Upphävd författning

Förordning (2001:1085) om motorfordons avgasrening

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
2001-12-06
Ändring införd
SFS 2001 i lydelse enligt SFS 2007:39
Upphäver
Bilavgasförordning (1991:1481)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilaga 1 är inte med här. Bilaga 1 senast ändrad genom SFS 2006:526.

Allmänna bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller avgasreningskrav för motorfordon.

[S2]Förordningen gäller inte

 1. motorfordon som tillhör staten och är tillverkade för militära ändamål,
 2. motorfordon som uteslutande används inom inhägnat järnvägs- eller fabriksområde eller inhägnat tävlingsområde eller annat liknande inhägnat område,
 3. vid provkörning, bogsering eller därmed jämförbar användning.

[S3]Förordningen gäller inte heller motorfordon i internationell vägtrafik i Sverige enligt 14 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister. Dessa fordon skall dock uppfylla villkor om utsläpp av avgaser som gäller i fordonets hemland. Förordning (2003:872).

2 §  I denna förordning avses med

[S2]direktiv 70/156/EEG: rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2006/28/EG,

[S3]direktiv 70/220/EEG: rådets direktiv 70/220/EEG av den 20 mars 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2003/76/EG,

[S4]direktiv 72/306/EEG: rådets direktiv 72/306/EEG av den 2 augusti 1972 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av föroreningar från dieselmotorer som används i fordon, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2005/21/EG,

[S5]direktiv 88/77/EEG: rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon, senast ändrat genom bilaga II till anslutningsakten för Tjeckien m.fl.,

[S6]direktiv 96/96/EG: rådets direktiv 96/96/EG av den 20 december 1996 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003,

[S7]direktiv 97/24/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 97/24/EG av den 17 juni 1997 om vissa komponenter och karakteristiska egenskaper hos två- eller trehjuliga motorfordon, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2005/30/EG,

[S8]direktiv 98/69/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 98/69/EG av den 13 oktober 1998 om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon och om ändring av rådets direktiv 70/220/EEG,

[S9]direktiv 98/77/EG: kommissionens direktiv 98/77/EG av den 2 oktober 1998 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 70/220/EEG,

[S10]direktiv 1999/96/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/96/EG av den 13 december 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer med kompressionständning som används i fordon samt mot utsläpp av gasformiga föroreningar från motorer med gnisttändning drivna med naturgas eller motorgas (LPG) vilka används i fordon och om ändring av rådets direktiv 88/77/EEG,

[S11]direktiv 2000/30/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/30/EG av den 6 juni 2000 om vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i gemenskapen, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2003/26/EG,

[S12]direktiv 2001/1/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/1/EG av den 22 januari 2001 om ändring av rådets direktiv 70/220/EEG om åtgärder mot luftförorening genom utsläpp från motorfordon,

[S13]direktiv 2002/24/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG av den 18 mars 2002 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon och om upphävande av rådets direktiv 92/61/EEG, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2005/30/EG,

[S14]direktiv 2002/51/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/51/EG av den 19 juli 2002 om minskning av de förorenande utsläppen från två- och trehjuliga motorfordon och om ändring av direktiv 97/24/EG,

[S15]direktiv 2002/80/EG: kommissionens direktiv 2002/80/EG av den 3 oktober 2002 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 70/220/EEG om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon,

[S16]personbilar: lätta bilar som är inrättade huvudsakligen för befordran av personer, dock högst förare och åtta passagerare, samt med en totalvikt av högst 2 500 kg,

[S17]lätta bilar: bilar som är konstruerade för en hastighet av över 25 km/tim och som har en totalvikt av högst 3 500 kg,

[S18]tunga bilar: bilar som är konstruerade för en hastighet av över 25 km/tim och som har en totalvikt över 3 500 kg,

[S19]lätta lastfordon: lätta bilar som används för gods- eller personbefordran och som inte är personbilar,

