Upphävd författning

Lag (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2000-06-08
Ändring införd
SFS 2000:462 i lydelse enligt SFS 2008:866
Ikraft
2003-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevande- stöd till barn och denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Bestämmelserna i lagen om efterlevandepension och efterlevande- stöd till barn gäller också, om inte annat följer av 2-20 §§, i fall då rätten till efterlevandepension eller efterlevandestöd grundas på dödsfall som inträffat före ikraftträdandet.

2 §  Efterlevandepension och efterlevandestöd till barn enligt lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn skall utan ansökan betalas ut fr.o.m. januari 2003 till den som vid utgången av år 2002 uppbär efterlevandepension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller underhållsstöd enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd, under förutsättning att rätt till förmånen föreligger enligt förstnämnda lag eller denna lag.

3 §  Med försäkringstid för garantipension enligt lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn skall för tid före den 1 januari 2003 avses bosättningstid enligt 5 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring i kapitlets lydelse före den 1 januari 2003.

Barnpension och efterlevandestöd till barn

4 §  I fråga om barnpension på grund av dödsfall som inträffat före ikraftträdandet skall, i stället för vad som föreskrivs i 2 kap.3 och 4 §§ lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn, gälla följande.

[S2]Barnpension skall beräknas som summan av

  1. 30 procent av hel förtidspension, beräknad enligt 13 kap.2 och 3 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring i paragrafernas lydelse före den 1 januari 2003, som den avlidne var berättigad till när han eller hon avled eller skulle ha varit berättigad till, om rätt till sådan pension hade inträtt vid tidpunkten för dödsfallet, eller 30 procent av inkomstgrundad ålderspension beräknad enligt 6 kap. 2 § 1 samt 3 och 14-–16 §§ lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension och 19-–22 §§ lagen (1998:675) om införande av lagen om inkomstgrundad ålderspension, om den avlidne vid dödsfallet var berättigad till tilläggspension i form av ålderspension enligt lagen om allmän försäkring, och
  2. 25 procent av det för år 2003 gällande prisbasbeloppet.

[S3]Är flera barn berättigade till barnpension efter den försäkrade, skall det i andra stycket 1 nämnda procenttalet ökas med 20 för varje barn utöver det första. Detta belopp skall därefter delas lika mellan barnen. Vid beräkning av beloppet enligt andra stycket 1 skall bestämmelserna i 14 kap. 8 § lagen om allmän försäkring i dessa bestämmelsers lydelse före den 1 januari 2003 ha fortsatt tillämpning.

[S4]För rätt till barnpension enligt andra stycket 2 krävs att det för den avlidne kan tillgodoräknas minst tre år med pensionspoäng. Härvid skall 6 kap. 18 § lagen om inkomstgrundad ålderspension tilllämpas på motsvarande sätt.

[S5]Vid beräkning av beloppet enligt andra stycket 2 skall bestämmelserna i 5 kap.1, 3-–7 och 11 §§ lagen om allmän försäkring och punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1992:1277) om ändring i lagen om allmän försäkring, i dessa bestämmelsers lydelse före den 1 januari 2003, tillämpas. Lag (2002:215).

Prop. 2001/02:84: Ändringen i paragrafens andra stycke är en följd av att ålderspension till dem som är födda år 1937 eller tidigare fortfarande (t.o.m. 2002) utges enligt reglerna i AFL och inte enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension (LIP). Eftersom ålderspension enligt LIP får tas ut fr.o.m. den månad den pensionsberättigade fyller 61 år, utges också ålderspension enligt LIP vid utgången av 2002 till personer som är födda ...

5 §  I fråga om efterlevande barn som vid utgången av år 2002 uppbär tillläggspension i form av barnpension enligt punkten 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (1988:881) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring på grund av dödsfall som inträffat före den 1 januari 1990 skall bestämmelserna i 4 § gälla med det undantaget att talet 30 i 4 § andra stycket 1 skall bytas ut mot talet 40, om barnpension i form av tilläggspension vid ikraftträdandet utges med denna andel till ett barn.

