Lag (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Departement
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
2003-12-18
Ändring införd
SFS 2003:1156 i lydelse enligt SFS 2024:43
Ikraft
2004-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-04-01

1 kap. Allmänna bestämmelser

[K1]1 §  Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna, ändrat genom rådets rambeslut 2009/299/RIF. Lagen tillämpas inte i förhållande till en medlemsstat om Europeiska unionen genom ett särskilt beslut har avbrutit tillämpningen av rambeslutet i förhållande till den staten.

[S2]I detta kapitel finns allmänna bestämmelser om en arresteringsorder.

[S3]I 2 kap. finns bestämmelser om förutsättningar för överlämnande.

[S4]I 4 kap. finns bestämmelser om utredning och tvångsmedel vid det inledande förfarandet samt bestämmelser om att lagen i vissa fall inte ska tillämpas i förhållande till Danmark och Finland.

[S5]I 5 kap. finns bestämmelser om beslutsförfarandet vid överlämnande.

[S6]I 6 kap. finns bestämmelser om verkställighet av ett beslut om överlämnande och om beslut om bl.a. utvidgat överlämnande.

[S7]I 7 kap. finns bestämmelser om överförande av en frihetsberövande påföljd till Sverige.

[S8]I 8 kap. finns bestämmelser om återförande av personer som har överlämnats till Sverige och om tillstånd till transport genom Sverige. Lag (2024:43).

 • NJA 2020 s. 430:Europeisk arresteringsorder. Fängelseförhållandena i Rumänien har ansetts inte vara grund för att i ett enskilt fall vägra överlämnande för straffverkställighet, när en försäkran rörande fängelseförhållandena lämnats.

[K1]2 §  Regeringen meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av denna lag.

[S2]I fråga om utfärdande av en arresteringsorder och om överlämnande till Sverige finns särskilda bestämmelser.

[K1]3 §  Med en arresteringsorder avses i denna lag ett rättsligt avgörande, utfärdat av en rättslig myndighet i en medlemsstat i Europeiska unionen, som innebär en begäran om att en rättslig myndighet i en annan sådan stat skall gripa och överlämna en eftersökt person för lagföring eller för verkställighet av en frihetsberövande påföljd.

[K1]4 §  En arresteringsorder skall vara upprättad i enlighet med formuläret i bilagan till rambeslutet och innehålla uppgifter om

 1. den eftersöktes identitet och nationalitet,
 2. namn, adress, telefonnummer, telefaxnummer och e-postadress till den utfärdande myndigheten,
 3. en verkställbar dom, ett häktningsbeslut eller ett motsvarande verkställbart beslut,
 4. den brottsliga gärningen, med angivande av tid och plats för gärningen, en beskrivning av omständigheterna kring gärningen samt den eftersöktes delaktighet i gärningen,
 5. brottsrubricering och om gärningen är sådan som anges i bilagan till denna lag,
 6. straffskalan för gärningen eller, om arresteringsordern avser verkställighet av en frihetsberövande påföljd, den påföljd som har dömts ut, och
 7. om möjligt andra rättsliga konsekvenser av gärningen.

Inledande bestämmelse

[K2]1 §  Den som eftersöks enligt en arresteringsorder och som anträffas i Sverige skall, om inte annat sägs i denna lag eller följer av någon annan lag, överlämnas till den utfärdande medlemsstaten. Överlämnande får ske för lagföring eller verkställighet av en frihetsberövande påföljd.

 • NJA 2007 s. 168:Fråga om tillämpning av Europakonventionen och FN:s barnkonvention vid överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder.

Strafftrösklar och krav på dubbel straffbarhet

[K2]2 §  Överlämnande får beviljas endast för en gärning

 1. för vilken en frihetsberövande påföljd i ett år eller mer är föreskrivet enligt den utfärdande medlemsstatens lagstiftning, när överlämnandet avser lagföring, eller
 2. för vilken en frihetsberövande påföljd i minst fyra månader har dömts ut, när överlämnandet avser verkställighet av en frihetsberövande påföljd.

[S2]För en gärning som legat till grund för ett utländskt beslut om övervakningsåtgärder enligt lagen (2015:485) om erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen ska första stycket 1 inte gälla, om

 1. den eftersökte fanns i den andra staten när det utländska beslutet meddelades, och
 2. uppföljningen pågår i Sverige när arresteringsordern utfärdas.

[S3]Om överlämnande beviljas för en gärning som avses i första eller andra stycket, får överlämnande beviljas även för någon annan gärning än sådana gärningar som anges i första stycket. Lag (2024:43).

Prop. 2014/15:116: Paragrafen innehåller bestämmelser om strafftrösklar och krav på dubbel straffbarhet för överlämnande. Övervägandena finns i avsnitt 8.11. I avsnitt 8.11 behandlas och bemöts också Lagrådets synpunkter avseende tredje stycket.

 • RH 2008:26:Fråga om lagliga förutsättningar förelegat för överlämnande för lagföring enligt en europeisk arresteringsorder av polsk medborgare från Sverige till Polen. Även fråga om den som begärs överlämnad ska häktas för att säkerställa att överlämnande kan ske.
 • NJA 2005 s. 897:Enligt en europeisk arresteringsorder har den eftersökte i Finland dömts i olika domar för flera gärningar och ett gemensamt frihetsstraff har bestämts för samtliga gärningar. Fråga om beslut om överlämnande för verkställighet kan meddelas när överlämnande inte kan beviljas för samtliga gärningar.

