Upphävd författning

Förordning (2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m.

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
2004-10-14
Ändring införd
SFS 2004 i lydelse enligt SFS 2006:1315
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 kap. Gemensamma bestämmelser

Förordningens tillämpningsområde

[K1]1 §  Denna förordning kompletterar

 1. rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001,
 2. kommissionens förordning (EG) nr 2235/2003 av den 23 december 2003 om gemensamma regler för tillämpningen av rådets förordningar (EG) nr 1782/2003 och (EG) nr 1868/94 när det gäller potatisstärkelse,
 3. kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004 av den 29 oktober 2004 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1782/2003 när de gäller de stödsystem som avses i avdelning IV och IV a i den förordningen och användningen av uttagen mark för produktion av råvaror,
 4. kommissionens förordning (EG) nr 795/2004 av den 21 april 2004 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, och
 5. kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 av den 21 april 2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare. Förordning (2005:421).

[K1]2 §  I denna förordning förstås med

[S2]jordbrukare: en fysisk eller juridisk person eller en grupp av sådana personer, oavsett gruppens eller dess medlemmars juridiska ställning, som bedriver jordbruksverksamhet,

[S3]jordbruksföretag: samtliga produktionsenheter som drivs av jordbrukaren inom Sveriges gränser,

[S4]jordbruksverksamhet: produktion, uppfödning eller odling av jordbruksprodukter inbegripet skörd, mjölkning, uppfödning och hållande av djur för animalieproduktion, eller verksamhet för att hålla marken i god jordbrukshävd och bevara miljön enligt artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003,

[S5]jordbruksmark: den totala areal som upptas av åkermark, permanent betesmark eller permanenta grödor,

[S6]stödberättigande hektar: de hektar för vilka alla villkor som fastställs i bestämmelserna om direktstöd är uppfyllda,

[S7]regioner: områden enligt bilaga 1.

[K1]3 §  Stöd enligt denna förordning kan, i mån av tillgång på medel, lämnas i form av

 1. samlat gårdsstöd enligt avdelning III i rådets förordning (EG) nr 1782/2003,
 2. särskilda stöd i andra fall enligt avdelning IV i rådets förordning (EG) nr 1782/2003, och
 3. kompletterande stödbelopp enligt artikel 12 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003.

[S2]Bestämmelser om villkor för att få stöd enligt denna förordning finns i 2-4 kap.Förordning (2006:1136).

Ansvarig myndighet

[K1]4 §  Statens jordbruksverk är centralt ansvarig myndighet för tillämpningen av de förordningar som anges i 1 § samt av denna förordning.

Förfarandet i stödärenden

[K1]5 §  Frågor om stöd, föreskrivna verksamhetskrav, god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt denna förordning prövas av länsstyrelsen, om inte något annat följer av andra stycket.

[S2]Frågor om stödrättigheter, fastställande av referensbelopp, ytterligare betalning enligt 3 kap. 19 § punkterna 2 och 3, kompletterande stödbelopp och den nationella reserven prövas av Jordbruksverket. Förordning (2006:1136).

[K1]6 §  Ansökan om stöd eller om utbetalning av stöd skall ges in till länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs, om inte något annat följer av andra stycket. Om jordbruksföretaget ligger inom flera län, skall ansökan ges in till länsstyrelsen i det län där huvuddelen av verksamheten bedrivs.

[S2]Ansökan om ytterligare betalning enligt 3 kap. 19 § punkterna 2 och 3 skall ges in till Jordbruksverket.

[S3]Jordbruksverket får meddela föreskrifter om inom vilken tid ansökan skall ges in och om innehåll i ansökan. Förordning (2005:1227).

[K1]7 §  Stödet betalas ut av Jordbruksverket.

[K1]8 §  Före utbetalning av stöd skall Jordbruksverket kontrollera att utbetalningen är förenlig med gemenskapsreglerna.

[S2]Om Jordbruksverket finner att en utbetalning skulle strida mot gemenskapsreglerna, skall verket besluta att inte betala ut stödet och sända tillbaka stödärendet till länsstyrelsen. Jordbruksverkets beslut innebär att länsstyrelsens beslut förfaller.

[S3]Beslut genom vilka stödbelopp beviljas eller underrättelser om sådana beslut skall innehålla en upplysning om innehållet i första och andra stycket.

