lagen.nu

Lag (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2002-05-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:441
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-05-15

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

An unofficial translation is available from the Government Offices

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

1 kap. Allmänna bestämmelser

Syftet med lagen

1 § I denna lag regleras hur humanbiologiskt material, med respekt för den enskilda människans integritet, skall få samlas in, förvaras och användas för vissa ändamål.

Definitioner

(Upphör att gälla 2019-01-01 00:00:00)

2 § I denna lag används följande beteckningar med nedan angiven betydelse.

Beteckning Betydelse
Biobank Biologiskt material från en eller flera människor som samlas och bevaras tills vidare eller för en bestämd tid och vars ursprung kan härledas till den eller de människor från vilka materialet härrör.
Nämnd för forskningsetik Nämnd som avses i lagen ( 2003:460 ) om etikprövning av forskning som avser människor.
Huvudman för en biobank Vårdgivare, forskningsinstitution eller annan som innehar en biobank.
Hälso- och sjukvård Verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller tandvårdslagen (1985:125) .
Människa Levande eller avliden person eller foster.
Provgivare Levande person från vilken vävnadsprov har tagits.
Vårdgivare Fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt bedriver hälso- och sjukvård eller ett laboratorium som mottar vävnadsprover från vårdgivare och som bevarar proverna i en biobank.
Vävnadsprov Biologiskt material från människa.
Lag (2017:50).
2 § /Träder i kraft I:2019-01-01/ I denna lag används följande beteckningar med nedan angiven betydelse.
Beteckning Betydelse
Biobank Biologiskt material från en eller flera människor som samlas och bevaras tills vidare eller för en bestämd tid och vars ursprung kan härledas till den eller de människor från vilka materialet härrör.
Huvudman för en biobank Vårdgivare, forskningsinstitution eller annan som innehar en biobank.
Hälso- och sjukvård Verksamhet som omfattas av hälso och sjukvårdslagen (2017:30) eller tandvårdslagen (1985:125) .
Människa Levande eller avliden person eller foster.
Provgivare Levande person från vilken vävnadsprov har tagits.
Vårdgivare Fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt bedriver hälso- och sjukvård eller ett laboratorium som mottar vävnadsprover från vårdgivare och som bevarar proverna i en biobank.
Vävnadsprov Biologiskt material från människa.
Lag (2018:148).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2003:468, 2017:50, 2018:148

Tillämpningsområde

3 § Lagen är tillämplig på

 • 1. en biobank som inrättats i Sverige i en vårdgivares hälso- och sjukvårdsverksamhet, oavsett var materialet i biobanken förvaras, och
 • 2. vävnadsprover från en sådan biobank som avses under 1, vilka lämnats ut för att förvaras och användas hos en annan vårdgivare, en enhet för forskning eller diagnostik, en offentlig forskningsinstitution, ett läkemedelsbolag eller en annan juridisk person och vilka även efter utlämnandet kan härledas till den eller de människor från vilka de härrör.

Lagen skall i tillämpliga delar gälla för vävnadsprover som tas och samlas in för transplantationsändamål enligt lagen (1995:831) om transplantation m.m.

Lagen är inte tillämplig på prover som rutinmässigt tas i vården för analys och som uteslutande är avsedda som underlag för diagnos och löpande vård och behandling av provgivaren och som inte sparas en längre tid.

/Upphör att gälla U:2018-05-25/ Förhållandet till bestämmelser i annan lag

Förhållandet till annan dataskyddsreglering

(Upphör att gälla 2018-05-25 00:00:00)

4 § Bestämmelser i annan lag vilka avviker från bestämmelserna i denna lag skall tillämpas med det undantaget att bestämmelserna i 5 kap. om PKU-registret skall ha företräde framför bestämmelser i annan lag.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:441
(Träder i kraft 2018-05-25 00:00:00)

4 § Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Bestämmelser i annan lag vilka avviker från bestämmelser i denna lag ska tillämpas med det undantaget att bestämmelserna i 5 kap. om PKU-registret ska ha företräde framför bestämmelser i annan lag. Lag (2018:441).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:441

2 kap. Inrättande och villkor

Inrättande

1 § En biobank inrättas genom beslut av vårdgivare eller av annan till vilken vävnadsprover från en biobank lämnats ut i överensstämmelse med bestämmelserna i 1 kap. 3 § 2. I samband med beslut om inrättande av en biobank skall huvudmannen för biobanken också besluta om det eller de ändamål för vilka biobanken skall användas samt om vem som skall vara ansvarig för biobanken.

