Upphävd författning

Förordning (2000:806) om gemensamma enheter för allmänna försäkringskassor

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2000-10-26
Ändring införd
SFS 2000:806 i lydelse enligt SFS 2002:878
Ikraft
2001-01-01
Upphäver
Förordning (1998:563) om gemensamma enheter för allmänna försäkringskassor
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Östergötlands läns allmänna försäkringskassa får genomföra försäkringsmedicinska utredningar och utredningar om arbetslivsinriktad rehabilitering för alla försäkringskassor samt bedriva därmed sammanhängande forskning.

2 § Har upphävts genom förordning (2002:785).

3 §  Vid Gotlands läns allmänna försäkringskassa skall det finnas en för alla försäkringskassor gemensam enhet för handläggning av ärenden enligt lagen (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna. Förordning (2002:133).

4 §  Vid Skåne läns allmänna försäkringskassa skall det finnas en för alla försäkringskassor gemensam enhet för handläggning av ärenden om tandvårdsförsäkring för försäkrade som under det år vården ges fyller minst 65 år. Förordning (2002:232).

5 §  Vid Norrbottens läns allmänna försäkringskassa skall det finnas en för alla försäkringskassor gemensam enhet för handläggning av ärenden enligt lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn och lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn.

[S2]Vad som sägs i första stycket gäller inte ärenden som skall handläggas enligt bestämmelserna i 5 kap. 5 § andra stycket socialförsäkringslagen (1999:799). Förordning (2002:878).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2000:806) om gemensamma enheter för allmänna försäkringskassor

Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2002:133) om ändring i förordningen (2000:806) om gemensamma enheter för allmänna försäkringskassor

Omfattning
ny 3 §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2002:232) om ändring i förordningen (2000:806) om gemensamma enheter för allmänna försäkringskassor

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002 i fråga om 4 § och i övrigt den 1 januari 2003.
  2. Föreskrifterna i 4 § skall inte tillämpas på ärenden som avser behandlingar som påbörjats före ikraftträdandet. Förordning (2002:641).
Omfattning
nya 4, 5 §§
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2002:641) om ändring i förordningen (2002:232) om ändring i förordningen (2000:806) om gemensamma enheter för allmänna försäkringskassor

Omfattning
ändr. 2 p i övergångsbest. till 2002:232

Förordning (2002:785) om ändring i förordningen (2000:806) om gemensamma enheter för allmänna försäkringskassor

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 26 november 2002. Beslut om ålderspension som avser tid före den 1 januari 2003 skall dock fortfarande avgöras av Blekinge läns allmänna försäkringskassa om inte ärendet enligt 5 kap. 5 § andra stycket socialförsäkringslagen (1999:799) skall avgöras av Gotlands läns allmänna försäkringskassa.
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2002-11-26

Förordning (2002:878) om ändring i förordningen (2002:232) om ändring i förordningen (2000:806) om gemensamma enheter för allmänna försäkringskassor

Omfattning
ändr. 5 § i 2002:232

Ändring, SFS 2004:882

Omfattning
upph.