5 a §  Har rätten till barnpension upphört slutgiltigt före den 1 januari 2002, finns det inte någon rätt till barnpension enligt 2 kap. 2 § eller efterlevandestöd till barn enligt 3 kap. 1 §. Lag (2001:1140).

5 b §  I fråga om efterlevande barn som vid utgången av år 2002 uppbär folk- och tilläggspension i form av barnpension efter en förälder och endast folkpension i form av barnpension efter den andra föräldern skall 3 kap. 3 § andra stycket lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn inte tillämpas. Lag (2002:215).

Prop. 2001/02:84: Paragrafen är ny. Enligt 3 kap. 3 § andra stycket lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn utges efterlevandestöd till barn vars båda föräldrar har avlidit endast i den utsträckning den sammanlagda barnpensionen enligt 2 kap. inte uppgår till det belopp som anges i 2 § andra stycket. Detta innebär att man vid beräkningen av om efterlevandestöd ...

Omställningspension och garantipension

6 §  I fråga om omställningspension på grund av dödsfall som inträffat före ikraftträdandet skall, i stället för vad som föreskrivs i 4 kap.1-–3 och 5 §§ lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn, gälla följande.

[S2]I fråga om rätten till omställningspension skall 14 kap. 4 § första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring i dess lydelse före den 1 januari 2003 ha fortsatt tillämpning.

[S3]Omställningspension skall beräknas som summan av

  1. 40 procent eller, om det efter den avlidne finns barn som har rätt till barnpension enligt 2 kap.1 och 2 §§ lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn efter honom eller henne, 20 procent av den förtidspension eller ålderspension som anges i 4 § andra stycket 1, och
  2. 90 procent av det för år 2003 gällande prisbasbeloppet.

[S4]Vid beräkning av beloppet enligt tredje stycket 1 skall bestämmelserna i 14 kap. 8 § lagen om allmän försäkring, i dessa bestämmelsers lydelse före den 1 januari 2003, ha fortsatt tillämpning.

[S5]För rätt till omställningspension enligt tredje stycket 2 krävs att det för den avlidne kan tillgodoräknas minst tre år med pensionspoäng. Härvid skall 6 kap. 18 § lagen om inkomstgrundad ålderspension tilllämpas på motsvarande sätt.

[S6]Vid beräkning av beloppet enligt tredje stycket 2 skall bestämmelserna i 5 kap.1, 3-–7 och 11 §§ lagen om allmän försäkring samt punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1992:1277) om ändring i lagen om allmän försäkring, i dessa bestämmelsers lydelse före den 1 januari 2003, tillämpas. Lag (2002:215).

Prop. 2001/02:84: I ett nytt femte stycke anges att det för rätt till omställningspension enligt tredje stycket 2, det s.k. folkpensionstillägget, krävs att den avlidne tillgodoräknats minst tre år med pensionspoäng och att 6 kap. 18 § LIP skall tillämpas på motsvarande sätt. Denna bestämmelse får endast betydelse i det fall den efterlevande inte har uppburit omställningspension från tilläggspensioneringen på grund av att den avlidne inte ...

  • RÅ 2006:30:Vid bedömningen av en kvinnas rätt till omställningspension har det ansetts att hon stadigvarande sammanbodde med sin före detta make vid dennes bortgång.

7 §  I fråga om garantipension till omställningspension på grund av dödsfall som inträffat före ikraftträdandet skall, i stället för vad som sägs i 4 kap.6-12 §§ lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn, gälla följande.

[S2]En efterlevande som är bosatt i Sverige skall, om villkoren i 8 kap.4 och 5 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring i dessa bestämmelsers lydelse före den 1 januari 2003 är uppfyllda och om minst tre års bosättningstid eller minst tre år med pensionspoäng kan tillgodoräknas för den avlidne, ha rätt till garantipension beräknad enligt tredje-sjunde styckena.

[S3]Till grund för beräkning av garantipension skall ligga den omställningspension som den efterlevande har rätt till. Med omställningspension avses även efterlevandepension enligt utländsk lagstiftning som inte är att likställa med garantipension enligt denna lag.

