Förordning (2003:1178) om överlämnande till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Departement
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
2003-12-18
Ändring införd
SFS 2003:1178 i lydelse enligt SFS 2017:145
Ikraft
2004-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Allmänna bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser för genomförande av rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna, ändrat genom rådets rambeslut 2009/299/RIF.

[S2]Bestämmelser om överlämnande från Sverige finns i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder och i förordningen (2003:1179) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder. Förordning (2013:842).

2 §  De begrepp som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder.

[S2]Med en svensk arresteringsorder avses en sådan arresteringsorder som anges i 1 kap. 3 § samma lag och som utfärdas av en svensk åklagare. Riksåklagaren bestämmer vilka åklagare som är behöriga att utfärda en svensk arresteringsorder. Förordning (2016:1142).

Utfärdande av en svensk arresteringsorder

Arresteringsorder för lagföring

3 §  En svensk arresteringsorder för lagföring får utfärdas för brott för vilket den eftersökte är häktad på sannolika skäl misstänkt för brottet och för vilket det är föreskrivet fängelse i ett år eller mer. För en gärning som legat till grund för ett beslut om övervakningsåtgärder som följs upp i en annan medlemsstat i Europeiska unionen får en arresteringsorder utfärdas även om det för gärningen inte är föreskrivet fängelse i ett år eller mer.

[S2]En arresteringsorder som utfärdas för brott som avses i första stycket får uppta också andra brott som den eftersökte misstänks för (accessoriskt överlämnande). Förordning (2016:1142).

Arresteringsorder för verkställighet av en frihetsberövande påföljd

4 §  En svensk arresteringsorder för verkställighet av en frihetsberövande påföljd utfärdas på begäran av

 • Kriminalvården för verkställighet av fängelse,
 • Socialstyrelsen för verkställighet av rättspsykiatrisk vård, och
 • Statens institutionsstyrelse för verkställighet av sluten ungdomsvård.

[S2]En arresteringsorder får utfärdas för en dom som har fått laga kraft, om en frihetsberövande påföljd i minst fyra månader eller utan tidsbegränsning har dömts ut.

[S3]En arresteringsorder som utfärdas för en dom som avses i andra stycket får uppta också andra domar som gäller den eftersökte och som har fått laga kraft, om domstolen där har dömt till en frihetsberövande påföljd (accessoriskt överlämnande). Förordning (2016:1142).

Proportionalitet

5 §  En svensk arresteringsorder får utfärdas endast om det med beaktande av det men för den enskilde samt den tidsutdräkt och de kostnader som kan antas uppkomma i ärendet framstår som motiverat med hänsyn till brottets art och svårhetsgrad samt övriga omständigheter.

[S2]Om den eftersökte är under arton år, får en arresteringsorder utfärdas endast om det är fråga om allvarlig brottslighet eller den unge har stark anknytning till Sverige eller det i övrigt finns särskilda skäl för att begära överlämnande till Sverige.

Arresteringsorderns utformning

6 §  En svensk arresteringsorder skall vara upprättad i enlighet med det formulär som avses i 1 kap. 4 § lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder.

[S2]Det skall framgå av arresteringsordern om den avser även accessoriskt överlämnande. I så fall skall det också framgå om den eftersökte är häktad för brottet, liksom den utdömda påföljden eller straffskalan för brottet.

Översändande och förvaring

7 §  En svensk arresteringsorder får registreras i Schengens informationssystem (SIS) eller i ett annat system för eftersökning av personer som är misstänkta för brott. Registreringen ska utföras av Polismyndigheten, som också ska förvara arresteringsordern.

[S2]Om det är känt i vilken annan medlemsstat den eftersökte uppehåller sig, får arresteringsordern sändas direkt till den verkställande myndigheten i den staten. Åklagaren ansvarar då för åtgärder enligt 11 §. En kopia av arresteringsordern ska sändas till Polismyndigheten. Förordning (2016:1142).

