Upphävd författning

Förordning (2002:518) med instruktion för Krisberedskapsmyndigheten

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2002-05-23
Ändring införd
SFS 2002:518 i lydelse enligt SFS 2006:1337
Ikraft
2002-07-01
Upphäver
Förordning (1988:1122) med instruktion för Överstyrelsen för civil beredskap
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Krisberedskapsmyndigheten är central förvaltningsmyndighet för frågor om samhällets säkerhet när det gäller krishantering och civilt försvar. Med krishantering avses i detta sammanhang åtgärder vid sådana situationer som beskrivs i 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap. Myndigheten skall i samarbete med ansvariga samhällsorgan bidra till att minska samhällets sårbarhet samt utveckla och stärka samhällets krishanteringsförmåga inom detta område.

[S2]Krisberedskapsmyndigheten skall

 1. bidra till att stärka krishanteringsförmågan hos kommuner, landsting, länsstyrelser och centrala myndigheter,
 2. verka för samverkan mellan offentliga organ, organisationer och näringsliv, samt
 3. kunna lämna stöd till offentliga organ i krissituationer. Förordning (2006:961).

2 §  Krisberedskapsmyndigheten skall inom sitt område

 1. bedriva omvärldsbevakning och genomföra omvärldsanalyser,
 2. initiera forskning och studier samt ta del av, analysera och förmedla forskningsresultat, samt
 3. sammanställa risk- och sårbarhetsanalyser och genomföra övergripande analyser av dessa.

3 §  Krisberedskapsmyndigheten skall samordna planeringen av åtgärder som stärker beredskapen när det gäller krishantering och civilt försvar genom att särskilt

 1. utarbeta planeringsinriktning,
 2. till regeringen ge in planeringsunderlag avseende bl.a. förslag till fördelning av de medel som regeringen har anvisat,
 3. mot bakgrund av regeringens beslutade planeringsförutsättningar betala ut belopp, av de medel som myndigheten disponerar, inom de samverkansområden som framgår av bilagan till förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap,
 4. utveckla metoder för risk- och sårbarhetsanalyser,
 5. kontinuerligt genomföra uppföljning och utvärdering av genomförda beredskapsåtgärder,
 6. verka för ökad samverkan och samordning mellan samverkansområden då det gäller beredskapen mot nukleära, biologiska och kemiska stridsmedel,
 7. samordna planeringen för det civila försvaret med motsvarande planering för det militära försvaret, samt
 8. företräda det civila försvaret på central nivå i frågor som har betydelse för avvägningen mellan civila och militära behov av samhällets resurser om inte något annat följer av särskilda föreskrifter m.m. Förordning (2006:961).

4 §  Krisberedskapsmyndigheten skall sprida kunskap om och stärka samhällets krishanteringsförmåga genom att särskilt

 1. samordna kompetensutveckling samt informera och utbilda inom områdena samhällets sårbarhet, krishantering, säkerhetspolitik och totalförsvar,
 2. initiera, planera och genomföra utbildning och övningar,
 3. samordna personal- och kompetensförsörjningen för det civila försvaret inklusive hemskyddet,
 4. utveckla metoder för kriskommunikation och krishantering,
 5. verka för att de frivilliga försvarsorganisationernas kunskaper och förmåga uppmärksammas och tas till vara, samt
 6. efter överenskommelse med trossamfunden leda och samordna deras medverkan på området.

5 §  Krisberedskapsmyndigheten skall ha ett sammanhållande myndighetsansvar för samhällets informationssäkerhet genom att sammanställa en helhetsbild av informationssäkerheten. Myndigheten skall i detta arbete

 1. analysera omvärldsutvecklingen inom området mot bakgrund av erhållet underrättelseunderlag och årligen lämna en samlad bedömning till regeringen,
 2. utveckla samarbetet mellan offentlig sektor och näringsliv,
 3. arbeta förebyggande med utbildning och information i dessa frågor.

6 §  Krisberedskapsmyndigheten skall utveckla och förvalta tekniskt stöd för ledning och beslutsfattande. Myndigheten skall även samordna signalskyddsverksamheten inom sitt verksamhetsområde.

7 §  Krisberedskapsmyndigheten får åta sig att mot avgift utveckla och förvalta tekniskt stöd åt andra myndigheter samt åt kommuner och landsting. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten.

7 a §  Krisberedskapsmyndigheten skall införa, förvalta och utveckla radiokommunikationssystemet för skydd och säkerhet (RAKEL-systemet). Verksamheten skall bedrivas i nära samverkan med företrädare för användarna av systemet. Krisberedskapsmyndigheten skall verka för en så stor anslutning som möjligt till systemet.

[S2]Systemet skall tillhandahållas mot avgift. Avgiftens storlek bestäms av myndigheten.

[S3]Krisberedskapsmyndigheten skall följa den internationella utvecklingen för radiokommunikationssystem för skydd och säkerhet och samverka med myndigheter eller organisationer med liknande verksamhet i andra länder. Förordning (2003:1155).

8 §  Krisberedskapsmyndigheten skall ha förmåga att vid sådana krissituationer som avses i 1 §, kunna bistå Regeringskansliet med främst områdesvisa lägesbeskrivningar.

9 §  Krisberedskapsmyndigheten skall följa den internationella utvecklingen och lämna underlag och analyser till Regeringskansliet om internationella frågor inom sitt verksamhetsområde. Myndigheten skall även samverka med myndigheter med liknande verksamhet i andra länder. Myndigheten skall vidare stödja Regeringskansliet i det löpande arbetet inom ramen för Partnerskap för fred. I detta arbete ingår att sammanhålla deltagandet för de myndigheter som bedriver civil verksamhet.

[S2]Verksamheten inom samarbetet Partnerskap för fred skall bedrivas i enlighet med det individuella partnerskapsprogrammet och i enlighet med de mål som fastställts för Sveriges medverkan i Partnerskap för freds planerings- och översynsprocess samt i enlighet med särskilda regeringsbeslut.

10 §  Krisberedskapsmyndigheten skall ha förmåga att kunna samordna civil verksamhet inom sitt verksamhetsområde i samband med internationella övningar inom ramen för främst Europeiska unionen och Partnerskap för fred. Myndigheten skall vidare, efter regeringens beslut, kunna ansvara för sådana övningar.

[S2]Myndigheten skall, samtidigt som den lämnar in sin årsredovisning, till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) ge in en förteckning över och kopior av samtliga internationella överenskommelser av offentligrättslig natur som myndigheten ingått under året. För varje överenskommelse skall det anges vilket regeringsbeslut som legat till grund för överenskommelsen.

11 §  Krisberedskapsmyndigheten skall i beredskapsplaneringen och under höjd beredskap stödja Försvarsmakten med beslutsunderlag och information om beredskapsläget inom det civila försvaret.

12 §  Krisberedskapsmyndigheten skall tillhandahålla underlag för tillämpning av 3-5 kap.miljöbalken och plan- och bygglagen (1987:10) avseende civilt försvar.

Verksförordningens tillämpning

13 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på myndigheten med undantag av 32 §. Förordning (2006:1337).

Myndighetens ledning

14 §  Krisberedskapsmyndighetens generaldirektör är chef för myndigheten. Vid myndigheten skall det finnas en överdirektör som är generaldirektörens ställföreträdare.

Organisation

15 §  Till Krisberedskapsmyndigheten är knutet ett råd för näringslivssamverkan. Generaldirektören är ordförande i rådet.

[S2]Rådet skall bistå myndigheten och arbeta fram förslag till hur offentliga organ och näringslivet gemensamt kan arbeta med att minska sårbarheten i samhället. Arbetet skall ske på en övergripande nivå.

16 §  Till Krisberedskapsmyndigheten är knutet ett råd för trossamfundens medverkan i krishantering och civilt försvar. Rådet skall bistå myndigheten i dess arbete enligt 4 § 6. Generaldirektören är ordförande i rådet.

16 a §  Vid Krisberedskapsmyndigheten finns en delegation för RAKEL-systemet. Delegationen skall bistå myndigheten i dess uppgift enligt 7 a § genom att lämna förslag till beslut i strategiska frågor som rör utvecklingen av systemet och om användaravgifter. Delegationen består av generaldirektören eller den som generaldirektören utser i sitt ställe och högst 10 andra ledamöter samt ersättare för dessa. Representanter för användarna av systemet skall ingå i delegationen. Generaldirektören eller den som generaldirektören utser är delegationens ordförande. Förordning (2003:1155).

Personalföreträdare

17 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på myndigheten.

Anställningar m.m.

18 §  Generaldirektören och överdirektören anställs genom beslut av regeringen. Andra anställningar beslutas av myndigheten.

19 §  Ledamöterna i de råd som anges i 15 och 16 §§ och ledamöterna och ersättarna i den delegation som anges i 16 a § utses av Krisberedskapsmyndigheten för en bestämd tid. Förordning (2003:1155).

Överklagande

20 §  Krisberedskapsmyndighetens beslut i andra ärenden än anställningsärenden får överklagas hos regeringen. Förordning (2006:1337).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2002:518) med instruktion för Krisberedskapsmyndigheten

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002, då förordningen (1988:1122) med instruktion för Överstyrelsen för civil beredskap skall upphöra att gälla.
 2. Föreskrifter som meddelats av Överstyrelsen för civil beredskap skall upphöra att gälla senast den 30 juni 2003, om inte Krisberedskapsmyndigheten efter den 1 juli 2002 meddelat att de skall fortsätta att gälla.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:261, Prop. 2001/02:158, Bet. 2001/02:FöU10
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2003:1155) om ändring i förordningen (2002:518) med instruktion för Krisberedskapsmyndigheten

Omfattning
ändr. 19 §; nya 7 a, 16 a §§
Ikraftträder
2004-02-01

Förordning (2006:961) om ändring i förordningen (2002:518) med instruktion för Krisberedskapsmyndigheten

Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
2006-09-01

Förordning (2006:1337) om ändring i förordningen (2002:518) med instruktion för Krisberedskapsmyndigheten

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av sådana beslut i anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 13, 20 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Ändring, SFS 2007:856

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen (2002:518) med instruktion för Krisberedskapsmyndigheten ska upphöra att gälla.
 2. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före den 1 januari 2008.
Omfattning
upph.