[S4]För en efterlevande som helt saknar rätt till omställningspension eller vars omställningspension inte överstiger 1,49 gånger prisbasbeloppet skall den årliga garantipensionen motsvara 2,15 gånger prisbasbeloppet (basnivån) minskat med ett belopp som motsvarar den nämnda omställningspensionen.

[S5]För en efterlevande, som har rätt till omställningspension som överstiger 1,49 gånger prisbasbeloppet, skall den årliga garantipensionen motsvara skillnaden mellan 0,66 gånger prisbasbeloppet och 40 procent av den del av omställningspensionen som överstiger 1,49 gånger prisbasbeloppet.

[S6]Vid beräkning av garantipension enligt tredje-femte styckena skall, om inte annat följer av sjunde stycket, bestämmelserna i 5 kap.1, 3-7 och 11 §§ lagen om allmän försäkring och punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1992:1277) om ändring i lagen om allmän försäkring, i dessa bestämmelsers lydelse före den 1 januari 2003, tillämpas.

[S7]Om det för den avlidne inte kan tillgodoräknas 30 år med intjänade pensionspoäng eller 40 års bosättningstid skall garantipensionens basnivå och garantipensionen beräknas enligt vad som anges i 17 a-c §§. Lag (2002:1082).

Prop. 2001/02:84: I sjunde stycket, i dess hittillsvarande lydelse, finns särskilda regler för hur garantipensionens basnivå och garantipensionen skall beräknas i de fall den avlidne inte kan tillgodoräknas 30 år med pensionspoäng eller 40 års bosättningstid. I paragrafen anges nu i stället att garantipensionens basnivå och garantipensionen i sådana fall skall beräknas enligt 17 a-c §§.

Särskild efterlevandepension och garantipension

8 §  En efterlevande som vid utgången av år 2002 uppbär eller hade rätt till folkpension eller tilläggspension i form av särskild efterlevandepension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och som alltjämt uppfyller förutsättningarna i 8 kap.6-10 §§ och 14 kap. 5 § samma lag i paragrafernas lydelse före den 1 januari 2003 har rätt till särskild efterlevandepension och garantipension till sådan pension enligt bestämmelserna i denna paragraf.

[S2]I fråga om efterlevande som avses i denna paragraf och som i december 2002 uppbar partiell särskild efterlevandepension ska pensionen beräknas och utges enligt följande:

[S3]med 85 procent av hel särskild efterlevandepension och garantipension till den som haft tre fjärdedelar av hel särskild efterlevandepension,

[S4]med 65 procent av hel särskild efterlevandepension och garantipension till den som haft halv särskild efterlevandepension,

[S5]med 28 procent av hel särskild efterlevandepension och garantipension till den som haft en fjärdedel av hel särskild efterlevandepension.

[S6]Vid beräkningen av särskild efterlevandepension ska gälla vad som föreskrivs i 6 § tredje-femte styckena. Den efterlevande ska vidare ha rätt till garantipension som beräknas enligt bestämmelserna i 7 § tredje-sjunde styckena. Därvid ska vad som där sägs om omställningspension avse särskild efterlevandepension.

[S7]Bestämmelserna i 8 kap. 12 § lagen om allmän försäkring i deras lydelse före den 1 januari 2003 ska gälla även efter utgången av år 2002. Därvid ska med särskild efterlevandepension likställas särskild efterlevandepension och garantipension till sådan pension beräknad enligt andra och tredje styckena och med förtidspension ska likställas sjukersättning och aktivitetsersättning enligt 7 kap. lagen om allmän försäkring. Minskning ska göras i första hand på garantipension och därefter på beloppet enligt 6 § tredje stycket 2 före minskning av annan särskild efterlevandepension.

[S8]Om den efterlevande har ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension utges inte särskild efterlevandepension.

[S9]För efterlevande som avses i denna paragraf ska gälla vad som föreskrivs dels om omställningspension och garantipension till sådan pension i 1, 7 och 8 kap. lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn, dels om särskild efterlevandepension i 16 kap.1 § tredje och femte styckena samt 2, 3, 7 a, 8 och 9 §§, 18 kap.17 § och 20 kap. 3 § lagen om allmän försäkring i paragrafernas lydelse före den 1 januari 2003.

