Upphävd författning

Förordning (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2002-12-05
Ändring införd
SFS 2002:1042 i lydelse enligt SFS 2007:739
Ikraft
2003-01-01
Upphäver
Förordning (1995:1116) om finansiering av Finansinspektionens verksamhet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om årliga avgifter som skall betalas för Finansinspektionens verksamhet. Avgifterna skall finansiera den verksamhet som drivs av inspektionen med undantag för sådan verksamhet som finansieras med stöd av förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen eller avgiftsförordningen (1992:191) samt sådan verksamhet som fullgörs enligt förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap. Förordning (2006:966).

2 §  Avgifterna enligt denna förordning skall uppgå till ett belopp som motsvarar Finansinspektionens årliga kostnader för den verksamhet som enligt 1 § skall finansieras med avgifterna.

[S2]Avgifterna enligt denna förordning skall redovisas mot inkomsttitel på det sätt som bestäms i regleringsbrev för Finansinspektionen. Förordning (2004:94).

3 §  Avgift tas ut med stöd av bestämmelser i

Beräkning och uttag av avgifter

4 §  Avgifterna från de företagsgrupper och myndigheter som anges i 5-9 §§ skall ge inspektionen full kostnadstäckning för gruppen respektive myndigheten i fråga, om inte något annat anges i denna förordning. Med full kostnadstäckning avses att varje företagsgrupp och myndighet skall svara för både direkta kostnader och den andel av indirekta kostnader som går att hänföra till gruppen respektive myndigheten.

5 §  Varje företagsgrupp som anges nedan ska påföras ett sammanlagt avgiftsbelopp som baseras på dels den tid som Finansinspektionen enligt sin tidsredovisning har lagt ned på gruppen, dels inspektionens timkostnad, om inte något annat anges i denna paragraf.

[S2]Inspektionen ska fastställa procentsatser för de intervall som anges i tredje stycket 1-8 så att full kostnadstäckning uppnås för varje företagsgrupp. Dessa procentsatser får högst uppgå till de belopp som anges för intervallen.

[S3]När Finansinspektionen har beräknat det samlade avgiftsbeloppet för respektive företagsgrupp, ska det fördelas på de företag som ingår i gruppen. Varje företag i gruppen ska betala en avgift som är beräknad utifrån företagets balansomslutning för det närmast föregående räkenskapsåret. Avgiften beräknas genom att företagets balansomslutning först delas upp i de intervall som anges i den punkt som enligt nedan är tillämplig på företaget. Den del som hänförs till respektive intervall multipliceras därefter med den procentsats som fastställts enligt andra stycket.

 1. Företag med tillstånd att driva bankrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska högst betala en avgift enligt följande.
BalansomslutningProcent, högst inom intervallet:
0-1 miljard kr0,04
1-10 miljarder kr0,03
10-60 miljarder kr0,006
60 miljarder kr och däröver0,0055
Lägsta avgift är 10 000 kr.
 1. Företag med tillstånd att driva finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller verksamhet enligt lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar, lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan eller lagen (1994:759) om Sveriges allmänna hypoteksbank ska högst betala en avgift enligt följande.
BalansomslutningProcent, högst inom intervallet:
0-1 miljard kr0,015
1-60 miljarder kr0,001
60-100 miljarder kr0,0008
100 miljarder kr och däröver0,0006
Lägsta avgift är 10 000 kr.
Sveriges allmänna hypoteksbank betalar lägsta avgift.
 1. Företag med tillstånd att driva verksamhet enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och som är värdepappersbolag ska högst betala en avgift enligt följande.
BalansomslutningProcent, högst inom intervallet:
0-1 miljard kr0,2
1-5 miljarder kr0,05
5 miljarder kr och däröver0,01
Lägsta avgift är 20 000 kr.
 1. Företag med tillstånd att driva verksamhet enligt försäkringsrörelselagen (1982:713) och som är livförsäkringsbolag ska högst betala en avgift enligt följande.
BalansomslutningProcent, högst inom intervallet:
0-0,5 miljarder kr0,1
0,5-1 miljard kr0,075
1-2 miljarder kr0,04
2 miljarder kr och däröver0,01
Lägsta avgift är 20 000 kr.
 1. Företag med tillstånd att driva verksamhet enligt försäkringsrörelselagen (1982:713) och som betecknas som rikstäckande skadeförsäkringsbolag ska högst betala en avgift enligt följande.
BalansomslutningProcent, högst inom intervallet:
0-0,5 miljarder kr0,1
0,5-1 miljard kr0,075
1-2 miljarder kr0,04
2 miljarder kr och däröver0,01
Lägsta avgift är 20 000 kr.
 1. Företag med tillstånd att driva verksamhet enligt försäkringsrörelselagen (1982:713) och som betecknas som lokala skadeförsäkringsbolag ska högst betala en avgift enligt följande.
BalansomslutningProcent, högst inom intervallet:
0-0,5 miljarder kr0,1
0,5-1 miljard kr0,075
1-2 miljarder kr0,04
2 miljarder kr och däröver0,01
Lägsta avgift är 3 000 kr.
 1. Företag med tillstånd att driva verksamhet enligt lagen (1972:262) om understödsföreningar ska högst betala en avgift enligt följande.
BalansomslutningProcent, högst inom intervallet:
0-0,5 miljarder kr0,1
0,5-1 miljard kr0,075
1-2 miljarder kr0,04
2 miljarder kr och däröver0,01
Lägsta avgift är 3 000 kr.

