Lag (2003:333) om Lagrådet

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
2003-06-05
Ändring införd
SFS 2003:333 i lydelse enligt SFS 2013:973
Ikraft
2003-09-01
Upphäver
Lag (1979:368) om Lagrådet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Grundlagsbestämmelser

1 §  Grundläggande bestämmelser om Lagrådet finns i 8 kap.2022 §§regeringsformen. Lag (2010:1432).

Prop. 2002/03:45: Paragrafen saknar motsvarighet i nuvarande lagrådslag.

8 kap. 18 § regeringsformen reglerar ramen för lagrådsgranskningen. Det är lämpligt att man i lagen gör en hänvisning till de grundläggande bestämmelserna i regeringsformen. ...

Lagrådets sammansättning

2 §  I Lagrådet kan det tjänstgöra justitieråd, justitieråd som avgått med ålderspension samt andra lagfarna personer. Fler än sammanlagt sex justitieråd får inte samtidigt tas i anspråk för tjänstgöring i Lagrådet. Lag (2010:1467).

Prop. 2002/03:45: Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 5.3 och 5.4, reglerar vilka som kan tjänstgöra i Lagrådet. I Lagrådet skall det förutom justitieråd och regeringsråd kunna ingå även ålderspensionerade sådana domare samt andra lagfarna jurister utan anknytning till de högsta domstolarna. I och med ändringen i 8 ...

3 §  Lagrådet består av minst en och högst fem avdelningar. Lag (2013:973).

Prop. 2013/14:13: I paragrafen anges hur många avdelningar Lagrådet består av. Övervägandena finns i avsnitt 5.

Ändringen innebär att högsta antalet avdelningar i Lagrådet ändras från fyra till fem.

Prop. 2002/03:45: Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 5.4, anger att Lagrådet liksom tidigare skall kunna bestå av högst fyra avdelningar (jfr 1 § första stycket nuvarande lagrådslag). Avdelningarna är likställda (jfr 17 §). Bestämmelsen utgår ifrån att det alltid skall finnas minst en avdelning i Lagrådet.

4 §  En avdelning skall bestå av tre ledamöter. Om det finns särskilda skäl får en avdelning bestå av fyra ledamöter vid behandlingen av ett visst ärende.

Prop. 2002/03:45: Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 5.2, överensstämmer i princip med 3 § första stycket nuvarande lagrådslag. Bestämmelsen om regeringens rätt att besluta om antalet ledamöter har dock flyttats och återfinns nu i 8 §.

Särskilda skäl för att låta en avdelning bestå av fyra ledamöter kan vara att ett visst ärende är så omfattande eller komplicerat att det framstår som lämpligt att låta ytterligare ...

5 §  I varje avdelning ska det ingå både justitieråd som tjänstgör i Högsta domstolen och justitieråd som tjänstgör i Högsta förvaltningsdomstolen. Vid behov får de ersättas av pensionerat justitieråd som tjänstgjort i Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen. Minst en ledamot på avdelningen ska dock vara aktivt justitieråd. Utöver dessa får högst en annan lagfaren person tjänstgöra på en avdelning. Lag (2010:1467).

Prop. 2002/03:45: Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 5.3, överensstämmer i stort med 3 § andra stycket nuvarande lagrådslag.

I likhet med vad som gäller i dag skall båda de högsta domstolarna vara representerade på varje tjänstgörande lagrådsavdelning. I och med ändringen i 8 kap. 18 § regeringsformen likställs i princip de pensionerade ledamöterna ...

6 §  Ordföranden på en avdelning i Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen får inte utses till ledamot i Lagrådet. Lag (2011:738).

Prop. 2010/11:98: I paragrafen regleras vissa begränsningar i fråga om skyldigheten för aktiva justitieråd att tjänstgöra i Lagrådet. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.

Ändringen innebär att andra stycket utgår. Av ändringen följer att kravet på samtycke till tjänstgöring i Lagrådet för aktiva justitieråd tas ...

Prop. 2002/03:45: Paragrafen överensstämmer i stort med 7 § första stycket andra meningen och andra stycket nuvarande lagrådslag. Vissa redaktionella och språkliga ändringar har dock gjorts.

Beslut om sammansättningen

7 §  Regeringen beslutar med hänsyn till arbetsbördan hur många avdelningar Lagrådet skall bestå av och under vilka tidsperioder avdelningarna skall tjänstgöra.

[S2]Regeringen får bemyndiga chefen för Justitiedepartementet att under en pågående lagrådsperiod närmare bestämma antalet avdelningar om det är nödvändigt på grund av ändrad arbetsbörda.

Prop. 2002/03:45: Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 5.6, motsvarar delvis nuvarande 1 § andra stycket i lagrådslagen.

