Upphävd författning

Förordning (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen

Departement
Justitiedepartementet L7
Utfärdad
2001-09-13
Ändring införd
SFS 2001:720 i lydelse enligt SFS 2015:916
Ikraft
2001-10-01
Upphäver
Förordning (1996:1389) om register hos Migrationsverket över fingeravtryck
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning gäller utöver personuppgiftslagen (1998:204) vid automatiserad behandling av personuppgifter i Migrationsverkets, Polismyndighetens, Säkerhetspolisens och utlandsmyndigheternas verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen.

[S2]Med verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen enligt första stycket avses

 1. verksamhet som gäller utlänningars vistelse i och avlägsnande från landet,
 2. verksamhet som gäller utlänningars rätt att arbeta i landet,
 3. mottagande av asylsökande och vissa andra utlänningar,
 4. verksamhet som rör bistånd och stöd till utlänningar som enligt lag eller annan författning handläggs av Migrationsverket,
 5. verksamhet som avser förvärv, förlust eller bibehållande av svenskt medborgarskap,
 6. verksamhet som gäller ersättning för och bosättning av utlänningar som enligt lag eller annan författning handläggs av Migrationsverket.

[S3]I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-förordningen) finns bestämmelser om behandling av personuppgifter i VIS för viseringsmyndigheter, myndigheter som ansvarar för kontroll av personers gränspassage, myndigheter som ansvarar för kontroll av utlänningars rätt att uppehålla sig i medlemsstaten samt för den centrala utlänningsmyndigheten. Bestämmelser om behandling av personuppgifter som kompletterar VIS-förordningen finns i 15 §.

[S4]En registrerad har inte rätt att motsätta sig behandling av personuppgifter enligt denna förordning. Förordning (2014:1190).

Personuppgiftsansvar

2 §  Migrationsverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som verket utför. Verket är även personuppgiftsansvarigt för den behandling som en utlandsmyndighet utför.

[S2]Polismyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling som myndigheten utför och Säkerhetspolisen för den behandling som den utför. Förordning (2014:1190).

Verksamhetsregister

Ändamål

3 §  Automatiserade register får föras i ärenden som handläggs av respektive myndighet (verksamhetsregister). I ett verksamhetsregister får personuppgifter behandlas för

 1. myndighetens handläggning av ärenden i enlighet med vad som föreskrivs i lag eller författning,
 2. fullgörande av underrättelseskyldighet som följer av lag eller annan författning,
 3. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten, framställning av statistik samt testverksamhet. Förordning (2015:310).

Innehåll

4 §  I den mån det är nödvändigt för det ändamål för vilket behandlingen utförs, får följande personuppgifter behandlas i ett verksamhetsregister:

[S2]Identitetsuppgifter

 1. namn, person- eller samordningsnummer, födelsetid, kön, vårdnadshavare, civilstånd och andra identifieringsuppgifter,
 2. uppgifter om nuvarande och tidigare medborgarskap,
 3. uppgifter om tidigare adress och boende i utlandet,
 4. uppgifter om adress och boende i Sverige,
 5. uppgifter om resedokument och identitetshandlingar,

[S3]Uppgifter som behövs för handläggning av ärenden

 1. uppgifter som rör utlänningens resa och ankomst till Sverige,
 2. uppgifter om språk, religion, politisk åskådning, etnisk tillhörighet, hälsotillstånd och sexuell läggning om uppgifterna är oundgängligen nödvändiga för de ändamål som sägs i 3 §1 och 2,
 3. administrativa uppgifter som behövs för handläggningen av ärenden enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen,
 4. namn- och adressuppgifter för god man,
 5. namn- och adressuppgifter för ombud,
 6. uppgifter om namn, adress, personnummer, kön och speciell kompetens för biträden,
 7. uppgifter om namn, adress, personnummer, kön, språkkunskaper och speciell kompetens för tolkar och språkanalytiker,
 8. uppgifter om namn, adress, personnummer, språkkunskaper och speciell kompetens för översättare,
 9. uppgifter om anhöriga och kontakt- eller referenspersoner i Sverige samt om deras relation till utlänningen om uppgifterna är nödvändiga för bedömningen av rätten att vistas i Sverige,

[S4]Uppgifter som behövs för mottagandet av asylsökande m.fl.