[S20]tunga lastfordon: tunga bilar som används för gods- eller personbefordran,

[S21]trialmotorcykel: motorcykel med en högsta sadelhöjd om 700 millimeter, lägsta markfrigång om 280 millimeter, högsta bränsletankskapacitet om 4 liter och lägsta allmän utväxling i högsta växelläget 7,5,

[S22]enduromotorcykel: motorcykel med en högsta sadelhöjd om 900 millimeter, lägsta markfrigång om 310 millimeter och lägsta allmän utväxling i högsta växelläget 6,0,

[S23]referensvikt: den vikt som en bil har i körklart skick exklusive förarens vikt och med ett fast tillägg av 100 kg,

[S24]årsmodell: den årsbeteckning som bilen erhållit i vägtrafikregistret,

[S25]hållbarhetskontroll: kontroll av om bilar som är i bruk i väsentlig omfattning avviker från uppställda avgaskrav eller villkor som gäller för den miljöklassen,

[S26]originalkatalysator: en katalysator eller en katalysatorutrustning som täcks av det typgodkännande som följde med fordonet och vars typ anges i punkt 1.10 i tillägget till bilaga 10 till direktiv 70/220/EEG eller anges i kapitel 5, bilaga VI punkt 5, i direktiv 97/24/EG,

[S27]ersättningskatalysator: en katalysator eller en katalysatorutrustning som är avsedd att ersätta en originalkatalysator på ett fordon i enlighet med direktiv 70/220/EEG eller kapitel 5 i direktiv 97/24/EG och som kan godkännas som en separat teknisk enhet enligt artikel 4.1 d i direktiv 70/156/EEG eller artikel 2.5 i direktiv 2002/24/EG,

[S28]dieselmotor (dieselmotordrift): motor som fungerar enligt kompressionständningsprincipen,

[S29]bensinmotor (bensinmotordrift): motor som fungerar enligt gnisttändningsprincipen,

[S30]gasmotor: motor som drivs med naturgas (NG) eller motorgas (LPG) som bränsle,

[S31]ESC-prov: en provcykel bestående av 13 stationära driftslägen (”steady state-steg”), och som används i enlighet med bilaga 1, avsnitt 6.2, i direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 1999/96/EG,

[S32]ETC-prov: en provcykel bestående av 1 800 transienta fastställda driftslägen, och som används i enlighet med bilaga 1, avsnitt 6.2, i direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 1999/96/EG.

[S33]I övrigt har de beteckningar som används i denna förordning samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner och lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen. Förordning (2006:526).

Avgasreningskrav

3 §  Ett motorfordon skall, i den omfattning som anges i denna förordning, vara försett med utsläppsbegränsande anordningar som fungerar.

/Träder i kraft I: 2007-04-01/

4 §  Motorfordon som för första gången tas i bruk skall uppfylla kraven på avgasrening i bilaga 1. För bilar som tagits i bruk i ett annat land och för vissa äldre bilar finns avgasreningskrav i bilaga 2.

[S2]Vägverket får meddela ytterligare föreskrifter i fråga om föroreningar i avgaserna som särskilt uppkommer vid drift med andra bränslen än bensin eller dieselbrännolja. Förordning (2001:1085).

5 §  Vid registreringsbesiktning enligt 6 kap. 10 § fordonsförordningen (2002:925) eller vid flygande inspektion eller kontrollbesiktning skall utsläppsbegränsande anordningar uppfylla de krav på avgasrening för fordon i bruk som framgår av bilaga 3. Förordning (2002:947).

Miljöklasser

6 §  Bestämmelser om bilars indelning i miljöklasser finns i 4 § och bilaga 1 till lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen.

[S2]Vägverket beslutar om indelning i miljöklasser i samband med registrering av bilar.

Typgodkännande, kontroll och åtgärdsplaner

7 §  Vägverket är typgodkännandemyndighet i fråga om avgaser enligt 8 § lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen. Ytterligare bestämmelser om typgodkännande finns i fordonslagen (2002:574) och i fordonsförordningen (2002:925). Förordning (2004:681).