Återkallelse

8 §  När det inte längre finns skäl att begära den eftersökte överlämnad, ska arresteringsordern återkallas. Den verkställande myndigheten i den andra medlemsstaten och Polismyndigheten ska omedelbart underrättas om återkallelsen. Förordning (2016:1142).

Förfarandet sedan den eftersökte anträffats

Information vid anträffande

9 §  När åklagaren får information om att den eftersökte har anträffats, ska åklagaren omedelbart vidarebefordra informationen till Polismyndigheten, om den inte redan har fått informationen.

[S2]Om en annan myndighet än Åklagarmyndigheten får information om att den eftersökte har anträffats, ska den myndigheten omedelbart vidarebefordra informationen till åklagaren. Förordning (2016:1142).

Förhållandet till utlämning

10 §  Om den andra medlemsstaten meddelar att ett utlämningsförfarande ska tillämpas, ska förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott tillämpas i stället för denna förordning. Åklagaren ska omedelbart överlämna ärendet till den myndighet som, enligt samma förordning, är behörig att göra framställningar om utlämning till den andra medlemsstaten.

[S2]I fall som avses i första stycket behöver någon ny framställning inte göras, om den andra staten godtar arresteringsordern som en framställning om utlämning. Förordning (2016:1142).

Översättning och översändande

11 §  När Polismyndigheten får information om att den eftersökte har anträffats i en annan medlemsstat och arresteringsordern har registrerats enligt 7 § första stycket, ska myndigheten omedelbart

 1. låta översätta arresteringsordern till den andra medlemsstatens språk eller till ett språk som den staten har förklarat sig godta, och
 2. översända arresteringsordern till den verkställande myndigheten i den andra staten. Förordning (2014:1164).

Försvarare eller biträde

11 a §  Om den verkställande myndigheten i den andra medlemsstaten informerar åklagaren om att den eftersökte vill utse en försvarare eller ett biträde i Sverige, ska åklagaren så snart som möjligt ge den eftersökte information som underlättar för honom eller henne att utse en försvarare eller ett biträde. Om den eftersökte har en offentlig försvarare förordnad i Sverige, ska åklagaren informera den eftersökte om det. Förordning (2016:1142).

Garantier för överlämnande

12 §  Åklagaren prövar frågor om garantier som den verkställande myndigheten kräver för överlämnande. Vid överlämnande för lagföring prövar dock Riksåklagaren frågor om garantier som hänför sig till villkor om återförande av den eftersökte. Förordning (2016:1142).

Transport

13 §  Åklagaren ansvarar för att den eftersökte förs till Sverige när den andra medlemsstaten har beslutat om överlämnande hit. Åklagaren ska se till att den eftersökte hämtas till Sverige inom den utsatta tiden, om inte annat har överenskommits. Åklagaren får begära hjälp av Polismyndigheten om det behövs.

[S2]Bestämmelser om transporter i Sverige finns i 8 kap. 3 § lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder. Förordning (2017:145).

Övriga frågor

Överförande av verkställighet av en frihetsberövande påföljd

14 §  Om överlämnande till Sverige för lagföring har ägt rum på villkor att den som överlämnas återförs till den andra medlemsstaten för att där verkställa en frihetsberövande påföljd som dömts ut med anledning av överlämnandet, ska åklagaren så snart domen har fått laga kraft mot den dömde pröva om förutsättningarna för återförande är uppfyllda.

[S2]Om den som har överlämnats ska återföras enligt första stycket, ska åklagaren omedelbart underrätta Kriminalvården. Förordning (2015:110).

15 §  Om en begäran om överlämnande till Sverige för verkställighet av en frihetsberövande påföljd har avslagits på den grunden att den andra medlemsstaten övertar verkställigheten av påföljden, ska åklagaren omedelbart underrätta Kriminalvården och

 • Socialstyrelsen, om påföljden är rättspsykiatrisk vård, eller
 • Statens institutionsstyrelse, om påföljden är sluten ungdomsvård. Förordning (2016:1142).

