Upphävd författning

Förordning (2003:617) med instruktion för Centrala etikprövningsnämnden

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2003-10-09
Ändring införd
SFS 2003:617
Ikraft
2004-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Centrala etikprövningsnämnden prövar ansökningar om etikprövning av forskning som avser människor och utövar tillsyn enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Nämnden har även till uppgift att pröva vissa frågor enligt lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Organisation

2 §  Nämnden har sitt kansli vid Vetenskapsrådet, som tillhandahåller kansliresurser.

3 §  Ordföranden utser en av ledamöterna till vetenskaplig sekreterare på bestämd tid.

[S2]Den vetenskapliga sekreteraren skall förbereda ärenden inför nämndens sammanträden och bistå med vetenskaplig kompetens.

Nämndens sammansättning

4 §  I 32 och 33 §§ lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor finns bestämmelser om nämndens sammansättning och när nämnden är beslutför.

[S2]Det skall finnas personliga ersättare för samtliga ledamöter i nämnden.

[S3]Vetenskapsrådet skall lämna förslag på ledamöter och ersättare med vetenskaplig kompetens till regeringen.

Verksförordningens tillämpning

5 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Centrala etikprövningsnämnden:

[S2]15 § om revisionsberättelse,

[S3]16 § om medverkan i EU-arbetet,

[S4]18 § om myndighetens organisation,

[S5]26 § om ärendenas handläggning,

[S6]29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

[S7]30 § om ärendeförteckning, och

[S8]31 § om myndighetens beslut.

[S9]Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6, 7, 9, 11 och 13 §§verksförordningen.

Ärendenas handläggning

6 §  Ärendena avgörs efter föredragning. Den vetenskapliga sekreteraren är föredragande i nämnden. Även personal vid nämndens kansli kan vara föredragande i nämnden.

7 §  När etiska frågor av ny och principiell karaktär handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

8 §  Ett överlämnande enligt 33 § tredje stycket lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor skall ske i särskilt beslut.

Överklagande

9 §  Bestämmelser om överklagande finns i 37 § lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. I övrigt gäller om överklagande 35 § verksförordningen (1995:1322).

Ändringar

Förordning (2003:617) med instruktion för Centrala etikprövningsnämnden

Förarbeten
Rskr. 2002/03:213, Prop. 2002/03:50, Bet. 2002/03:UbU18
Ikraftträder
2004-01-01

Ändring, SFS 2007:1068

Omfattning
upph.