[K1]9 §  Om beloppet för en enskild stödansökan inte överstiger 100 euro, skall stödet inte betalas ut.

[K1]10 §  Om storleken för det jordbruksföretag som omfattas av en enskild stödansökan inte överstiger 0,3 hektar skall stödet inte betalas ut, med de undantag som anges i artikel 12 i kommissionens förordning (EG) nr 795/2004.

Tillsyn m.m.

[K1]11 §  Jordbruksverket utövar tillsyn och annan kontroll över efterlevnaden av rådets förordning (EG) nr 1782/2003, kommissionens förordning (EG) nr 2235/2003, kommissionens förordning (EG) nr 2237/2003, kommissionens förordning (EG) nr 795/2004, kommissionens förordning (EG) nr 796/2004, kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004 och av denna förordning om inte något annat följer av denna förordning.

[S2]Den närmare tillsynen inom länet utövas av länsstyrelsen med de undantag som föreskrivs enligt 12 §. Länsstyrelsens tillsyn omfattar inte slakterier. Förordning (2006:1136).

[K1]12 §  Till grund för prövningen av om de verksamhetskrav som omfattas av 2 kap. 2 § är uppfyllda skall ligga resultatet av den tillsyn som bedrivs av den kommun eller myndighet som har ansvaret för tillsynen över den lagstiftning som utgör verksamhetskrav.

[K1]13 §  Om stöd sökts för odling av hampa skall länsstyrelsen vid tillsyn enligt 11 § andra stycket ta nödvändiga prover av odlingen och låta analysera dessa.

[K1]14 §  Jordbruksverket får föreskriva att

 1. de som tar emot stöd eller betalar avgifter enligt rådets förordning (EG) nr 1782/2003 skall föra anteckningar om mottaget stöd och betalda avgifter,
 2. anteckningar som avses under 1 och andra handlingar av betydelse för kontroll av mottaget stöd och betalda avgifter skall bevaras under en viss tid.

[K1]15 §  Det integrerade administrations- och kontrollsystem som avses i artikel 17 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 skall inrättas av Jordbruksverket.

Återbetalning m.m.

[K1]16 §  Den myndighet som fattar beslut om stöd får besluta att belopp som stödmottagaren inte är berättigad till skall betalas tillbaka.

[K1]17 §  Det belopp en stödmottagare skall betala tillbaka får sättas ned, om det är fråga om en mindre allvarlig avvikelse från de villkor som gäller för stödet eller om det av någon annan anledning kan anses oskäligt att kräva återbetalning av hela beloppet.

[K1]18 §  Om beslut om stöd har meddelats på grund av oriktig eller vilseledande uppgift av stödmottagaren eller om stödmottagaren brutit mot villkor som gäller för stödet, får den myndighet som har fattat beslut om stödet omedelbart häva beslutet och helt eller delvis kräva tillbaka lämnat stöd inom tio år från det att beloppet betalades ut.

Ränta

[K1]19 §  Om stödmottagaren inte är berättigad till ett stödbelopp och detta skall betalas tillbaka, skall ränta tas ut enligt räntelagen (1975:635).

[S2]Jordbruksverket får föreskriva

 1. hur betalning skall ske, och
 2. att små räntebelopp inte skall tas ut.

Verkställighet av beslut

[K1]20 §  Beslut enligt denna förordning får verkställas enligt utsökningsbalken.

[S2]Länsstyrelsen och Jordbruksverket får bestämma att ett beslut enligt denna förordning skall gälla även om det överklagas.

Ytterligare föreskrifter m.m.

[K1]21 §  Jordbruksverket får efter samråd med andra berörda centrala och regionala myndigheter meddela ytterligare föreskrifter om stöd, stödrättigheter, ansökningsförfarande, utbetalning, tillsyn, återbetalning av stödbelopp och sådana sanktioner som följer av avdelning II kapitel 4 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003.

[S2]Jordbruksverket får efter samråd med länsstyrelsen meddela föreskrifter om länsstyrelsens handläggning av stödärenden och om det underlag som krävs för utbetalning av stöd.

[S3]Länsstyrelsen skall underrätta polismyndigheten om ansökningar som avser stöd för odling av hampa.

Överklagande

[K1]22 §  Länsstyrelsens beslut om stöd får överklagas hos Jordbruksverket.

[S2]Beslut som gäller stöd enligt 3 kap. 19 § punkterna 2 och 3 får inte överklagas i andra fall än när det är fråga om beslut enligt 1 kap.16, 18 och 19 §§.

