Lag (2003:1204) om skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer i småhus

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2003-12-18
Ändring införd
SFS 2003:1204 i lydelse enligt SFS 2004:754
Ikraft
2004-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Tillämpningsområde

1 §  Ägare av fastighet i Sverige tillgodoräknas under de förutsättningar och i den omfattning som anges i denna lag skattereduktion för utgifter för miljöförbättrande installationer av

 1. biobränsleeldade uppvärmningssystem och
 2. energieffektiva fönster.

Prop. 2003/04:19: I paragrafen finns de grundläggande bestämmelserna om vem som kan tillgodoräknas skattereduktion och vilka installationer som omfattas. En förutsättning för att skattereduktion skall kunna ges är att sökanden är fastighetsägare. Av 3 § följer att med ägare avses även sådana personer som enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152) är att jämställa med ägare. Endast fastigheter i Sverige omfattas. I 2 § finns detaljerade bestämmelser ...

2 §  Skattereduktion för utgifter för installation av biobränsleeldade uppvärmningssystem får ges till fysiska personer vid nyproduktion av småhus.

[S2]Skattereduktion för utgifter för installation av energieffektiva fönster i småhus får ges till fysiska personer och privatbostadsföretag enligt bestämmelserna i 2 kap. 17 § inkomstskattelagen (1999:1229), dock inte vid nyproduktion.

[S3]Ett småhus anses nyproducerat till och med nybyggnadsåret. Med nybyggnadsår avses det år då den övervägande delen av småhuset togs eller kunde ha tagits i bruk.

Prop. 2003/04:19: Skattereduktion för utgifter för installation av biobränsleeldade uppvärmningssystem får endast ges till fysiska personer vid installation i nyproducerat småhus. Ett privatbostadsföretag som installerar biobränsleeldade uppvärmningssystem kan således inte ges skattereduktion. Skattereduktion för energieffektiva fönster kan däremot ges till både fysiska personer och privatbostadsföretag men endast i befintliga småhus.

I tredje stycket anges att ett småhus anses nyproducerat till ...

Definitioner

3 §  Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och tillämpningsområde som i fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

[S2]Bestämmelserna i denna lag om fastighet som är småhusenhet eller lantbruksenhet gäller också del av fastighet, flera fastigheter eller delar av fastigheter som är sådan enhet.

Prop. 2003/04:19: Av paragrafens första stycke framgår att termer och uttryck som förekommer i denna lag har samma betydelse som i fastighetstaxeringslagen (1979:1152). Detta innebär bl.a. att bestämmelserna om skattereduktion för miljöförbättrande installationer inte bara gäller dem som innehar en fastighet med äganderätt utan även dem som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen ...

4 §  Med ett biobränsleeldat uppvärmningssystem avses en anläggning som

 1. är avsedd att eldas med biobränsle och
 2. har funktioner som medger samtidig uppvärmning av inomhusluft och vatten i hela bostaden.

[S2]Med biobränsle avses bränsle där biomassa är utgångsmaterial. Med biomassa avses material med biologiskt ursprung som inte eller i endast ringa grad omvandlats kemiskt.

Prop. 2003/04:19: I paragrafen definieras vad som avses med biobränsleeldade uppvärmningssystem. Av första stycket punkt 2 framgår att det är det primära uppvärmningssystemet i bostaden som avses. Skattereduktion kan därför inte ges vid installation av vedspis, braskamin eller kakelugn eftersom

Prop. 2003/04:19 ...

5 §  Med energieffektiva fönster avses fönster, inklusive karm och båge, där värmegenomgångskoefficienten inte överstiger 1,2.

[S2]Med värmegenomgångskoefficient avses stationärt värmeflöde dividerat med area och med temperaturdifferensen mellan omgivningen på var sida av ett system, mätt i watt per kvadratmeter och grad Kelvin.

Prop. 2003/04:19: I paragrafen definieras vad som avses med energieffektiva fönster. För att skattereduktion skall kunna ges förutsätts att inte bara glaset utan hela fönstret inklusive karm och båge har en värmegenomgångskoefficient, ett s.k. U-värde, som inte överstiger 1,2. I paragrafen anges också vad som avses med värmegenomgångskoefficient. Definitionen är hämtad från Byggforskningsrådets Plan- och Byggtermer 1994.

Villkor för skattereduktion

6 §  Skattereduktion tillgodoräknas ägaren till en fastighet som utgjordes av en småhusenhet, om ägaren under tid som den miljöförbättrande installationen utfördes var bosatt i småhuset. Vad som nu sagts gäller även för det fall småhuset var inrättat till en bostad åt högst två familjer med tillhörande tomtmark på en lantbruksenhet.