Lagrumshänvisningar hit (2)

Tillåtna ändamål

2 § Förutom för vård och behandling och andra medicinska ändamål i en vårdgivares verksamhet får en biobank användas endast för ändamål som avser kvalitetssäkring, utbildning, forskning, klinisk prövning, utvecklingsarbete eller annan därmed jämförlig verksamhet.

Lagrumshänvisningar hit (2)

Forskning och klinisk prövning

(Upphör att gälla 2019-01-01 00:00:00)

3 § Är avsikten att en biobank skall användas för ändamål som avser forskning eller klinisk prövning får beslut som avses i 1 § fattas först efter prövning och godkännande av en nämnd för forskningsetik. Biobanken får i sådana fall inte användas för annat ändamål än som tidigare beslutats utan att nämnden godkänt detta.

Vid prövning och godkännande som här avses tillämpas vad som föreskrivs om utgångspunkter för etikprövningen i 7-11 §§ lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. I fråga om handläggningsordningen för prövning och godkännande samt om överklagande tillämpas föreskrifterna i 24-33 §§ samt 36 och 37 §§ samma lag. Lag (2003:468).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:468, 2018:148
(Träder i kraft 2019-01-01 00:00:00)

3 § Är avsikten att en biobank ska användas för ändamål som avser forskning eller klinisk prövning får beslut som avses i 1 § fattas först efter prövning och godkännande av Etikprövningsmyndigheten eller Överklagandenämnden för etikprövning. Biobanken får i sådana fall inte användas för annat ändamål än som tidigare beslutats utan att myndigheten eller nämnden godkänt detta.

Vid prövning och godkännande som här avses tillämpas vad som föreskrivs om utgångspunkter för etikprövningen i 7–11 §§ lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. I fråga om handläggningsordningen för prövning och godkännande samt om överklagande tillämpas föreskrifterna i 24–33 §§ samt 36 och 37 §§ samma lag. Lag (2018:148).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:468, 2018:148

Förvaring

4 § En biobank skall förvaras på ett sådant sätt att vävnadsproverna inte riskerar att förstöras och obehöriga inte får tillgång till dem.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Anmälan

5 § Beslut om inrättande av en biobank ska av huvudmannen anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Anmälan ska innehålla uppgifter om

 • 1. ändamålet med biobanken,
 • 2. var biobanken ska förvaras,
 • 3. vem som ska ansvara för biobanken, och
 • 4. vilken omfattning biobanken avses få. Anmälan ska göras senast inom en månad från beslutet att inrätta biobanken.

Om ändring sker av något förhållande som omfattas av en tidigare gjord anmälan ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg inom en månad från det att ändringen inträdde.

Beslut om att vävnadsprover som bevaras i en biobank ska ställas till förfogande för annan än huvudmannen ska anmälas inom en månad från beslutet. Lag (2012:947).

Register över biobanker

6 § Inspektionen för vård och omsorg ska föra ett automatiserat register över biobanker. Registret ska användas för tillsyn, i forskningen och för framställning av statistik.

Registret ska innehålla uppgifter om förhållanden för vilka det föreligger anmälningsskyldighet enligt 5 §. Det får inte innehålla uppgifter om enskilda människor från vilka prov tagits.

Inspektionen för vård och omsorg är personuppgiftsansvarig för registret.

Regeringen meddelar föreskrifter om vilken myndighet som får ha direktåtkomst till uppgifterna i Inspektionen för vård och omsorgs register. Lag (2012:947).

Socialstyrelsen är personuppgiftsansvarig för registret.

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:947

3 kap. Samtycke och information

Provgivare

1 § Vävnadsprover får i andra fall än som avses i 2 § inte samlas in och bevaras i en biobank utan att provgivaren informerats om avsikten och om det eller de ändamål för vilka biobanken får användas och därefter lämnat sitt samtycke.

Lagrumshänvisningar hit (2)

Underårig

2 § Vävnadsprover från underårig får inte samlas in och bevaras i en biobank utan att den underåriges vårdnadshavare informerats om avsikten och om det eller de ändamål för vilka biobanken får användas och därefter lämnat sitt samtycke. Har den underårige uppnått en sådan ålder och mognad att han eller hon kan ta ställning till frågan gäller vad som nu sagts den underårige själv.