[S10]Om den efterlevande har sådan sjukersättning som kan utges enligt bestämmelserna i 16 a kap. lagen om allmän försäkring ska vid tillämpning av fjärde stycket minskning göras med sjukersättning innan denna har minskats enligt 16 a kap. 4 § samma lag. Vidare ska inte bestämmelserna i 16 kap. 7 a § lagen om allmän försäkring i deras lydelse före den 1 januari 2003 tillämpas. Lag (2008:866).

Prop. 2006/07:117: Genom ändringen i sjätte stycket tas hänvisningen till 18 kap. 17 § lagen (1962:381) om allmän försäkring i paragrafens lydelse före den 1 januari 2003 bort. Hänvisningen till denna paragraf har inneburit att ärenden angående indragning eller nedsättning av särskild efterlevandepension och garantipension skall avgöras av en socialförsäkringsnämnd. Ändringen ...

Prop. 2007/08:124: Särskild efterlevandepension ska minskas om den efterlevande för samma tid och för samma nedsättning av förvärvsmöjligheten har rätt till bl.a. sjukersättning. I ett nytt sista stycke anges nu att sådan minskning ska göras innan sjukersättningen har minskats enligt 16 a kap. 3 § lagen om allmän försäkring. För en efterlevande som uppbär särskild efterlevandepension och sådan sjukersättning som kan utges enligt bestäm-...

Prop. 2001/02:84: Ändringen i paragrafens fjärde stycke är en följd av att förtidspension fr.o.m. 2003 ersätts av sjukersättning och aktivitetsersättning.

Änkepension och garantipension

9 §  En efterlevande som vid utgången av år 2002 har rätt till folkpension eller tilläggspension i form av änkepension enligt övergångsbestämmelserna till lagen (1988:881) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring har rätt till änkepension och garantipension till sådan pension enligt vad som föreskrivs i 10-18 §§. Detsamma skall gälla om rätt till sådan änkepension uppkommer först efter ikraftträdandet men grundar sig på döds- fall som inträffat dessförinnan. För änkepension och garanti- pension till sådan pension enligt denna paragraf skall dessutom gälla vad som föreskrivs i 1, 7 och 8 kap. lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn.

10 §  Har rätt till tilläggspension i form av änkepension uppkommit på grund av ett dödsfall som inträffat före år 1990 skall änkan, oavsett när hon är född och om inte annat sägs i andra-–fjärde styckena, för tid efter år 2002 ha rätt till änkepension beräknad enligt 6 kap. 5 § första stycket samt 7 § lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn. Detsamma skall gälla för änkor som är födda år 1929 eller tidigare och vars rätt till tilläggspension i form av änkepension har uppkommit på grund av dödsfall som inträffat under något av åren 1990-–2002. Rätt till änkepension föreligger även enligt 6 kap. 5 § första stycket 2 lagen om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn om det för den avlidne kan tillgodoräknas minst tre år med pensionspoäng. Därvid skall 6 kap. 18 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension tilllämpas på motsvarande sätt.

[S2]För rätt till änkepension beräknad enligt 6 kap. 5 § första stycket 2 lagen om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn krävs att villkoren i 6 kap. 3 § samma lag är uppfyllda.

[S3]För en änka som avses i första stycket och som har fyllt 65 år beräknas änkepension med tillämpning av endast 6 kap. 5 § första stycket 1 lagen om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn.

[S4]För bedömningen av om rätt till änkepension föreligger skall 6 kap. 4 § lagen om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn tillämpas. Lag (2002:215).

Prop. 2001/02:84: Ändringen i första stycket innebär att rätt till änkepension enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, det s.k. folkpensionstillägget, föreligger om det för den avlidne kan tillgodoräknas minst tre år med pensionspoäng och att 6 kap. 18 § LIP skall tillämpas på motsvarande sätt. Denna bestämmelse får endast betydelse i det fall den efterlevande inte har uppburit änkepension från tilläggspensioneringen på grund av att den avlidne ...

