Upphävd författning

Förordning (2002:956) om frivillig miljöledning och miljörevision

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
2002-11-21
Ändring införd
SFS 2002
Upphäver
Förordning (1995:294) om frivillig miljöstyrning och miljörevision
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning kompletterar lagen (1994:1596) om frivillig miljöledning och miljörevision och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 761/2001 av den 19 mars 2001 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS)2.

2 §  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll beslutar i frågor om ackreditering av sådana miljökontrollanter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 761/2001. Styrelsen utövar tillsynen över miljökontrollanterna.

3 §  För de uppgifter som Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll fullgör enligt förordning (EG) nr 761/2001 får styrelsen meddela föreskrifter om sådana avgifter som avses i artikel 16 i samma förordning.

4 §  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får meddela de föreskrifter om ackreditering och ackrediteringsvillkor som behövs för verkställighet av förordning (EG) nr 761/2001.

5 §  Aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådet är behörigt registreringsorgan enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 761/2001. Miljöstyrningsrådet skall utarbeta sådana riktlinjer som avses i artikel 5.3 i samma förordning.

6 §  För de uppgifter som Aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådet fullgör enligt förordning (EG) nr 761/2001 får Miljöstyrningsrådet besluta om sådana avgifter som avses i artikel 16 i samma förordning.

7 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Ändringar

Förordning (2002:956) om frivillig miljöledning och miljörevision

CELEX-nr
32001R0761
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2011:699) om ändring i förordningen (2002:956) om frivillig miljöledning och miljörevision

Omfattning
upph. 3, 4 §§; ändr. 1, 5, 6 §§
CELEX-nr
32009R1221
Ikraftträder
2011-08-01

Förordning (2011:826) om ändring i förordningen (2002:956) om frivillig miljöledning och miljörevision

Omfattning
ändr. 2 §
CELEX-nr
32008R0765
Ikraftträder
2011-08-01

Ändring, SFS 2014:864

Omfattning
upph.