[S3]I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2005:1227).

[K2]1 §  Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om kravet på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som avses i artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003. Därvid skall det särskilt beaktas att betesmark aktivt nyttjas årligen. Jordbruksverket får föreskriva om undantag från kravet på ett årligt aktivt nyttjande. Förordning (2005:421).

[K2]2 §  I artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 finns bestämmelser om de föreskrivna verksamhetskrav som skall iakttas.

[S2]I de fall svensk lagstiftning varigenom sådana direktiv som avses i artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 genomförts ställer strängare krav än vad som följer av direktivet skall den högre nivån utgöra verksamhetskrav.

[K2]3 §  Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter för tillämpningen av bestämmelserna om bibehållande av permanent betesmark i artiklarna 3 och 4 i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004. Förordning (2005:421).

[K3]1 §  Det samlade gårdsstödet skall fastställas enligt bestämmelserna i avdelning III i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 samt enligt vad som föreskrivs i detta kapitel.

Fördelning av stödrättigheter

[K3]2 §  Det samlade gårdsstödet skall fördelas på regioner i enlighet med artikel 58 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om inte annat föreskrivs i detta kapitel.

[K3]3 §  Beloppen per region enligt artikel 58 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 skall vara

 1. 86,82 miljoner euro i region 1,
 2. 70,15 miljoner euro i region 2,
 3. 246,85 miljoner euro i region 3,
 4. 114,71 miljoner euro i region 4, och
 5. 111,92 miljoner euro i region 5.

[S2]Beloppen får jämkas av Jordbruksverket vid tilldelning enligt 14 §. Förordning (2006:1315).

4 § Har upphävts genom förordning (2006:1315).

[K3]5 §  Länsstyrelsen beslutar vilka delar av skogsbeten som utgör permanent betesmark.

[K3]6 §  Antalet hektar per region som skall fastställas enligt artikel 60 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 skall vara

 1. 9 193 hektar i region 1,
 2. 8 375 hektar i region 2,
 3. 17 448 hektar i region 3,
 4. 4 155 hektar i region 4, och
 5. 4 051 hektar i region 5. Förordning (2005:421).

[K3]7 §  Fördelningen av särskilt stöd enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 1251/1999 av den 17 maj 1999 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor skall baseras på den referensperiod som anges i artikel 38 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003.

[K3]8 §  Fördelningen av am- och dikobidrag enligt artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 1254/1999 skall till hälften baseras på samma referensperiod som i 7 §.

[K3]9 §  Fördelningen av slaktbidrag enligt artikel 11 i rådets förordning (EG) nr 1254/1999 skall till 40 % baseras på samma referensperiod som i 7 §.

[K3]10 §  Fördelningen av extensifieringsstöd enligt artikel 13 i rådets förordning (EG) nr 1254/1999 skall till hälften baseras på samma referensperiod som i 7 §.

Indragning av stödrättigheter i särskilda fall

[K3]11 §  Vid beräkning och fördelning av stödrättigheter skall artikel 42 punkt 9 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 och artikel 10 i kommissionens förordning (EG) nr 795/2004 tillämpas.

Arealuttagsrättigheter

[K3]12 §  Fastställande av arealuttagsrättigheter regleras i artikel 53 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003.

[S2]Utöver vad som följer av artikel 54.4 första meningen i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 får skiften om minst 0,05 hektar som är minst 5 meter breda och ligger utmed permanenta vattendrag eller sjöar tas ur produktion.

[S3]Föreskrifter i övrigt gällande arealuttagsrättigheter meddelas av Jordbruksverket.

Nationell reserv

[K3]13 §  Den nationella reserven skall bestå av

 1. de stödrättigheter som omfattas av den linjära procentuella minskning och de indragningar som avses i artikel 42 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003, och
 2. de medel som omfattas av indragning enligt 11 §.

[K3]14 §  En jordbrukare får, i den utsträckning det finns tillgång, tilldelas stödrättigheter eller stödbelopp ur den nationella reserven.

Stöd som delvis ingår i det samlade gårdsstödet

[K3]15 §  Särskilt bidrag för handjur av nötkreatur enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött7 skall till en fjärdedel ingå i det samlade gårdsstödet. Jordbruksverket prövar frågor om särskilt bidrag i denna del. För resterande delar av det särskilda bidraget, och efter kvarhållande enligt artikel 69 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003, tillämpas 14 och 15 §§ förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.

