Upphävd författning

Lag (2001:906) om skattereduktion för fastighetsskatt

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2001-11-29
Ändring införd
SFS 2001:906 i lydelse enligt SFS 2007:1408
Ikraft
2001-12-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Ägare av fastighet i Sverige skall under de förutsättningar och i den omfattning som anges i denna lag tillgodoräknas skattereduktion.

Prop. 2001/02:3: Av bestämmelsen framgår att reglerna om skattereduktion för fastighetsskatt gäller för dem som är fastighetsägare. Av 3 § följer att med ägare avses också sådana personer som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall jämställas med ägare, t.ex. tomträttsinnehavare. Sammantaget innebär detta att den personkrets – med ett undantag – som kan påföras fastighetsskatt enligt lagen (<a href="https://lagen.nu/1984:1052" ...

2 §  Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och tillämpningsområde som i fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

[S2]Med taxeringsår avses taxeringsår enligt 1 kap. 12 § inkomstskattelagen (1999:1229).

[S3]Bestämmelserna i denna lag om fastighet som är småhusenhet eller lantbruksenhet gäller också del av fastighet, flera fastigheter eller delar av fastigheter som är sådan enhet.

Prop. 2001/02:3: Av paragrafens första stycke framgår att termer och uttryck som förekommer i denna lag har samma betydelse som i fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

I andra stycket anges dock att termen taxeringsår har samma betydelse som i inkomstskattelagen (1999:1229), dvs. det kalenderår då taxeringsbeslut om den årliga taxeringen för ett beskattningsår ...

3 §  Med ägare avses även den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska likställas med ägare.

[S2]Enbart de personer som enligt 21 § i den upphävda lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt skulle ha sambeskattats ska vid tillämpningen av denna lag anses ingå i samma hushåll. Har ett dödsbo rätt till skattereduktion enligt 8 § ska dödsboet och de personer som avses i 8 § 1 vid tillämpningen av 9-12 §§ anses ingå i samma hushåll. Lag (2007:1408).

Prop. 2001/02:3: Bestämmelserna om skattereduktion för fastighetsskatt gäller inte bara dem som innehar en fastighet med äganderätt utan även dem som enligt bestämmelserna i 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall likställas med ägare. Detta framgår av första stycket. Bestämmelsen har kommenterats i anslutning till kommentaren till 1 §.

I andra stycket berörs hushållsbegreppet. Hänvisningen till ...

Villkor för skattereduktion

De som kan tillgodoräknas skattereduktion

4 §  Skattereduktion kan enbart tillgodoräknas fysiska personer och dödsbon som är ägare av fastigheter för vilka de är skattskyldiga enligt lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt.

Prop. 2001/02:3: Bestämmelsen innebär att småhus som ägs av bostadsrättsföreningar eller andra juridiska personer än dödsbon inte kan tillgodoräknas skattereduktion.

Reduktionsfastigheten

5 §  Skattereduktion kan tillgodoräknas den som ägt en fastighet och varit bosatt där hela året före taxeringsåret om fastigheten utgörs av en småhusenhet eller av ett småhus som är inrättat till bostad åt högst en eller två familjer med tillhörande tomtmark på en lantbruksenhet (reduktionsfastigheten).

[S2]Om det i ett hushåll finns flera fastigheter som uppfyller villkoren i första stycket anses endast den fastighet som har högst taxeringsvärde som reduktionsfastighet.

[S3]Den skattskyldige anses bosatt på den fastighet där han rätteligen skall vara folkbokförd.

Prop. 2001/02:3: skall kunna tillgodoföras skattereduktion. Det första är att denne skall ha ägt och varit bosatt på fastigheten hela året före taxeringsåret. Det betyder att det år en fastighet förvärvas eller avyttras kan skattereduktion inte tillgodoföras ägaren. Vissa undantag från denna huvudregel finns i 6, 7 och 8 §§. Undantagen kan aktualiseras i samband med att ägaren avlider. Det andra villkoret är att fastigheten skall utgöra en småhusenhet eller utgöra ett småhus på en lantbruksenhet. I bestämmelsen ...

Särskilda regler vid dödsfall

6 §  Skattereduktion kan oavsett bestämmelserna i 5 § tillgodoräknas den skattskyldige om denne året före taxeringsåret har förvärvat fastigheten genom arv eller testamente efter sin make, sambo eller förälder, eller genom bodelning med anledning av makens eller sambons död om

 1. den skattskyldige vid utgången av det år dödsfallet inträffade skulle ha sambeskattats med makens, sambons eller förälderns dödsbo enligt bestämmelserna i 21 § i den upphävda lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt,
 2. maken, sambon eller föräldern var bosatt på fastigheten den 1 januari året före taxeringsåret och dessa förhållanden därefter bestått fram till dödsfallet, eller dennes dödsbo ägde fastigheten den 1 januari året före taxeringsåret,
 3. den skattskyldige var bosatt på fastigheten den 1 januari det år då dödsfallet inträffade och detta förhållande därefter bestått fram till utgången av året före taxeringsåret, och
 4. den skattskyldige fortfarande ägde fastigheten vid utgången av året före taxeringsåret. Lag (2007:1408).