 1. uppgifter om inskrivning vid boendeenhet,
 2. uppgifter om utbildning, yrke och anställning,

[S5]Uppgifter som behövs för förvar och andra tvångsåtgärder enligt utlänningslagen (2005:716)

 1. uppgifter om inskrivning vid förvarsenhet,
 2. uppgifter om hälsotillstånd och andra personliga förhållanden om uppgifterna är oundgängligen nödvändiga för förvarstagandet,

[S6]Uppgifter som behövs för verkställighet enligt 12 kap.utlänningslagen

 1. uppgifter om utresan,
 2. uppgifter om hälsotillstånd och andra personliga förhållanden om uppgifterna är oundgängligen nödvändiga för verkställigheten,

[S7]Uppgifter om beslut

 1. beslut i frågor om uppehålls- och arbetstillstånd, återreseförbud eller visering,
 2. beslut om resedokument eller statusförklaring enligt 4 kap. utlän-ningslagen,
 3. beslut om tvångsåtgärder enligt utlänningslagen,
 4. beslut enligt lagstiftning om mottagande av asylsökande m.fl.,
 5. beslut som rör ersättning för och bosättning av utlänningar,
 6. beslut som rör verkställighet enligt 12 kap.utlänningslagen,
 7. beslut om förvärv, förlust eller bibehållande av svenskt medborgarskap,
 8. uppgifter om delgivning och expediering av beslut. Förordning (2014:1068).

Känsliga personuppgifter

5 §  Sådana känsliga personuppgifter som anges i 13 § personuppgiftslagen (1998:204) får behandlas endast om uppgifterna är oundgängligen nödvändiga för de ändamål som sägs i 3 §1 och 2.

Direktåtkomst

6 §  Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och utlandsmyndigheter får ha direktåtkomst till Migrationsverkets verksamhetsregister. Myndigheternas direktåtkomst ska begränsas till att endast avse personuppgifter som är nödvändiga för att en tjänsteman ska fullgöra sina arbetsuppgifter i verksamhet enligt 1 §. Förordning (2014:1190).

6 a §  Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten får ha direktåtkomst till uppgifter i Migrationsverkets verksamhetsregister. Direktåtkomsten ska begränsas till uppgifter som behövs inom Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens verksamhet som underlag för att bedöma eller fastställa förmån, ersättning eller annat stöd åt en enskild eller som behövs i ett ärende om motsvarande stöd. Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten får ha direktåtkomst först sedan Migrationsverket har försäkrat sig om att handläggare hos Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten bara kan ta del av uppgifter om personer som är aktuella i ärenden eller verksamhet som avser registrering av enskilda hos Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

[S2]Direktåtkomsten får endast avse uppgift om

 1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
 2. bevis om uppehållstillstånd, arbetstillstånd eller uppehållsrätt,
 3. dag för beslut om uppehållstillstånd, arbetstillstånd eller utfärdande av uppehållskort samt uppgift om varje period för vilken uppehållstillstånd eller arbetstillstånd har beviljats eller uppehållskort har utfärdats,
 4. inresedatum,
 5. datum för ansökan om uppehållstillstånd, arbetstillstånd eller uppehållskort,
 6. särskilt bevis enligt 5 kap. 4 § tredje stycket utlänningsförordningen (2006:97),
 7. att uppehållstillstånd har beviljats den enskilde som flykting enligt 4 kap. 1 § eller annan skyddsbehövande enligt 4 kap.2 eller 2 a §utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser,
 8. att statusförklaring har beviljats enligt 4 kap. 3 c § utlänningslagen eller motsvarande äldre bestämmelser,
 9. att uppehållstillstånd har beviljats den enskilde för studier eller som familjemedlem till en sådan person, och
 10. beslut om återkallelse av uppehållstillstånd eller arbetstillstånd, uppgift om från och med vilket datum uppehållstillstånd eller arbetstillstånd har återkallats och uppgift om vilket datum beslut om återkallelse av uppehållstillstånd eller arbetstillstånd har fått laga kraft. Förordning (2015:94).

6 b §  Skatteverket får ha direktåtkomst till uppgifter i Migrationsverkets verksamhetsregister. Direktåtkomsten ska begränsas till uppgifter som behövs för Skatteverkets handläggning av ansökan om identitetskort enligt lagen (2015:899) om identitetskort för folkbokförda i Sverige.

[S2]Direktåtkomsten får endast avse uppgift om

 1. namn och personnummer,
 2. längd,
 3. fotografi,
 4. underskrift,
 5. typ av resehandling, resehandlingens nummer och giltighetstid, samt
 6. bevis om uppehållstillstånd. Förordning (2015:916).

Sökbegrepp

7 §  Sådana känsliga personuppgifter som anges i 13 § personuppgiftslagen (1998:204) får inte användas som sökbegrepp.