11 §  Har rätt till tilläggspension i form av änkepension uppkommit för en änka som är född under något av åren 1930-–1944 på grund av ett dödsfall som inträffat under något av åren 1990-–2002 skall hon, om inte annat sägs i andra eller tredje stycket, för tid efter år 2002 ha rätt till änkepension beräknad enligt 6 kap. 5 § första stycket samt 7 och 9-–12 §§ lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn. Rätt till änkepension föreligger även enligt 6 kap. 5 § första stycket 2 lagen om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn om det för den avlidne kan tillgodoräknas minst tre år med pensionspoäng. Därvid skall 6 kap. 18 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension tilllämpas på motsvarande sätt.

[S2]För rätt till änkepension beräknad enligt 6 kap. 5 § första stycket 2 lagen om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn krävs att villkoren i 6 kap. 3 § samma lag är uppfyllda.

[S3]För bedömningen av om rätt till änkepension föreligger och med vilket belopp sådan pension skall utges skall 1 kap. 6 § och 6 kap. 4 § lagen om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn tilllämpas. Lag (2002:215).

Prop. 2001/02:84: Ändringen i första stycket innebär att rätt till änkepension enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, det s.k. folkpensionstillägget, föreligger om det för den avlidne kan tillgodoräknas minst tre år med pensionspoäng och att 6 kap. 18 § LIP skall tillämpas på motsvarande sätt. Denna bestämmelse får endast betydelse i det fall den efterlevande inte har uppburit änkepension från tilläggspensioneringen på grund av att den avlidne ...

12 §  Har rätt till tilläggspension i form av änkepension uppkommit för en änka som är född år 1945 eller senare på grund av ett dödsfall som inträffat under något av åren 1990-–2002 skall hon, om inte annat sägs i andra eller tredje stycket, för tid efter år 2002 ha rätt till änkepension beräknad enligt 6 kap.6-–13 §§ lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn.

[S2]För rätt till änkepension beräknad enligt 6 kap. 5 § första stycket 2 lagen om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn krävs att villkoren i 6 kap. 3 § samma lag är uppfyllda.

[S3]För bedömningen av om rätt till änkepension föreligger och med vilket belopp sådan pension skall utges skall 1 kap. 6 § och 6 kap. 4 § lagen om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn tilllämpas. Lag (2002:215).

Prop. 2001/02:84: Den hittillsvarande bestämmelsen i sista meningen i tredje stycket finns nu i 1 kap. 6 § EPL och kan därför tas bort här. (Se lagförslag 2.25).

13 §  För änkor som avses i 10 och 11 §§ skall sådan del av änkepension som avses i 6 kap. 5 § första stycket 1 lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn beräknas med tillämpning även av 13 kap. 2 § första stycket tredje meningen lagen (1962:381) om allmän försäkring i dess lydelse före den 1 januari 2003. Lag (2002:215).

14 §  I fall som avses i 10-12 §§ skall beräkningen ske på grundval av prisbasbeloppet för år 2003 i stället för prisbasbeloppet för dödsfallsåret.

15 §  Har rätt till folkpension i form av änkepension uppkommit på grund av ett dödsfall som inträffat före år 1990 eller, såvitt gäller en änka som är född år 1944 eller tidigare, på grund av ett dödsfall som inträffat under något av åren 1990- 2002, skall änkan för tid efter år 2002 ha rätt till garantipension till änkepension under de förutsättningar och i den utsträckning som följer av bestämmelserna i 6 kap.14-17 och 22 §§ lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn samt 7 § fjärde och femte styckena denna lag.

16 §  Har rätt till folkpension i form av änkepension uppkommit för en änka som är född år 1945 eller senare på grund av ett dödsfall som inträffat under något av åren 1990-–2002, skall änkan för tid efter år 2002 ha rätt till garantipension till änkepension under de förutsättningar och i den utsträckning som följer av bestämmelserna i 1 kap. 6 § tredje stycket och 6 kap.14-–17 och 22 §§ lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn samt 7 § fjärde och femte styckena denna lag. För en änka som avses i denna paragraf utges garantipensionen i förhållande till det antal år för vilka den avlidne maken vid utgången av år 1989 tillgodoräknats pensionspoäng för tilläggspension.