[K3]16 §  Mjölkbidrag och tilläggsbelopp enligt artiklarna 95 och 96 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 skall till 32,5 % ingå i det samlade gårdsstödet. För resterande delar av mjölkbidraget och tilläggsbeloppet tillämpas 4 kap.1 och 2 §§.

[K3]17 §  På de belopp som omfattas av 16 § första meningen skall den linjära procentuella minskningen i artikel 42 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 tillämpas.

Kvarhållna medel

[K3]18 §  Den andel av de nationella taken som skall kvarhållas enligt artikel 69 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 skall vara 0,45 %. Förordning (2005:421).

Ytterligare betalning

[K3]19 §  Sådan ytterligare betalning som avses i artikel 69 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 får beviljas för

 1. deltagande i ackrediterade kvalitetscertifieringssystem inom primärproduktionen, vilka syftar till att utveckla produkter av särskilt hög kvalitet,
 2. kostnader för kvalitets- och marknadsföringsåtgärder som syftar till att förbättra kvaliteten hos livsmedel och jordbruksprodukter på den inre marknaden, eller
 3. organisering av och deltagande i jordbruksutställningar och livsmedelsmässor inom Europeiska unionen.

[S2]Jordbruksverket får prioritera mellan inkomna ansökningar om stöd enligt första stycket. Förordning (2005:421).

[K3]20 §  Stöd enligt 19 § får beviljas för de sektorer som omfattas av bilaga VI till rådets förordning (EG) nr 1782/2003. Förordning (2005:421).

4 kap. Särskilda stödsystem

[K4]1 §  Utbetalningar enligt artikel 96 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 skall göras som ett tillägg till det mjölkbidrag som beviljas enligt artikel 95 i samma förordning.

[K4]2 §  Jordbruksverket får meddela

 1. föreskrifter i övrigt till komplettering och för verkställighet av systemet med mjölkbidrag enligt artiklarna 95 och 96 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003,
 2. föreskrifter till komplettering och för verkställighet av stödsystemet för odling av potatis för stärkelseproduktion enligt artiklarna 93 och 94 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003,
 3. föreskrifter till komplettering och för verkställighet av stödsystemet för produktion av proteingrödor enligt artiklarna 76, 77 och 78 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003, och
 4. föreskrifter till komplettering och för verkställighet av stödsystemet för produktion av energigrödor enligt artiklarna 88, 89, 90 och 91 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003.