Lagrumshänvisningar hit (3)

Foster

3 § Vävnadsprover från foster får inte samlas in och bevaras i en biobank utan att den kvinna som bär eller har burit fostret informerats om avsikten och om det eller de ändamål för vilka biobanken får användas och därefter lämnat sitt samtycke. Har kvinnan avlidit, gäller vad nu sagts i stället hennes närmaste anhöriga.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Avliden

4 § För vävnadsprover från avliden äger vad som sägs i 3 och 4 §§ lagen (1995:831) om transplantation m.m. och obduktionslagen (1995:832) motsvarande tillämpning.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Nytt ändamål

(Upphör att gälla 2019-01-01 00:00:00)

5 § Vävnadsprover som bevaras i en biobank får inte användas för annat ändamål än som omfattas av tidigare information och samtycke utan att den som lämnat samtycket informerats om och samtyckt till det nya ändamålet.

Har den som lämnat samtycke avlidit gäller i stället att den avlidnes närmaste anhöriga skall ha informerats om och efter skälig betänketid inte motsatt sig det nya ändamålet.

Avser det nya ändamålet forskning eller klinisk prövning skall den nämnd för forskningsetik som godkänner det nya ändamålet i samband därmed också besluta om vilka krav som skall gälla i fråga om information och samtycke för att vävnadsproverna i banken skall få användas för det nya ändamålet. Lag (2003:468).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:468, 2018:148
(Träder i kraft 2019-01-01 00:00:00)

5 § Vävnadsprover som bevaras i en biobank får inte användas för annat ändamål än som omfattas av tidigare information och samtycke utan att den som lämnat samtycket informerats om och samtyckt till det nya ändamålet.

Har den som lämnat samtycke avlidit gäller i stället att den avlidnes närmaste anhöriga ska ha informerats om och efter skälig betänketid inte motsatt sig det nya ändamålet.

Avser det nya ändamålet forskning eller klinisk prövning, ska Etikprövningsmyndigheten eller Överklagandenämnden för etikprövning i samband med att myndigheten eller nämnden godkänner det nya ändamålet också besluta om vilka krav som ska gälla i fråga om information och samtycke för att vävnadsproverna i banken ska få användas för det nya ändamålet. Lag (2018:148).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:468, 2018:148

Återkallelse av samtycke

6 § Den som lämnat samtycke till användning av ett vävnadsprov får när som helst återkalla sitt samtycke. Avser återkallelsen all användning skall vävnadsprovet omedelbart förstöras eller avidentifieras.

Rättsfall (1)

RÅ 2004 ref. 102: Uppgifter om vilka som återkallat sitt samtycke till användning av vävnadsprov...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Dokumentation

7 § Uppgifter om information och samtycke m.m. enligt 1-6 §§ ska dokumenteras på lämpligt sätt i provgivarens patientjournal. Lag (2008:358).

Rättsfall (1)

RÅ 2004 ref. 102: Uppgifter om vilka som återkallat sitt samtycke till användning av vävnadsprov...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:358

4 kap. Bestämmelser om utlämnande av vävnadsprover, överlåtelse av biobanker m.m.

Utlämnande av vävnadsprover ur en biobank

1 § Den som är ansvarig för en biobank prövar ansökningar om att få tillgång till prover i banken men får lämna över frågan till huvudmannen för avgörande.

Lagrumshänvisningar hit (2)

2 § När vävnadsprover lämnas ut för att förvaras och användas inom en annan verksamhet som avses i 1 kap. 3 § 2 skall huvudmannen för den nybildade biobanken fatta beslut enligt 2 kap. 1 §. Prover som förvaras i en sådan biobank får inte lämnas vidare.

Lagrumshänvisningar hit (1)

3 § För att vävnadsprover i en biobank skall för forskningsändamål få lämnas ut till en mottagare i ett annat land krävs att en svensk forskningsinstitution inger en ansökan härom. Om denna ansökan beviljas, skall i förhållande till mottagaren i utlandet uppställas som villkor att proverna återlämnas eller förstörs när de inte längre behövs för det ändamål för vilket de lämnades ut.

Vävnadsprover i en biobank får inte i annat fall än som avses i första stycket lämnas ut till en mottagare i ett annat land.