Liksom tidigare är det regeringen som, med hänsyn till Lagrådets arbetsbörda, beslutar om antalet avdelningar och under vilka perioder som de skall tjänstgöra.

Andra stycket är nytt och saknar motsvarighet i den nuvarande lagrådslagen. Regeringen ges här en möjlighet att under ...

8 §  Regeringen beslutar efter samråd med Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen hur många ledamöter som var och en av domstolarna ska utse i Lagrådet. Regeringen beslutar om en avdelning ska bestå av fyra ledamöter vid behandlingen av ett visst ärende.

[S2]Regeringen får bemyndiga chefen för Justitiedepartementet att fatta beslut enligt första stycket.

[S3]Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen utser justitieråd i respektive domstol att vara ledamöter i Lagrådet. Vid behov utser dessa domstolar pensionerade justitieråd att vara ledamöter i Lagrådet. Lag (2010:1467).

Prop. 2002/03:45: Paragrafen har behandlats i avsnitt 5.5 och 5.6.

Första stycket överensstämmer i stort med nuvarande 4 §. Regeringen skall vid beslutsfattandet inte göra någon skillnad mellan aktiva och pensionerade domstolsledamöter. Det är domstolarna som skall avgöra om en aktiv eller en pensionerad ledamot skall tjänstgöra i Lagrådet. ...

9 §  Andra ledamöter i Lagrådet än de som avses i 8 § utses av regeringen efter samråd med Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen.

[S2]Regeringen får bemyndiga chefen för Justitiedepartementet att förordna en ledamot som avses i denna paragraf och som tidigare har varit ledamot i Lagrådet. Lag (2010:1467).

Prop. 2002/03:45: Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 5.5, motsvaras i huvudsak av 5 § andra stycket. Nytt är att nu räknas enbart ledamöter som helt saknar anknytning till de högsta domstolarna till denna kategori av ledamöter. Även här skall samråd ske med Högsta domstolen och Regeringsrätten innan regeringen fattar beslut i frågan.

Andra stycket är nytt och innehåller bestämmelser om att regeringen kan bemyndiga ...

10 §  Vid behov utses ersättare för en ledamot i Lagrådet på det sätt som anges i 8 och 9 §§.

Prop. 2002/03:45: Paragrafen motsvarar 13 § första stycket nuvarande lagrådslag.

Frågan om ersättare har behandlats i avsnitt 5.5. Till skillnad mot nuvarande bestämmelse omfattar paragrafen samtliga ledamotskategorier, dvs. även pensionerade ledamöter och helt utomstående jurister som tjänstgör i Lagrådet. Det organ som har utsett ledamoten skall också se till att en ersättare utses för denne om det behövs. I vissa ...

11 §  När det skall finnas fler än en avdelning bestämmer de av ledamöterna som berörs av beslutet avdelningarnas sammansättning.

Prop. 2002/03:45: Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 5.6, anger att Lagrådets ledamöter bestämmer avdelningarnas sammansättning. Ett förordnande som ledamot i Lagrådet skall alltså inte vara förenat med placering på en viss avdelning. Regeln gör det möjligt för Lagrådet att under pågående lagrådsperiod omfördela ledamöterna på avdelningarna, t.ex. under sommarsemestrar eller tillfällig frånvaro av en ledamot, varvid det inte alltid ...

12 §  Alla justitieråd bör delta i beslut som enligt denna lag fattas av Högsta domstolen respektive Högsta förvaltningsdomstolen, om de inte är befriade från skyldighet att tjänstgöra eller har annat giltigt skäl att inte delta i beslutet. Lag (2010:1467).

Prop. 2002/03:45: Paragrafen överensstämmer i sak med 17 § nuvarande lagrådslagen. Vissa redaktionella och språkliga ändringar har dock gjort.

Lagrådsperiod och tjänstgöringstider

13 §  Lagrådets verksamhet delas in i perioder om ett år räknade från början av Högsta domstolens höstsession (lagrådsperioder). Lag (2011:738).

Prop. 2010/11:98: I paragrafen regleras Lagrådets verksamhetsperiod. Övervägandena finns i avsnitt 5.1.

Ändringarna innebär att lagrådsperiodens längd ändras från två år till ett år samt att preciseringen med avseende på lagrådsperiodens början anpassas till att en ny period inleds varje år.

Prop. 2002/03:45: Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 5.8, motsvaras av 6 § nuvarande lagrådslag.

14 §  En ledamot av Lagrådet utses att tjänstgöra för viss tid eller för behandling av ett visst ärende.

[S2]Förordnande för viss tid ska avse en lagrådsperiod eller en del av en sådan period. För att ett justitieråd från början av en lagrådsperiod ska förordnas för kortare tid än hela perioden krävs särskilda skäl. Lag (2010:1467).

