Inaktuell version

Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2003-12-18
Ändring införd
SFS 2003:1210 i lydelse enligt SFS 2017:556
Ikraft
2004-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Allmänna bestämmelser

1 §  Finansiell samordning enligt denna lag får inom ett samordningsområde bedrivas mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och landsting för att uppnå en effektiv resursanvändning. Ett samordningsområde kan omfatta en eller flera kommuner eller delar av kommuner. Kommunerna kan vara belägna inom olika landsting. Lag (2010:350).

Prop. 2009/10:154: Ändringen i paragrafen innebär att finansiell samordning kan bedrivas inom ett samordningsområde som sträcker sig över länsgränserna. Detta kommer till uttryck på så sätt att ett samordningsområde, dvs. det geografiska område inom vilket ett samordningsförbund är verksamt, kan omfatta kommuner som kan vara belägna inom olika landsting. Samordningsområdet definieras fortfarande av de deltagande kommunernas områden. Tillägget om att kommunerna kan vara belägna inom olika landsting avser kommunerna ...

2 §  Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

Samverkande parter

3 §  Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och ett eller flera landsting samt en eller flera kommuner får delta som samverkande parter i verksamhet med finansiell samordning. Finansiell samordning får bedrivas endast om Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, minst ett landsting och minst en kommun deltar. För finansiell samordning måste såväl kommun som landsting delta för varje del av samordningsområdet enligt 1 §. Finansiell samordning får dock bedrivas utan ett landsting för en del av samordningsområdet, om det för denna del deltar en kommun som inte ingår i ett landsting. Lag (2010:350).

Prop. 2003/04:152: Ändringarna i dessa paragrafer är föranledda av att den nya Försäkringskassan, mot hittills en allmän försäkringskassa, kommer att vara part i finansiell samordning enligt denna lag.

Prop. 2009/10:154: Bestämmelserna i denna paragraf kompletteras med anledning av att det införs en möjlighet att bedriva finansiell samordning över länsgränserna. I första meningen föreskrivs därför att ett eller flera landsting får delta som samverkande part i verksamhet med finansiell samordning. Av samma skäl ändras i andra meningen förutsättningarna för att få bedriva finansiell samordning på så sätt att minst ett landsting måste delta. Av 4 § följer att samtliga samverkande parter är medlemmar ...

Samordningsförbund

Medel för finansiell samordning

5 §  Försäkringskassan ska bidra med hälften av medlen till den finansiella samordningen. Det eller de landsting som deltar ska bidra med en fjärdedel av medlen och den eller de kommuner som deltar med en fjärdedel.

[S2]Om flera kommuner deltar i finansiell samordning inom ett samordningsområde, ska dessa tillsammans anses utgöra en part. Den andel som dessa kommuner sammanlagt ska bidra med fördelas mellan dem på det sätt som de kommer överens om.

[S3]Andra stycket ska tillämpas på motsvarande sätt på landsting, om flera landsting deltar i finansiell samordning inom ett samordningsområde. Lag (2010:350).

Prop. 2003/04:152: Bestämmelsen i första stycket om att den allmänna försäkringskassan skall bidra med hälften av medlen till den finansiella samordningen ändras på det sättet att det i stället skall gälla den nya Försäkringskassan. Denna fördelning av medelsinsatsen gäller för varje samordningsområde enligt 1 §.

Prop. 2009/10:154: I första stycket görs en konsekvensändring med anledning av att fler än ett landsting kan delta i en finansiell samordning. Bestämmelsen om en kommun som inte ingår i ett landsting överförs till 5 a § första stycket. I andra stycket görs endast en redaktionell ändring.

I ett nytt tredje stycke införs en bestämmelse om hur landstingens resursandelar ska bestämmas om det i en finansiell samordning ingår fler än ett landsting. Resursandelarna ska bestämmas ...