8 §  I lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen framgår vilken myndighet som får utföra kontroller av hållbarheten hos bilars avgasrening och vilken myndighet som får kräva att tillverkaren lägger fram en åtgärdsplan för att avhjälpa brister eller besluta om återkallande av ett typgodkännande.

9 §  En åtgärdsplan enligt 10 § lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen skall lämnas in till typgodkännandemyndigheten inom 60 dagar efter det att myndigheten krävt att tillverkaren lägger fram en åtgärdsplan. Typgodkännandemyndigheten skall inom 30 dagar meddela om den godkänner eller inte godkänner åtgärdsplanen. Åtgärderna måste vara tillämpliga på alla fordon som kan tänkas vara behäftade med samma fel.

[S2]Åtgärdsplanen skall innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 4.

Avgifter och bemyndiganden

10 §  Avgift för kontroll av hållbarhetskraven skall tas ut av tillverkaren med 75 kronor för varje nyregistrerad personbil och varje nyregistrerat lastfordon.

11 §  Avgiften enligt 10 § skall betalas efter beslut av Vägverket. Betalningen tas emot och redovisas av Vägverket.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får Vägverket besluta att avgiften skall sättas ned eller efterskänkas. Förordning (2004:681).

/Träder i kraft I: 2007-04-01/

12 §  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får efter samråd med Vägverket meddela föreskrifter om krav på och kontroll av sådan mätutrustning som används vid kontroll av avgasrening hos motorfordon i bruk.

[S2]Vägverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för att bilar skall uppfylla de krav som följer av denna förordning. Förordning (2001:1085).

13 §  Vägverket får meddela föreskrifter eller i enskilda fall besluta om undantag i enlighet med 21 § lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen. Föreskrifter eller undantag som gäller krav på och kontroll av sådan mätutrustning som används vid kontroll av avgasrening hos motorfordon i bruk får i stället meddelas eller beslutas av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll.

[S2]När Vägverket prövar frågan om undantag skall medges i det enskilda fallet får en avgift tas ut enligt 22 § lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen enligt en taxa som fastställs av Vägverket efter samråd med Ekonomistyrningsverket. Förordning (2006:321).

14 §  Vägverket får bestämma att beslut om betalning av avgift enligt 10 eller 13 § skall gälla omedelbart även om det överklagas.

[S2]Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. och i indrivningsförordningen (1993:1229). Förordning (2004:681).

15 §  Vägverket får meddela ytterligare föreskrifter för prövning i samband med indelning i miljöklasser.

Tillsyn m.m.

16 §  Tillsynen över efterlevnaden av lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen samt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen skall utövas av

 1. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, i fråga om krav på och kontroll av sådan mätutrustning som används vid kontroll av avgasrening hos motorfordon i bruk, och
 2. Vägverket i fråga om övrig tillsyn. Förordning (2006:321).

17 §  Bestämmelser om överklagande av förvaltningsmyndighets beslut i enskilda fall finns i lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen.

Bilaga 1

Bilaga 1 är inte med här. Bilagan senast ändrad genom förordning (2006:526).

Bilaga 2

Avgasreningskrav enligt 4 § första stycket andra meningen förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening

Godkännande enligt Europeiska gemenskapernas bestämmelser
Bilar skall anses uppfylla kraven i 3 och 4 §§ denna förordning om de tidigare registrerats och tagits i bruk i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och uppfyller de för fordonsmodellen relevanta avgaskraven enligt Europeiska gemenskapernas bestämmelser.
Hållbarhetskontroll skall för bilar med godkännande enligt Europeiska gemenskapernas bestämmelser ske med utgångspunkt i gränsvärden och provmetoder som tillämpas för det godkännandet.
För äldre bilar som inte omfattas av kraven ovan eller kraven i bilaga 1 gäller följande:
1 Lätta bilar
1.1 Definitioner
Äldre personbil: en bil som är konstruerad för en hastighet av över 50 km i timmen och som har en totalvikt av högst 3 500 kg och en skillnad mellan totalvikt och tjänstevikt av högst 690 kg, om bilen är av 1989 eller senare års modell.
Äldre lätt lastfordon: en bil som är konstruerad för en hastighet av över 50 km i timmen och som har en totalvikt av högst 3 500 kg och en större skillnad mellan totalvikt och tjänstevikt än 690 kg, om bilen är av 1992 eller senare års modell.
Övriga äldre lätta bilar: bensinmotordrivna bilar som inte kategoriseras enligt ovan och som har en totalvikt av högst 2 500 kg och en cylindervolym på minst 0,8 liter eller, om cylindervolymen inte kan bestämmas, en effekt på minst 22 kilowatt.
Vid beräkning av skillnaden mellan totalvikt och tjänstevikt skall beträffande bilar med särskild utrustning, såsom ambulanser och husbilar, den särskilda utrustningens vikt inte beaktas.
1.2 Gränsvärden
FöroreningÄldre personbil (g/km)Äldre lätt lastfordon (g/km)Övriga äldre lätta bilar a) g/km
Kolmonoxid Kolväten Kväveoxider, uppmätta som kvävedioxid Partiklar Avdunstningsförlust för kolväten (per prov)2,1 0,25 0,62 0,124 2,0 g6,2 0,5 1,1 0,162 2,0 g24,2 2,1 1,9 - -
 1. Avser årsmodell 1976 och senare. För årsmodell 1975 och tidigare gäller att halten kolmonoxid i avgaserna vid tomgång inte skall överstiga 4,5 volymprocent, eller om driftstörningar hos motorn förekommer vid detta värde, det lägsta värde däröver vid vilket sådana störningar inte får förekomma.
Bilar som delats in i miljöklass 1 och 2 enligt tidigare bestämmelser skall uppfylla kraven för det godkännandet.
1.3 Provmetod
Proven skall i huvudsak stämma överens med de provförfaranden som anges i det följande.
Äldre personbil/äldre lätt lastfordon: prov som i huvudsak stämmer överens med det förfarande som fastställts av vederbörande federala myndighet i Amerikas förenta stater för prov med lätta motorfordon av 1987 och senare års modell, respektive 1990 och senare års modell.
Övriga äldre lätta bilar: prov som i huvudsak stämmer överens med det förfarande som fastställts av vederbörande federala myndighet i Amerikas förenta stater för prov med lätta motorfordon av 1973 års modell.
1.4 Hållbarhetskrav
Äldre personbil/äldre lätt lastfordon: bilen skall uppfylla hållbarhetskrav som i huvudsak stämmer överens med det krav som fastställts i den ordning som anges i 1.3.
1.5 Röktäthetskrav för dieselmotordrift
Avgasernas röktäthet får inte överstiga 3,5 enheter vid mätning med instrument enligt filtersvärtningsmetoden och 45 enheter vid mätning med opacimeter. Som alternativ gäller att kraven skall uppfylla kraven i direktiv 72/306/EEG i dess lydelse enligt direktiv 89/491/EEG.
1.6 Kontroll av hållbarhetskrav
Tillverkarens ansvar för hållbarheten hos bilars avgasrening gäller inte bilar som är äldre eller som har körts längre än vad som framgår av följande tabell. Ålder och körsträcka räknas från den tidpunkt då bilarna upptogs i typintyg eller godkändes vid första registreringsbesiktningen.
FordonskategoriÅlder och körsträcka
Äldre personbilar5 år/80 000 km
Äldre lätt lastfordon11 år/200 000 km
- godkänt enligt Europeiska gemenskapernas bestämmelser5 år/80 000 km
Bilar som delats in i miljöklass 1 och 2 enligt tidigare bestämmelser skall uppfylla kraven för det godkännandet.
2 Tunga bilar
2.1 Äldre tunga lastfordon
Angivna krav gäller för tunga lastfordon som inte omfattas av kraven i bilaga 1 och som är konstruerade för en hastighet av över 30 km i timmen och som har en totalvikt över 3 500 kg, om bilen är av 1993 eller senare års modell.
Föroreningarna i avgaserna skall inte överstiga angivna gränsvärden vid prov som i huvudsak stämmer överens med det förfarande som fastställs av Förenta Nationernas ekonomiska kommission för Europa (ECE) för sådana prov.
FöroreningUtsläpp (g/kWh)
Kolmonoxid4,9
Kolväten1,2
Kväveoxider, uppmätta som kvävedioxid9
Partiklar0,4
Fordon som delats in i miljöklass 1 och 2 enligt tidigare bestämmelser skall uppfylla kraven för det godkännandet. Fordon omfattas av hållbarhetskrav i den omfattning som följer av bestämmelserna i punkten 3 i bilaga 1.
2.1.1 Röktäthetskrav
Avgasernas röktäthet vid mätning enligt filtersvärtningsmetoden får inte överstiga
 1. för motorer med turboöverladdning 3,0 enheter vid drift med lägsta varvtal till 60 % av högsta varvtal samt 1,5 enheter vid drift med 60 % av högsta varvtal t.o.m. högsta varvtal,
 2. för övriga motorer 3,0 enheter vid drift med lägsta varvtal t.o.m. högsta varvtal.
2.2 Krav för övriga tunga bilar
Avgasernas röktäthet skall för dieselmotordrivna fordon som inte omfattas av kraven i 2.1 eller bilaga 1 inte överstiga
 1. vid mätning enligt filtersvärtningsmetoden: 2,5 enheter i fråga om bussar som är byggda för befordran av flera passagerare än 30, och 3,5 enheter för övriga fordon,
 2. vid mätning med opacimeter: 30 enheter i fråga om sådana bussar som är byggda för befordran av flera passagerare än 30 och 45 enheter i fråga om övriga fordon.
Som alternativ till bestämmelserna under 1 och 2 gäller att fordon skall uppfylla kraven i direktiv 72/306/EEG i dess lydelse enligt direktiv 89/481/EEG. Förordning (2002:556).