Hinder mot överlämnande

[K2]3 §  Överlämnande ska vägras om

 1. en begäran, trots att den utfärdande myndigheten har getts tillfälle att lämna in en komplettering, till form eller innehåll är så bristfällig att den inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för en prövning av frågan om överlämnande,
 2. den utfärdande myndigheten inte lämnar sådana garantier som enligt 2 kap. 7 § andra stycket krävs för att överlämnande ska få beviljas,
 3. den eftersökte enligt 5 kap. 4 § ska överlämnas till en annan medlemsstat i Europeiska unionen, Island eller Norge,
 4. den eftersökte ska utlämnas för brott eller om han eller hon ska överlämnas enligt lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen,
 5. det enligt 2 kap. 13 § andra stycket brottsbalken skulle strida mot ett villkor som har ställts upp vid utlämning eller överlämnande till Sverige,
 6. det skulle strida mot bestämmelser om immunitet och privilegier, eller
 7. den europeiska arresteringsordern avser verkställighet av en frihetsberövande påföljd och det har beslutats enligt 6 § att påföljden ska verkställas i Sverige. Lag (2024:43).

 • NJA 2009 s. 350:Garanti om rätt till förnyad prövning som villkor för överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder har ansetts kunna krävas endast i förhållande till förfarande vid vilket en prövning skett av antingen de skuldfrågor som ligger till grund för den påföljd som arresteringsordern avser eller också av påföljden som sådan.
 • NJA 2022 s. 945:Fråga om när överlämnande för straffverkställighet enligt en europeisk arresteringsorder ska vägras med hänsyn till att straffet utdömts vid en förhandling där den eftersökte inte närvarade.

[K2]4 §  Överlämnande ska vägras om

 1. gärningen har ägt rum innan den eftersökte fyllt femton år,
 2. det skulle strida mot den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna eller de tilläggsprotokoll till konventionen som gäller som lag i Sverige,
 3. gärningen omfattas av nåd eller ett annat beslut enligt 12 kap. 9 § regeringsformen, eller
 4. gärningen har prövats genom en dom som fått laga kraft i en medlemsstat i Europeiska unionen, Island eller Norge och, vid en fällande dom, påföljden har avtjänats eller är under verkställighet eller inte längre kan verkställas enligt lagstiftningen i domslandet. Lag (2024:43).

Prop. 2003/04:7: Paragrafen innehåller avslagsgrunder med avseende främst på den eftersöktes person.

 • NJA 2007 s. 168:Fråga om tillämpning av Europakonventionen och FN:s barnkonvention vid överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder.
 • NJA 2020 s. 430:Europeisk arresteringsorder. Fängelseförhållandena i Rumänien har ansetts inte vara grund för att i ett enskilt fall vägra överlämnande för straffverkställighet, när en försäkran rörande fängelseförhållandena lämnats.
 • RH 2022:23:Fråga om det med hänsyn till utvecklingen av det polska rättssystemet funnits anledning att neka överlämnande för lagföring i enlighet med en utfärdad europeisk arresteringsorder. Hovrätten har konstaterat att det enligt fast praxis från EU-domstolen krävs att det finns en grundad anledning att tro att det finns en verklig risk att personen i fråga vid överlämnande inte får en rättvis rättegång. Överlämnande har tillåtits.

[K2]5 §  Överlämnande för en gärning får vägras om

 1. det enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken eller motsvarande bestämmelse i annan lag har beslutats att inte åtala för gärningen,
 2. gärningen har prövats genom en dom som fått laga kraft i en annan stat än en medlemsstat i Europeiska unionen, Island eller Norge och, vid en fällande dom, påföljden har avtjänats eller är under verkställighet eller inte längre kan verkställas enligt lagstiftningen i domslandet,
 3. en förundersökning har inletts eller ett åtal har väckts i Sverige för gärningen,
 4. påföljd för gärningen har fallit bort på grund av preskription eller inte längre kan dömas ut enligt svensk lag och gärningen har begåtts i Sverige, eller
 5. den europeiska arresteringsordern avser verkställighet av en frihetsberövande påföljd som har dömts ut efter en förhandling där den eftersökte inte var personligen närvarande och den utfärdande myndigheten inte har bekräftat att något av villkoren i artikel 4a.1 i rambeslutet är uppfyllt. Lag (2024:43).

[K2]5 a §  Överlämnande får vägras om den gärning som den europeiska arresteringsordern avser inte motsvarar brott enligt svensk lag.

[S2]Överlämnande får dock inte vägras för en gärning som har begåtts någon annanstans än i Sverige om det i arresteringsordern har angetts att gärningen finns angiven i bilagan till denna lag och det för gärningen enligt den utfärdande medlemsstatens lagstiftning är föreskrivet en frihetsberövande påföljd i tre år eller mer. Lag (2024:43).

Verkställighet i Sverige av en frihetsberövande påföljd

[K2]6 §  Rätten får besluta att den frihetsberövande påföljd som den europeiska arresteringsordern avser ska verkställas i Sverige, om

 1. den eftersökte är svensk medborgare eller bosatt i eller uppehåller sig i Sverige,
 2. den eftersökte begär att påföljden ska verkställas i Sverige, och
 3. den eftersöktes sociala återanpassning underlättas om påföljden verkställs i Sverige. Lag (2024:43).

