Inaktuell version

Förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Departement
Näringsdepartementet RS T
Utfärdad
2001-08-23
Ändring införd
SFS 2001:651 i lydelse enligt SFS 2016:143
Ikraft
2001-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-11

1 §  Denna förordning gäller i anslutning till lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och innehåller definitioner utöver de som finns i den.

2 §  Definitionerna nedan är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning som föreskrivs i dessa.

BeteckningBetydelse
AccelerationsfältEtt sådant körfält som är avsett endast för anslutande trafik
BehörighetshandlingKörkort, traktorkort, förarbevis för moped klass II, förarbevis för snöskoter samt förarbevis för terränghjuling
BesiktningsinstrumentEtt bevis om att fordonet har godkänts vid en mopedbesiktning
CirkulationsplatsEn plats som enligt en lokal trafikföreskrift skall vara cirkulationsplats och som är utmärkt med ett vägmärke för cirkulationsplats
CykelbanaEn väg eller del av en väg som är avsedd för cykeltrafik och trafik med moped klass II
CykelfältEtt särskilt körfält som genom vägmarkering anvisats för cyklande och förare av moped klass II
CykelpassageEn del av en väg som är avsedd att användas av cyklande eller förare av moped klass II för att korsa en körbana eller en cykelbana och som kan anges med vägmarkering.
En cykelpassage är bevakad om trafiken regleras med trafiksignaler eller av en polisman och i annat fall obevakad
CykelöverfartEn del av en väg som enligt en lokal trafikföreskrift är avsedd att användas av cyklande eller förare av moped klass II för att korsa en körbana eller en cykelbana och som anges med vägmarkering och vägmärke.
Vid en cykelöverfart ska trafikmiljön vara utformad så att det säkras att fordon inte förs med högre hastighet än 30 kilometer i timmen
EG-motorfordonEtt fordon som är avsett att användas på väg, oavsett om det är färdigbyggt eller inte, som har minst fyra hjul och som är konstruerat för en maximihastighet över 25 kilometer i timmen. Dock undantas spårbundna fordon, jordbruks- och skogsbrukstraktorer, mopeder, motorcyklar och motorredskap
FärdledEn sådan led eller plats i terrängen som allmänt används för samfärdsel men inte är en väg
GrundhandlingEn handling som är avsedd för färdigställande av körkort, förarbevis för moped klass II, förarbevis för snöskoter eller förarbevis för terränghjuling
GågataEn väg eller en vägsträcka som enligt en lokal trafikföreskrift ska vara gågata och som är utmärkt med vägmärke för gågata
GångfartsområdeEn väg eller ett område som enligt lokala trafikföreskrifter ska vara gångfartsområde och som är utmärkt med vägmärke för gångfartsområde
HalvljusAvbländat färdljus
Heldragen linjeLängsgående heldragen linje som enligt 4 kap. 5 § vägmärkesförordningen (2007:90) ersätter motsvarande bruten linje i 4 kap. 4 §
HelljusInte avbländat färdljus
HuvudledEn väg eller en vägsträcka som enligt en lokal trafikföreskrift ska vara huvudled och som är utmärkt med vägmärke för huvudled

[S2]Internationellt körkort En handling som är avsedd att användas i andra länder och som visar att innehavaren är behörig att föra bil, motorcykel eller terrängvagn

