Upphävd författning

Lag (1994:459) om arbetsförmedlingsregister

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1994-05-26
Ändring införd
SFS 1994:459 i lydelse enligt SFS 2001:1152
Ikraft
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmän bestämmelse

1 §  Varje arbetsförmedling och arbetsmarknadsinstitut hos en länsarbetsnämnd får för sitt verksamhetsområde och för de ändamål som anges i 2 § med hjälp av automatisk databehandling föra arbetsgivar- och arbetssökanderegister (arbetsförmedlingsregister). Arbetsmarknadsstyrelsen får för de ändamål som anges i 3 § föra ett centralt statistikregister.

Registerändamål

2 §  Ett arbetsförmedlingsregister får användas för

 1. handläggning av ärenden som rör platsförmedling, arbetsförberedande åtgärder i form av vägledning, utbildning och arbetslivsinriktad rehabilitering samt andra arbetsmarknadspolitiska program som föreskrivs i lag eller förordning,
 2. publicering av platsinformation,
 3. planering, metodutveckling, tillsyn, uppföljning och utvärdering av verksamheten,
 4. framställning av statistik, och
 5. arbetsförmedlingssamarbete enligt överenskommelsen den 6 mars 1982 om en gemensam nordisk arbetsmarknad och inom ramen för avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Lag (2000:1363).

2 a §  Uppgifter i ett arbetsförmedlingsregister får behandlas av länsarbetsnämnder för tillhandahållande av information som behövs i Riksförsäkringsverkets, de allmänna försäkringskassornas, Centrala studiestödsnämndens och arbetslöshetskassornas verksamhet som underlag för beslut om och kontroll av förmåner, ersättningar och andra stöd åt enskild. Lag (2001:1152).

Prop. 2000/01:129: Paragrafen är ny. Genom paragrafen införs en ändamålsbestämning för den behandling av personuppgifter i länsarbetsnämndernas verksamhet som består i att lämna information till RFV, de allmänna försäkringskassorna, CSN och arbetslöshetskassorna. Information får lämnas i syfte att hos mottagaren utgöra underlag för beslut om och kontroll av förmåner, ersättningar och andra stöd åt enskild. Bakgrunden och syftet med bestämmelsen behandlas i den allmänna motiveringen (se kapitel 9).

3 §  Arbetsmarknadsstyrelsens centrala statistikregister får användas för att framställa avidentifierad statistik som underlag för planering, metodutveckling, tillsyn, uppföljning och resultatredovisning.

[S2]Registret får inte användas för att följa eller på annat sätt kontrollera enskilda identifierbara personer.

Registerinnehåll

Arbetsförmedlingsregister

4 §  Ett arbetsförmedlingsregister får innehålla uppgifter om

 • den som är eller har varit anmäld som arbetssökande vid den offentliga arbetsförmedlingen eller inskriven vid ett arbetsmarknadsinstitut,
 • de arbetsgivare som har anmält lediga platser, som medverkar eller har medverkat i arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller som en arbetssökande har lämnat uppgifter om, och
 • kontaktpersoner.

[S2]Registret får också innehålla sådana uppgifter om arbetsgivare som behövs för att informera om den offentliga arbetsförmedlingens eller arbetsmarknadsinstitutens åtgärder och tjänster.

5 §  För en arbetssökande får i ett arbetsförmedlingsregister registreras:

 1. namn och personnummer
 2. adress och telefonnummer
 3. arbetslöshet
 4. tillhörighet till arbetslöshetskassa
 5. arbets- och uppehållstillstånd
 6. kod för medborgarskap
 7. körkort och tillgång till bil
 8. utbildning, arbetslivserfarenhet och arbetsgivare
 9. speciell kompetens
 10. sökt arbete
 11. önskemål om arbetstid och arbetets varaktighet
 12. önskemål om arbetsplatsens belägenhet
 13. tidpunkter och händelser vid kontakt med arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsinstitutet
 14. beslut om arbetsmarknadspolitisk åtgärd
 15. utbetalda belopp som avses i 14 §

[S2]Kod för arbetshandikapp får registreras med den arbetssökandes skriftliga samtycke.

[S3]Regeringen eller efter regeringens bemyndigande Arbetsmarknadsstyrelsen meddelar närmare föreskrifter om vilka koder som får användas för medborgarskap och arbetshandikapp.