5 a §  Om en kommun som inte ingår i ett landsting deltar i finansiell samordning, ska den kommunen bidra med hälften av medlen till samordningen, om det inte deltar något landsting i samordningen.

[S2]Om en kommun som avses i första stycket deltar i finansiell samordning i vilken det också deltar ett landsting, ska 5 § andra stycket tillämpas på denna kommun. Vid sådant förhållande ska dessutom 5 § tredje stycket tillämpas på så sätt att denna kommun betraktas som ett landsting. Lag (2010:350).

Prop. 2009/10:154: Denna paragraf är ny. Bestämmelsen i första stycket motsvarar i huvudsak den hittillsvarande bestämmelsen i 5 § första stycket andra meningen. Med anledning av att finansiell samordning ska kunna bedrivas över en länsgräns har bestämmelsens tillämpningsområde begränsats så att en kommun som även är sjukvårdshuvudman och därför inte ingår i ett

landsting ...

Ett samordningsförbunds uppgifter

7 §  Ett samordningsförbund har till uppgift att

 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen,
 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna,
 3. finansiera sådana insatser som avses i 2 § och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde,
 4. besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas,
 5. svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna, och
 6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.

[S2]Ett samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda.

Bildande av ett samordningsförbund

8 §  För ett samordningsförbund skall det finnas en förbundsordning, som skall fastställas av förbundets medlemmar.

[S2]Förbundet är bildat när förbundsordningen har fastställts av förbundsmedlemmarna eller vid den senare tidpunkt som anges i förbundsordningen.

Förbundsordning

9 §  Förbundsordningen skall ange

 1. samordningsförbundets namn och den ort där förbundet skall ha sitt säte, förbundets medlemmar och ändamål,
 2. förbundets organisation,
 3. antalet ledamöter och ersättare i styrelsen och hur förbundsmedlemmarna skall vara representerade samt mandattiden om den skall vara kortare än fyra år,
 4. de uppgifter förbundet skall få fullgöra enligt 7 § och den beslutanderätt förbundet enligt samma bestämmelse skall ha,
 5. om en förbundsmedlem skall ha rätt att väcka ärenden i styrelsen,
 6. om det för beslut skall krävas kvalificerad majoritet i styrelsen och för vilka ärenden detta skall gälla,
 7. var förbundets kungörelser och andra tillkännagivanden skall anslås,
 8. förbundsmedlemmarnas andelar i förbundets tillgångar och skulder och fördelningen av förbundets kostnader mellan medlemmarna, allt i förhållande till de andelar som medlemmarna skall bidra med enligt 5 §,
 9. eventuella begränsningar av förbundets rätt enligt 21 § till skuldsättning genom sedvanliga krediter,
 10. förbundsmedlemmarnas styrning av och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet,
 11. föreskrifter om förbundets budgetprocess,
 12. mandattiden för revisorer som utses enligt 25 §,
 13. i fråga om förbund med en eller flera gemensamma revisorer för kommuner och landsting, på vilket sätt de gemensamma revisorerna skall utses och vilken av förbundsmedlemmarna som skall utse dem,
 14. förfarandet vid en förbundsmedlems utträde ur förbundet,
 15. förutsättningarna för och förfarandet vid förbundets likvidation och upplösning samt grunderna för skifte av förbundets behållna tillgångar när förbundet upplöses,
 16. ordningen för att lösa tvister mellan förbundet och dess medlemmar,
 17. ordningen för att bestämma ekonomiska förmåner till ledamöterna och ersättarna i styrelsen samt till revisorerna, och
 18. vad förbundsmedlemmarna i övrigt anser nödvändigt för att ordna de ekonomiska förhållandena mellan förbundet och dess medlemmar samt förbundets förhållanden i fråga om ekonomi och förvaltning. Lag (2007:1017).

Prop. 2006/07:117: I punkterna 12 och 16 görs följdändringar med anledning av att kravet på att välja revisorsersättare enligt 25 § avskaffas.