Jordbruks- och skogsbrukstraktorEtt motordrivet fordon med hjul eller band, och med motor, som har minst två axlar, som är konstruerat för en maximal hastighet om lägst 6 kilometer i timmen, vars främsta funktion är som dragfordon och som har konstruerats särskilt för att dra, skjuta, frakta eller driva viss utbytbar utrustning avsedd att användas inom jord- eller skogsbruk, eller för att dra släpvagnar avsedda att användas inom jord- eller skogsbruk. En jordbruks- och skogsbrukstraktor kan vara utrustad för transport av last i jordbruks- eller skogsbrukssammanhang eller med passagerarsäten
KörbanaEn del av en väg som är avsedd för trafik med fordon, dock inte en cykelbana eller en vägren
KörfältEtt sådant längsgående fält av en körbana som anges med vägmarkering eller, om någon vägmarkering inte finns, är tillräckligt brett fordonför trafik i en fil med fyrhjuliga
Körfält för fordon i linjetrafik m.fl.Ett körfält eller en körbana som enligt en lokal trafikföreskrift ska vara körfält för fordon i linjetrafik m.fl. och som är utmärkt med vägmärke för körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.
KörförbudFörbud mot att använda ett fordon
KörträningTräning i att föra ett körkorts- eller traktorkortspliktigt motordrivet fordon utan avsikt att avlägga förarprov
LaddplatsEn plats som enligt en lokal trafikföreskrift ska vara laddplats och som är utmärkt med ett vägmärke för parkering och en tilläggstavla för laddplats
LastlängdAvståndet från lastutrymmets främsta yttersta punkt till dess bakersta yttersta punkt
LämplighetsbevisEtt bevis om att ett fordon har godkänts vid lämplighetsbesiktning
MotortrafikledEn väg eller en vägsträcka som enligt en lokal trafikföreskrift ska vara motortrafikled och som är utmärkt med vägmärke för motortrafikled
Motorväg
En väg eller en vägsträcka som enligt en lokal trafikföreskrift ska vara motorväg och som är utmärkt med vägmärke för motorväg
Odelbar lastLast som inte utan risk för onödiga kostnader eller skador kan delas i två eller flera dellaster
ParkeringEn uppställning av ett fordon med eller utan förare av någon annan anledning än som
1. föranleds av trafikförhållandena,
2. sker för att undvika fara, eller
3. sker för på- eller avstigning eller på- eller avlastning av gods
PlankorsningEn korsning i samma plan mellan en väg och en sådan järnväg eller spårväg som är anlagd på en särskild banvall
Registrerad importörEn importör som har registrerats i vägtrafikregistret
Registrerat fordonEtt fordon som är upptaget i vägtrafikregistret
RegistreringsnummerDet nummer under vilket ett fordon är registrerat i vägtrafikregistret
RegistreringsskyltEn av Transportstyrelsen tillhandahållen skylt, som i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
1. upptar fordonets registreringsnummer,
2. är avsedd för beskickningsfordon, eller
3. utgör en personlig fordonsskylt
RetardationsfältEtt sådant körfält som är avsett endast för avfart
SpärrområdeEtt vägområde som markerats med vinklade eller snedställda parallella streck och som begränsas av en heldragen linje. Del av eller hela området kan utföras i vitt
StannandeAnnat stillastående med ett fordon än som
1. sker för att undvika fara,
2. föranleds av trafikförhållandena, eller
3. utgör parkering
Temperaturkontrollerat fordonEtt fordon med fast eller avtagbar överbyggnad som är särskilt utrustat för godsbefordran vid kontrollerad temperatur och vars sidoväggar inklusive isolering är minst 45 millimeter tjocka
TerrängEtt område som inte är väg
TrafikantDen som färdas eller annars uppehåller sig på en väg eller i ett fordon på en väg eller i terräng samt den som färdas i terräng
TrafikskolaYrkesmässig utbildning av bil- eller motorcykelförare
TrafiksynSynorganets funktion i sådana avseenden som har betydelse från trafiksäkerhetssynpunkt
TrafikövningsplatsEn plats för genomförande av obligatoriska moment vid övningskörning som inte bör utföras på väg
TunnelkategoriIndelning av vägtunnlar efter tillåtligheten av färd med fordon som transporterar farligt gods. Tunnelkategorierna är A, B, C, D och E
TypintygEtt intyg som har utfärdats enligt 5 kap. 8 § i den upphävda fordonsförordningen (2002:925) eller enligt 62 § i den upphävda fordonskungörelsen (1972:595)
Tättbebyggt områdeEtt visst område som enligt en lokal trafikföreskrift ska vara tättbebyggt område
TävlingsfordonMotorfordon som har anpassats för tävlingsändamål och som får användas på väg genom undantag i föreskrifter eller beslut i enskilda fall enligt fordonsförordningen (2009:211)
UtryckningsfordonFordon som i vägtrafikregistret är upptaget som utryckningsfordon
Väg1. En sådan väg, gata, torg och annan led eller plats som allmänt används för trafik med motorfordon,
2. en led som är anordnad för cykeltrafik, och
3. en gång- eller ridbana invid en väg enligt 1 eller 2
VägrenEn del av en väg som är avsedd för trafik med fordon, dock inte körbana eller cykelbana
Yrkesmässig fordonstillverkareEn fordonstillverkare som innehar ett typgodkännande för fordon
ÄndamålsplatsEn plats som är avsedd för en viss trafikantgrupp, en viss verksamhet eller ett visst ändamål
ÖvergångsställeEn del av en väg som är avsedd att användas av gående för att korsa en körbana eller en cykelbana och som anges med vägmarkering eller vägmärke. Ett övergångsställe är bevakat om trafiken regleras med trafiksignaler eller av en polisman och i annat fall obevakat
Förordning (2016:143).

