Upphävd författning

Förordning (1997:868) med instruktion för Statens energimyndighet

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1997-11-20
Ändring införd
SFS 1997:868 i lydelse enligt SFS 2003:565
Ikraft
1998-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens energimyndighet är central förvaltningsmyndighet för frågor om användning och tillförsel av energi.

[S2]Myndigheten skall verka för att på kort och lång sikt trygga tillgången på el och annan energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor. Myndigheten skall vidare inom sitt verksamhetsområde verka för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv energiförsörjning, båda med en låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat. Myndigheten skall bidra till omställningen till ett ekologiskt uthålligt energisystem. Förordning (2003:44).

2 §  Statens energimyndighet skall särskilt

 1. verka för rationell tillförsel, omvandling, distribution och användning av energi,
 2. samordna arbetet med omställningen av energisystemet,
 3. främja forskning, utveckling, demonstration och introduktion av energiteknik samt planera och fördela statligt stöd till detta,
 4. utarbeta underlag för utvärdering och omprövning av de samlade energipolitiska programmen,
 5. bevaka energimarknadernas och energisystemets utveckling och särskilt energiomvandlingens och energianvändningens inverkan på och betydelse för miljö och klimat samt näringslivets konkurrenskraft och den ekonomiska tillväxten,
 6. inom sitt verksamhetsområde verka för att elmarknadens funktion förbättras samt följa utvecklingen på elmarknaden vad avser t.ex. kapacitetsutveckling, strukturomvandlingar inom elhandels- och nätverksamhet samt prisutvecklingen på el och nättjänster,
 7. följa den internationella utvecklingen inom verksamhetsområdet och främja svenskt deltagande i internationellt samarbete,
 8. inom sitt verksamhetsområde bedriva en aktiv informationsverksamhet, i syfte bl.a. att öka kunskapen hos elanvändarna om den avreglerade elmarknaden,
 9. ansvara för officiell statistik i enlighet med vad som anges i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken, och
 10. bevaka att Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2422/2001 av den 6 november 2001 om ett gemenskapsprogram för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning följs. Förordning (2003:44).

3 §  Föreskrifter om Statens energimyndighets medverkan i totalförsvaret finns i förordningen (2002:472) om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap.

[S2]Myndigheten skall fullgöra Sveriges uppgiftsskyldighet enligt dels kapitel V i avtalet om ett internationellt energiprogram (IEP) som undertecknades i Paris den 18 november 1974, dels rådets direktiv 68/414/EEG av den 20 december 1968 om en skyldighet för medlemsstaterna att inneha minimilager av råolja och/eller petroleumprodukter.

[S3]Myndigheten skall planera, samordna, och i den utsträckning som regeringen föreskriver, genomföra ransoneringar och andra regleringar som gäller användning av energi. I frågor om planering och samordning skall myndigheten samråda med Krisberedskapsmyndigheten. Förordning (2002:488).

4 §  Statens energimyndighet får inom sitt verksamhetsområde utföra uppdrag åt andra. För uppdrag åt andra än regeringen skall ersättning tas ut.

[S2]Ersättningen fastställs efter grunder som bestäms av myndigheten.

Verksförordningens tillämpning

5 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Statens energimyndighet med undantag av 5, 21, 23, 32 och 34 §§. Bestämmelsen i 13 § 4 verksförordningen skall inte tillämpas i fråga om föreskrifter som myndigheten utfärdar som nätmyndighet enligt ellagen (1997:857) eller som tillsynsmyndighet enligt naturgaslagen (2000:599). Vid handläggning av ärenden i Energiutvecklingsnämnden skall inte heller 24 § verksförordningen tillämpas. Förordning (2000:675).

Myndighetens ledning

6 §  Generaldirektören är chef för Statens energimyndighet. Hos myndigheten finns en överdirektör som är generaldirektörens ställföreträdare.

Insynsråd

7 §  Vid Statens energimyndighet skall det finnas ett råd (insynsråd) som skall ha insyn i den verksamhet som följer av att myndigheten är nätmyndighet enligt ellagen (1997:857).