Punkten 13, som är ny, innehåller en specialbestämmelse för samordningsförbund med en gemensam revisor för flera kommuner och, i förekommande fall, landstinget. Förslaget har utvecklats närmare i ...

Ett samordningsförbunds ledning m.m.

10 §  Varje förbundsmedlem skall vara representerad i styrelsen med minst en ledamot och en ersättare. Antalet ersättare skall vara lika många som antalet ledamöter.

[S2]Styrelsen utövar beslutanderätten, förvaltningen och verkställigheten i samordningsförbundet.

[S3]Styrelsen får besluta att en ledamot eller ersättare i styrelsen eller en tjänsteman hos förbundet skall få besluta på förbundets vägnar i en viss grupp av ärenden. Detta gäller dock inte

 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
 2. yttranden med anledning av att beslut av förbundet i dess helhet har överklagats, och
 3. ärenden som anges i särskilda föreskrifter.

[S4]Beslut som har fattats på förbundets vägnar enligt tredje stycket skall anmälas till styrelsen, som bestämmer i vilken ordning anmälan skall ske.

11 §  Ledamöter och ersättare i styrelsen har rätt att av förbundet erhålla arvode för det arbete som är förenat med uppdraget samt ersättning för resekostnader och andra utgifter som föranleds av uppdraget.

12 §  Ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen utses av kommun- och landstingsfullmäktige, Försäkringskassan och av Arbetsförmedlingen. När ledamöter eller ersättare skall utses för kommun och landsting skall det, under de förutsättningar som anges i 2 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt, ske genom proportionellt val.

[S2]Till ledamot eller ersättare i styrelsen får en medlem utse endast den som är

 1. ledamot eller ersättare i kommun- eller landstingsfullmäktige,
 2. anställd vid Försäkringskassan, eller
 3. anställd vid Arbetsförmedlingen.

[S3]När det utses ersättare i styrelsen skall det bestämmas i vilken ordning de skall kallas till tjänstgöring. Lag (2007:411).

Prop. 2003/04:152: Bestämmelserna i denna paragraf ändras med anledning av att det är Försäkringskassans försäkringsdelegation som för den nya Försäkringskassans räkning skall utse ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen. En

delegation får därvid utse personer som är ledamöter i försäkringsdelegationen eller i en socialförsäkringsnämnd.

Prop. 2006/07:10: Ändringen i första stycket föranleds av att försäkringsdelegationerna upphör fr.o.m. den 1 januari 2007. Ledamöterna och ersättarna i förbundsstyrelsen kommer i stället att utses av Försäkringskassan. Vem inom Försäkringskassan som skall vara behörig att fatta beslut om detta får regleras i Försäkringskassans interna delegationsordning.

Ändringen i andra stycket 2 innebär att endast den som är anställd hos Försäkringskassan kan utses till ledamot eller ersättare i styrelsen. ...

13 §  Styrelsen väljs för fyra år, om inte kortare mandattid anges i förbundsordningen.

[S2]Mandattiden räknas från och med den 1 april året efter det då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, om inte annat anges i förbundsordningen.

14 §  Om det under ett år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet utses ledamöter och ersättare enligt 12 § första stycket skall detta i fråga om kommun och landsting göras av de nyvalda fullmäktige.

[S2]När ledamöter och ersättare utses enligt första stycket skall 4 kap. 7 § kommunallagen (1991:900) tillämpas på motsvarande sätt. Lag (2004:793).

15 §  Om en ledamot i styrelsen avgår under mandattiden och en ersättare har utsetts, inträder ersättaren i ledamotens ställe för återstoden av mandattiden. Ersättarna inträder i den ordning och för de ledamöter som har bestämts vid valet. En ersättare får dock endast inträda i stället för en ledamot som valts av samma förbundsmedlem som ersättaren själv.