  • RH 2004:53:Uppställning av fordon under elva minuter för påstigning på sträcka med förbud att parkera har ansetts utgöra parkering.
  • NJA 2014 s. 929:Tillfällig uppställning av ett fordon vid privat transport av en rörelsehindrad person, som behövde hjälp efter att hon kommit ut ur fordonet, har ansetts utgöra parkering som omfattas av undantaget från parkeringsförbud i 11 kap. 9 § första stycket 7 trafikförordningen.
  • NJA 2009 s. 266:En för motorfordonstrafik på allmän plats anordnad uppfart har ansetts utgöra väg oberoende av att den trafik som förekommer kan antas vara begränsad.

3 §  Transportstyrelsen beslutar i frågor som avses i 3 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Förordning (2008:1137).

4 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i enskilda fall medge undantag som avses i 4 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Styrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av en ansökan om undantag.

[S2]Föreskrifter om undantag får meddelas endast om det finns särskilda skäl och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten. Detsamma gäller beslut om undantag i enskilda fall. Om fordons skatteplikt påverkas krävs dock synnerliga skäl för undantag.

[S3]Undantag får förenas med villkor. Förordning (2010:1600).

5 §  Transportstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2008:1137).

6 §  Ett beslut enligt 3-5 §§ skall fattas efter samråd med Skatteverket, om något fordons beskattningsförhållande påverkas av beslutet.

[S2]Om en fråga som avses i 3 eller 4 § är av principiell betydelse eller om det annars finns särskild anledning till det skall ärendet med yttrande av Transportstyrelsen respektive Skatteverket överlämnas till regeringen för avgörande. Förordning (2008:1137).

7 §  Beslut av Transportstyrelsen enligt denna förordning får överklagas hos regeringen. Förordning (2008:1137).

Ändringar

Förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2001:1004) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:946) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2003-05-01

Förordning (2003:1029) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2007:97) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2007-06-01

Förordning (2007:220) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2007-06-11

Förordning (2008:1137) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:187) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2009-10-01

Förordning (2009:219) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2009-04-29

Förordning (2009:673) om ändring i förordningen (2009:187) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Omfattning
ändr. 2 § i 2009:187

Förordning (2010:1600) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2010:2036) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2011-02-15

Förordning (2011:1219) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2012:8) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2013-01-19

Förordning (2012:299) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2014:1037) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2014-09-01

Förordning (2015:359) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:143) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2016-04-15

Förordning (2017:611) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2017-07-15

Förordning (2017:922) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2017-12-01

Förordning (2018:1560) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2018-10-15

Förordning (2019:121) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2019-05-01

Förordning (2019:390) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2019-07-01