Bilaga

Regionindelning

Skördeområde Region Församlingar
Stockholms län
0321 2
0111, 0112, 0421 och 0431 3
0322 4
Uppsala län
321 2
0311, 1921 och 1922 3
0312 och 0322 4
121 4 Västland västra delen, Älvkarleby och Skutskär
Södermanlands län
0422 2
411, 0421 och 0431 3
0521 3 Björkvik västra delen, Kila södra delen, Lunda södra delen, Stora Malm västra delen, Tuna södra delen, Västra Vingåker södra delen och Östra Vingåker södra delen
Östergötlands län
513 och 0514 1
0515 2
512 och 0821 3
0521 3 Hällestad, Kristberg, Krokek, Kvarsebo, Ljung norra delen, Motala skogsbygden, Regna, Risinge, Simonstorp, Skedevi, Stjärnorp, Tjällmo, Vånga västra delen och Västra Ny
0511 4 Blåvik, Ekeby, Gammalkil södra delen, Kisa, Malexander, Nykil södra delen, Rinna, Rök södra delen, Stora Åby södra delen, Tidersrum, Trehörna, Ulrika, Västra Harg, Åsbo och Ödeshög södra delen
0521 4 Godegård
0511 5 Asby, Norra Vi, Sund, Svinhult, Torpa och Västra Ryd
Jönköpings län
0612 3 Visingsö
0621 och 1611 4
0611, 0622 och 1322 5
Kronobergs län
0621 och 0711 4
0622, 0731, 0831 och 1131 5
Kalmar län
0811 och 0821 3
0813 4
0812 4 Algutsrum norra delen, Borgholm, Glömminge, Gårdby, Gärdslösa, Högsrum, Köping, Långlöt, Norra Möckleby, Runsten, Räpplinge, Sandby och Torslunda östra delen
0814 och 0831 5
0812 5 Alböke, Bredsätra, Böda, Egby, Föra, Högby, Källa, Löt och Persnäs
Gotlands län
0912 3
0911 och 0913 4
Blekinge län
1011 3
0731 och 0831 5
Skåne län
1121, 1211, 1212,
1214 och 1216 1
1123 och 1222 2
1111, 1112, 1122,
1213, 1215 och 1321 3
1124 och 1221 4
0731 och 1131 5
Hallands län
1311 och 1321 3
1331 3 Stråvalla, Veddige, Värö, Ås, Fjärås västra delen, Hanhals, Kungsbacka, Landa, Onsala, Släp, Vallda, Ölmevalla, Grimeton slättbygden, Gödestad, Stamnared och Valinge
1124 4
1131 och 1322 5
Västra Götalands län
1622 och 1623 2
1512, 1612, 1615,
1616 och 1621 3
1614 3 Grevbäck, Hjo, Norra Fågelås och Södra Fågelås
1412, 1421, 1521, 1611, 1613, 1617 och 1722 4
1331 4 Lindome, Horred, Istorp, Surteby-Kattunga södra delen och Öxnevalla
1614 4 Forsby, Fridene, Fröjered, Hagelberg, Korsberga, Mofalla, Norra Kyrketorp, Ryd, Sjogerstad-Rådene östra delen, Skövde, Sventorp, Tibro, Varola, Vreten och Värsås
1411, 1511 och 1522 5
1721 5 Bäcke, Dals-Ed, Dalskog, Edsleskog, Håbol, Laxarby, Mo, Nössemark, Skållerud, Steneby, Tisselskog, Torrskog, Töftedal, Vårvik, Ärtemark och Ödskölt
Värmlands län
1711 och 1722 4
1724 5
1712 5 Bjurtjärn, Borgvik, Frykerud, Gillberga, Grums norra delen, Kila, Lungsund, Nedre Ullerud, Nyed, Stora Kil norra delen, Tveta, Väse norra delen, Stavnäs, Glava och Långserud
1713 5 Sunne, Västra Ämtervik, Östra Ämtervik, Boda, Eda, Köla, Värmskog, Gräsmark, Arvika östra delen, Arvika västra delen, Högerud, Gunnarskog, Ny, Älgå, Mangskog och Brunskog
1721 5 Järnskog, Skillingmark, Silbodal, Sillerud, Karlanda, Holmedal, Blomskog, Trankil, Västra Fågelvik, Töcksmark, Östervallskog och Svanskog
1723 5 Brattfors, Filipstad, Kroppa, Munkfors, Nordmark, Ransäter, Storfors, Älvsbacka, Övre Ullerud, Gåsborn, Rämmen, Hagfors, Gustav Adolf, Norra Råda och Sunnemo
1812 och 1821 3
1811 och 1813 4
1723 5 Grythyttan, Hjulsjö, Hällefors, Hjärnboås och Ljusnarsberg
Västmanlands län
0422 2
0431, 1821, 1911,
1921 och 1922 3
1912 4
Dalarnas län
2011 4 Aspeboda, Avesta, By, Falu Kristine, Folkärna, Garpenberg, Grycksbo, Grytnäs, Gustafs, Hedemora, Hosjö, Husby, Silvberg, Stora Kopparberg, Stora Skedvi, Stora Tuna, Sundborn, Säter, Torsång och Vika
1724 och 2019 5
2011 5 Gagnef
2012 5 Grangärde, Grängesberg, Ludvika, Norrbärke, Söderbärke, Järna, Nås, Äppelbo, Mockfjärd, Floda, Leksand, Djura, Ål, Siljansnäs, Rättvik, Boda, Ore, Orsa, Älvdalen, Mora, Våmhus, Sollerön, Venjan, Bjursås och Säfsnäs
2122 5 Enviken och Svärdsjö
Gävleborgs län
2121 4 Bomhus, Gävle Helga Trefaldighet, Gävle Maria, Gävle Staffan, Gävle Tomas, Hedesunda, Hille, Hofors, Ovansjö, Sandviken, Torsåker, Valbo, Årsunda och Österfärnebo
2122 4 Järbo
2111, 2221 och 2331 5
2121 5 Söderhamn, Sandarne, Ljusne, Söderala, Bergvik, Mo, Trönö, Norrala, Rengsjö, Segersta, Undersvik och Arbrå
2122 5 Hamrånge, Ockelbo och Åmot
Västernorrlands län
Hela länet 5
Jämtlands län
Hela länet 5
Västerbottens län
Hela länet 5
Norrbottens län
Hela länet 5

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare m.m.