Särskilda villkor vid överlämnande

[K2]7 §  Rätten får besluta att den frihetsberövande påföljd som kan komma att dömas ut i den utfärdande medlemsstaten efter det att den eftersökte har överlämnats för lagföring ska verkställas i Sverige, om

 1. den eftersökte är svensk medborgare eller bosatt i Sverige,
 2. den eftersökte begär att påföljden ska verkställas i Sverige, och
 3. den eftersöktes sociala återanpassning underlättas om påföljden verkställs i Sverige.

[S2]Beslutet ska villkoras av att den utfärdande myndigheten lämnar garantier för att den eftersökte återförs till Sverige för en sådan verkställighet.

[S3]Första och andra stycket gäller även om den europeiska arresteringsordern avser verkställighet av en frihetsberövande påföljd som har dömts ut efter en förhandling där den eftersökte inte var personligen närvarande och den utfärdande myndigheten har bekräftat att den eftersökte har rätt till en ny prövning efter det att han eller hon har överlämnats till den utfärdande medlemsstaten. Lag (2024:43).

[S4]3 kap. Kapitlet har upphävts genom lag (2024:43).

Hur ärendet inleds

[K4]1 §  En arresteringsorder får översändas genom Schengens informationssystem (SIS) eller genom ett annat system för eftersökning av personer som är misstänkta för brott.

[S2]Om det är känt att den som eftersöks enligt en arresteringsorder befinner sig på en viss plats i Sverige, får arresteringsordern skickas direkt till behörig åklagare. Detta skall ske skriftligen genom post, bud eller telefax. Efter överenskommelse i det enskilda fallet får dock översändandet ske på annat sätt.

[S3]Riksåklagaren bestämmer vilka åklagare som är behöriga att handlägga ärenden enligt denna lag.

[K4]2 §  En arresteringsorder ska vara skriven på svenska, danska, norska eller engelska eller vara åtföljd av en översättning till något av dessa språk, och i övrigt till form och innehåll vara sådan som anges i 1 kap. 4 §.

[S2]En efterlysning som är registrerad i SIS, utan att åtföljas av en kopia av arresteringsordern, eller i ett annat system för eftersökning av personer och som gäller utlämning eller överlämnande till en medlemsstat i Europeiska unionen, ska jämställas med en arresteringsorder i avvaktan på att en sådan order översänds. Lag (2010:382).

Prop. 2005/06:137: Ändringen har behandlats i avsnitt 5.6.

Paragrafen anger vilket innehåll en arresteringsorder skall ha och hur den skall vara upprättad. Innehållet i andra stycket i dess nuvarande lydelse flyttas utan ändring till den nya 2 a §.

Det nya andra stycket klargör att en efterlysning i vissa fall skall jämställas med en arresteringsorder. Detta gäller oavsett om det finns en arresteringsorder ...

Prop. 2009/10:86: Ändringen i andra stycket har behandlats i avsnitt 5.3.4. Den är föranledd av att efterlysningar som grundar sig på en europeisk arresteringsorder ska åtföljas av en kopia av arresteringsordern i SIS. En sådan framställning ska äga samma giltighet som en europeisk arresteringsorder i och med att den har förts in i registret (artikel 27 i rådsbeslutet) och ska alltså anses utgöra en arresteringsorder. Att en arresteringsorder ...

Prop. 2003/04:7: I första stycket anges att en arresteringsorder skall vara skriven på svenska, danska, norska eller engelska eller översatt till något av dessa språk samt att den i övrigt till form eller innehåll skall vara sådan som anges i 1 kap. 4 §. Språkkravet hänför sig till de uppgifter som i enlighet med artikel 8 i rambeslutet skall vara intagna i formuläret (se även avsnitt 14).

[K4]2 a §  När en begäran till form eller innehåll är så bristfällig att den inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för en prövning av frågan om överlämnande, skall åklagaren ge den utfärdande myndigheten möjlighet att inom viss tid inkomma med komplettering. Lag (2006:348).

Prop. 2005/06:137: Paragrafen är ny. Bestämmelsen är flyttad från 2 § andra stycket.

Utredningen

[K4]3 §  Om en arresteringsorder har skickats direkt enligt 1 § eller om det på annat sätt framkommer att den som eftersöks enligt en arresteringsorder befinner sig på en viss plats i Sverige, skall åklagaren utreda om det finns förutsättningar för överlämnande från Sverige. När den som begärs överlämnad för lagföring är under arton år skall det dessutom utredas om lagföringen kan ske i Sverige.

[S2]Vid utredningen tillämpas bestämmelserna om förundersökning i brottmål, om inte annat sägs i denna lag.

[S3]Utredningen skall bedrivas med skyndsamhet. Den tidsfrist som kan komma att gälla för tingsrätten enligt 5 kap. 3 § skall beaktas vid utredningen.

Lagens tillämpning i förhållande till Danmark och Finland i vissa fall

[K4]4 §  En arresteringsorder utfärdad av en annan nordisk stat ska, om den eftersökte befinner sig i Sverige, betraktas som en nordisk arresteringsorder. Lag (2011:1177).