[S4]Understödsföreningar som medgetts undantag enligt 2 § andra stycket lagen om understödsföreningar (begränsad tillsyn) betalar ingen avgift.

 1. Företag med tillstånd att driva verksamhet enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller att driva clearingverksamhet eller att som börs driva reglerad marknad enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska högst betala en avgift enligt följande.
BalansomslutningProcent, högst inom intervallet:
0-0,1 miljard kr0,9
0,1-1 miljard kr0,45
1-5 miljarder kr0,11
5 miljarder kr och däröver0,03

[S5]Lägsta avgift är 20 000 kr. Förordning (2007:739).

6 §  Företag med tillstånd att driva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (fondbolag) ska påföras ett sammanlagt avgiftsbelopp som baseras på dels den tid som Finansinspektionen enligt sin tidsredovisning har lagt ned på denna företagsgrupp, dels inspektionens timkostnad.

[S2]När inspektionen har beräknat det sammanlagda avgiftsbeloppet för denna företagsgrupp, ska det fördelas på de företag som ingår i gruppen. Varje företag i gruppen ska betala en avgift som är beräknad utifrån det sammanlagda värdet vid utgången av det närmast föregående räkenskapsåret av de fonder som företaget förvaltar. Avgiften för ett företag får motsvara högst 0,02 procent av detta värde.

[S3]Lägsta avgift är 10 000 kr. Förordning (2007:739).

7 §  Premiepensionsmyndigheten och Sjunde AP-fonden skall betala en avgift som baseras på dels den tid som Finansinspektionen enligt sin tidsredovisning har lagt ned på respektive myndighet, dels den timkostnad som inspektionen har bestämt.

[S2]Lägsta avgift är 10 000 kr.

8 §  Försäkringsförmedlare som är fysisk person och registrerad enligt 2 kap.3 eller 4 § eller 5 kap. 2 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling ska betala en avgift på 1 000 kr.

[S2]Försäkringsförmedlare som är juridisk person och registrerad enligt 2 kap.3 eller 4 § eller 5 kap. 2 § lagen om försäkringsförmedling ska betala en avgift på 1 000 kr för varje anställd som den 30 juni utövar försäkringsförmedling eller sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första stycket 15 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden för den juridiska personens räkning.

[S3]Andra stycket gäller inte om den juridiska personen ska betala avgift enligt någon annan bestämmelse i denna förordning. Förordning (2007:739).

8 a §  Försäkringsföretag som avses i 2 kap. 4 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling skall betala en avgift på 2 000 kr.

[S2]Första stycket gäller inte om försäkringsföretaget skall betala avgift enligt någon annan bestämmelse i denna förordning. Förordning (2006:1368).

8 b §  Företag registrerade enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet skall betala en avgift på 20 000 kr. Förordning (2006:162).

8 c §  Fysiska och juridiska personer anmälda enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet skall betala en avgift på 3 000 kr för fysisk person och 10 000 kr för juridisk person. Förordning (2006:162).

8 d §  Ett institut med tillstånd enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer skall betala en avgift på 25 000 kr. Förordning (2006:162).

8 e §  Pensionsstiftelse som avses i 9 a § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. skall betala en avgift på 5 000 kr. Förordning (2006:162).

8 f §  Emittenter som ska tillämpa bestämmelserna i 16 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska betala en avgift på 10 000 kr om deras överlåtbara värdepapper inte är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige efter ansökan av emittenten själv. Förordning (2007:739).

9 §  Utländska företag ska betala avgift enligt nedan.

 1. Sådan försäkringsgivare från tredjeland som avses i 1 kap. 5 § första stycket 2 lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige och som driver försäkringsrörelse i Sverige genom generalagent eller filial ska betala 20 000 kr.
 2. Sådant företag för elektroniska pengar från ett annat EES- land, med filial i Sverige, som avses i 6 kap. 8 § lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar ska betala 10 000 kr.
 3. Sådant förvaltningsbolag från ett annat EES-land som avses i 1 kap. 6 § lagen (2004:46) om investeringsfonder ska betala 5 000 kr.
 4. Sådant fondföretag från ett annat EES-land som avses i 1 kap. 7 § lagen om investeringsfonder ska betala 5 000 kr.
 5. Sådant förvaltningsbolag som avses i 1 kap. 8 § lagen om investeringsfonder ska betala 10 000 kr.
 6. Sådant fondföretag som avses i 1 kap. 9 § lagen om investeringsfonder ska betala 10 000 kr.
 7. Sådant kreditinstitut från ett annat EES-land, med filial i Sverige, som avses i 4 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska betala 10 000 kr.
 8. Sådan försäkringsförmedlare från ett annat EES-land, med filial i Sverige, som avses i 3 kap. 1 § första stycket 1 lagen (2005:405) om försäkringsförmedling ska betala 2 000 kr.
 9. Sådan försäkringsförmedlare från tredjeland som avses i 3 kap. 2 § lagen om försäkringsförmedling ska betala 5 000 kr.
 10. Sådant företag från ett annat EES-land, med filial i Sverige, som avses i 4 kap. 1 § första stycket 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden samt sådant annat företag, med filial i Sverige, som avses i 4 kap. 4 § samma lag, ska betala 20 000 kr. Förordning (2007:739).

Gemensamma bestämmelser

10 §  Om tillsynen av ett företag eller en myndighet som skall betala avgift enligt 5-9 §§ har omfattat endast en del av ett år eller, i fråga om fondbolag, om bolaget förvaltat en fond endast under en del av ett år, skall avgiften minskas i motsvarande mån.

[S2]Om tillsynen av ett företag omfattar ett helt år men grunden för avgiftsuttag enligt 5-9 §§ ändrats under året, skall beräkningen av avgiften baseras på den tid företaget har tillhört respektive företagsgrupp.

[S3]Avgiften enligt första och andra styckena skall, för det kalenderår då tillsynen börjar eller när företag under året bytt från en företagsgrupp till en annan, betalas i efterskott och bestämmas med utgångspunkt i förhållandena vid det årets utgång.

[S4]Avgiften enligt första och andra styckena skall bestämmas med utgångspunkt i förhållandena under räkenskapsåret närmast före det kalenderår då tillsynen upphörde eller företaget övergick från en företagsgrupp till en annan. Förordning (2004:94).

11 §  Finansinspektionen skall varje år fastställa avgiftens storlek och senast den 30 november till varje avgiftspliktig skicka en faktura på det belopp som skall betalas samt ange den tid inom vilken betalning skall ske.

[S2]Avgiften skall betalas genom insättning på Finansinspektionens plus- eller bankgirokonto.

[S3]Dröjsmålsränta tas ut på avgifter som inte betalas i rätt tid, om det inte finns särskilda skäl mot det. Dröjsmålsränta skall beräknas för år enligt en räntefot som motsvarar den av Riksbanken fastställda vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635) med ett tillägg av åtta procentenheter.

[S4]Finansinspektionen skall i slutet av varje år göra en jämförelse mellan inbetalda avgifter under året och slutliga kostnader för varje företagsgrupp och myndighet. Resultatet av denna jämförelse skall beaktas när avgift för nästföljande år fastställs för företagsgruppen respektive myndigheten i fråga. Förordning (2006:162).

12 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Överklagande av beslut inverkar inte på skyldigheten att betala avgiften.

13 §  Finansinspektionens beslut om betalning av avgift får verkställas enligt utsökningsbalken.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.
 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1995:1116) om finansiering av Finansinspektionens verksamhet. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om avgifter som hänför sig till tiden före den 1 januari 2003.
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:852) om ändring i förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Omfattning
ändr. 3, 5 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:94) om ändring i förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Omfattning
ändr. 2, 3, 6, 9, 10, 11 §§
Ikraftträder
2004-04-01

Förordning (2004:346) om ändring i förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Omfattning
ändr. 3, 5, 9 §§; nya 8 a, 8 b, 8 c §§
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2005:546) om ändring i förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för avgifter som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
upph. 8 §; ändr. 3 §
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2005:1132) om ändring i förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för avgifter som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 3, 9 §§; ny 8 d §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:162) om ändring i förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2006.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för avgifter som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
nuvarande 8 a, 8 b, 8 c, 8 d §§ betecknas 8 b, 8 c, 8 d, 8 e §§; ändr. 3, 9, 11 §§; nya 8, 8 a §§
Ikraftträder
2006-04-01

Förordning (2006:623) om ändring i förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:966) om ändring i förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2006-09-01

Förordning (2006:1368) om ändring i förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för avgifter som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 8, 8 a, 9 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:739) om ändring i förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2007.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för avgifter som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 3, 5, 6, 8, 9 §§; ny 8 f §
Ikraftträder
2007-11-01

Ändring, SFS 2007:1135

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.
 2. Genom förordningen upphävs förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om avgifter som hänför sig till tiden före den 1 januari 2008.
Omfattning
upph.