Inaktuell version

Lag (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2002-05-30
Ändring införd
SFS 2002 i lydelse enligt SFS 2004:1330
Upphäver
Lag (1994:459) om arbetsförmedlingsregister
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Arbetsmarknadsverkets arbetsmarknadspolitiska verksamhet som gäller arbetssökande, arbetsgivare, kontaktpersoner och andra personer som omfattas av denna verksamhet.

[S2]Lagen gäller endast om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

[S3]Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna lag får utföras även om den registrerade motsätter sig behandlingen.

Förhållandet till personuppgiftslagen

2 §  Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av personuppgifter inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag eller annars av 2 § personuppgiftslagen.

Personuppgiftsansvar

3 §  Arbetsmarknadsstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som styrelsen utför. En länsarbetsnämnd är ansvarig för den behandling nämnden utför.

Ändamål m.m.

4 §  Arbetsmarknadsstyrelsen och länsarbetsnämnderna får behandla personuppgifter inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten bara om det behövs för

 1. handläggning av ärenden som rör den arbetsmarknadspolitiska verksamheten,
 2. publicering av platsinformation,
 3. planering, metodutveckling, tillsyn, uppföljning, resultatredovisning och utvärdering av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten,
 4. framställning av avidentifierad statistik, och
 5. samarbete på det arbetsmarknadspolitiska området inom Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt enligt överenskommelsen den 6 mars 1982 om en gemensam nordisk arbetsmarknad2.

5 §  Arbetsmarknadsstyrelsen och länsarbetsnämnderna får behandla personuppgifter för tillhandahållande av information som behövs inom

 1. Försäkringskassans, Centrala studiestödsnämndens eller arbetslöshetskassornas verksamhet, som underlag för beslut om och kontroll av förmåner, ersättningar och andra stöd,
 2. Skatteverkets verksamhet som underlag för beslut om och kontroll av skatt, samt
 3. tillsynsverksamheten hos Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Lag (2004:1330).

6 §  Regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, meddelar föreskrifter om begränsningar av ändamålen i 4 § samt om begränsningar av vilka personuppgifter som får behandlas för ett visst ändamål.

Arbetsmarknadspolitisk databas

7 §  I den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får det finnas en samling personuppgifter som med hjälp av automatiserad behandling används gemensamt i verksamheten för de ändamål som anges i 4-6 §§ (arbetsmarknadspolitisk databas).

Behandling av känsliga personuppgifter m.m.

8 §  Arbetsmarknadsstyrelsen och länsarbetsnämnderna får behandla känsliga personuppgifter som avses i 13 § personuppgiftslagen (1998:204) och personuppgifter om lagöverträdelser m.m. som avses i 21 § samma lag om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen av det.

9 §  I en arbetsmarknadspolitisk databas får inga andra känsliga personuppgifter som avses i 13 § personuppgiftslagen (1998:204) behandlas än sådana som avslöjar etniskt ursprung eller rör hälsa.

[S2]Känsliga personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung eller rör hälsa, personuppgifter om sociala förhållanden samt omdömen, slutsatser eller andra värderande upplysningar om en enskild, får behandlas i en databas endast om de har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen av det och den enskilde skriftligen har samtyckt till detta. Angående återkallelse av ett sådant samtycke gäller vad som föreskrivs i 12 § första stycket personuppgiftslagen (1998:204).

Prop. 2010/11:42: I paragrafen regleras under vilka förutsättningar det är tillåtet att behandla känsliga och ömtåliga personuppgifter i en arbetsmarknadspolitisk databas.

Bestämmelsen i första stycket innebär att Arbetsförmedlingen i en arbetsmarknadspolitisk databas endast får behandla sådana känsliga personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung eller rör hälsa. Behandling av andra känsliga personuppgifter enligt 13 § ...

Direktåtkomst och utlämnande av personuppgifter

11 §  Arbetsmarknadsstyrelsen och länsarbetsnämnderna får ha direktåtkomst till personuppgifter som behandlas i en arbetsmarknadspolitisk databas. Sådan åtkomst skall vara förbehållen de personkategorier som på grund av sina arbetsuppgifter behöver tillgång till uppgifterna.

[S2]Regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, meddelar föreskrifter om direktåtkomst enligt första stycket.

12 §  Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden och arbetslöshetskassorna får ha direktåtkomst till personuppgifter som behandlas i en arbetsmarknadspolitisk databas om det behövs för de ändamål som avses i 5 §. Regeringen meddelar föreskrifter om vilka personuppgifter som får omfattas av direktåtkomst. Lag (2004:1330).

Prop. 2005/06:52: I paragrafen införs ett nytt andra stycke som medger enskilda att ha direktåtkomst till uppgifter om sig själva i en arbetsmarknadspolitisk databas. För att avgränsa möjligheten till direktåtkomst meddelar regeringen enligt tredje stycket föreskrifter om vilka personuppgifter som får omfattas av direktåtkomsten. Bakgrunden och syftet med bestämmelsen behandlas i avsnitt 5.2. ...

Prop. 2007/08:160: Bakgrunden och skälen för ändringarna i paragrafen har redovisats i den allmänna motiveringen, avsnitten 9.2.3 och 10.6.2.

Den nya regleringen innebär att KFM och en socialnämnd får ha direktåtkomst till personuppgifter som behandlas i en arbetsmarknadspolitisk databas, om det behövs för de ändamål som avses i 5 §.

En socialnämnd får ha direktåtkomst först sedan Arbetsförmedlingen har försäkrat sig om att handläggare hos socialnämnden bara kan ta del av uppgifter ...