Lagrumshänvisningar hit (2)

Avidentifiering och kodnycklar

4 § Vävnadsprover som lämnas ut skall, om annat inte särskilt beslutas, vara avidentifierade eller kodade.

Kodnycklar skall förvaras hos den vårdgivare som beslutat att samla in och förvara vävnadsproverna i en biobank. Kodnycklarna skall förvaras på ett betryggande sätt.

En ansökan om att få bryta en kod för att få tillgång till personuppgifter om en enskild provgivare skall behandlas i samma ordning som en ansökan om att få tillgång till prover i en biobank.

(Upphör att gälla 2018-05-25 00:00:00)

4 a § En journalhandling inom enskild hälso- och sjukvård som rör en viss patient ska lämnas ut på begäran av den som fått tillgång till kodat humanbiologiskt material från den patienten enligt 1 §, om patienten samtyckt till att journalhandlingen lämnas ut. I fråga om vissa känsliga personuppgifter finns föreskrifter i personuppgiftslagen (1998:204). Lag (2008:358).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:358
(Träder i kraft 2018-05-25 00:00:00)

4 a § En journalhandling inom enskild hälso- och sjukvård som rör en viss patient ska lämnas ut på begäran av den som fått tillgång till kodat humanbiologiskt material från den patienten enligt 1 §, om patienten samtyckt till att journalhandlingen lämnas ut. Lag (2018:441).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:358

Undantag

5 § Utan hinder av 1-3 §§ får, med samtycke från de berörda enskilda provgivarna,

 • - vävnadsprover i en biobank som är avsedd för vård- och behandlingsändamål lämnas till en annan vårdgivare inom eller utom landet för utlåtande eller analys,
 • - vävnadsprover i en biobank som används i ett forskningsprojekt lämnas till en annan enhet för forskning inom eller utom landet,
 • - vävnadsprover som har lämnats ut till ett bolag för klinisk prövning av läkemedel eller medicintekniska produkter och som förvaras hos bolaget lämnas för analys till en annan enhet inom bolaget eller till ett annat bolag, med vilket bolaget har träffat avtal om att analys skall utföras, inom eller utom landet.

Proverna skall vara kodade. De skall återlämnas eller förstöras när de inte längre behövs för det ändamål för vilket de lämnades ut.

Vägran att lämna ut vävnadsprover m.m.

6 § Om den som ansvarar för en biobank hos en offentlig vårdgivare vägrar att lämna ut prover i enlighet med en ansökan, ska frågan på begäran av sökanden lämnas över till vårdgivaren för beslut. Sökanden ska underrättas om sin rätt att begära överprövning.

Om en enskild vårdgivare och den som ansvarar för biobanken hos vårdgivaren anser att prover ur banken inte bör lämnas ut enligt en ansökan, ska frågan med vårdgivarens yttrande överlämnas till Inspektionen för vård och omsorg för prövning. Lag (2012:947).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:358, 2012:947

6 a § Frågor om utlämnande av en journalhandling enligt 4 a § prövas av den som är ansvarig för patientjournalen. Anser den ansvarige att journalhandlingen eller någon del av den inte bör lämnas ut, ska han eller hon genast med eget yttrande överlämna frågan till Inspektionen för vård och omsorg för prövning.

I fråga om överklagande av Inspektionen för vård och omsorgs beslut enligt första stycket gäller i tillämpliga delar 6 kap. 7–11 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2012:947).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2009:502, 2012:947, 2008:358

Överlåtelse av vävnadsprover i en biobank

7 § För att en biobank eller delar av den ska få överlåtas krävs tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg. Tillstånd får ges endast om det finns särskilda skäl.

En biobank eller delar av den får inte överlåtas till en mottagare i ett annat land. Lag (2012:947).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:947

Befattning med vävnadsprover i vinstsyfte

8 § Vävnadsprover eller delar av vävnadsprover som förvaras i en biobank får inte överlåtas eller lämnas ut i vinstsyfte.

Villkor för att lägga ned en biobank

9 § Inspektionen för vård och omsorg ska efter anmälan från vårdgivaren eller huvudmannen besluta att en biobank ska läggas ned och att vävnadsproverna ska förstöras, om materialet inte längre har betydelse för ändamålen enligt 2 kap. 2 § och det från allmän synpunkt inte finns skäl att bevara proverna.