[S2]Var ägaren under tiden för installationen ett privatbostadsföretag, tillgodoräknas företaget skattereduktionen under förutsättning att en medlem eller en delägare i företaget då var bosatt i småhuset.

[S3]Ägaren eller, i fall som avses i andra stycket, medlemmen eller delägaren anses bosatt på den fastighet där han rätteligen skall vara folkbokförd.

Prop. 2003/04:19: I första stycket anges som huvudregel att endast en ägare som är permanent bosatt på fastigheten under den tid då installationen utförs har rätt till skattereduktion. Detta innebär bl.a. att om en skattskyldig i början på ett visst år är folkbokförd på ett småhus och sedan flyttar till ett annat kan han ha rätt till skattereduktion för investeringar på båda fastigheterna, jfr 6 och 7 ...

7 §  Vid installation av biobränsleeldat uppvärmningssystem i ett nybyggt småhus får skattereduktion ges till ägaren av fastigheten eller beställaren av småhuset under förutsättning att han bosatt sig där under nybyggnadsåret och är ägare vid tidpunkten för bosättningen.

[S2]Skattereduktion får vidare ges endast om det biobränsleeldade uppvärmningssystemet uppfyller högt ställda krav på säkerhet och energieffektivitet samt ger låga utsläpp.

[S3]Skattereduktion för vedpanna får endast ges om pannan kombineras med en ackumulatortank med en minsta ackumulatorvolym som är 18 gånger större än eldstadens volym i pannan.

Prop. 2003/04:19: I paragrafens första stycke anges att vid installation av ett biobränsleeldat uppvärmningssystem i ett nybyggt småhus måste ägaren eller beställaren av småhuset ha bosatt sig där under nybyggnadsåret och vid tidpunkten för bosättningen vara ägare. Vid nyproduktion är det inte möjligt att fullt ut ha krav på att ägaren av fastigheten faktiskt skall vara bosatt på fastigheten vid tidpunkten för installationen av uppvärmningssystemet. En ...

Underlag för skattereduktion

8 §  Underlaget för skattereduktion utgörs av utgifter för material för en miljöförbättrande installation som har påbörjats tidigast den 1 januari 2004 och avslutats senast den 31 december 2006 och som är betald senast vid tidpunkten för ansökan. I underlaget för skattereduktion för installation av energieffektiva fönster räknas även utgifter för arbete in, under förutsättning att den som utför installationen innehar F- skattsedel.

[S2]En uppgift om innehav av F-skattsedel får godtas om den lämnats i en anbudshandling, en faktura eller någon jämförlig handling som även innehåller utbetalarens och betalningsmottagarens namn och adress samt betalningsmottagarens personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer. Uppgiften om innehav av F-skattsedel får dock inte godtas, om den som betalar ut ersättningen känner till att uppgiften är oriktig.

Skattereduktionens storlek

9 §  Skattereduktion för utgifter för en miljöförbättrande installation tillgodoräknas ägaren med 30 procent av den del av underlaget enligt 8 § som överstiger 10 000 kronor. Skattereduktion får ges med högst 10 000 kronor för installation av energieffektiva fönster och med högst 15 000 kronor för installation av biobränsleeldat uppvärmningssystem. Vad sålunda sagts om skattereduktionens storlek gäller per småhus för tiden den 1 januari 2004 - den 31 december 2006.

10 §  En delägare av en fastighet tillgodoräknas högst så stor andel av den totala skattereduktionen enligt 9 § som svarar mot delägarens andel av fastigheten vid tiden för den miljöförbättrande installationen.

Ansökan och beslut

11 §  En ansökan om skattereduktion skall göras skriftligen hos Skatteverket.

12 §  Ansökan skall innehålla uppgifter om

 1. sökandens personnummer eller organisationsnummer,
 2. fastighetens beteckning,
 3. sökandens andel i fastigheten,
 4. den installation som gjorts, samt
 5. underlag för skattereduktionen.

[S2]Sökanden skall samtidigt lämna en kopia av faktura eller jämförlig handling som visar

 1. vilken installation som utförts,
 2. utgiften för installationen och hur stor del av utgiften som avser arbete respektive material.

[S3]Av ansökan eller bifogad handling skall det framgå när betalning har skett.

13 §  En ansökan som avser installation av biobränsleeldat uppvärmningssystem skall även innehålla ett underlag som visar att systemet uppfyller de krav som anges i 4 §.

[S2]En ansökan som avser installation av energieffektiva fönster skall även innehålla ett underlag som visar att de krav som anges i 5 § är uppfyllda.