Tvångsmedel

[K4]5 §  Åklagaren ska anhålla den eftersökte om det inte saknas risk för att denne avviker eller på annat sätt undandrar sig ett överlämnande. Ett anhållande ska även ske om det finns risk för att den eftersökte, genom att undanröja bevis eller på något annat sätt, försvårar utredningen av en gärning som omfattas av arresteringsordern.

[S2]Ett anhållande enligt första stycket får inte ske om det kan antas att förutsättningar för ett överlämnande saknas.

[S3]Den som inte har fyllt arton år får anhållas endast om det finns synnerliga skäl.

[S4]Om det finns skäl för anhållande enligt första–tredje styckena men det är tillräckligt att den eftersökte meddelas ett reseförbud eller att det föreskrivs en anmälningsskyldighet, ska en sådan åtgärd beslutas i stället för anhållande. I fall som avses i 24 kap. 4 § rättegångsbalken ska övervakning ersätta ett anhållande.

[S5]Om det finns skäl för anhållande enligt första–tredje styckena får en polisman eller en tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen i brådskande fall även utan ett anhållningsbeslut gripa den eftersökte. Lag (2011:1177).

 • RH 2008:26:Fråga om lagliga förutsättningar förelegat för överlämnande för lagföring enligt en europeisk arresteringsorder av polsk medborgare från Sverige till Polen. Även fråga om den som begärs överlämnad ska häktas för att säkerställa att överlämnande kan ske.

[K4]6 §  När någon har gripits, anhållits, meddelats reseförbud eller anmälningsskyldighet tillämpas samma regler som vid motsvarande åtgärd under en svensk förundersökning. För sådana tvångsmedel gäller dock de förutsättningar som anges i 5 §. För rättens beslut om häktning gäller de förutsättningar som enligt 5 § gäller för anhållande. Vad som sägs i rättegångsbalken om tid för väckande av åtal skall inte tillämpas.

[S2]Ett beslut om anhållande eller häktning skall upphävas, om ett fortsatt frihetsberövande skulle vara oskäligt med hänsyn till den tid frihetsberövandet har pågått och den påföljd som har utdömts eller som kan komma att utdömas om den eftersökte döms för gärningen.

[K4]7 §  Innehåller en arresteringsorder en ansökan om beslag tillämpas i denna del bestämmelserna i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål.

[S2]Om det påträffas sådana föremål som på grund av den uppgivna gärningen skulle kunna tas i beslag och överlämnas enligt 4 kap. 19 § lagen om internationell rättslig hjälp i brottmål, får föremålen även utan en särskild ansökan tas i beslag genom beslut av åklagaren eller den som griper den eftersökte. Har beslag skett tillämpas 4 kap. 16 § andra stycket den lagen.

[S3]I samband med att den eftersökte frihetsberövas får husrannsakan göras för att söka efter föremål som får tas i beslag. Förordnande om husrannsakan meddelas av åklagaren. Om det är fara i dröjsmål får en polisman eller en tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen göra husrannsakan även utan ett sådant förordnande.

Offentlig försvarare

[K4]8 §  En offentlig försvarare ska förordnas om den eftersökte begär det, är under arton år eller i annat fall bedöms vara i behov av en försvarare.

[S2]Om ett överlämnande beviljas har den eftersökte rätt till biträde av en offentlig försvarare fram till dess att ett beslut om överlämnande har verkställts. Lag (2019:177).

Samtycke och medgivande

[K4]9 §  Den eftersökte skall så snart det kan ske tillfrågas om han eller hon samtycker till överlämnande. I sådant fall skall den eftersökte också tillfrågas om han eller hon medger att i den utfärdande medlemsstaten lagföras eller straffas för gärningar som har begåtts före överlämnandet, men som inte omfattas av arresteringsordern. Den eftersökte skall upplysas om innebörden av att samtycke och medgivande lämnas.

[S2]En återkallelse av ett samtycke skall beaktas om den görs innan rätten har meddelat beslut i fråga om överlämnande. En återkallelse av ett medgivande som sägs i första stycket skall beaktas om den görs innan beslutet om överlämnande har verkställts.

Beslutande myndighet

[K5]1 §  Tingsrätten beslutar efter framställning av åklagaren i frågan om överlämnande.

[S2]Åklagaren får dock, innan han begärt rättens prövning, avslå en begäran om överlämnande med stöd av 2 kap. 3 § 1.

[S3]I fråga om tingsrättens behörighet tillämpas 19 kap.rättegångsbalken.

Rättens prövning

[K5]2 §  Vid rättens handläggning tillämpas reglerna om domstols handläggning i brottmål, om inte annat sägs i denna lag. Handläggningen ska ske med skyndsamhet.

[S2]Tingsrätten ska för prövningen av frågan om överlämnande hålla en förhandling. En förhandling behöver dock inte hållas om det är uppenbart att överlämnande inte ska beviljas, om den eftersökte samtycker till överlämnande eller om han eller hon begär att ärendet avgörs på handlingarna.

[S3]Till förhandlingen ska åklagaren och den eftersökte kallas. Är den eftersökte anhållen eller häktad ska han eller hon inställas. Lag (2011:1177).

[K5]3 §  Tingsrätten ska meddela beslut i fråga om överlämnande senast trettio dagar efter det att den eftersökte har gripits eller, när något gripande i ärendet inte har skett, senast trettio dagar efter det att den eftersökte har underrättats om innehållet i arresteringsordern.