Huvudmannen för en biobank, som består av vävnadsprover utlämnade från en vårdgivares biobank, får dock besluta att banken ska läggas ned och att proverna ska återlämnas till vårdgivaren eller förstöras, när de inte längre behövs för det ändamål för vilket de lämnades ut. Lag (2012:947).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:947

Utlämnande av personuppgifter

10 § Om en provgivares personuppgifter lämnas ut samtidigt som ett kodat vävnadsprov från denne, skall de lämnas ut på ett sådant sätt att personuppgifterna inte kan kopplas samman med vävnadsprovet.

11 § En vårdgivare skall lämna personuppgifter för införande i ett register som förvaras i anslutning till en biobank hos en annan vårdgivare. En sådan skyldighet föreligger dock endast om den registrerade eller den som enligt 3 kap. 2-4 §§ kan lämna samtycke, har informerats om och uttryckligen samtyckt till utlämnandet.

5 kap. Biobank med prover från nyfödda barn

Tillämpningsområde

1 § Vårdgivare som regeringen bestämmer får för de ändamål som anges i 2 § ta emot, samla in, förvara, registrera, analysera och på annat sätt förfoga över vävnadsprover från nyfödda barn i en särskild biobank (PKU-biobanken).

Ändamål

2 § Vävnadsproverna i PKU-biobanken får användas endast för

 • - analyser och andra undersökningar för att spåra och diagnostisera ämnesomsättningssjukdomar,
 • - retrospektiv diagnostik av andra sjukdomar hos enskilda barn,
 • - epidemiologiska undersökningar,
 • - uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av verksamheten, samt
 • - klinisk forskning och utveckling.

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:1
2 a § Har upphävts genom lag (2005:1).

Skyldighet att lämna ut prover

3 § En vårdgivare är skyldig att med iakttagande av 3 kap. 2 § lämna ut sådana prover som avses i 1 § för analys och förvaring i PKU-biobanken.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Register

4 § Vårdgivare som avses i 1 § får med hjälp av automatiserad behandling eller annan behandling av personuppgifter föra ett särskilt register för screening av prover från nyfödda barn för vissa ämnesomsättningsrubbningar (PKU-registret).

Vårdgivaren är personuppgiftsansvarig för registret.

5 § PKU-registret får användas endast för de ändamål som anges i 2 § samt för framställning av statistik.

6 § För varje provgivare får endast följande uppgifter registreras:

 • - moderns namn, personnummer och hemort,
 • - graviditetens längd,
 • - barnets födelsetid och kön samt vid flerbörd, ordningstal,
 • - den enhet inom sjukvården som tagit provet,
 • - diagnos,
 • - uppgifter om behandling av diagnostiserade sjukdomar, och
 • - samtycke från barnets vårdnadshavare.

Lagrumshänvisningar hit (1)

7 § En vårdgivare är skyldig att lämna uppgifter enligt 6 § till PKU-registret när vävnadsprov tagits på ett nyfött barn och barnets vårdnadshavare uttryckligen har samtyckt till överlämnandet.

Innan vårdnadshavaren lämnar sitt samtycke skall han eller hon ha informerats om vilka uppgifter som registreras och om ändamålet med registreringen.

6 kap. Tillsyn och överklagande m.m.

Påföljder

1 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

 • a) använder en biobank i strid med 2 kap. 2 §,
 • b) förvarar vävnadsprover i en biobank i strid med 2 kap. 4 §,
 • c) inrättar en biobank utan att göra en anmälan enligt 2 kap. 5 §,
 • d) inte ger information och inhämtar samtycke enligt 3 kap. 1-3 och 5 §§,
 • e) inte förstör eller avidentifierar vävnadsprover enligt 3 kap. 6 §,
 • f) lämnar ut vävnadsprover i strid med 4 kap. 2 §,
 • g) lämnar ut vävnadsproverna i strid med 4 kap. 3 §,
 • h) överlåter en biobank i strid med 4 kap. 7 §,
 • i) använder vävnadsprover i strid med 5 kap 2 §,
 • j) inte lämnar vävnadsprover enligt 5 kap. 3 §.

I 8 kap. 6 § lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. finns bestämmelser om straff för den som i vinstsyfte överlåter biologiskt material. Lag (2006:356).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:356

Skadestånd m.m.