14 §  En ansökan skall ha kommit in till Skatteverket senast den 2 maj året efter det år då den miljöförbättrande installationen avslutades. Skattereduktionen skall tillgodoräknas vid debitering av slutlig skatt på grund av taxeringen samma år eller, om taxering inte sker detta år, vid närmast följande taxering. Kommer ansökan in senare än den 2 maj året efter det år då installationen avslutades tillgodoräknas inte skattereduktion.

Prop. 2003/04:19: Paragrafen innehåller bestämmelser om när ansökan senast skall ha kommit in till Skatteverket. I paragrafen anges också när skattereduktion skall tillgodoräknas vid debitering av slutlig skatt. Detta innebär normalt en avräkning på grund av 2005–2007 års taxeringar. Det kan emellertid finnas situationer när en avräkning skulle kunna bli aktuell även vid 2008 års taxering. Ett privatbostadsföretag som anskaffar en fastighet i slutet av år 2006 och installerar energieffektiva fönster före årsskiftet ...

15 §  Skatteverket skall besluta i ärenden enligt denna lag.

Prop. 2003/04:19: I paragrafen finns en regel om beslutsmyndighet.

Skattetillägg, omprövning och överklagande

16 §  Bestämmelserna om skattetillägg i 15 kap.skattebetalningslagen (1997:483) gäller också i fråga om uppgifter som avses i denna lag.

[S2]Skatteverkets beslut enligt denna lag omprövas och överklagas enligt bestämmelserna i 21 och 22 kap.skattebetalningslagen.

[S3]Om Skatteverkets beslut behöver ändras till följd av ett annat beslut av Skatteverket eller förvaltningsdomstol som rör skattereduktion enligt denna lag, fastighetstaxering eller debitering av fastighetsskatt, får sådan ändring ske genom omprövning även efter utgången av tid som föreskrivs för omprövning i skattebetalningslagen men senast sex månader efter det beslut som föranleder ändringen. Lag (2004:754).

Prop. 2003/04:19: Av paragrafen framgår att Skatteverkets beslut enligt denna lag får omprövas och överklagas. Skattebetalningslagens (1997:483) regler om omprövning (21 kap.) och överklagande (22 kap.) är då tillämpliga. Bestämmelserna om efterbeskattning kan bli aktuella om sökanden lämnat en oriktig uppgift i en ansökan om skattereduktion eller i en bifogad handling och den oriktiga uppgiften medfört att skattereduktion har medgivits med för högt ...

Övriga bestämmelser

17 §  I fråga om skattereduktion enligt denna lag tillämpas vad som gäller om debitering av slutlig skatt enligt skattebetalningslagen (1997:483).

[S2]Skattereduktionen skall räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt samt mot statlig fastighetsskatt.

[S3]Bestämmelser om att hänsyn skall tas till skattereduktion vid beslut om slutlig skatt finns i 11 kap. 9 § skattebetalningslagen. Lag (2004:132).

18 §  Skattereduktionen skall inte beaktas vid beräkning av skattebeloppet enligt 4 § lagen (1997:324) om begränsning av skatt.

[S2]Skattereduktionen skall inte beaktas vid beräkning av preliminär skatt enligt skattebetalningslagen (1997:483).

19 §  Vid avyttring av en fastighet skall skattereduktionen inte beaktas vid beräkning av anskaffningsutgifter och förbättringsutgifter enligt 44 kap. 14 § inkomstskattelagen (1999:1229).

[S2]Skattereduktionen skall inte heller beaktas vid beräkning av anskaffningsvärdet för en byggnad enligt 19 kap.inkomstskattelagen.

Prop. 2003/04:19: I paragrafen anges att det belopp som har givits i skattereduktion inte skall påverka ett framtida omkostnadsbelopp. Detta gäller även i de fall en bostad för vilken skattereduktion har givits har ändrat karaktär under innehavstiden och därefter ingår i näringsverksamhet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2003:1204) om skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer i småhus

Förarbeten
Rskr. 2003/04:119, Prop. 2003/04:19, Bet. 2003/04:SkU11
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:132) om ändring i lagen (2003:1204) om skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer i småhus

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 2004 och tillämpas första gången i fråga om slutlig skatt enligt 2005 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:156, Prop. 2003/04:64, Bet. 2003/04:SkU26
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2004-04-01

Lag (2004:754) om ändring i lagen (2003:1204) om skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer i småhus

Förarbeten
Rskr. 2004/05:1
Omfattning
ändr. 16 §, rubr. närmast före 16 §
Ikraftträder
2004-11-01