[S2]Samtycker den eftersökte till ett överlämnande, ska beslutet meddelas senast tio dagar efter det att samtycket har avgetts.

[S3]Tingsrätten får, om det finns särskilda skäl, meddela sitt beslut senare än vad som sägs i första eller andra stycket. Lag (2011:1177).

Konkurrerande framställningar

[K5]4 §  Om två eller flera medlemsstater har utfärdat arresteringsorder eller en eller flera av dessa stater har utfärdat arresteringsorder samt en eller flera nordiska stater har utfärdat nordisk arresteringsorder beträffande samma person, ska ärendena prövas i ett sammanhang vid den tingsrätt som ska handlägga det först inkomna ärendet.

[S2]Inkommer en ny arresteringsorder efter rättens beslut om överlämnande men innan beslutet har vunnit laga kraft, får hovrätten eller, om ärendet överklagats dit, Högsta domstolen på yrkande av åklagaren besluta att tingsrätten ska pröva ärendena i ett sammanhang.

[S3]Prövningen av vilken av flera arresteringsorder som ska beviljas ska ske med särskild hänsyn till gärningarnas beskaffenhet och platsen där de ägt rum, de tidpunkter då varje arresteringsorder utfärdades samt om de avser lagföring eller verkställighet av en frihetsberövande påföljd. Lag (2011:1177).

[K5]5 §  Om det beträffande den eftersökte pågår ett ärende om utlämning för brott eller om överlämnande enligt lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen skall prövningen av frågan om överlämnande enligt denna lag anstå till dess beslut har meddelats i det andra ärendet.

Andra frågor som tas upp i rättens beslut

[K5]6 §  Om garantier som avses i 2 kap. 7 § har lämnats av en utländsk myndighet, ska rätten i beslutet om överlämnande ange att ett villkor för överlämnandet är att garantierna kommer att uppfyllas.

[S2]Beslut i fråga om överlämnande av föremål som enligt 4 kap. 7 § har tagits i beslag ska om möjligt meddelas av rätten i samband med beslutet i fråga om överlämnande av den eftersökte. Lag (2024:43).

[K5]7 §  I beslut om att den eftersökte skall överlämnas skall rätten pröva om beslut om tvångsmedel skall gälla till dess beslutet om överlämnande har verkställts. Tingsrätten får besluta om tvångsmedel även efter ett beslut om att den eftersökte skall överlämnas.

 • RH 2009:23:Överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder för lagföring har beviljats med villkor om att den som överlämnas kommer att återföras till Sverige, om det krävs för att han här ska kunna närvara vid prövningen i högre rätt av ett av honom överklagat brottmål. Även frågor om vilka krav som ska ställas på innehållet i en arresteringsorder och om prövningen av frågan om dubbel straffbarhet i vissa fall.

Kostnader för offentlig försvarare

Överklagande

[K5]9 §  Ett beslut att inte bevilja överlämnande i fall som avses i 2 kap. 6 § får inte överklagas. Har den eftersökte samtyckt till överlämnande enligt 4 kap. 9 § får beslutet om överlämnande inte överklagas.

[S2]För att hovrätten ska pröva tingsrättens beslut krävs prövningstillstånd, om beslutet innebär att ärendet avgörs eller utgör ett sådant beslut som får överklagas endast i samband med överklagande av ett slutligt beslut. Lag (2011:1177).

Verkställighet

[K6]1 §  Ett beslut om överlämnande ska verkställas inom tio dagar från det att beslutet har fått laga kraft. Verkställighet sker genom att den som ska överlämnas hämtas av den utfärdande medlemsstaten, om den utfärdande medlemsstaten inte har kommit överens med den verkställande medlemsstaten om något annat.

[S2]Rätten får i samband med beslutet om överlämnande bestämma att överlämnandet ska verkställas vid en viss senare tidpunkt

 1. om den som ska överlämnas ska
  1. avtjäna en påföljd som har dömts ut i Sverige för en annan gärning än den som beslutet om överlämnande avser, eller
  2. lagföras i Sverige för en annan gärning än den som beslutet om överlämnande avser, eller avtjäna den påföljd som döms ut med anledning av lagföringen, eller
 2. om det finns starka humanitära skäl.

[S3]I stället för att skjuta upp verkställigheten i fall som avses i andra stycket 1 får rätten besluta att överlämnandet till den utfärdande medlemsstaten ska ske på sådana villkor om återförande som fastställs i samförstånd med den utfärdande myndigheten. Lag (2024:43).

Prop. 2003/04:7: Paragrafen innehåller de grundläggande bestämmelserna om verkställighet av ett beslut om överlämnande. Paragrafen behandlas i avsnitt 8.6. Tidsfrister och förfaranden vid verkställighet av beslut om överlämnande regleras i artikel 23 i rambeslutet. Frågan om uppskjutet överlämnande m.m. regleras i artikel 24.

 • RH 2009:23:Överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder för lagföring har beviljats med villkor om att den som överlämnas kommer att återföras till Sverige, om det krävs för att han här ska kunna närvara vid prövningen i högre rätt av ett av honom överklagat brottmål. Även frågor om vilka krav som ska ställas på innehållet i en arresteringsorder och om prövningen av frågan om dubbel straffbarhet i vissa fall.