Skadestånd

(Upphör att gälla 2018-05-25 00:00:00)

2 § Huvudmannen för biobanken skall ersätta en enskild provgivare för den skada eller kränkning av den personliga integriteten som ett förfarande med vävnadsprover i strid med denna lag har orsakat honom eller henne.

Ersättningsskyldigheten kan i den utsträckning det är skäligt jämkas, om huvudmannen för banken visar att felet inte berodde på honom eller henne.

Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:441
(Träder i kraft 2018-05-25 00:00:00)

2 § Huvudmannen för biobanken ska ersätta en enskild provgivare för den skada eller kränkning av den personliga integriteten som ett förfarande med vävnadsprover i strid med denna lag har orsakat honom eller henne.

Ersättningsskyldigheten kan i den utsträckning det är skäligt jämkas, om huvudmannen för banken visar att felet inte berodde på honom eller henne. Lag (2018:441).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:441

Tillsyn

(Upphör att gälla 2018-05-25 00:00:00)

3 § Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn över att denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs. Den myndighet som är tillsynsmyndighet enligt personuppgiftslagen (1998:204) utövar dock tillsyn över den behandling som sker av personuppgifter.

Den som bedriver verksamhet som står under tillsyn är skyldig att på Inspektionen för vård och omsorgs begäran lämna ut handlingar, prover och annat material som rör verksamheten samt att lämna de upplysningar om verksamheten som inspektionen behöver för sin tillsyn.

Inspektionen för vård och omsorg får förelägga den som bedriver verksamheten att lämna ut vad som begärs. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite. Lag (2012:947).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:947
(Träder i kraft 2018-05-25 00:00:00)

3 § Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn över att denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs. Den myndighet som är tillsynsmyndighet enligt EU:s dataskyddsförordning utövar dock tillsyn över den behandling som sker av personuppgifter.

Den som bedriver verksamhet som står under tillsyn är skyldig att på Inspektionen för vård och omsorgs begäran lämna ut handlingar, prover och annat material som rör verksamheten samt att lämna de upplysningar om verksamheten som inspektionen behöver för sin tillsyn.

Inspektionen för vård och omsorg får förelägga den som bedriver verksamheten att lämna ut vad som begärs. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite. Lag (2018:441).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:947

4 § Inspektionen för vård och omsorg eller den som inspektionen förordnar har rätt att inspektera verksamhet som står under tillsyn enligt denna lag.

Den som utför inspektion har rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som används för verksamheten, dock inte bostäder, och att tillfälligt omhänderta handlingar, prover och annat material som rör verksamheten. Inspektionen för vård och omsorg får även göra undersökningar och ta prover.

Den vars verksamhet inspekteras är skyldig att lämna den hjälp som behövs för inspektionen. Lag (2012:947).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:947

5 § Den som utför inspektion har rätt att få den hjälp av Polismyndigheten som behövs för att inspektionen ska kunna genomföras. Lag (2014:762).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:762

6 § Om Inspektionen för vård och omsorg får kännedom om att någon har brutit mot en bestämmelse som gäller verksamhet som står under inspektionens tillsyn enligt denna lag, ska inspektionen vidta åtgärder för att vinna rättelse. Om det behövs ska inspektionen göra anmälan till åtal. Lag (2012:947).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:947

Överklagande m.m.

(Upphör att gälla 2018-05-25 00:00:00)

7 § Beslut enligt 4 kap. 6 § första stycket får överklagas till Inspektionen för vård och omsorg. Inspektionens beslut enligt 4 kap. 6 § får inte överklagas.

Inspektionen för vård och omsorgs övriga beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

En annan myndighets beslut om rättelse och om avslag på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Beslut som Inspektionen för vård och omsorg eller allmän förvaltningsdomstol meddelar enligt denna lag gäller omedelbart, om inte annat anges i beslutet. Lag (2012:947).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:947
(Träder i kraft 2018-05-25 00:00:00)

7 § Beslut enligt 4 kap. 6 § första stycket får överklagas till Inspektionen för vård och omsorg. Inspektionens beslut enligt 4 kap. 6 § får inte överklagas.