Bilaga 3

Avgasreningskrav för motorfordon i bruk
Vid den kontroll av fordon i bruk som avses i 5 § skall de utsläppsbegränsande anordningar som fordonet utrustats med vara i funktionsdugligt skick och stämma överens med godkänt utförande. Lätta bilar, motorcyklar och mopeder får dock utrustas med ersättningskatalysator som är godkänd för den aktuella fordonstypen. Förutom en okulärbesiktning av dessa anordningar skall kontrollen inkludera en utsläppsmätning med varmkörd motor på följande motorkategorier.
1 Bensinmotordrivna bilar
1.1 Tomgång
Halten kolmonoxid och kolväten i avgaserna vid tomgång skall högst uppgå till de värden som anges nedan. Om det i fråga om bilar av 1984 och tidigare års modell förekommer driftstörningar hos motorn vid angivet värde, godtas det lägsta värde vid vilket sådana störningar inte förekommer. Vid kontroll av halten kolmonoxid och kolväten hos fordon utrustade med omborddiagnossystem (OBD-system) i enlighet med direktiv 70/220/EEG, får kontroll av utsläppssystemets funktion göras genom att på lämpligt sätt läsa av OBD-systemet. Samtidigt skall OBD-systemets funktion kontrolleras.
Fordonskategori/ årsmodellKolmonoxid (volymprocent)Kolväten - uppmätta som hexan (miljondelar per volymenhet)
Personbilar Lätta lastfordon Bilar enligt bilaga 2 - äldre personbil - äldre lätt lastfordon 1,0 - äldre lätt bil, 1985 och senare års modell - äldre lätt bil, 1984 och tidigare års modell 4,50,5 0,5 0,5 3,5100 200 100 200 - -
1.2 Mätning vid förhöjt tomgångsvarvtal
Halten kolmonoxid i avgaserna och lambdavärdet vid förhöjt tomgångsvarvtal, lägst 2 000 varv per minut, skall inte överstiga nedan angivna värden i enlighet med direktiv 96/96/EG och direktiv 2000/30/EG.
FordonskategoriKolmonoxid (volymprocent)Lambdavärde
Personbilar/ lätta lastfordon0,31,00 +/-0,03a)
Bilar enligt bilaga 2 - äldre personbil/ äldre lätt lastfordon0,31,00 +/-0,03a)
a) Eller värde angivet av tillverkaren.
2 Dieselmotordrivna bilar
2.1 Röktäthet i avgaserna vid fri acceleration
Avgasernas röktäthet avseende opacitet (ljusabsorptionskoefficient) skall vid mätning under fri acceleration inte överstiga det värde för korrigerad absorptionskoefficient som fastställts vid typgodkännandet av motortypen enligt direktiv 72/306/EEG och som finns angivet på motorskylt. För äldre bilar enligt bilaga 2, gäller att om uppgiften saknas skall den uppmätta absorptionskoefficienten vid fri acceleration inte överstiga i tabellen angivet värde. Bilar som registrerades eller togs i bruk för första gången före den 1 januari 1980 är dock befriade från dessa krav.
MotorkategoriAbsorptionskoefficient (m-1)
Sugmotor Turboladdade motorer Motorer som uppfyller kraven för miljöklass 2005, miljöklass 2008 och miljöklass EEV a)2,5 3,0 1,5
a) Jfr bilaga 1 till lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen.
2.1.1 Provmetod
Provet skall stämma överens med det provförfarande för fri acceleration som fastställts i direktiv 96/96/EG, senast ändrat genom direktiv 1999/52/EG.
3 Bensinmotordrivna motorcyklar
3.1 Tomgång
Halten kolmonoxid i avgaserna skall högst uppgå till 4,5 volymprocent för motorcyklar som omfattas av kraven i bilaga 1. Förordning (2006:526).