CELEX-nr
32004R0796
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:421) om ändring i förordningen (2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m.

Omfattning
ändr. 1 kap 1, 5, 6, 22 §§, 2 kap 1, 3 §§, 3 kap 6 §; nya 3 kap 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 3 kap 18, 19 §§
CELEX-nr
32004R1973
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2005:1227) om ändring i förordningen (2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006. De nya bestämmelserna i 3 kap. skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2005.
Omfattning
ändr. 1 kap 5, 6, 22 §§, 3 kap 3, 4 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:1136) om ändring i förordningen (2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m.

Omfattning
ändr. 1 kap 3, 5, 11 §§, 3 kap 3 §
Ikraftträder
2006-10-15

Förordning (2006:1315) om ändring i förordningen (2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2006. Äldre föreskrifter gäller för ansökningar som avser gårdsstöd år 2005.
Omfattning
upph. 3 kap 4 §; ändr. 3 kap 3 §
Ikraftträder
2006-12-15

Förordning (2008:28) om ändring i förordningen (2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m.

Omfattning
upph. 3 kap 16, 17 §§, 4 kap 1 §; ändr. 1 kap 11, 12 §§, 2 kap 2 §, 3 kap 3, 19 §§, 4 kap 2 §
Ikraftträder
2008-02-01

Förordning (2009:58) om ändring i förordningen (2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m.

Omfattning
upph. 3 kap. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§, rubr. närmast före 3 kap. 11, 12 §§; ändr. 1 kap. 1, 2, 3, 5, 11, 14, 15, 21 §§, 2 kap. 1, 2 §§, 3 kap. 1, 2, 3, 13 §§, 4 kap. 2 §
CELEX-nr
32009R0073
Ikraftträder
2009-03-01

Förordning (2009:1520) om ändring i förordningen (2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m.

Omfattning
upph. 1 kap. 12, 20 §§, 3 kap. 5, 13 §§, rubr. närmast före 1 kap. 20 §; ändr. författningsrubr., 1 kap. 1, 2, 3, 7, 10, 11, 14, 19 §§, 2 kap. 3 §, 3 kap. 3, 14, 15, 18, 19 §§, 4 kap. 2 §, rubr. närmast före 1 kap. 11 §, 3 kap. 19 §
CELEX-nr
32009R1122
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2009:1578) om ändring i förordningen (2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m.

Omfattning
ändr. 1 kap. 5, 6 §§, rubr. närmast före 1 kap. 4 §; ny 1 kap. 4 a §
Ikraftträder
2010-02-01

Förordning (2010:734) om ändring i förordningen (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare m.m.

Omfattning
ändr. 1 kap. 8, 11 §§; nya 1 kap. 4 b, 4 c §§, 3 kap. 21 §
Ikraftträder
2010-07-15

Förordning (2011:171) om ändring i förordningen (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare m.m.

Omfattning
upph. 1 kap. 18 §; ändr. 1 kap. 1, 4 a, 5, 16, 17, 22 §§, 3 kap. 15 §, 4 kap. 2 §; nya 4 kap. 1, 1 a §§
CELEX-nr
32009R1122
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2011:923) om ändring i förordningen (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare m.m.

Omfattning
nya 4 kap. 1 b, 1 c §§
CELEX-nr
32007R1234
Ikraftträder
2011-08-01

Förordning (2011:1230) om ändring i förordning (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare m.m.

Omfattning
upph. rubr. närmast före 3 kap. 18 §; ändr. 3 kap. 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 3 kap. 19 § sätts närmast före 3 kap. 18 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2013:751) om ändring i förordningen (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare m.m.

Omfattning
upph. 3 kap. 15 §, 4 kap. 1, 2 §§, rubr. närmast före 3 kap. 15 §; nuvarande 4 kap. 1 a, 1 b, 1 c §§ betecknas 4 kap. 1, 2, 3 §§; ändr. 1 kap. 1, 3, 5, 6, 11, 22 §§, 3 kap. 3 §, rubr. till 4 kap.
Ikraftträder
2013-11-01

Ändring, SFS 2014:1101

Omfattning
upph.