6 §  Om det har väsentlig betydelse för handläggningen av ärenden som avses i 2 § 1, får i ett arbetsförmedlingsregister med den arbetssökandes skriftliga samtycke, utöver uppgifterna enligt 5 §, i form av daganteckning registreras

 1. förekomst av intyg och utlåtande av läkare eller skrivelse från någon myndighet
 2. redovisade arbetshinder
 3. sociala och ekonomiska förhållanden
 4. den arbetssökandes och handläggarens slutsatser av utredande samtal samt handlingsplaner.

7 §  En registrering enligt 6 § 2-4 får innehålla uppgift om den arbetssökandes sjukdom eller hälsotillstånd och om den arbetssökande fått ekonomisk hjälp med stöd av socialtjänstlagen (2001:453). Den får också innehålla omdömen och andra värderande upplysningar om den arbetssökande.

[S2]Uppgifter om den arbetssökande som registreras med stöd av första stycket skall grundas antingen på muntliga uppgifter från den arbetssökande eller på skriftliga uppgifter i en handling som förs till en akt för den arbetssökande.

[S3]Av daganteckning skall framgå att den arbetssökande har tagit del av uppgift som avses i första stycket och att han skriftligen har samtyckt till att uppgiften registrerats. Av daganteckning skall också framgå att den arbetssökande skriftligen har samtyckt till registrering enligt 6 § 1.Lag (2001:473).

8 §  En registrering enligt någon av 5-7 §§ får inte innehålla uppgifter om att den arbetssökande misstänks eller har dömts för brott eller har avtjänat straff eller har fått annan påföljd för brott eller har varit föremål för tvångsingripande enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård eller smittskyddslagen (1988:1472).

[S2]Registreringen får inte heller innehålla uppgift om att den arbetssökande har vårdats med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) eller varit föremål för åtgärd enligt utlänningslagen (1989:529). Lag (2001:473).

9 §  För en arbetsgivare som har anmält lediga platser eller som medverkar eller har medverkat i arbetsmarknadspolitiska åtgärder får i ett arbetsförmedlingsregister registreras:

 1. namn, personnummer eller organisationsnummer
 2. adress, telefonnummer
 3. näringsgren
 4. antal anställda
 5. beskrivning av verksamheten och bedömning av sysselsättningsutvecklingen i denna
 6. kontaktpersoner och deras funktion

[S2]För arbetsgivare som har registrerats med stöd av 4 § andra stycket eller 5 § 8 får uppgifter enligt 1--4 registreras.

[S3]Dessutom får för arbetsgivare registreras uppgifter om beslut om arbetsmarknadspolitiska åtgärder, antal personer på företaget som omfattas av sådana åtgärder samt uppgift om att arbetskonflikt pågår.

10 §  För lediganmälda platser får i ett register förutom uppgifterna i 9 § registreras:

 1. arbetsuppgifter
 2. kompetenskrav
 3. lön och andra anställningsförmåner
 4. arbetstider
 5. arbetets varaktighet
 6. tillträdesdag och ansökningstid
 7. arbetsplatsens belägenhet
 8. önskvärd ålder
 9. underrepresenterat kön
 10. krav på svenskt medborgarskap enligt lag eller förordning
 11. kontaktpersoners namn, telefonnummer och funktion

11 §  Ett arbetsförmedlingsregister får även innehålla tidsuppgifter om registrerade förhållanden samt de tekniska och administrativa uppgifter som behövs för att tillgodose ändamålen med registret.

Arbetsmarknadsstyrelsens centrala statistikregister

12 §  Arbetsmarknadsstyrelsens centrala statistikregister får innehålla uppgifter om sådana arbetssökande och arbetsgivare som avses i 4 § första stycket.

13 §  I Arbetsmarknadsstyrelsens centrala statistikregister får för de personer som anges i 12 § finnas

 • de uppgifter som anges i 5 och 9--11 §§ och som behövs för det ändamål som framgår av 3 §, och
 • uppgifter från länsarbetsnämndernas ekonomiadministrativa system.

Uppgifter om utbetalningar

14 §  I den utsträckning regeringen föreskriver får uppgifter om utbetalning av medel för arbetsmarknadspolitiska åtgärder hämtas till arbetsförmedlingsregistren och Arbetsmarknadsstyrelsens centrala statistikregister från Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna samt från Centrala studiestödsnämnden. Uppgifter om utbetald arbetslöshetsersättning får hämtas från arbetslöshetskassorna och de länsarbetsnämnder som administrerat kontant arbetsmarknadsstöd enligt den upphävda lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd. Lag (1997:254).