[S2]Om en ledamot avgår och det saknas ersättare för denne, skall den medlem som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om en ersättare avgår eller inträder i stället för en ledamot som har avgått, skall en ny ersättare utses. Den nye ledamoten eller ersättaren skall utses för den återstående delen av företrädarens mandattid.

16 §  Bestämmelserna i 4 kap.8-10 §§ samt 11 § första stycketkommunallagen (1991:900) om upphörande av uppdrag och rätt till ledighet skall tillämpas på motsvarande sätt för ledamöter och ersättare i styrelsen. Det förhållandet att en ledamots eller ersättares mandattid i kommun- eller landstingsfullmäktige har löpt ut medför inte att uppdraget som ledamot eller ersättare i samordningsförbundets styrelse upphör.

[S2]Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen får återkalla uppdraget för en ledamot eller ersättare som Försäkringskassan respektive Arbetsförmedlingen har utsett, om hans eller hennes anställning vid Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen har upphört. Lag (2007:411).

Prop. 2006/07:10: Ändringen i första stycket föranleds av att endast anställda hos Försäkringskassan skall kunna utses till ledamöter och ersättare. Att en ledamots eller ersättares mandattid i en försäkringsdelegation eller socialförsäkringsnämnd löpt ut utgör dock inte något hinder mot att uppdraget som ledamot eller ersättare i samordningsförbundets styrelse fullföljs fram till den 1 april 2007, då en ny mandattid börjar löpa enligt 13 § andra stycket.

Ändringen i andra stycket är en följd ...

Prop. 2006/07:89: Ändringen är föranledd av att länsarbetsnämnden upphör. Vad som sägs om länsarbetsnämndens chef och styrelse tas därför bort.

17 §  Styrelsen utser bland sina ledamöter en ordförande och en eller två vice ordförande för den tid som styrelsen bestämmer.

18 §  Styrelsen skall hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet samt om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse.

[S2]Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen skall kunna fullgöra sina uppgifter.

19 §  Beträffande styrelsens verksamhet skall 4 kap.17, 19, 20 och 22 §§ samt 6 kap.10, 11, 18, 20 och 23-31 §§kommunallagen (1991:900) tillämpas på motsvarande sätt. Vad som där föreskrivs om förtroendevald skall gälla ledamot och ersättare i styrelsen och vad som föreskrivs om fullmäktige eller nämnd skall gälla styrelsen. Justering av styrelsens protokoll skall tillkännages på anslagstavlan hos varje kommun och landsting som är medlem i samordningsförbundet. Vidare skall i fråga om sammanträde för fastställande av budget bestämmelserna i 8 kap. 22 § kommunallagen gälla.

/Träder i kraft I: 2017-08-01/

20 §  Ansvaret för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782) ligger på arkivmyndigheten i en kommun som är medlem av förbundet. Arkivmyndigheten ska samråda med Riksarkivet. Om mer än en kommun ingår i förbundet, ska de berörda kommunerna komma överens om vilken av dem som ska svara för tillsynen.

[S2]Kommunfullmäktige i den ansvariga kommunen får, efter samråd med Riksarkivet, meddela föreskrifter om förbundets arkivvård. Vad som föreskrivs i 12 och 15 §§arkivlagen om regeringen, den myndighet regeringen bestämmer och landstingsfullmäktige ska i stället avse kommunfullmäktige. Lag (2017:556).

Prop. 2016/17:152: I paragrafen regleras vem som har ansvaret för tillsynen av att ett samordningsförbund fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen. Detta ansvar ligger i dag på kommunstyrelsen i en av de kommuner som är medlemmar i förbundet.

Paragrafens första stycke ändras på så sätt att ansvaret för denna tillsyn ska ligga på kommunens arkivmyndighet. Om en kommun inte har utsett någon arkivmyndighet är det kommunstyrelsen ...

Ekonomisk förvaltning m.m.

