ges in till Statens energimyndighet. Den skall innehålla följande uppgifter.

 1. Det behov som naturgaslagret är avsett att tillgodose.
 2. De alternativa placeringar av naturgaslagret som sökanden undersökt samt resultatet av de samråd som föregått ansökan.
 3. Hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap.miljöbalken iakttas.

[S2]Enligt 2 kap. 6 § andra stycket naturgaslagen skall ansökan innehålla en miljökonsekvensbeskrivning.

5 §  Statens energimyndighet får i det enskilda fallet medge undantag från föreskrifterna i 2-4 §§ eller begära in de ytterligare uppgifter som behövs för att ärendet skall kunna avgöras.

6 §  Statens energimyndighet skall införa en kungörelse i ortstidning om en ansökan enligt 2 eller 4 §. Dessutom skall energimyndigheten sända meddelanden om ansökan till de sakägare som angivits i ansökan.

[S2]I kungörelsen och i meddelanden enligt första stycket skall det anges att synpunkter på ansökan kan lämnas skriftligt till energimyndigheten inom en viss angiven tid, som skall vara minst fyra veckor från det att kungörelsen var införd i ortstidningen.

7 §  I ett ärende om koncession skall yttrande inhämtas från

 1. Statens räddningsverk,
 2. Försvarsmakten,
 3. länsstyrelsen i det eller de län som berörs av ansökan,
 4. de kommuner som berörs av ansökan,
 5. de fastighetsägare som berörs av ansökan,
 6. de övriga sakägare som berörs av ansökan. Förordning (2001:701).

8 §  Sedan Statens energimyndighet berett ett ärende enligt 2 eller 4 § skall energimyndigheten, med eget yttrande, överlämna ärendet till regeringens prövning. I sitt yttrande skall energimyndigheten ta ställning till om miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven i 6 kap.miljöbalken.

Byggande av naturgasledningar och naturgaslager

9 §  Innan en naturgasledning eller ett naturgaslager, för vilka det krävs koncession, börjar byggas skall koncessionshavaren göra anmälan om det till Statens energimyndighet och till den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. Anmälan skall vara åtföljd av en karta och en teknisk beskrivning av naturgasledningen eller naturgaslagret.

10 §  En koncessionshavare får inte börja använda en naturgasledning eller ett naturgaslager innan Statens energimyndighet har meddelat tillstånd till det (drifttillstånd).

Vissa ärenden enligt 2 kap. naturgaslagen

11 §  En ansökan om förlängning av giltighetstiden för en koncession enligt 2 kap. 11 § första stycket naturgaslagen (2000:599) skall vara skriftlig och ges in till Statens energimyndighet.

[S2]I sådana ärenden tillämpas 2-8 §§.

12 §  Statens energimyndighet skall pröva ansökningar enligt 2 kap. 12 § naturgaslagen (2000:599) om tillstånd till överlåtelse av koncession.

13 §  Statens energimyndighet skall bereda ärenden enligt 2 kap. 13 § naturgaslagen (2000:599) om återkallelse av koncession och därefter, med eget yttrande, överlämna ärendet till regeringens prövning.

Offentliggörande av transporttariff

15 §  Statens energimyndighet skall meddela närmare föreskrifter om offentliggörande av transporttariffer enligt 3 kap. 7 § första stycket naturgaslagen (2000:599).

Mätning och rapportering av transporterad naturgas

16 §  Den som innehar en naturgasledning är skyldig att mäta transporterad naturgas och att rapportera resultaten av dessa mätningar i enlighet med de närmare föreskrifter som meddelas av Statens energimyndighet.

17 §  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får meddela föreskrifter om krav på och kontroll av mätutrustning som används vid sådan mätning och rapportering som avses i 16 §.

[S2]Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll skall utöva tillsyn över efterlevnaden av de föreskrifter som har meddelats enligt första stycket. Förordning (2006:482).

Övergripande systemansvar

17 a §  Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) skall vara systemansvarig myndighet enligt 7 kap. 1 § naturgaslagen (2005:403). Förordning (2005:541).

17 b §  Den som bedriver överföring av naturgas skall hålla Svenska kraftnät kontinuerligt underrättad om temperatur, tryck, flöde och ventillägen i mät- och reglerstationer och om sådana driftstörningar som kan påverka driften av det svenska naturgassystemet.

[S2]Den som bedriver överföring av naturgas skall också utan dröjsmål underrätta Svenska kraftnät om sådana planerade åtgärder på de egna ledningarna som kan påverka driften av det svenska naturgassystemet. Förordning (2005:541).

17 c §  Svenska kraftnät får meddela närmare föreskrifter om underrättelser enligt 17 b §. Förordning (2005:541).

Tillsyn

18 §  Statens energimyndighet skall utöva tillsyn enligt 6 kap. 1 § naturgaslagen (2000:599).

19 §  Statens energimyndighet skall fatta beslut om förseningsavgift enligt 6 kap.6 och 9 §§naturgaslagen (2000:599).

Överklagande

20 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Beslut av Statens energimyndighet enligt 12 § denna förordning får överklagas hos regeringen.

[S2]Andra beslut av energimyndigheten enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Naturgasförordning (2000:673)

Ikraftträder
2000-08-01

Förordning (2001:701) om ändring i naturgasförordningen (2000:673)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2005:541) om ändring i naturgasförordningen (2000:673)

Omfattning
nya 17 a, 17 b, 17 c §§, rubr. närmast före 17 a §
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2006:482) om ändring i naturgasförordningen (2000:673)

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2006-10-30

Ändring, SFS 2006:1043

Omfattning
upph.

Förordning (2006:1301) om ändring i naturgasförordningen (2000:673)

Omfattning
upph. 17 §
Ikraftträder
2007-01-01