[S2]Om det för den avlidne inte kan tillgodoräknas 30 år med intjänade pensionspoäng, skall garantipensionens basnivå och garantipensionen beräknas enligt vad som anges i 17 a-–c §§. De bestämmelserna skall även tillämpas för en sådan änka som avses i 6 kap. 22 § lagen om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn.

[S3]Vid tillämpning och beräkning enligt andra stycket första meningen skall 6 kap.14-–16 §§ lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension gälla. Lag (2002:215).

Prop. 2001/02:84: De särskilda bestämmelserna om beräkning av garantipensionens basnivå som skall gälla enligt nuvarande lydelse av paragrafen ändras och skall beräknas på sätt som anges i de nya 17 a–c §§. De bestämmelserna skall också tillämpas vid beräkning av garantipension till en sådan änka som avses i 6 kap. 22 § EPL, dvs. för en sådan änka som enligt nuvarande regler för folkpension får denna beräknad i 15-delar. Detta anges i paragrafens andra stycke. ...

17 §  Vid beräkning av änkepension enligt 6 kap. 5 § första stycket 2 lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn samt av garantipension enligt 7 § denna lag till en änka som avses i 10, 11 eller 15 § skall bestämmelserna i 5 kap.1, 3-–7 och 11 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring samt punkterna 3 och 5 i övergångsbestämmelserna till lagen (1992:1277) om ändring i lagen om allmän försäkring, i dessa bestämmelsers lydelse före den 1 januari 2003, tillämpas.

[S2]Om det för den avlidne inte kan tillgodoräknas 30 år med intjänade pensionspoäng eller 40 års bosättningstid, skall garantipensionens basnivå och garantipensionen beräknas enligt vad som anges i 17 a-–c §§. Dessa bestämmelser skall även tillämpas för en sådan änka som avses i 6 kap. 22 § lagen om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn. Lag (2002:215).

Prop. 2001/02:84: Det 90-procentstillägg som skall kompensera för det första prisbasbeloppet skall 30- eller 40-delsberäknas enligt i princip hittillsvarande regler i 5 kap. AFL. Här skall emellertid 30-delsberäkningen respektive 40delsberäkningen ske efter en annan beräkningsmodell än vad som följer av hittillsvarande bestämmelser i 5 kap. AFL och tidigare beslutade bestämmelser i denna paragraf. Hur beräkningen skall göras anges i de nya paragraferna 17 a–c. De bestämmelserna skall också tillämpas vid beräkning ...

17 a §  För en sådan änka som avses i 16 § andra stycket eller 17 § andra stycket utgör garantipensionens basnivå 2,15 gånger prisbasbeloppet multiplicerat med den i andra stycket angivna folkpensionskvoten samt med den i tredje stycket angivna 15- delskvoten.

[S2]Folkpensionskvoten utgör, för en änka som avses i 17 §, den för den avlidne högsta kvoten av antalet tillgodoräknade bosättningsår i förhållande till talet 40 respektive antalet tillgodoräknade år med pensionspoäng i förhållande till talet 30. För en änka som avses i 16 § utgör folkpensionskvoten antalet tillgodoräknade år med pensionspoäng i förhållande till talet 30.

[S3]15-delskvoten utgörs av förhållandet mellan det antal 15-delar till vilket minskning skall ske enligt 6 kap. 22 § lagen om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn och talet 15.

[S4]Underlaget vid beräkning av garantipension (beräkningsunderlag) utgörs av folkpensionskvoten multiplicerad med 15-delskvoten multiplicerad med 0,9 prisbasbelopp om änkepension utges samt därefter ökat med änkepensionen enligt 6 kap. 17 § lagen om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn angiven i prisbasbelopp. I änkepensionen skall därvid inte ingå sådan änkepension som avses i 6 kap. 5 § första stycket 2.Lag (2002:215).

Prop. 2001/02:84: I 17 a–c finns särskilda bestämmelser om hur garantipension till änkepension skall beräknas i de fall pensionen inte skall utges oavkortad, dvs. när det för den avlidne inte tillgodoräknats erforderligt antal bosättningsår (40 år) eller år med ATP-poäng (30 år). I de fall änkan inte fyllt 50 år när mannen avled eller när det yngsta barnet fyllde 16 år skall pensionen också avkortas (1/15 för varje år som kvinnans ålder understiger 50 år). Bestämmelserna gäller för såväl 30-dels- och 40-delsberäkning ...