21 §  Bestämmelserna i 8 kap.1-3 a §§, 4 § första och tredje styckena, 5, 10, 12 och 13 §§kommunallagen (1991:900) skall tillämpas på motsvarande sätt i fråga om ekonomisk förvaltning i ett samordningsförbund. Vad som där föreskrivs om kommun eller landsting skall gälla för ett samordningsförbund och vad som föreskrivs för fullmäktige och styrelse skall gälla för förbundsstyrelsen.

[S2]Ett samordningsförbund får inte ingå borgen. Förbundet får inte heller sätta sig i skuld i annat fall än när det gäller sedvanliga krediter för verksamheten.

22 §  Om ett samordningsförbund saknar tillgångar för att betala en skuld, skall en medlem skjuta till så stor del av bristen som svarar mot den andel som medlemmen skall bidra med enligt 5 §.

23 §  Styrelsen skall fastställa samordningsförbundets budget senast den 30 november varje år. Styrelsen skall dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. För ett nybildat samordningsförbund fastställs budgeten av medlemmarna vid bildandet av förbundet.

24 §  Styrelsen skall svara för samordningsförbundets räkenskaper och årligen inom tre månader från räkenskapsårets slut upprätta årsbokslut och årsredovisning. Lagen (1997:614) om kommunal redovisning skall gälla i tilllämpliga delar.

25 §  Ett samordningsförbunds räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Revisorer ska såvitt avser kommun och landsting utses av kommun- och landstingsfullmäktige. När kommun- och landstingsfullmäktige utser revisorer ska 14 § denna lag samt 4 kap. 5 § och 6 § första-tredje styckenakommunallagen (1991:900) tillämpas på motsvarande sätt. Kommuner och landsting kan träffa överenskommelse om att utse en eller flera gemensamma revisorer. När en eller flera gemensamma revisorer utses ska 4 kap. 23 a § andra stycket kommunallagen tillämpas på motsvarande sätt.

[S2]För granskning av ett nybildat förbund ska revisor utses senast när förbundet bildas och avse tiden från tidpunkten för utseendet till dess nästa mandattid för revisorer börjar.

[S3]Arvoden till samtliga revisorer ska betalas av samordningsförbundet, om inte annat anges i förbundsordningen. Om förbundsmedlemmarna enligt förbundsordningen ska betala arvode till revisorerna, ska i stället Försäkringskassan betala arvodet till den för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen gemensamma revisorn. Lag (2010:350).

Prop. 2016/17:171: I första stycket ändras hänvisningen och paragrafhänvisningar till kommunallagen. Hänvisningar görs till bestämmelser som avser valbarhet för ledamöter, revisorer och ledande tjänstemän. Det görs även språkliga justeringar.

Prop. 2009/10:154: I första stycket görs endast en konsekvensändring med anledning av att fler än ett landsting kan vara medlem i ett samordningsförbund. Samtliga eller en del av de kommuner och landsting som är medlemmar i ett samordningsförbund kan träffa överenskommelse om att utse en eller flera gemensamma revisorer. Detta motsvarar hittillsvarande ordning med den skillnaden att en sådan överenskommelse kan omfatta fler än ett landsting.

26 §  Bestämmelserna i 9 kap.4-17 §§kommunallagen (1991:900) tillämpas på motsvarande sätt vid revision enligt denna lag. Bestämmelserna i 9 kap. 18 § kommunallagen tillämpas på motsvarande sätt vid revision enligt denna lag som utförs av revisorer utsedda av kommun- och landstingsfullmäktige.

[S2]Justering av revisorernas protokoll tillkännages på anslagstavlan hos varje kommun och landsting som är medlem i samordningsförbundet.

[S3]Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen, förbundsmedlemmarna och Arbetsförmedlingen. Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas. Lag (2007:411).

Utträde ur ett samordningsförbund

27 §  En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur ett samordningsförbund.

[S2]Uppsägningstiden skall vid utträde vara tre år, om inte kortare tid anges i förbundsordningen.

