Upphävd författning

Lag (2004:126) om skattereduktion för förmögenhetsskatt

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2004-03-18
Ändring införd
SFS 2004:126 i lydelse enligt SFS 2006:1350
Ikraft
2004-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Vem som omfattas av lagen

1 §  Den som är skattskyldig för förmögenhetsskatt och som tillgodoräknats skattereduktion enligt bestämmelserna i lagen (2001:906) om skattereduktion för fastighetsskatt skall under de förutsättningar och i den omfattning som anges i denna lag för samma år tillgodoräknas skattereduktion för förmögenhetsskatt. Detsamma gäller den som enligt 21 § lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt sambeskattas med någon som tillgodoräknats skattereduktion för fastighetsskatt.

[S2]Vad som sägs i första stycket skall även gälla skattskyldiga som på grund av lagen (2006:1340) om fastighetsskatt i vissa fall vid 2007-2009 års taxeringar inte längre har rätt till skattereduktion för fastighetsskatt. Lag (2006:1350).

Definitioner

2 §  Med reduktionsfastighet avses reduktionsfastighet enligt bestämmelserna i lagen (2001:906) om skattereduktion för fastighetsskatt.

[S2]Som reduktionsfastighet enligt denna lag räknas enbart den del av fastigheten som är skattepliktig enligt bestämmelserna i lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt.

[S3]Om reduktionsfastigheten ägs även av delägare som inte sambeskattas med den skattskyldige enligt 21 § lagen om statlig förmögenhetsskatt, skall som reduktionsfastighet enligt denna lag räknas enbart den del av fastigheten som ägs av den skattskyldige.

Skattereduktionens storlek

3 §  Skattereduktion skall tillgodoräknas den skattskyldige med ett belopp som motsvarar den förmögenhetsskatt som påförts honom enligt bestämmelserna i lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt (underlaget för skattereduktion) multiplicerad med kvoten mellan den skattereduktion som tillgodoräknats honom för fastighetsskatt och den fastighetsskatt som påförts honom för reduktionsfastigheten enligt bestämmelserna i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt.

[S2]Om den skattskyldige utöver reduktionsfastigheten äger andra tillgångar som är skattepliktiga enligt bestämmelserna i lagen om statlig förmögenhetsskatt, utgörs underlaget för skattereduktion av ett belopp som motsvarar den förmögenhetsskatt som påförts honom multiplicerad med kvoten mellan reduktionsfastighetens taxeringsvärde och det sammanlagda värdet av hans skattepliktiga tillgångar såsom de tagits upp vid beräkningen av den skattepliktiga förmögenheten.

3 a §  Bestämmelserna om begränsning av fastighetsskatt på markvärde i 2 § lagen (2006:1340) om fastighetsskatt i vissa fall vid 2007-2009 års taxeringar skall inte beaktas vid beräkning av den i 3 § första stycket angivna kvoten mellan skattereduktionen för fastighetsskatt och fastighetsskatten för reduktionsfastigheten. Lag (2006:1350).

4 §  Om förmögenhetsskatten har satts ned enligt bestämmelserna i lagen (1997:324) om begränsning av skatt, skall vid tillämpning av 3 § skattereduktionen beräknas på förmögenhetsskatten efter nedsättningen.

5 §  För personer som sambeskattas enligt 21 § lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt beräknas skattereduktionen gemensamt och fördelas i förhållande till deras skattepliktiga förmögenheter.

Förfarandet

6 §  I fråga om skattereduktion för förmögenhetsskatt tillämpas vad som gäller om bestämmande och debitering av slutlig skatt enligt skattebetalningslagen (1997:483).

7 §  Skattereduktion för förmögenhetsskatt räknas av mot statlig förmögenhetsskatt.

[S2]Skattereduktionen skall inte beaktas vid beräkning av skattebeloppet enligt 4 § lagen (1997:324) om begränsning av skatt.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2004:126) om skattereduktion för förmögenhetsskatt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 2004 och tillämpas första gången i fråga om slutlig skatt enligt 2004 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:156, Prop. 2003/04:64, Bet. 2003/04:SkU26
Ikraftträder
2004-04-01

Lag (2006:1350) om ändring i lagen (2004:126) om skattereduktion för förmögenhetsskatt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas första gången vid 2007 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:9, Prop. 2006/07:1, Bet. 2006/07:FiU1
Omfattning
ändr. 1 §; ny 3 a §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2007:1410) om upphävande av lagen (2004:126) om skattereduktion för förmögenhetsskatt

Övergångsbestämmelse

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (2004:126) om skattereduktion för förmögenhetsskatt ska upphöra att gälla vid utgången av år 2007. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande vid 2007 och tidigare års taxeringar.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:92, Prop. 2007/08:26, Bet. 2007/08:SkU15
Omfattning
upph.