Inspektionen för vård och omsorgs övriga beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Beslut som Inspektionen för vård och omsorg eller allmän förvaltningsdomstol meddelar enligt denna lag gäller omedelbart, om inte annat anges i beslutet. Lag (2018:441).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:947

Bemyndiganden

8 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om

 • - tider för bevarande av vävnadsprover i biobanker, och
 • - överlåtelse och nedläggning av biobanker.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2002:297

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Prop. 2001/02:44, bet. 2001/02:SoU9, rskr. 2001/02:254
Ikraft
2003-01-01
SFS-nummer
2002:297
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.
 • 2. En biobank som inrättats innan lagen träder i kraft skall, om den skall bevaras, anmälas till Socialstyrelsen inom två år från lagens ikraftträdande. En anmälan skall ligga till grund för registrering i Socialstyrelsens register.
 • 3. Lagen skall tillämpas på vävnadsprover som samlats i en biobank före lagens ikraftträdande för åtgärder med proverna eller biobanken efter lagens ikraftträdande. En huvudman som före utgången av tidsfristen i punkt 2 vill avveckla en vid lagens ikraftträdande existerande biobank skall kunna göra detta utan att iaktta bestämmelserna i 4 kap. 9 §.

Lag (2003:468) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:50, bet. 2002/03:UbU18, rskr.2002/03:213
Omfattning
ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 3 §, 3 kap 5 §
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:468
Rubrik
Lag (2003:468) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Lag (2005:1) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Bet. 2004/05:SoU14, rskr. 2004/05:145
Omfattning
ny 5 kap 2 §
Ikraft
2005-01-10
SFS-nummer
2005:1
Rubrik
Lag (2005:1) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Lag (2006:356) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:64, bet. 2005/06:SoU16, rskr. 2005/06:219
Omfattning
ändr. 6 kap 1 §
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:356
Rubrik
Lag (2006:356) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Lag (2008:358) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:126, bet. 2007/08:SoU16, rskr. 2007/08:207
Omfattning
ändr. 3 kap 7 §, rubr. närmast före 4 kap 6 §;nya 4 kap 4 a, 6 a §§
Ikraft
2008-07-01
SFS-nummer
2008:358
Rubrik
Lag (2008:358) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Lag (2009:502) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Omfattning
ändr. 4 kap. 6 a §
Ikraft
2009-06-30
SFS-nummer
2009:502
Rubrik
Lag (2009:502) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Lag (2012:947) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116
Ikraft
2013-06-01
Omfattning
ändr. 2 kap. 5, 6 §§, 4 kap. 6, 6 a, 7, 9 §§, 6 kap. 3, 4, 6, 7 §§
SFS-nummer
2012:947
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.
 • 2. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Inspektionen för vård och omsorg vara den enskildes motpart, om inspektionen efter ikraftträdandet är behörig att handlägga den typ av fråga som är föremål för prövning.
 • 3. För gärningar som avses i 6 kap. 1 § första stycket c och h och som har begåtts före ikraftträdandet gäller 2 kap. 5 § och 4 kap. 7 § i sin äldre lydelse. Lag (2013:274).
Rubrik
Lag (2012:947) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Lag (2013:274) om ändring i lagen (2012:947) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:82, bet. 2012/13:SoU19, rskr. 2012/13:204
Omfattning
ny 3 p övergångsbest. till 2012:947
SFS-nummer
2013:274
Rubrik
Lag (2013:274) om ändring i lagen (2012:947) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Lag (2014:762) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
ändr. 6 kap. 5 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:762
Rubrik
Lag (2014:762) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Lag (2017:50) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Omfattning
ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft
2017-04-01
SFS-nummer
2017:50
Rubrik
Lag (2017:50) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Lag (2018:148) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2017/18:45, bet. 2017/18:UbU12, rskr. 2017/18:173
Ikraft
2019-01-01
Omfattning
ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 3 §, 3 kap. 5 §
SFS-nummer
2018:148
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
 • 2. Ett godkännande som har beslutats av en nämnd för forskningsetik enligt 2 kap. 3 § i den äldre lydelsen och godkännande och krav som har beslutats av en nämnd för forskningsetik enligt 3 kap. 5 § i den äldre lydelsen gäller fortfarande.
Rubrik
Lag (2018:148) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Lag (2018:441) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:171, bet. 2017/18:SoU33, rskr. 2017/18:261
Omfattning
ändr. 1 kap. 4 §, 4 kap. 4 a § 6 kap. 2, 3, 7 §§, rubr. rubrikerna närmast före 1, kap. 4 §, 6 kap. 2 §
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:441
Rubrik
Lag (2018:441) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation