Upphävd författning

Förordning (2001:642) om registerföring m.m. vid hyres- och arrendenämnderna med hjälp av automatiserad behandling

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2001-08-23
Ändring införd
SFS 2001:642 i lydelse enligt SFS 2007:777
Ikraft
2001-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-04-01

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning gäller utöver personuppgiftslagen (1998:204) vid automatiserad behandling av personuppgifter i hyres- och arrendenämndernas rättsskipande eller rättsvårdande verksamhet.

[S2]En nämnd är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som nämnden utför. Om Domstolsverket utför behandling av personuppgifter enligt första stycket är verket personuppgiftsansvarig för behandlingen.

[S3]En registrerad har inte rätt att motsätta sig behandling som är tillåten enligt denna förordning.

Verksamhetsregister

2 §  En nämnd får föra automatiserade register över ärenden som handläggs i nämnden. Ett register får användas för

  1. handläggning av ärenden,
  2. planering, uppföljning och utvärdering av verksamheten, och
  3. framställning av statistik.

3 §  Ett register får innehålla endast de uppgifter som anges i bilaga 1 till denna förordning.

[S2]Vid angivande av saken i ett ärende (ärendemening) får känsliga personuppgifter som anges i 13 § personuppgiftslagen (1998:204) och uppgifter om lagöverträdelser m.m. som anges i 21 § samma lag behandlas endast om det är nödvändigt för att saken skall kunna återges på ett ändamålsenligt sätt.

4 §  Som sökbegrepp får inte användas känsliga personuppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen (1998:204) eller uppgifter om nationalitet.

[S2]Uppgifter om saken och andra liknande uppgifter om ett ärende får inte användas som sökbegrepp tillsammans med uppgifter om parter eller andra aktörer i ett ärende. Förordning (2003:602).

5 §  Uppgifter skall gallras ur ett register enligt de gallringsföreskrifter från Riksarkivet som gäller för nämnderna.

[S2]Innan uppgifterna gallras skall nämnden se till att de bevaras på annat sätt i den omfattning som skulle följa av förordningen (2005:1095) om ärenden i arrendenämnd och hyresnämnd, om nämnden inte hade använt sig av automatiserad behandling. Förordning (2005:1100).

Rättsfallsregister

6 §  En nämnd får föra automatiserade register för återsökning av vägledande avgöranden, rättsutredningar och liknande rättslig information. Ett register får innehålla endast de uppgifter som anges i bilaga 2 till denna förordning.

Annan automatiserad behandling av personuppgifter

7 §  En nämnd får behandla personuppgifter automatiserat i löpande text eller ljudupptagningar vid sidan av eller i anslutning till de register som avses i 2 och 6 §§.

[S2]Känsliga personuppgifter som anges i 13 § personuppgiftslagen (1998:204) och uppgifter om lagöverträdelser m.m. som anges i 21 § samma lag får behandlas endast om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller om de behövs för handläggningen av ärendet. Förordning (2007:777).

8 §  För bevarande av personuppgifter som med stöd av 7 § behandlas automatiserat i ett ärende gäller bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204), om inte något annat är särskilt föreskrivet. Förordning (2007:777).

Rättelse och skadestånd

9 §  Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd tillämpas vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning.

Överklagande

10 §  En nämnds beslut eller Domstolsverkets beslut om att inte meddela rättelse eller om att inte lämna information som skall lämnas efter ansökan får överklagas. I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Bilaga 1

Uppgifter i ett verksamhetsregister
1.ärendenummer, ärendekategori och ärendeprefix
2.avdelning, rotel, rotelchef, handläggare och process
3.inkomstdatum
4.saken (ärendemening)
5.sakkod, typkod, ärendegrupp och ärendetyp
6.om offentlig part: - partställning - namn, tjänstetitel, myndighet och myndighetsnummer/organisationsnummer - postadress - telefonnummer, e-postadress e.d. - diarienummer och diariebeteckning
7.om enskild part: - partställning - namn/firma och yrke/titel - personnummer/samordningsnummer/organisationsnummer - nationalitet - besöksadress och postadress - telefonnummer, e-postadress e.d. - rättshjälp - förenklad delgivning
8.om ställföreträdare: - egenskap (vårdnadshavare, konkursförvaltare e.d.) - namn/firma och yrke/titel - personnummer/samordningsnummer/organisationsnummer - besöksadress och postadress - telefonnummer, e-postadress e.d.
9.om biträde/ombud: - egenskap (ombud, biträde e.d.) - fullmakt - namn/firma och yrke/titel - besöksadress och postadress - telefonnummer, e-postadress e.d.
10.om vittne/sakkunnig samt andra som ärendet rör: - egenskap - namn och yrke/titel - personnummer/samordningsnummer/myndighetsnummer/ organisationsnummer - besöksadress och postadress - telefonnummer, e-postadress e.d.
11.om tolk: - språk och arvodesnivå - namn - personnummer/samordningsnummer/myndighetsnummer/ organisationsnummer - besöksadress och postadress - telefonnummer, e-postadress e.d.
12.om expedition: - dag för expedition - mottagarens namn och adress - handling - yttrandefrist
13.om inkommande handlingar samt hos nämnden upprättade handlingar: - datum då handlingen kom in eller upprättades - aktbilagenummer - i förekommande fall från vem handlingen har kommit - i korthet vad handlingen rör
14.om delgivning: - adressat - handling - delgivningssätt - delgivningsnummer - delgivningsdag - övriga åtgärder
15.om beslut/föreläggande: - nämnden samt ställe för meddelandet - art och typ - nummer - datum - innebörd och utgång om denna har betydelse för handläggningen - fullföljd - laga kraft - nämndens sammansättning - ordförande (tjänsteställning)
16.titel och namn på ordförande och andra befattningshavare vid nämnden
17.jäv
18.om förhandling/sammanträde/handläggning e.d.: - tidpunkt och plats - typ av förhandling/sammanträde - antal förhandlingar/sammanträden - beräknad och verklig förhandlingstid/sammanträdestid - inställt
19.rättshjälpskostnader
20.om avgörande som överklagats till nämnden: - avgörandetyp - datum - nummer - myndighet
21.författning
22.ärendets art (ensam ordförande e.d.)
23.uppgift om ärendesamband
24.om fastighet m.m.: - geografisk enhet - fastighetsbeteckning - gatuadress - ort - SNI-kod - geografiska x- och y-koordinater
25.kommun
26.förtur
27.handläggningsåtgärd/handläggningsstatus
28.om tillsynsmyndighet eller annan som skall höras: - egenskap - namn, tjänstetitel, myndighet och myndighetsnummer/organisationsnummer - postadress - telefonnummer, e-postadress e.d. - diarienummer och diariebeteckning
29.bevakning
30.tekniska och administrativa uppgifter som behövs för att tillgodose ändamålen med registret
Förordning (2003:602).

Bilaga 2

Uppgifter i ett rättsfallsregister
1.beteckning på handling
2.ärendenummer
3.avgörandedatum
4.avgörandenummer
5.sökord
6.författningshänvisning
7.problembeskrivning (sammanfattning)
8.hänvisning till rättsutredning
9.fullföljd
10.sökkod

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2001:642) om registerföring m.m. vid hyres- och arrendenämnderna med hjälp av automatiserad behandling

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.
  2. Bestämmelsen om skadestånd skall tillämpas endast om den omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat efter det att förordningen har trätt i kraft beträffande den aktuella behandlingen.
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2003:602) om ändring i förordningen (2001:642) om registerföring m.m. vid hyres- och arrendenämnderna med hjälp av automatiserad behandling

Omfattning
ändr. 4 §, bil. 1
Ikraftträder
2003-11-01

Förordning (2005:1100) om ändring i förordningen (2001:642) om registerföring m.m. vid hyres- och arrendenämnderna med hjälp av automatiserad behandling

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2007:777) om ändring i förordningen (2001:642) om registerföring m.m. vid hyres- och arrendenämnderna med hjälp av automatiserad behandling

Omfattning
ändr. 7, 8 §§
Ikraftträder
2007-12-01

Ändring, SFS 2015:729

Omfattning
upph.