[K6]1 a §  På begäran av åklagare får rätten, efter sitt beslut enligt 1 § andra stycket 1, besluta att skjuta upp verkställigheten ytterligare en tid eller besluta om överlämnande enligt 1 § tredje stycket. Lag (2024:43).

[K6]2 §  Åklagaren kan efter samråd med den utfärdande myndigheten besluta att verkställigheten skall ske vid en viss senare tidpunkt än den som följer av 1 §

 1. om omständigheter som ligger utanför de berörda staternas kontroll hindrar ett överlämnande, eller
 2. om det efter rättens beslut om överlämnande har tillkommit starka humanitära skäl.

[K6]3 §  Den som skall överlämnas och är underkastad tvångsmedel kan begära att en förhandling för prövning av tvångsmedelsfrågan skall äga rum i tingsrätten inom tre veckor från det att beslut i den frågan senast har meddelats.

[K6]4 §  Om den som ska överlämnas avger en förklaring om att han eller hon avstår från överklagande och medger att beslutet om överlämnande får verkställas, får verkställighet ske även om beslutet inte har fått laga kraft. I fråga om en sådan förklaring tillämpas 11 § andra stycket samt 12 § och 13 § första stycketstrafftidslagen (2018:1251). Lag (2018:1258).

[K6]5 §  Polismyndigheten ska biträda vid verkställighet av ett beslut om överlämnande. Om den som ska överlämnas är på fri fot får han eller hon, om det bedöms vara nödvändigt för att överlämnandet ska kunna genomföras, omhändertas och tas i förvar av Polismyndigheten, dock längst under 96 timmar. Lag (2024:43).

[K6]6 §  Är den som skall överlämnas frihetsberövad och sker inte verkställigheten inom den tid som följer av 1 § eller, när åklagaren har fattat ett beslut enligt 2 §, inom tio dagar från den beslutade tidpunkten, skall han eller hon försättas på fri fot. Detsamma gäller om den utfärdande myndigheten återkallar arresteringsordern.

Prop. 2003/04:7: Av paragrafen framgår att en frihetsberövad person som skall överlämnas skall försättas på fri fot om inte verkställighet sker inom den tid som följer av 1 § eller, när åklagaren har fattat beslut enligt 2 §, inom tio dagar från den beslutade tidpunkten. Detsamma gäller om arresteringsordern återkallas. Bestämmelsen motsvarar artikel 23.5 i rambeslutet och behandlas i avsnitt 8.6.

[K6]7 §  Den domstol som har meddelat ett beslut om överlämnande som fått laga kraft ska på begäran av åklagaren upphäva beslutet om den utfärdande myndigheten återkallar arresteringsordern. Lag (2024:43).

Tillstånd till utvidgat överlämnande och vidareöverlämnande

[K6]8 §  Om överlämnande har beviljats enligt denna lag och en rättslig myndighet i den medlemsstat dit överlämnande har skett gör en framställning till åklagaren om tillstånd

 1. att lagföra eller straffa den som har överlämnats även för gärningar som inte omfattades av överlämnandet, eller
 2. att till en annan medlemsstat i Europeiska unionen, Island eller Norge överlämna den som har överlämnats från Sverige,

[S2]prövas ärendet med tillämpning av 2–5 kap. Behörig tingsrätt är den som prövade frågan om överlämnande.

[S3]Vad som i 2–5 kap. sägs om tvångsmedel och frister ska inte tillämpas i de fall som avses i första stycket. Offentlig försvarare ska förordnas för den som har överlämnats. Den som har överlämnats ska ges tillfälle att yttra sig över framställningen. Tingsrätten prövar om det finns skäl att hålla en muntlig förhandling. Lag (2011:1177).

Tillstånd till vidareutlämning

[K6]9 §  En framställning om rätt att till en stat utanför Europeiska unionen, Island eller Norge utlämna den som tidigare har överlämnats från Sverige till en medlemsstat i Europeiska unionen prövas av regeringen med tillämpning av 24 § lagen (1957:668) om utlämning för brott. Lag (2011:1177).

[K7]1 §  Om rätten med stöd av 2 kap. 6 § eller 7 § första stycket har beslutat att en frihetsberövande påföljd ska verkställas i Sverige, tillämpas lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen, med undantag för 3 kap.1-5 §§ den lagen. Vid tillämpning av 3 kap. 15 § den lagen krävs inte någon begäran från behörig myndighet i den andra staten för att tvångsmedel ska få användas.

[S2]Om rätten med stöd av 2 kap. 6 § har beslutat att den frihetsberövande påföljden ska verkställas i Sverige, får en fråga om häktning enligt 3 kap.15 och 16 §§ lagen om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen tas upp på yrkande av åklagaren utan ett föregående beslut om anhållande. Lag (2024:43).

Prop. 2014/15:29: I första stycket framgår att den nya lagen om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen ska tillämpas vid ett överförande av straffverkställighet som föregåtts av en europeisk arresteringsorder. Eftersom förutsättningar för överförandet redan prövats i samband med att villkor ställts enligt 3 kap. 2 § eller en begäran avslagits med stöd av 2 kap. 6 § lagen om en europeisk arresteringsorder, ska emellertid inte den nya lagens bestämmelser om förutsättningar ...