[S2]Insynsrådet har till uppgift att bevaka konsumenternas intressen på elmarknaden. Rådet skall ges tillfälle att yttra sig i ärenden av större betydelse som rör nättariffer och elpriser samt i ärenden om föreskrifter som myndigheten utfärdar som nätmyndighet enligt ellagen.

[S3]Rådet består av högst sju ledamöter.

Energiutvecklingsnämnden

8 §  Vid Statens energimyndighet skall det finnas en beslutande nämnd, Energiutvecklingsnämnden. Nämnden har till uppgift att inom myndighetens verksamhetsområde

 1. verka för fördjupad samverkan med näringslivet om forskning, utveckling och demonstration,
 2. besluta om stöd till forskning, utveckling och demonstration enligt förordningarna (1998:222) om statligt stöd till energiforskning, (1998:653) om statligt stöd till energiteknik och (1998:654) om energiteknikbidrag. Förordning (2003:565).

9 §  Energiutvecklingsnämnden består av generaldirektören och tio andra ledamöter. Generaldirektören är nämndens ordförande.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fem andra ledamöter är närvarande.

[S3]Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut överlåta åt generaldirektören eller åt den tjänsteman denne sätter i sitt ställe, att avgöra ärenden eller grupper av ärenden.

10 §  Ärendena avgörs efter föredragning.

[S2]Ärenden som avgörs enligt 9 § tredje stycket behöver dock inte föredras.

Personalföreträdare

11 §  Personalföreträdareförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Statens energimyndighet.

Ärendenas handläggning

12 §  Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen, personalansvarsnämnden, Energiutvecklingsnämnden eller enligt andra stycket.

[S2]Chefen för den enhet som fullgör myndighetens uppgifter som nätmyndighet enligt ellagen (1997:857) och som tillsynsmyndighet enligt naturgaslagen (2000:599) skall besluta om föreskrifter och ärenden enligt ellagen och naturgaslagen, dock inte sådana ärenden som anges i 2 och 4 §§elförordningen (1994:1250) samt 8 och 10-14 §§naturgasförordningen (2000:673).

[S3]Ärenden som inte behöver prövas av generaldirektören eller chefen för den enhet som fullgör myndighetens uppgifter enligt ellagen och naturgaslagen får avgöras av en annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut av generaldirektören respektive chefen för den enhet som fullgör myndighetens uppgifter enligt ellagen och naturgaslagen.

[S4]Tredje stycket gäller inte beslut om föreskrifter och allmänna råd. Förordning (2000:675).

Anställningar

13 §  Generaldirektören och överdirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid. Andra ledamöter i Energiutvecklingsnämnden än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid. Ledamöterna i insynsrådet utses av regeringen för en bestämd tid. Regeringen utser ordförande i rådet.

[S2]Andra anställningar beslutas av Statens energimyndighet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1997:868) med instruktion för Statens energimyndighet

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:272, Prop. 1996/97:84, Bet. 1996/97:NU12
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (2000:675) om ändring i förordningen (1997:868) med instruktion för Statens energimyndighet

Omfattning
ändr. 5, 12 §§
Ikraftträder
2000-08-15

Förordning (2001:118) om ändring i förordningen (1997:868) med instruktion för Statens energimyndighet

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2001-04-01

Förordning (2002:488) om ändring i förordningen (1997:868) med instruktion för Statens energimyndighet

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2002:659) om ändring i förordningen (1997:868) med instruktion för Statens energimyndighet

Omfattning
ändr. 2 §
CELEX-nr
32001R2422
Ikraftträder
2002-09-01

Förordning (2003:44) om ändring i förordningen (1997:868) med instruktion för Statens energimyndighet

Omfattning
ändr. 1, 2, 8 §§
Ikraftträder
2003-03-01

Förordning (2003:565) om ändring i förordningen (1997:868) med instruktion för Statens energimyndighet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2003.
 2. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande för ansökningar om bidrag enligt förordningarna (1998:22) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet och (1999:344) om statligt bidrag till teknikupphandling av energieffektiv teknik och ny energiteknik som inkommit till Statens energimyndighet före den 1 oktober 2003 och i fråga om bidrag som beslutats enligt de förordningarna.
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2003-10-01

Ändring, SFS 2004:1200

Omfattning
upph.