Bilaga 4

Krav i fråga om innehållet i en åtgärdsplan enligt 9 § förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening
En åtgärdsplan skall innehålla:
 1. ett unikt namn eller nummer för identifiering,
 2. en beskrivning av varje fordonstyp,
 3. en beskrivning av särskilda modifikationer, förändringar, reparationer, korrigeringar, justeringar och övriga ändringar som skall utföras för att fordonen skall stämma överens med kraven, inbegripet en kort sammanfattning av de uppgifter och tekniska undersökningar som stöder tillverkarens beslut om de särskilda åtgärder som skall vidtas för att avhjälpa icke- överensstämmelsen,
 4. en beskrivning av hur tillverkaren tänker informera fordonens ägare,
 5. i förekommande fall en beskrivning av det korrekta underhåll eller den korrekta användning som tillverkaren fastställer som villkor för berättigande till reparationer enligt åtgärdsplanen och en förklaring av tillverkarens skäl för att ställa sådana villkor. Inga villkor som gäller underhåll och användning får ställas om de inte bevisligen har samband med icke- överensstämmelsen och åtgärderna,
 6. en beskrivning av det förfarande fordonens ägare skall följa för att få icke-överensstämmelsen korrigerad. Denna beskrivning skall innehålla ett datum efter vilket åtgärderna får vidtas, den tid verkstaden beräknas behöva för att utföra reparationerna samt var de kan utföras. Reparationerna skall utföras på ett ändamålsenligt sätt och inom rimlig tid efter det att fordonet lämnats in,
 7. en kopia av den information som sänts till fordonets ägare,
 8. en kort beskrivning av det system tillverkaren kommer att använda för att garantera tillgången på delar eller system för att utföra åtgärderna. Det skall finnas en uppgift om när tillgången på delar eller system kommer att vara tillräcklig för att åtgärderna skall kunna inledas,
 9. en kopia av alla instruktioner skall sändas till de personer som skall utföra reparationerna,
 10. en beskrivning av hur de föreslagna åtgärderna påverkar utsläppen, bränsleekonomin, kördugligheten och säkerheten för varje fordonstyp som omfattas av åtgärdsplanen med uppgifter, tekniska undersökningar etc, som stöder dessa slutsatser,
 11. annan information, rapporter eller uppgifter som typgodkännandemyndigheten rimligtvis kan anse sig behöva för att utvärdera åtgärdsplanen,
 12. när åtgärdsplanen innefattar återkallande skall en beskrivning av metoden för att registrera reparationen lämnas in till typgodkännandemyndigheten. Om en etikett används skall ett provexemplar lämnas in.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2001:1085) om motorfordons avgasrening

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002. Genom förordningen upphävs bilavgasförordningen (1991:1481).
 2. Avgasreningskrav enligt äldre bestämmelser skall gälla för motorfordon och motorer som typgodkänts före förordningens ikraftträdande.
 3. Äldre bestämmelser om miljöklassindelning skall gälla för de bilar som delats in i en miljöklass före förordningens ikraftträdande.
CELEX-nr
32001L0027
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:176) om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
32001L0100
Ikraftträder
2002-06-01

Förordning (2002:556) om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening

Omfattning
ändr. bil. 1, 2
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2002:947) om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening

Omfattning
ändr. 1, 5, 7 §§
Ikraftträder
2003-05-01

Förordning (2003:872) om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening

Omfattning
ändr. 1, 2 §§, bil. 1, 3
CELEX-nr
32003R1882
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:29) om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening

Omfattning
ändr. 2 §, bil. 1
CELEX-nr
32003L0102
Ikraftträder
2004-03-15

Förordning (2004:382) om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening

Omfattning
ändr. 2 §, bil. 3
CELEX-nr
32003L0027
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2004:681) om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2004.
 2. Ärenden om undantag i enskilda fall enligt 13 § och ärenden som till följd av 7 § i dess tidigare lydelse har handlagts av Naturvårdsverket men som inte avgjorts före den 1 september 2004 skall fr.o.m. den 1 september 2004 handläggas av Vägverket enligt bestämmelsernas nya lydelser.
 3. I fråga om avgift för kontroll av hållbarhetskraven skall äldre lydelse av 11 och 14 §§ tillämpas t.o.m. den 31 december 2004. Ärenden som avser avgift hänförlig till år 2004 eller tidigare och som inte har avgjorts före den 1 januari 2005 skall även efter den 31 december 2004 handläggas av Naturvårdsverket enligt bestämmelsernas äldre lydelser.
Omfattning
ändr. 4, 7, 11, 12, 13, 14, 16 §§
Ikraftträder
2004-09-01

Förordning (2005:425) om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening

Omfattning
ändr. 2 §
CELEX-nr
32004L0004
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2006:321) om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening

Omfattning
ändr. 12, 13, 16 §§
Ikraftträder
2006-10-30

Förordning (2006:526) om motorfordons avgasrening

Omfattning
ändr. 2 §, bil. 1, 3
CELEX-nr
32006L0028
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2007:39) om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening

Omfattning
ändr. 4, 12 §§
Ikraftträder
2007-04-01

Förordning (2007:125) om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening

Omfattning
ändr. 2 §, bil. 1
CELEX-nr
32006L0051
Ikraftträder
2007-05-01

Förordning (2008:50) om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening

Omfattning
ändr. 4, 12 §§, bil. 1, 2, 3
CELEX-nr
32006L0120
Ikraftträder
2008-04-01

Förordning (2008:639) om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening

Omfattning
ändr. 1 §, bil. 1; nya 1 a, 9 a, 9 b, 9 c §§, rubr. närmast före 9 a, 9c §§
CELEX-nr
32006L0120
Ikraftträder
2008-08-01

Förordning (2008:1199) om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening

Omfattning
ändr. 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:231) om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening

Omfattning
ändr. 2, 5, 7 §§, bil. 1, 2
CELEX-nr
32008R1060
Ikraftträder
2009-04-29

Förordning (2010:1602) om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening

Omfattning
ändr. 10, 13, 15 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Ändring, SFS 2011:345

Omfattning
upph.