Prop. 2001/02:3: Som motiverats i avsnitt 5.5 har hemmavarande barn under 18 år som är arvinge eller testamentstagare efter påpekande från Lagrådet getts rätt till skattereduktion på samma villkor som efterlevande make eller sambo.

I paragrafen regleras det fall att den skattskyldige under året före taxeringsåret förvärvat en fastighet genom arv eller testamente från en make, sambo eller förälder. Förvärvet kan ...

7 §  Ett dödsbo kan tillgodoräknas skattereduktion för det år dödsfallet inträffade om

 1. den avlidnes efterlevande make, sambo eller barn vid utgången av det år dödsfallet inträffade skulle ha sambeskattats med dödsboet enligt bestämmelserna i 21 § i den upphävda lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt,
 2. den avlidne ägde och var bosatt på fastigheten den 1 januari året före taxeringsåret och dessa förhållanden därefter bestått fram till dödsfallet, och
 3. den efterlevande maken, sambon eller barnet är delägare i dödsboet och var bosatt på fastigheten under hela det år som föregått taxeringsåret. Lag (2007:1408).

Prop. 2001/02:3: Som motiverats i avsnitt 5.5 kommer även dödsbo där hemmavarande barn under 18 år är delägare att kunna erhålla skattereduktion på samma sätt som dödsbo där efterlevande make eller sambo är delägare.

Bestämmelsen tar sikte på det fallet att ett dödsbo äger en fastighet. Under de förutsättningar som anges i punkterna 1–4 kan dödsboet tillgodoföras skattereduktion vid den taxering som sker året efter det ...

8 §  Ett dödsbo kan tillgodoräknas skattereduktion för året efter dödsfallsåret om

 1. den avlidnes efterlevande make, sambo eller barn vid utgången av det år dödsfallet inträffade skulle ha sambeskattats med dödsboet enligt bestämmelserna i 21 § i den upphävda lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt,
 2. den avlidne ägde och var bosatt på fastigheten den 1 januari det år dödsfallet inträffade och dessa förhållanden därefter bestått fram till dödsfallet, och
 3. den efterlevande maken, sambon eller barnet är delägare i dödsboet och var bosatt på fastigheten den 1 januari det år dödsfallet inträffade och detta förhållande därefter bestått fram till utgången av året efter dödsfallsåret. Lag (2007:1408).

Prop. 2001/02:3: I bestämmelsen, som är ny i förhållande till lagrådsremissen, ges dödsbo rätt till skattereduktion också för året efter det då dödsfallet inträffade. Bestämmelsen tar sikte på det förhållandet att det sällan torde vara möjligt att skifta dödsboet dödsfallsåret om dödsfallet inträffar mot årets slut. Bestämmelsen har tillkommit på Lagrådets förslag.

Skattereduktionens storlek

9 §  För beräkningen av skattereduktion fastställs ett avräkningsunderlag och ett spärrbelopp enligt bestämmelserna i 10 och 11 §§.

Prop. 2001/02:3: Bestämmelsen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. I bestämmelsen anges att ett avräkningsunderlag och ett spärrbelopp skall fastställas för att beräkna skattereduktionen. Termen avräkningsunderlag har införts på förslag av Lagrådet och ersatt skattebelopp. Anledningen är att det ansetts i viss mån missvisande med termen skattebelopp med hänsyn till föreskriften i 10 § om högsta belopp.

Avräkningsunderlaget

10 §  Avräkningsunderlaget är den fastighetsskatt som påförs den skattskyldige för reduktionsfastigheten enligt bestämmelserna i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt, dock högst 30 000 kronor eller, då halv fastighetsskatt tas ut enligt 3 § andra stycket samma lag, 15 000 kronor.

[S2]Ägs reduktionsfastigheten av flera delägare som ingår i samma hushåll, skall ett gemensamt avräkningsunderlag fastställas för delägarna.

[S3]Har en fastighetsägare avlidit, skall avräkningsunderlaget beräknas gemensamt för dödsboet och den efterlevande om

 1. förhållandena är sådana som avses i 7 eller 8 § och
 2. den efterlevande har förvärvat fastigheten på det sätt som avses i 6 §.

Prop. 2001/02:3: Bestämmelsen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag med en redaktionell ändring. Anpassning har skett till att regeringen i budgetpropositionen för 2002 (prop. 2001/2002:1) föreslagit att skattesatsen sänks från 1,2 till 1,0 procent med retroaktiv verkan från den 1 januari 2001. Bestämmelsens första stycke anger hur avräkningsunderlaget beräknas. Avräkningsunderlaget motsvarar den fastighetsskatt som ...