Registeransvar

15 §  Registeransvarig för arbetsförmedlingsregister är, om registret förs inom en länsarbetsnämnds ansvarsområde, länsarbetsnämnden. Om registret förs gemensamt för arbetsförmedlingar eller arbetsmarknadsinstitut inom två eller flera länsarbetsnämnders ansvarsområden är varje länsarbetsnämnd registeransvarig beträffande uppgifter som registreras eller bearbetas hos förmedlingar och institut inom nämndens ansvarsområde.

[S2]För Arbetsmarknadsstyrelsens centrala statistikregister är Arbetsmarknadsstyrelsen registeransvarig.

Direktåtkomst

16 §  Endast den offentliga arbetsförmedling eller det arbetsmarknadsinstitut som enligt 1 § får föra ett arbetsförmedlingsregister får ha direktåtkomst till registret.

[S2]Endast Arbetsmarknadsstyrelsen får ha direktåtkomst till styrelsens centrala statistikregister. Lag (2001:1152).

Prop. 2000/01:129: Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets synpunkter.

16 a §  Riksförsäkringsverket, de allmänna försäkringskassorna, Centrala studiestödsnämnden och arbetslöshetskassorna får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 5 och 11 §§ om det behövs för ändamål som avses i 2 a §.

[S2]Regeringen meddelar föreskrifter om vilka uppgifter direktåtkomst enligt första stycket får omfatta. Lag (2001:1152).

Prop. 2000/01:129: Paragrafen är ny. Bakgrunden och syftet med bestämmelsen behandlas i den allmänna motiveringen (se kapitel 11).

I första stycket anges att uppgifter får lämnas ut genom direktåtkomst endast i det syfte som föreskrivs i 2 a §, dvs. för att utgöra underlag för beslut om och kontroll av förmåner, ersättningar och andra stöd åt enskild.

Direktåtkomsten avser endast åtkomst till vissa elektroniskt lagrade uppgifter, inte till hela arbetsförmedlingsregister. ...

Utlämnande av uppgifter

17 §  Uppgifter i ett arbetsförmedlingsregister får lämnas ut på medium för automatisk databehandling till en annan offentlig arbetsförmedling eller ett annat arbetsmarknadsinstitut, om den registrerade anmäls som arbetssökande vid den förmedlingen eller skrivs in vid det institutet. Uppgifter får även i andra fall lämnas ut till en annan förmedling eller ett annat institut med den registrerades samtycke.

[S2]Uppgifter som avses i 5 och 9-11 §§ får dessutom, för de ändamål som anges i 2 §3 och 4, lämnas ut till det centrala kansliet vid den länsarbetsnämnd inom vars ansvarsområde registret förs. Sådana uppgifter får även lämnas till Arbetsmarknadsstyrelsen för det ändamål som anges i 3 §.

[S3]I den utsträckning regeringen föreskriver får uppgifter som avses i 5 och 11 §§ lämnas ut på medium för automatisk databehandling även till Riksförsäkringsverket, de allmänna försäkringskassorna, Centrala studiestödsnämnden och arbetslöshetskassorna. Regeringen får också föreskriva att uppgifter som avses i 5 §14 och 15 samt 9 § får lämnas ut till Riksskatteverket eller skattemyndigheterna på medium för automatisk databehandling. Lag (2001:1152).

Prop. 1996/97:116: I paragrafen har tagits in en bestämmelse om att regeringen får föreskriva att uppgifter om arbetsmarknadspolitiska åtgärder får lämnas ut till Riksskatteverket och skattemyndigheterna på medium för automatisk databehandling. Uppgifterna får användas för beskattningsändamål. De uppgifter som avses är beslut om rekryterings-, vikariat- och utbildningsstöd samt lönebidrag. Vidare avses uppgift om starta-eget-bidrag få lämnas ut. Även utbetalade belopp och datum då beloppet utbetaldes skall få lämnas ...

Prop. 2000/01:129: I paragrafen har arbetslöshetskassorna förts in i uppräkningen i tredje stycket. Bakgrunden och syftet med bestämmelsen har behandlats i den allmänna motiveringen (se kapitel 10).

Paragrafen reglerar endast de uppgifter länsarbetsnämnderna får lämna ut på medium för automatiserad behandling. Vilka uppgifter länsarbetsnämnderna är skyldiga att lämna ut följer av reglerna i sekretesslagen och av skilda bestämmelser ...

18 §  Sådana uppgifter i ett arbetsförmedlingsregister om arbetsgivare och lediga platser som avses i 9--11 §§ får tillhandahållas över terminal hos övriga offentliga arbetsförmedlingar och arbetsmarknadsinstitut.

[S2]Uppgifter om lediga platser får också tillhandahållas allmänheten över terminal.

