Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2002-10-10
Ändring införd
SFS 2002:760 i lydelse enligt SFS 2019:1044
Ikraft
2003-01-01
Upphäver
Förordning (1997:845) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 §  Ett universitet eller en högskola som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434) får bedriva uppdragsutbildning enligt bestämmelserna i denna förordning.

Definitioner

2 §  Med högskola avses i fortsättningen såväl universitet som högskola, och med uppdragsutbildning utbildning som anordnas mot avgift från annan än en fysisk person för den som uppdragsgivaren utser.

Utbildningar

3 §  En högskola får bedriva uppdragsutbildning bara om den knyter an till sådan högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå som högskolan har examensrätt för.

[S2]Om uppdragsgivaren är svenska staten, en svensk kommunal myndighet, en svensk region eller en motsvarande offentlig uppdragsgivare från ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) gäller utöver första stycket att uppdraget ska avse

  1. personalutbildning, eller
  2. utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl eller av biståndspolitiska skäl.

[S3]Trots det som anges i andra stycket 1 får uppdraget avse utbildning av personer som inte är anställda hos uppdragsgivaren, om utbildningen enligt beslut av regeringen ska ges på uppdrag av svenska staten för en bestämd kategori av personer.

[S4]När det inte är fråga om en offentlig uppdragsgivare gäller utöver första stycket att uppdraget ska avse

  1. personalutbildning som är ägnad att få betydelse för deltagarnas arbete åt uppdragsgivaren, eller
  2. utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl. Förordning (2019:1044).

3 a §  Trots det som anges i 3 § första och andra styckena får grundutbildning till polisman enligt 4 § förordningen (2014:1105) om utbildning till polisman bedrivas som uppdragsutbildning, om utbildningen enligt beslut av regeringen får ges av en högskola på uppdrag av svenska staten. Förordning (2014:1300).

Utbildningarnas bedrivande

4 §  Uppdragsutbildning får inte bedrivas på ett sådant sätt eller i en sådan omfattning att den får en negativ inverkan på den högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå som högskolan ska bedriva.

[S2]När en högskola anordnar uppdragsutbildning som omfattar studier motsvarande mer än 60 högskolepoäng, ska högskolan skriftligen underrätta Universitetskanslersämbetet om det. Förordning (2012:718).

Avgifter

5 §  Vid uppdragsutbildning tillämpas avgiftsförordningen (1992:191). Högskolorna får själva bestämma avgiftens storlek. Avgiften skall beräknas så att full kostnadstäckning uppnås.

Examensbevis och kursbevis

6 §  De som deltar i uppdragsutbildning får ges betyg och examensbevis eller kursbevis enligt bestämmelserna för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, om samma kvalitetskrav ställs på uppdragsutbildningen som på motsvarande högskoleutbildning. Detta gäller även om deltagarna saknar behörighet för tillträde till högskoleutbildning. Förordning (2007:424).

Undantag från förvaltningslagen

6 a §  Bestämmelserna i 25 och 32 §§förvaltningslagen (2017:900) om kommunikation och motivering av beslut behöver inte tillämpas i ärenden om betygssättning inom utbildningen.

[S2]Om en motivering har utelämnats ska en sådan om möjligt lämnas i efterhand, om någon enskild begär det och det behövs för att han eller hon ska kunna ta till vara sin rätt. Förordning (2018:998).

Tillgodoräknande

7 §  Den som har gått igenom en sådan uppdragsutbildning som avses i 6 § har rätt att tillgodoräkna sig utbildningen som högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Förordning (2007:424).

Ytterligare föreskrifter

8 §  Universitets- och högskolerådet får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning. Förordning (2012:718).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

Förarbeten
Rskr. 2001/02:98, Prop. 2001/02:15, Bet. 2001/02:UbU4
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2007:424) om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.
  2. Den som före den 1 juli 2007 har påbörjat en uppdragsutbildning men då inte slutfört den har rätt att tillgodoräkna sig utbildningen som grundläggande högskoleutbildning enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av juni 2015.
Omfattning
ändr. 3, 4, 6, 7 §§
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2010:1779) om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2012:718) om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

Omfattning
ändr. 4, 8 §§
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2013:1177) om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

Omfattning
ny 3 a §
Ikraftträder
2014-01-28

Förordning (2014:1300) om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

Omfattning
ändr. 3 a §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2017:206) om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2017-05-01

Förordning (2018:998) om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

Omfattning
ny 6 a §, rubr. närmast före 6 a §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2019:1044) om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2020-01-01