Upphävd författning

Förordning (2005:1236) med instruktion för Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2005-12-20
Ändring införd
SFS 2005:1236
Ikraft
2006-01-15
Upphäver
Förordning (2002:26) med instruktion för Myndigheten för Sveriges nätuniversitet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning skall stödja och främja arbetet vid universitet och högskolor i frågor om

 1. breddad rekrytering av studenter till universitet och högskolor,
 2. pedagogisk utveckling, och
 3. utbildning som bedrivs på distans och som grundas på informations- och kommunikationsteknik (IT-stödd distansutbildning).

[S2]Myndigheten skall också ansvara för vissa uppgifter i anslutning till Sveriges nätuniversitet.

[S3]Myndigheten skall i arbetet med dessa uppgifter bidra till kunskapsuppbyggnad, samordning och erfarenhetsutbyte mellan lärosätena. Arbetet skall ske i samarbete med lärosätena.

2 §  Myndigheten skall särskilt

 1. sprida information och verka för en ökad tillämpning av nationella och internationella kunskaper och erfarenheter inom området för de uppgifter som myndigheten ansvarar för,
 2. fördela medel för att främja breddad rekrytering, pedagogisk utveckling och nätuniversitetets utveckling och för att stimulera IT-stödd distansutbildning,
 3. följa upp och dokumentera resultaten av de insatser som myndigheten stödjer och främjar,
 4. registrera sådan IT-stödd distansutbildning som anmälts enligt förordningen (2002:25) om samverkan genom Sveriges nätuniversitet,
 5. presentera nätuniversitetets utbud av IT-stödd distansutbildning elektroniskt, och
 6. svara för administration och samordning av nätuniversitetets verksamhet.

3 §  Myndigheten skall när den fullgör sina uppgifter beakta studenternas perspektiv.

Verksförordningens tillämpning

5 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på myndigheten med undantag av 2, 4, 5, 14, 19, 20 och 34 §§.

Myndighetens ledning

6 §  Generaldirektören är chef för myndigheten.

7 §  Vid myndigheten skall det finnas en styrelse som skall bestå av högst tolv ledamöter, ordföranden och generaldirektören inräknade.

[S2]Styrelsen skall utse vice ordförande inom sig.

8 §  Styrelsen är beslutför när fler än hälften av ledamöterna, bland dem ordföranden och generaldirektören, är närvarande. När ärenden av större vikt handläggs skall, om möjligt, samtliga ledamöter vara närvarande.

[S2]Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden, generaldirektören och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

Styrelsens ansvar och uppgifter

9 §  Utöver vad som anges i 11-13 §§verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen besluta om

 1. strategiska frågor om inriktningen av myndighetens verksamhet och om användningen av myndighetens resurser,
 2. föreskrifter enligt 3 § förordningen (2002:25) om samverkan genom Sveriges nätuniversitet,
 3. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock inte i fråga om provanställning, och
 4. disciplinansvar, åtalsanmälan och avstängning av anställda.

Medelsfördelning

10 §  Myndigheten skall vid beslut om beviljande av medel ange vem eller vilka som är mottagare av medlen och därmed ansvarar för att medlen används enligt de villkor som har ställts upp.

[S2]Myndigheten kan besluta att medlen inte längre skall betalas ut, om den verksamhet som medlen avser inte uppfyller de krav som har ställts upp. En upplysning om detta skall tas in i beslutet att bevilja medel.

Överklagande

11 §  Myndighetens beslut om fördelning av medel och beslut i ärenden om registrering får inte överklagas. I övrigt gäller om överklagande 35 § verksförordningen (1995:1322).

Ändringar

Förordning (2005:1236) med instruktion för Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning

Ikraftträder
2006-01-15

Ändring, SFS 2007:1166

Omfattning
upph.