Prop. 2003/04:7: I första stycket anges att den myndighet i Sverige som är ansvarig för verkställigheten av en viss påföljd (se kommentaren till 8 §) under vissa angivna förutsättningar skall besluta om överförande till Sverige av en frihetsberövande påföljd som har dömts ut i utlandet. Syftet med ett sådant beslut är främst att fastställa att verkställigheten av den utländska domen skall ske i Sverige. Därigenom blir de svenska verkställighetsbestämmelserna också tillämpliga (se vidare kommentaren till 5 §).

2 § Har upphävts genom lag (2015:102).
3 § Har upphävts genom lag (2015:102).
4 § Har upphävts genom lag (2015:102).
5 § Har upphävts genom lag (2015:102).
6 § Har upphävts genom lag (2015:102).
7 § Har upphävts genom lag (2015:102).
8 § Har upphävts genom lag (2015:102).

Återförande av personer som har överlämnats till Sverige

[K8]1 §  Om en person har överlämnats till Sverige för att lagföras här på villkor att personen senare återförs till den andra staten, ska Polismyndigheten se till att den som har överlämnats återförs.

[S2]Om den som ska återföras är på fri fot får han eller hon, om det bedöms vara nödvändigt för att återförandet ska kunna genomföras, omhändertas och tas i förvar av Polismyndigheten, dock längst under 96 timmar. Lag (2024:43).

Tillstånd till transport genom Sverige

[K8]2 §  Begärs tillstånd till transport genom Sverige av någon som överlämnas på grund av en arresteringsorder eller som utlämnas till en annan medlemsstat i Europeiska unionen, Island eller Norge ska Polismyndigheten bevilja sådant tillstånd och ange under vilka villkor transporten får ske.

[S2]Har tillstånd meddelats enligt första stycket får Polismyndigheten, om det är nödvändigt för att transporten ska kunna genomföras, omhänderta och ta i förvar den som överlämnas eller utlämnas, dock längst under 48 timmar.

[S3]Om en oplanerad mellanlandning sker i Sverige, får Polismyndigheten, om det är nödvändigt för att transporten ska kunna genomföras, omhänderta och ta i förvar den som överlämnas eller utlämnas, dock längst till dess en begäran om tillstånd till transport har prövats. Om tillstånd till transport inte begärs inom 96 timmar från landningen, ska personen omedelbart friges.

[S4]Om tillstånd meddelas, gäller därefter bestämmelserna i andra stycket. Tidsfristen ska räknas från det att tillstånd meddelats. Lag (2014:641).

Prop. 2004/05:46: Bestämmelsen reglerar transport – transitering – genom Sverige av en person som överlämnas enligt en europeisk arresteringsorder eller utlämnas till en medlemsstat i EU. Bestämmelsen har sin utgångspunkt i artikel 25 i rambeslutet om europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna (rambeslutet är intaget som bilaga 1 i prop. 2003/04:7). Enligt första stycket i 8 kap. 2 § får tillstånd till transport inte ...

Transport i Sverige

Bilaga

Gärningar som avses i 2 kap. 5 a § andra stycket i lagen:
 1. Deltagande i en kriminell organisation
 2. Terrorism
 3. Människohandel
 4. Sexuellt utnyttjande av barn samt barnpornografi
 5. Olaglig handel med narkotika och psykotropa ämnen
 6. Olaglig handel med vapen, ammunition och sprängämnen
 7. Korruption
 8. Bedrägeri, inbegripet bedrägeri som riktar sig mot Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen enligt konventionen av den 26 juli 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen
 9. Penningtvätt10. Penningförfalskning, inklusive förfalskning av euron
 10. IT-brottslighet
 11. Miljöbrott, inbegripet olaglig handel med hotade djurarter, växtarter och växtsorter
 12. Hjälp till olovlig inresa och olovlig vistelse
 13. Mord och grov misshandel
 14. Olaglig handel med mänskliga organ och vävnader
 15. Människorov, olaga frihetsberövande och tagande av gisslan
 16. Rasism och främlingsfientlighet
 17. Organiserad stöld och väpnat rån
 18. Olaglig handel med kulturföremål, inbegripet antikviteter och konstverk
 19. Svindleri
 20. Beskyddarverksamhet och utpressning
 21. Förfalskning och piratkopiering
 22. Förfalskning av administrativa dokument och handel med sådana förfalskningar
 23. Förfalskning av betalningsmedel
 24. Olaglig handel med hormonsubstanser och andra tillväxtsubstanser
 25. Olaglig handel med nukleära och radioaktiva ämnen
 26. Handel med stulna fordon
 27. Våldtäkt
 28. Mordbrand
 29. Brott som omfattas av Internationella brottmålsdomstolens behörighet
 30. Kapning av flygplan eller fartyg
 31. Sabotage Lag (2024:43).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Lagen skall dock inte tilllämpas i förhållande till en medlemsstat i Europeiska unionen som när ärendet inleds inte har genomfört rambeslutet om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna.
 2. Lagen tillämpas inte vid handläggningen av ett ärende om utlämning av den eftersökte till en medlemsstat i Europeiska unionen enligt lagen (1957:668) om utlämning för brott eller till Danmark eller Finland enligt lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge, om ärendet har inletts vid ikraftträdandet.
 3. Har någon utlämnats från Sverige till en medlemsstat i Europeiska unionen och begärs tillstånd till en åtgärd som avses i 6 kap. 8 §, skall den bestämmelsen tillämpas. En sådan begäran prövas av Stockholms tingsrätt.
 4. Har upphävts genom lag (2006:348).
Förarbeten
Rskr. 2003/04:107, Prop. 2003/04:7, Bet. 2003/04:JuU8
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2005:502) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Förarbeten
Rskr. 2004/05:288, Prop. 2004/05:46, Bet. 2004/05:JuU35
Omfattning
ändr. 8 kap 2 §
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2006:348) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Förarbeten
Rskr. 2005/06:243, Prop. 2005/06:137, Bet. 2005/06:JuU27
Omfattning
upph. p 4 ikrafttr.- och övergångsbest.; ändr. 4 kap 2 §; ny 4 kap 2 a §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2010:382) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Förarbeten
Rskr. 2009/10:233, Prop. 2009/10:86
Omfattning
ändr. 4 kap. 2 §
Ikraftträder
2013-04-09