15 a §  I lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen finns bestämmelser om erkännande och verkställighet av en svensk dom på frihetsberövande påföljd i en annan medlemsstat i Europeiska unionen. Förordning (2015:110).

Samtycke till utvidgat överlämnande

16 §  En person som har överlämnats till Sverige kan samtycka till åtal eller straff här för annat brott som personen har begått före överlämnandet. Sådant samtycke lämnas till åklagare.

[S2]Samtycket ska antecknas på ett formulär som fastställs av riksåklagaren. Formuläret ska om möjligt vara skrivet på det språk som normalt används av den som har överlämnats. Om ett annat språk används, ska det antecknas på handlingen vilka åtgärder som har vidtagits för att kontrollera att den som har överlämnats har förstått innebörden av samtycket. Förordning (2012:570).

Handläggning av utvidgat överlämnande

17 §  Om överlämnande till Sverige har beviljats och fråga uppkommer om att begära den andra statens tillstånd till en sådan åtgärd som avses i 6 kap. 8 § första stycket 1 lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder, gäller andra–tredje styckena. Detsamma gäller om någon har utlämnats till Sverige från en medlemsstat i Europeiska unionen och en sådan fråga därefter uppkommer.

[S2]Begäran ska innehålla de uppgifter som avses i 6 §. Den ska översättas till ett språk som avses i 11 § 1 och sändas till den verkställande myndigheten i den andra medlemsstaten.

[S3]Följande föreskrifter i denna förordning ska tillämpas:

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2003:1178) om överlämnande till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2005:1029) om ändring i förordningen (2003:1178) om överlämnande till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Omfattning
ändr. 4, 14, 16 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2012:570) om ändring i förordningen (2003:1178) om överlämnande till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 16 oktober 2012.
 2. Äldre bestämmelser gäller för ärenden som har inletts före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2012-10-16

Förordning (2013:842) om ändring i förordningen (2003:1178) om överlämnande till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2014:1164) om ändring i förordningen (2003:1178) om överlämnande till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Omfattning
ändr. 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:110) om ändring i förordningen (2003:1178) om överlämnande till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2015.
 2. Äldre bestämmelser gäller för ärenden som inletts före ikraftträdandet.
 3. Äldre bestämmelser tillämpas vid handläggningen av ett ärende i förhållande till en medlemsstat inom Europeiska unionen som när ärendet inleds inte har genomfört rådets rambeslut 2008/909/RIF av den 27 november 2008 om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på brottmålsdomar avseende fängelse eller andra frihetsberövande åtgärder i syfte att verkställa dessa inom Europeiska unionen.
 4. Äldre bestämmelser tillämpas i förhållande till en medlemsstat inom Europeiska unionen som avgett en förklaring enligt artikel 28.2 i rambeslut 2008/909/RIF av den 27 november 2008 om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på brottmålsdomar avseende fängelse eller andra frihetsberövande åtgärder i syfte att verkställa dessa inom Europeiska unionen om att i förhållande till en dom som fått laga kraft före ett visst datum ska rambeslutet inte tillämpas.
Omfattning
ändr. 14, 15 §§; ny 15 a §
Ikraftträder
2015-04-01

Förordning (2015:489) om ändring i förordningen (2003:1178) om överlämnande till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2015-08-01

Förordning (2016:933) om ändring i förordningen (2003:1178) om överlämnade till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Omfattning
ny 11 a §; ny rubr. närmast före 11 a §
Ikraftträder
2016-11-27

Förordning (2016:1142) om ändring i förordningen (2003:1178) om överlämnande till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 19 december 2016.
 2. Polismyndigheten ska fram till och med den 30 april 2017 bistå åklagaren vid utfärdandet av en svensk arresteringsorder enligt 4 §.
Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 a, 12, 13, 15, 17 §§
Ikraftträder
2016-12-19

Förordning (2017:145) om ändring i förordningen (2003:1178) om överlämnande till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2017-04-01