Lag (1992:1684) om EG-gödselmedel

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1992-12-17
Ändring införd
SFS 1992:1684 i lydelse enligt SFS 2004:11
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Tillämpningsområde

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser som behövs för att EG:s förordning om gödselmedel skall kunna tillämpas i Sverige. Regeringen skall i Svensk författningssamling ge till känna vilken EG-förordning som avses. Lag (2003:111).

Nationella föreskrifter

2 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Statens jordbruksverk får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs som komplettering av EG:s förordning om gödselmedel. Lag (2003:111).

Anmälan m. m.

3 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket får föreskriva att den som marknadsför gödselmedel skall göra anmälan om sin verksamhet till Jordbruksverket. Lag (2003:111)

Tillsyn

4 §  Jordbruksverket utövar tillsynen över efterlevnaden av EG:s förordning om gödselmedel, denna lag och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Jordbruksverket får överlåta åt länsstyrelsen att utöva viss tillsyn inom länet. Lag (2003:111).

5 §  För tillsynen har en tillsynsmyndighet rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen där gödselmedel hanteras och där göra undersökningar och ta prover. En tillsynsmyndighet har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.

[S2]Polismyndigheten skall på begäran lämna den hjälp som behövs vid tillsynen. Lag (2003:111)

6 §  En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att EG:s förordning om gödselmedel, denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen skall efterlevas.

[S2]I beslut om föreläggande eller förbud kan tillsynsmyndigheten sätta ut vite. Lag (2003:111).

7 § Har upphävts genom lag (2003:111).

Tillsynsavgifter

8 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket får föreskriva att särskilda avgifter får tas ut för kontroll som utövas enligt EG:s förordning om gödselmedel, denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Lag (2003:111)

Ansvar och överklagande

9 §  Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet marknadsför handelsgödsel under beteckningen EG-gödselmedel utan att de villkor för detta som föreskrivits i EG:s förordning om gödselmedel eller med stöd av 2 § är uppfyllda.

[S2]I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

[S3]Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller vitesförbud döms inte till ansvar enligt denna lag för den gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet.

[S4]Till ansvar enligt första stycket döms inte, om gärningen är belagd med straff i brottsbalken. Lag (2003:111).

10 §  Länsstyrelsens beslut i ärende som avses i 5 § första stycket eller 6 § får överklagas hos Jordbruksverket.

[S2]Beslut av Jordbruksverket i sådana ärenden får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1995:1727).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1992:1684) om EG-gödselmedel

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr.

Lag (1995:1727) om ändring i lagen (1992:1684) om EEG-handelsgödsel

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:55, Prop. 1995/96:22, Bet. 1995/96:JuU7
  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1996-05-01

Lag (1998:129) om ändring i lagen (1992:1684) om EEG-handelsgödsel

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 april 1998.
  2. Förpackningar, etiketter och följehandlingar försedda med beteckningen "EEG-handelsgödsel" får dock användas intill utgången av år 1998.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:179, Prop. 1997/98:48, Bet. 1997/98:JoU21
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 2, 7, 9 §§, rubr. närmast före 2 §
  Ikraftträder
  1998-04-01

Lag (2003:111) om ändring i lagen (1992:1684) om EG-handelsgödsel

Förarbeten
Rskr. 2002/03:121, Prop. 2002/03:39, Bet. 2002/03:MJU12
Omfattning
upph. 7 §; ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 §§, rubr. närmast före 2 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:11) om ikraftträdande av lagen (2003:111) om ändring i lagen (1992:1684) om EG-handelsgödsel

Omfattning
ikrafttr. av 2003:111