Lag (2010:1433) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Förarbeten
Rskr. 2010/11:29, Prop. 2010/11:3, Bet. 2010/11:KU13
Omfattning
ändr. 2 kap. 5 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:1177) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. De nya bestämmelserna får sättas i kraft vid olika tidpunkter.
 2. Äldre bestämmelser gäller för ärenden som har inletts före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:21, Prop. 2010/11:158, Bet. 2011/12:JuU5
Omfattning
ändr. 2 kap. 5 §, 4 kap. 4, 5 §§, 5 kap. 2, 3, 4, 9 §§, 6 kap. 8, 9 §§, 8 kap. 2 §
Ikraftträder
2012-10-16

Förordning (2012:583) om ikraftträdande av lagen (2011:1177) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Omfattning
ikrafttr. av 2011:1177

Förordning (2013:128) om ikraftträdande av lagen (2010:382) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Omfattning
ikrafttr. av 2010:382

Lag (2013:843) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Förarbeten
Rskr. 2013/14:16, Prop. 2012/13:156, Bet. 2013/14:JuU3
Omfattning
upph. 3 kap. 1 §; ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 §, 5 kap. 6 §, rubr. till 3 kap.
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2014:641) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 6 kap. 5 §, 7 kap. 1, 2 §§, 8 kap. 1, 2 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2015:102) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.
 2. Äldre bestämmelser gäller för ärenden som inletts före ikraftträdandet.
 3. Äldre bestämmelser tillämpas vid handläggningen av ett ärende i förhållande till en medlemsstat inom Europeiska unionen som när ärendet inleds inte har genomfört rådets rambeslut 2008/909/RIF av den 27 november 2008 om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på brottmålsdomar avseende fängelse eller andra frihetsberövande åtgärder i syfte att verkställa dessa inom Europeiska unionen.
 4. Äldre bestämmelser tillämpas i förhållande till en medlemsstat inom Europeiska unionen som avgett en förklaring enligt artikel 28.2 i rambeslut 2008/909/RIF av den 27 november 2008 om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på brottmålsdomar avseende fängelse eller andra frihetsberövande åtgärder i syfte att verkställa dessa inom Europeiska unionen om att i förhållande till en dom som fått laga kraft före ett visst datum ska rambeslutet inte tillämpas.
Förarbeten
Rskr. 2014/15:110, Prop. 2014/15:29, Bet. 2014/15:JuU07
Omfattning
upph. 7 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§; ändr. 7 kap. 1 §
Ikraftträder
2015-04-01

Lag (2015:487) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Förarbeten
Rskr. 2014/15:259, Prop. 2014/15:116, Bet. 2014/15:JuU22
Omfattning
ändr. 2 kap. 2 §
Ikraftträder
2015-08-01

Lag (2017:129) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Förarbeten
Rskr. 2016/17:149, Prop. 2016/17:57, Bet. 2016/17:JuU9
Omfattning
ny 8 kap. 3 §, rubr. närmast före 8 kap. 3 §
Ikraftträder
2017-04-01

Lag (2018:1258) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.
 2. Bestämmelserna i 6 kap. 4 § i den äldre lydelsen gäller fortfarande för prövning av en förklaring som lämnats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2017/18:378, Prop. 2017/18:250, Bet. 2017/18:JuU30
Omfattning
ändr. 6 kap. 4 §
Ikraftträder
2019-04-01

Lag (2019:177) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Förarbeten
Rskr. 2018/19:160, Prop. 2018/19:42, Bet. 2018/19:JuU20
Omfattning
ändr. 4 kap. 8 §
Ikraftträder
2019-05-01

Lag (2021:1034) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Förarbeten
Rskr. 2021/22:20, Prop. 2020/21:204, Bet. 2021/22:JuU4
Omfattning
ändr. 2 kap. 3 §
Ikraftträder
2022-01-01

Lag (2024:43) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2024.
 2. Äldre bestämmelser gäller för ärenden som har inletts före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2023/24:126, Prop. 2023/24:37, Bet. 2023/24:JuU5
Omfattning
upph. 3 kap.; ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 2, 3, 4, 5, 6 §§, 5 kap. 6 §, 6 kap. 1, 5, 7 §§, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 §, bil.; nya 2 kap. 5 a, 7 §§, 6 kap. 1 a §, rubr. närmast före 2 kap. 6, 7 §§
Ikraftträder
2024-03-01