Överklagande av ett samordningsförbunds beslut

28 §  Ett samordningsförbunds beslut får, med motsvarande tillämpning av bestämmelserna om laglighetsprövning i 10 kap.kommunallagen (1991:900) överklagas av den som är medlem i en kommun eller i ett landsting, som ingår i förbundet.

[S2]Beslut varigenom allmän förvaltningsdomstol har upphävt ett samordningsförbunds beslut eller förbjudit att det verkställs får överklagas endast av förbundet och av den som är medlem i en kommun eller ett landsting som är förbundsmedlem.

Prop. 2016/17:171: I första stycket ändras hänvisningen och kapitelhänvisningen till kommunallagen. Ingen ändring i sak är avsedd.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Förarbeten
Rskr. 2003/04:101, Prop. 2002/03:132, Bet. 2003/04:SfU4
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:793) om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
 2. Försäkringskassan inträder som förbundsmedlem i ett samordningsförbund som har bildats före ikraftträdandet på samma villkor som har gällt för den allmänna försäkringskassa som har varit medlem i förbundet.
 3. De ledamöter och ersättare i samordningsförbundets styrelse som har utsetts av en allmän försäkringskassas styrelse skall behålla sitt uppdrag under återstoden av mandatperioden, om inte försäkringsdelegationen beslutar annat.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 3, 5, 6, 12, 14, 16, 25, 26 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2006:1563) om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Bestämmelserna i 16 § första stycket i sin nya lydelse tillämpas dock första gången för tid efter den 31 mars 2007.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:79, Prop. 2006/07:10, Bet. 2006/07:SfU3
Omfattning
ändr. 12, 16 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2007:411) om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
 2. De nya bestämmelserna i 25 § om vem som ska utse revisor för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen tillämpas från och med räkenskapsåret 2008. Lag (2007:1018).
 3. Äldre bestämmelser i 25 § tillämpas på arvode som avser granskning till och med räkenskapsåret 2007. Vad som därvid föreskrivs om länsarbetsnämnden ska i stället gälla Arbetsförmedlingen. Lag (2007:1018).
Förarbeten
Rskr. 2006/07:179, Prop. 2006/07:89, Bet. 2006/07:AU13
Omfattning
ändr. 1, 3, 12, 16, 25, 26 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2007:1017) om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
 2. Under löpande mandattid får en gemensam revisor utses med stöd av den nya bestämmelsen i 9 § 13, om de nuvarande revisorer som har utsetts av kommun- eller landstingsfullmäktige önskar avgå och det inte finns särskilda skäl mot att befria de sistnämnda revisorerna från sitt uppdrag.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:13, Prop. 2006/07:117, Bet. 2007/08:SfU3
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2007:1018) om ändring i lagen (2007:411) om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Förarbeten
Rskr. 2007/08:13, Prop. 2006/07:117, Bet. 2007/08:SfU3
Omfattning
ändr. 25 §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 2007:411
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2010:350) om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Förarbeten
Rskr. 2009/10:258, Prop. 2009/10:154, Bet. 2009/10:SfU17
Omfattning
ändr. 1, 3, 5, 25 §§; ny 5 a §
Ikraftträder
2010-07-01

Lag (2010:1291) om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:1517) om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Förarbeten
Rskr. 2011/12:85, Prop. 2011/12:1, Bet. 2011/12:SfU1
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2017:556) om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Förarbeten
Rskr. 2016/17:292, Prop. 2016/17:152, Bet. 2016/17:SfU24
Omfattning
ändr. 20 §
Ikraftträder
2017-08-01

Lag (2017:746) om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Förarbeten
Rskr. 2016/17:336, Prop. 2016/17:171, Bet. 2016/17:KU30
Omfattning
ändr. 9, 14, 16, 19, 21, 25, 26, 28 §§
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2018:598) om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Förarbeten
Rskr. 2017/18:285, Prop. 2017/18:149, Bet. 2017/18:FiU42
Omfattning
ändr. 24 §
Ikraftträder
2019-01-01