Spärrbeloppet

11 §  Spärrbeloppet är fyra procent av summan av

 1. den skattskyldiges beskattningsbara förvärvsinkomst enligt 1 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229), och
 2. den skattskyldiges överskott i inkomstslaget kapital enligt 1 kap. 6 § inkomstskattelagen.

[S2]Om det finns flera medlemmar i den skattskyldiges hushåll eller om reduktionsfastigheten ägs av flera delägare som ingår i samma hushåll, ska spärrbeloppet fastställas gemensamt för dem.

[S3]Spärrbeloppet får inte fastställas till ett lägre belopp än 2 800 kronor. Lag (2007:1408).

Prop. 2001/02:3: Bestämmelsen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. I första stycket anges att spärrbeloppet är fem procent av summan av den skattskyldiges förvärvsinkomster, överskottet av hans kapitalinkomster samt 15 procent av hans på visst sätt beräknade förmögenhet. Med förvärvsinkomster avses enligt 1 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. Endast överskott i inkomstslaget ...

Skattereduktionen

12 §  Om avräkningsunderlaget överstiger spärrbeloppet, skall den skattskyldige tillgodoräknas en skattereduktion som motsvarar skillnaden mellan avräkningsunderlaget och spärrbeloppet.

[S2]Om avräkningsunderlaget har beräknats gemensamt enligt 10 § andra eller tredje stycket och om det då överstiger spärrbeloppet, skall skattereduktionen tillgodoräknas i förhållande till vars och ens andel av den sammanlagda fastighetsskatten för reduktionsfastigheten.

Prop. 2001/02:3: Bestämmelsen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag med en redaktionell ändring. Av bestämmelsens första stycke framgår hur skattereduktionen skall beräknas. Bestämmelsen är konstruerad på så sätt att avräkningsunderlaget jämförs med ett spärrbelopp. Om avräkningsunderlaget överstiger spärrbeloppet medges skattereduktion med ett belopp motsvarande skillnaden mellan avräkningsunderlaget och spärrbeloppet.

Andra stycket anger att reduktionsbeloppet ...

Förfarandet

13 §  Bestämmelser om att hänsyn skall tas till skattereduktion för fastighetsskatt vid beslut om slutlig skatt finns i 11 kap. 9 § skattebetalningslagen (1997:483).

Prop. 2001/02:3: I paragrafen ges en upplysning om att bestämmelser om att hänsyn skall tas till skattereduktionen vid beslut om slutlig skatt finns i skattebetalningslagen (1997:483). Reglerna i skattebetalningslagen om omprövning i 21 kap. och om överklagande i 22 kap. kommer att bli tillämpliga på ärenden och mål om skattereduktion för fastighetsskatt.

14 §  Skattereduktion för fastighetsskatt räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt enligt inkomstskattelagen (1999:1229) samt mot statlig fastighetsskatt.

[S2]Skattereduktion för fastighetsskatt tillgodoräknas den skattskyldige före skattereduktion enligt lagen (2000:1380) om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation och skattereduktion enligt inkomstskattelagen, men efter skattereduktion enligt lagen (2000:1006) om skattereduktion på förvärvsinkomster vid 2002 och 2003 års taxeringar. Lag (2002:542).

Prop. 2001/02:140: Liksom i 17 § lagen (2000:1380) om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation har lydelsen av rubriken på lagen (2000:1006) om skattereduktion på förvärvsinkomster vid 2002 och 2003 års taxeringar ändrats. ...

Prop. 2001/02:3: I paragrafen anges hur skattereduktionen skall utföras.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2001:906) om skattereduktion för fastighetsskatt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 15 december 2001 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:59, Prop. 2001/02:3, Bet. 2001/02:SkU3
Ikraftträder
2001-12-15

Lag (2002:542) om ändring i lagen (2001:906) om skattereduktion för fastighetsskatt

Förarbeten
Rskr. 2001/02:274, Prop. 2001/02:140, Bet. 2001/02:SkU25
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2006:4) om ändring i lagen (2001:906) om skattereduktion för fastighetsskatt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas första gången vid 2007 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:34, Prop. 2005/06:1, Bet. 2005/06:FiU1
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2007:1408) om ändring i lagen (2001:906) om skattereduktion för fastighetsskatt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 31 december 2007 och tillämpas första gången vid 2008 års taxering. Äldre bestämmelser gäller fortfarande vid 2007 och tidigare års taxeringar.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:92, Prop. 2007/08:26, Bet. 2007/08:SkU15
Omfattning
ändr. 3, 6, 7, 8, 11 §§
Ikraftträder
2007-12-31

Lag (2007:1420) om upphävande av lagen (2001:906) om skattereduktion för fastighetsskatt

Övergångsbestämmelse

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (2001:906) om skattereduktion för fastighetsskatt ska upphöra att gälla vid utgången av 2007. Den upphävda lagen ska dock fortfarande tillämpas i fråga om fastighetsskatt som avser tid före den 1 januari 2008.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:90, Prop. 2007/08:27, Bet. 2007/08:SkU10
Omfattning
upph.