Prop. 2002/03:45: Paragrafen innehåller bestämmelser om ledamöternas tjänstgöringstid. Första stycket uttrycker vad som redan gäller i dag, dvs. att en ledamot kan utses att tjänstgöra för viss tid eller för behandlingen av ett visst ärende (jfr prop. 1978/79:195 s. 70).

I andra stycket anges att ett tidsbegränsat förordnande kan avse en hel lagrådsperiod eller en del av denna. Tjänstgöringstiden för justitieråd och ...

15 § Har upphävts genom lag (2011:738).

16 §  Har behandlingen av ett ärende inte avslutats vid lagrådsperiodens slut skall de ledamöter som deltagit i behandlingen tjänstgöra på avdelningen i stället för dem som har utsetts för den nya perioden, till dess ärendet har blivit slutligt behandlat.

[S2]Om en ledamot under en pågående lagrådsperiod skall avsluta sin tjänstgöring på en avdelning i Lagrådet, kan avdelningen bestämma att ledamoten skall fortsätta sin tjänstgöring till dess ett påbörjat ärende som ledamoten har varit med om att granska har behandlats slutligt.

Prop. 2002/03:45: Första stycket motsvarar 12 § nuvarande lagrådslag. Vissa redaktionella ändringar har gjorts.

Andra stycket har sin motsvarighet i 13 § andra stycket nuvarande lagrådslag. Till skillnad mot nuvarande bestämmelse omfattar andra stycket även andra ledamöter än justitieråd och regeringsråd (jfr prop. 1978/79:195 s. 73). Bestämmelsen omfattar även den situation som uppstår då ett ärende inte har avslutats ...

Behandling av ärenden

17 §  Lagrådets avdelningar är alla lika behöriga att behandla ärenden.

[S2]Ärendena fördelas mellan avdelningarna på det sätt som Lagrådets ledamöter bestämmer.

Prop. 2002/03:45: Paragrafen överensstämmer med 8 § nuvarande lagrådslag.

18 §  Ordförande på en lagrådsavdelning är det justitieråd som först har utnämnts till ett sådant ämbete.

[S2]När Lagrådets ledamöter sammanträder samfällt, ska det justitieråd som är äldst i tjänst föra ordet. Lag (2010:1467).

Prop. 2002/03:45: Paragrafen överensstämmer i sak med 9 § första stycket första meningen och 9 § andra stycket nuvarande lagrådslag. Andra stycket har avfattats med tanke på att Lagrådets ledamöter kan sammanträda innan de har inrättat sig på avdelningar.

19 §  Regeringskansliet skall ställa en tjänsteman till Lagrådets förfogande för att föredra ett ärende som har beretts i kansliet och för att på annat lämpligt sätt hjälpa Lagrådet vid behandlingen av ärendet. När Lagrådet behandlar ett lagförslag som har väckts i riksdagen, skall det utskott som har begärt Lagrådets yttrande ställa föredragande till förfogande.

Prop. 2002/03:45: Paragrafen överensstämmer i sak med 10 § första stycket nuvarande lagrådslagen. Vissa språkliga och redaktionella ändringar har gjorts.

20 §  En lagrådsavdelning kan förordna en person med särskilda fackkunskaper att som sakkunnig hjälpa avdelningen vid behandlingen av ett visst ärende.

Prop. 2002/03:45: Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 5.6, motsvaras av 10 § andra stycket nuvarande lagrådslag.

Ändringen innebär att rätten att förordna en person med särskilda fackkunskaper flyttas över från regeringen till den lagrådsavdelning som berörs. Ersättningen till den sakkunnige får bestämmas av den myndighet som för tillfället har det administrativa ansvaret för Lagrådet (se <a href="https://lagen.nu/prop/2002/03:45#S5-11" ...

21 §  Om det finns skiljaktiga meningar vid behandlingen av ett ärende, ska omröstning ske i den mån det behövs.

[S2]Vid omröstning gäller den mening som omfattas av flest ledamöter. Om flera meningar har fått lika många röster gäller den mening som stöds av det justitieråd som är äldst i tjänst bland dem som har röstat för någon av dessa meningar. Lag (2010:1467).

Prop. 2002/03:45: Paragrafen motsvarar 11 § i nuvarande lag. I förslaget anges dock att det skall vara den domstolsrepresentant som är äldst i tjänst som har utslagsgivande röst om flera meningar har företrätts av lika många röster. Datumet för ledamotens utnämning till tjänsten som justitieråd eller regeringsråd skall vara vägledande.

Paragrafen är, liksom tidigare, tillämplig både vid en lagrådsavdelnings granskningsarbete och vid tillfällen då Lagrådets samtliga ledamöter skall fatta beslut ...

22 §  Vid tillämpning av 18 och 21 §§ ska med justitieråd jämställas pensionerat justitieråd. Lag (2010:1467).