13 §  Uppgifter i databasen får lämnas ut till en enskild på medium för automatiserad behandling endast om regeringen har meddelat föreskrifter om det.

[S2]Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, meddelar föreskrifter om vilka personuppgifter som får lämnas ut på medium för automatiserad behandling till myndigheter och enskilda.

Sökbegrepp

14 §  Sådana känsliga personuppgifter som avses i 13 § personuppgiftslagen (1998:204) samt ömtåliga personuppgifter som avses i 9 § andra stycket eller 10 § får inte användas som sökbegrepp. Uppgift om kod för arbetshandikapp får dock användas som sökbegrepp för att underlätta förmedling av arbete åt arbetshandikappade samt för att framställa avidentifierad statistik.

[S2]Regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, meddelar föreskrifter om begränsningar i övrigt av de sökbegrepp som får användas.

Rättelse och skadestånd

15 §  Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till denna lag.

Gallring

16 §  Uppgifter om arbetssökande i en arbetsmarknadspolitisk databas skall gallras två år efter utgången av det år då behandlingen av uppgifterna har avslutats i ett ärende hos den handläggande myndigheten.

[S2]Uppgifter som har avskiljts för statistikändamål skall gallras tio år efter avskiljandet.

[S3]Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om undantag från dessa gallringstider när det gäller bevarande av material för forskningens behov. Sådant material skall lämnas över till en arkivmyndighet.

Ytterligare föreskrifter

17 §  Regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om vilka personuppgifter som får behandlas i en arbetsmarknadspolitisk databas.

[S2]Regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, meddelar föreskrifter om begränsningar av de personuppgifter som får behandlas i en arbetsmarknadspolitisk databas.

Överklagande

18 §  En myndighets beslut om rättelse eller om avslag på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2002, då lagen (1994:459) om arbetsförmedlingsregister upphör att gälla.
 2. Den äldre lagens bestämmelser om gallring och registerinnehåll gäller dock fortfarande i fråga om uppgifter och handlingar som har tillförts ett arbetsförmedlingsregister och Arbetsmarknadsstyrelsens centrala statistikregister före den 1 augusti 2002.
 3. Bestämmelserna i denna lag skall inte börja tillämpas förrän den 1 oktober 2007 i fråga om sådan manuell behandling av personuppgifter som påbörjats före den 24 oktober 1998 eller manuell behandling som utförs för ett visst bestämt ändamål om manuell behandling för ändamålet påbörjades före den 24 oktober 1998.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:244, Prop. 2001/02:144, Bet. 2001/02:AU8
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2003:741) om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:1330) om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Förarbeten
Rskr. 2004/05:121, Prop. 2003/04:142, Bet. 2004/05:AU1
Omfattning
ändr. 5, 12 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2005:725) om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Förarbeten
Rskr. 2005/06:1, Prop. 2004/05:170, Bet. 2004/05:SfU17
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2006-03-31

Lag (2005:1195) om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Förarbeten
Rskr. 2005/06:109, Prop. 2005/06:1, Bet. 2005/06:AU1
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:134) om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Förarbeten
Rskr. 2005/06:162, Prop. 2005/06:52, Bet. 2005/06:AU4
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2006-04-01

Lag (2006:471) om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Förarbeten
Rskr. 2005/06:316, Prop. 2005/06:152, Bet. 2005/06:AU10
Omfattning
ändr. 5, 12 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2007:410) om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Förarbeten
Rskr. 2006/07:179, Prop. 2006/07:89, Bet. 2006/07:AU13
Omfattning
ändr. 1, 3, 4, 5, 8, 11 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2008:972) om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Förarbeten
Rskr. 2008/09:28, Prop. 2007/08:160, Bet. 2008/09:KU2
Omfattning
ändr. 5, 12 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2010:2029) om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Förarbeten
Rskr. 2010/11:126, Prop. 2010/11:1, Bet. 2010/11:AU2
Omfattning
ändr. 1, 4, 5, 11, 12, 14 §§, rubr. närmast före 11 § sätts närmast före 12 §; ny 1 a §, rubr. närmast före 11 §
Ikraftträder
2011-01-31

Lag (2011:127) om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Förarbeten
Rskr. 2010/11:163, Prop. 2010/11:42, Bet. 2010/11:AU4
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2011:545) om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Förarbeten
Rskr. 2010/11:250, Prop. 2010/11:96, Bet. 2010/11:AU7
Omfattning
ändr. 1, 9, 10 och 14 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2013:154) om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Förarbeten
Rskr. 2012/13:173, Prop. 2012/13:12, Bet. 2012/13:AU6
Omfattning
ändr 9 §
Ikraftträder
2013-09-01

Lag (2013:1171) om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Förarbeten
Rskr. 2013/14:133, Prop. 2013/14:1, Bet. 2013/14:AU2
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2014-02-01

Lag (2017:51) om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Förarbeten
Rskr. 2016/17:141, Prop. 2016/17:43, Bet. 2016/17:SoU5
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2017-04-01

Lag (2017:591) om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Förarbeten
Rskr. 2016/17:340, Prop. 2016/17:175, Bet. 2016/17:AU15
Omfattning
ändr. 1, 5 §§
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2018:259) om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Förarbeten
Rskr. 2017/18:235, Prop. 2017/18:112, Bet. 2017/18:AU12
Omfattning
upph. 1 a, 15, 18 §§, rubr. närmast före 15 och 18 §; ändr. 1, 2, 4, 5, 8, 9, 14, 16 §§, rubr. närmast före 2 §; nya 2 a, 5 a §§, rubr. närmast före 1 §, 2 a §
Ikraftträder
2018-05-25