19 §  Sådana uppgifter som avses i 18 § andra stycket får lämnas ut på medium för automatisk databehandling till de länder som Sverige samarbetar med enligt överenskommelsen den 6 mars 1982 om gemensam nordisk arbetsmarknad samt inom ramen för avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Sökbegrepp

20 §  Som sökbegrepp får användas

 1. uppgifter som avses i 9-11 §§ utom sådana som gäller kontaktpersoner,
 2. uppgifter om koder för arbetshandikapp och medborgarskap för att underlätta förmedling av arbete åt arbetshandikappade och utlänningar och för att framställa statistik där uppgifter om enskilda personer inte kan utläsas,
 3. andra uppgifter som avses i 5 § än uppgifter om arbetstillstånd, uppehållstillstånd och telefonnummer, och
 4. uppgifter från Riksförsäkringsverket, de allmänna försäkringskassorna och Centrala studiestödsnämden om utbetalning av medel för arbetsmarknadspolitiska åtgärder och av arbetslöshetsersättning från arbetslöshetskassa.

[S2]Andra registrerade uppgifter får inte användas som sökbegrepp. Lag (1997:254).

Gallring

21 §  Uppgifter i ett arbetsförmedlingsregister som avses i 5--7 §§ skall gallras två år efter utgången av det år då ärendet avslutats. Uppgifterna i Arbetsmarknadsstyrelsens centrala statistikregister skall gallras tio år efter det att de registrerats.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från dessa bestämmelser för att bevara ett urval av material för forskningens behov. Sådant material skall lämnas över till en arkivmyndighet.

Information

22 §  Innan uppgifter förs in i ett arbetsförmedlingsregister skall en arbetssökande som kan komma att registreras underrättas om

 1. ändamålen med registret,
 2. de uppgifter som registret får innehålla,
 3. innebörden av ett samtycke enligt 5 § andra stycket och 7 § tredje stycket,
 4. de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för registret,
 5. rätten att få information och rättelse till stånd enligt personuppgiftslagen (1998:204), och
 6. de begränsningar i fråga om terminalåtkomst, utlämnande av uppgifter på medium för automatisk databehandling, sökbegrepp och bevarande av uppgifter som gäller för registret.

[S2]Den arbetssökande skall på lämpligt sätt ges motsvarande information om Arbetsmarknadsstyrelsens centrala statistikregister.

[S3]Övriga registrerade personer skall på lämpligt sätt informeras om registreringen i arbetsförmedlingsregistret och Arbetsmarknadsstyrelsens centrala statistikregister. Lag (1998:730).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1994:459) om arbetsförmedlingsregister

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:330, Prop. 1993/94:235, Bet. 1993/94:AU24
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1997:254) om ändring i lagen (1994:459) om arbetsförmedlingsregister

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:236, Prop. 1996/97:107, Bet. 1996/97:AU13
  Omfattning
  ändr. 14, 20 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1997:355) om ändring i lagen (1994:459) om arbetsförmedlingsregister

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:251, Prop. 1996/97:116, Bet. 1996/97:SkU19
  Omfattning
  ändr. 17 §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1997:729) om ändring i lagen (1994:459) om arbetsförmedlingsregister

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 november 1997. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om uppgift om att någon har varit föremål för tvångsingripande enligt lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:6, Prop. 1996/97:156, Bet. 1997/98:SoU5
  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1997-11-01

Lag (1998:730) om ändring i lagen (1994:459) om arbetsförmedlingsregister

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 24 oktober 1998. Om datalagen (1973:289) även efter denna tidpunkt skall tillämpas på viss behandling av personuppgifter, gäller dock 22 § i dess äldre lydelse för sådan behandling.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:276, Prop. 1997/98:97, Bet. 1997/98:JuU20
Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
1998-10-24

Lag (2000:1363) om ändring i lagen (1994:459) om arbetsförmedlingsregister

Förarbeten
Rskr. 2000/02:103, Prop. 2000/01:1, Bet. 2000/01:AU1
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2001:473) om ändring i lagen (1994:459) om arbetsförmedlingsregister

Förarbeten
Rskr. 2000/01:259, Prop. 2000/01:80, Bet. 2000/01:SoU18
Omfattning
ändr. 7, 8 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2001:1152) om ändring i lagen (1994:459) om arbetsförmedlingsregister

Förarbeten
Rskr. 2001/02:18, Prop. 2000/01:129, Bet. 2001/02:KU3
Omfattning
ändr. 16, 17 §§, rubr. närmast före 16 §; nya 2 a, 16 a §§
Ikraftträder
2002-07-01

Ändring, SFS 2002:546

Omfattning
upph.