17 b §  Garantipensionen för en änka som avses i 17 a § skall beräknas enligt följande. Till den del beräkningsunderlaget inte överstiger 0,9 prisbasbelopp multiplicerat med folkpensionskvoten och med 15-delskvoten, skall garantipensionens basnivå minskas med hela denna del av beräkningsunderlaget. Till den del beräkningsunderlaget överstiger nämnda gräns men inte överstiger produkten av 0,72 prisbasbelopp gånger 15-delskvoten och folkpensionskvoten ökad med 1,06944, skall garantipensionen minskas alternativt ökas med en andel av denna del av beräkningsunderlaget på det sätt som anges i 17 c §. Till den del beräkningsunderlaget överstiger den i föregående mening angivna gränsen men inte överstiger 1,49 prisbasbelopp skall garantipensionen ökas med 54 procent av denna del av beräkningsunderlaget. Till den del beräkningsunderlaget överstiger 1,49 prisbasbelopp skall garantipensionen minskas med 40 procent av den delen av beräkningsunderlaget. Lag (2002:215).

17 c §  Resultatet av talet 0,3481 minus produkten av 0,987 gånger folkpensionskvoten och därefter minskat med produkten av 0,36 gånger folkpensionskvoten i kvadrat skall multipliceras med den del av beräkningsunderlaget som avses i 17 b § andra meningen. Om resultatet utgör ett negativt tal skall garantipensionen minskas genom att denna pension multipliceras med det erhållna beloppet och i annat fall ökas genom multiplikation med motsvarande belopp. Lag (2002:215).

18 §  Om en änka som avses i 10 § har beviljats tilläggspension i form av änkepension före den 1 januari 1990 och denna dragits in före denna tidpunkt till följd av att hon ingått äktenskap, skall vid tillämpningen av 6 kap. 4 § lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn gälla att änkepensionen skall börja betalas ut på nytt även i fall då det nya äktenskapet upplöses efter att ha bestått i fem år eller mer, dock under förutsättning att detta äktenskap ingåtts efter den dag då mannen fyllde 60 år.

Samordning med livränta

19 §  Om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn har beviljats på grund av dödsfall som inträffat före ikraftträdandet skall minskning enligt 7 kap.11-13 §§ lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn göras med 45 procent av varje livränta som överstiger en sjättedel av prisbasbeloppet. Minskningen skall göras på det belopp som anges i 4 § andra stycket 2 respektive 6 § tredje stycket 2 före minskning av annan tilläggspension.

20 §  I fall som avses i 4, 6 och 8 §§ denna lag skall bestämmelserna i 7 kap. 11 § första stycket sista meningen och 12 § sista meningen lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn tillämpas endast på pension som beräknats enligt 4 § andra stycket 1 och 6 § tredje stycket 1.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:235, Prop. 1999/2000:91, Bet. 1999/2000:SfU13
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2001:1140) om ändring i lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn

Förarbeten
Rskr. 2001/02:46, Prop. 2000/01:134, Bet. 2001/02:LU1
Omfattning
ny 5 a §

Lag (2002:215) om ändring i lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn

Förarbeten
Rskr. 2001/02:215, Prop. 2001/02:84, Bet. 2001/02:SfU12
Omfattning
ändr. 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17 §§; nya 5 b, 17 a, 17 b, 17 c §§

Lag (2002:1082) om ändring i lagen (2002:215) om ändring i lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn

Förarbeten
Rskr. 2002/03:48, Prop. 2002/03:2, Bet. 2002/03:SfU5
Omfattning
ändr. 7 § i 2002:215

Lag (2007:1015) om ändring i lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn

Förarbeten
Rskr. 2007/08:13, Prop. 2006/07:117, Bet. 2007/08:SfU3
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2008:866) om ändring i lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 december 2008. Bestämmelserna ska dock tillämpas först för tid från och med den 1 januari 2009.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:23, Prop. 2007/08:124, Bet. 2008/09:SfU4
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2008-12-01

Ändring, SFS 2010:111

Omfattning
upph.