Rättsfallsregister

8 §  Migrationsverket får föra automatiserade register för återsökning av vägledande avgöranden, rättsutredningar och liknande rättslig information (rättsfallsregister). Ett rättsfallsregister får inte innehålla personuppgifter som direkt pekar ut den registrerade.

[S2]De personuppgifter som finns i ett rättsfallsregister får föras över till en stat som inte ingår i Europeiska unionen och heller inte är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Förordning (2006:124).

Fingeravtrycksregister

Ändamål

9 §  Migrationsverket får föra ett register över fingeravtryck och fotografier som tas med stöd av 9 kap. 8 § utlänningslagen (2005:716) (fingeravtrycksregister). Registret får föras med hjälp av automatisk databehandling.

[S2]Registret får endast användas vid prövning av ansökningar om uppehållstillstånd där skyddsskäl åberopats, i ärenden om avvisning och utvisning samt i testverksamhet. Förordning (2015:310).

Innehåll

10 §  Registret får endast innehålla fingeravtryck och fotografi samt uppgifter om den registrerades namn, person- eller samordningsnummer, födelsetid, kön, medborgarskap eller annan identifieringsuppgift.

[S2]Uppgifter ur registret får lämnas ut på medium för automatisk databehandling endast om det följer av lag eller förordning.

Gallring

11 §  En uppgift i fingeravtrycksregistret skall gallras när den registrerade blir svensk medborgare, dock senast tio år efter det att uppgiften registrerades.

Landinformationsregister

Innehåll

12 §  Migrationsverket får föra ett register för återsökning av information som lämnats rörande förhållanden i andra länder (landinformationsregister).

[S2]Sådana känsliga personuppgifter som anges i 13 § personuppgiftslagen (1998:204) får endast behandlas i löpande text och under förutsättning att uppgifterna är oundgängligen nödvändiga för att fullgöra arbetsuppgifter i sådan verksamhet som sägs i 1 §.

Sökbegrepp

13 §  Personuppgifter som direkt pekar ut den registrerade får inte användas som sökbegrepp.

Direktåtkomst

14 § Har upphävts genom förordning (2006:124).

Rättelse och skadestånd

15 §  Bestämmelserna i 28 och 48 §§personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och om skadestånd tillämpas vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning. Detsamma gäller vid behandling av personuppgifter enligt VIS-förordningen i den mån inte något annat följer av den förordningen. Förordning (2011:957).

Överklagande

16 §  Migrationsverkets, Polismyndighetens eller Säkerhetspolisens beslut om att inte meddela rättelse eller om att inte lämna information som ska lämnas efter ansökan får överklagas. I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2014:1190).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001, då förordningen (1996:1389) om register hos Migrationsverket över fingeravtryck skall upphöra att gälla.
 2. Bestämmelsen om skadestånd skall tillämpas endast om den omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat efter det att förordningen har trätt i kraft beträffande den aktuella behandlingen.
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2006:124) om ändring i förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen

Omfattning
upph. 14 §; ändr. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 16 §§
Ikraftträder
2006-03-31

Förordning (2007:506) om ändring i förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen

Omfattning
ändr. 1, 2, 6 §§
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2008:979) om ändring i förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen

Omfattning
ny 6 a §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:1557) om ändring i förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen

Omfattning
ändr. 4, 6 a, 9 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:608) om ändring i förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen

Omfattning
ändr. 6 a §
Ikraftträder
2010-08-01

Förordning (2010:750) om ändring i förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen

Omfattning
ny 6 b §
Ikraftträder
2010-10-01

Förordning (2011:957) om ändring i förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen

Omfattning
ändr. 1, 15 §§
CELEX-nr
32008R0767
Ikraftträder
2011-10-11

Förordning (2014:191) om ändring i förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen

Omfattning
ändr. 6 a §
Ikraftträder
2014-05-01

Förordning (2014:1068) om ändring i förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2014-10-15

Förordning (2014:1190) om ändring i förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen

Omfattning
ändr. 1, 2, 6, 16 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:94) om ändring i förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen

Omfattning
ändr. 6 a §
Ikraftträder
2015-04-01

Förordning (2015:310) om ändring i förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen

Omfattning
ändr. 3, 9 §§
Ikraftträder
2015-07-15

Förordning (2015:916) om ändring i förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen

Omfattning
ändr. 6 b §
Ikraftträder
2016-01-01

Ändring, SFS 2016:30

Omfattning
upph.