Prop. 2002/03:45: Enligt 9 § första stycket andra meningen nuvarande lagrådslag likställs pensionerade justitieråd och regeringsråd med aktiva sådan domare när en avdelningsordförande skall utses. I den föreslagna paragrafen hänvisas uttryckligen till att principen även skall gälla vid omröstningsförfaranden.

Ledamöternas tjänstgöring i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen

23 §  Justitieråd som tjänstgör i Lagrådet ska fortsätta att delta i behandlingen av mål eller ärenden i Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen som de har påbörjat. Detsamma gäller behandlingen av mål eller ärenden som ska avgöras av Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen i dess helhet, om det inte möter starka hinder med hänsyn till arbetsbördan i Lagrådet. Lag (2010:1467).

Prop. 2002/03:45: Paragrafen motsvarar i sak 14 § nuvarande lagrådslag. Det obligatoriska deltagandet i mål som skall avgöras av domstolen i plenum har dock luckrats upp. Ändringen medför att en avvägning måste göras mellan närvaroplikten i domstol i dessa och behovet av att ledamoten tjänstgör i Lagrådet. Om arbetsbördan i Lagrådet är särskilt betungande, bör ledamoten inte ha någon skyldighet att delta i pleniavgöranden.

24 §  Regeringen kan meddela Lagrådet att det inte har några ärenden att vänta under en viss tid. Regeringen får bemyndiga chefen för Justitiedepartementet att lämna ett sådant meddelande. Justitieråd som är ledamöter i Lagrådet ska under en sådan tid tjänstgöra i den domstol som de tillhör, om inte ett brådskande ärende i Lagrådet föranleder annat.

[S2]Även i annat fall får justitieråd i Lagrådet tjänstgöra i sin domstol, om det kan ske utan problem för Lagrådets verksamhet. Beslut om detta fattas av Lagrådets ledamöter. Lag (2010:1467).

Prop. 2002/03:45: Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 5.10, överensstämmer i stort med 16 § nuvarande lagrådslag. Nytt är att regeringen skall kunna bemyndiga justitieministern att meddela att Lagrådet inte har något ärende att vänta under en viss period. I övrigt har endast vissa språkliga och redaktionella ändringar gjorts.

Lagrådsledamöternas ledighet

25 §  Lagrådets ledamöter har rätt till och beslutar om ledighet enligt samma grunder som gäller för justitieråden i domstolarna. Vid beslut om ledighet ska Lagrådet se till att brådskande ärenden inte fördröjs.

[S2]En ledamot som inte har förordnats för en hel lagrådsperiod får vara ledig enligt vad Lagrådets ledamöter bestämmer. Lag (2010:1467).

Prop. 2002/03:45: Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 5.9, innehåller regler om lagrådsledamöternas rätt till ledighet. Bestämmelsen motsvarar 15 § nuvarande lagrådslag. Lagrådsledamöterna har rätt till ledighet enligt samma grunder som gäller för justitieråden och regeringsråden i domstolarna. I praktiken innebär det att arbetet för en lagrådsledamot som förordnats för en hel lagrådsperiod skall omfatta minst 40 veckor per år. Lagrådsledamöterna ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2003:333) om Lagrådet

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2003, då lagen (1979:368) om Lagrådet skall upphöra att gälla.
  2. Bestämmelserna i 2-12 §§ i den nya lagen tillämpas redan före ikraftträdandet när det gäller beslut som avses i de paragraferna och som gäller den lagrådsperiod som inleds vid ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:185, Prop. 2002/03:45, Bet. 2002/03:KU32
Ikraftträder
2003-09-01

Lag (2010:1432) om ändring i lagen (2003:333) om Lagrådet

Förarbeten
Rskr. 2010/11:29, Prop. 2010/11:3, Bet. 2010/11:KU13
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1467) om ändring i lagen (2003:333) om Lagrådet

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
  2. Vid tillämpning av 2 § ska med justitieråd som avgått med ålderspension jämställas regeringsråd som avgått med ålderspension.
  3. Vid tillämpning av 5, 8 och 22 §§ ska med pensionerat justitieråd jämställas pensionerat regeringsråd.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:31, Prop. 2009/10:181, Bet. 2010/11:JuU3
Omfattning
ändr. 2, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 25 §§, rubr. närmast före 23 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:738) om ändring i lagen (2003:333) om Lagrådet

Förarbeten
Rskr. 2010/11:267, Prop. 2010/11:98, Bet. 2010/11:KU31
Omfattning
upph. 15 §; ändr. 6, 13 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2013:973) om ändring i lagen (2003:333) om Lagrådet

Förarbeten
Rskr. 2013/14:62, Prop. 2013/14:13, Bet. 2013/14:KU8
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2014-01-01