Upphävd författning

Förordning (2005:1033) med instruktion för Brottsförebyggande rådet

Departement
Justitiedepartementet KRIM
Utfärdad
2005-11-24
Ändring införd
SFS 2005:1033 i lydelse enligt SFS 2006:1567
Ikraft
2006-01-01
Upphäver
Förordning (1997:1056) med instruktion för Brottsförebyggande rådet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Brottsförebyggande rådet har till uppgift att bidra till kunskapsutvecklingen inom det kriminalpolitiska området och främja brottsförebyggande arbete.

2 §  Brottsförebyggande rådet skall

  1. ansvara för officiell rättsstatistik i enlighet med vad som anges i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och analysera rättsstatistikens källor,
  2. följa, analysera och rapportera om rättsstatistiken, brottsligheten och samhällets reaktioner på brott,
  3. utveckla kunskapskällor om brott, brottsoffer och gärningsmän,
  4. initiera och bedriva forsknings- och utvecklingsarbete för att ge regeringen underlag för åtgärder och prioriteringar på det kriminalpolitiska området samt löpande bistå regeringen i kriminalpolitiska frågor,
  5. initiera och bedriva forsknings- och utvecklingsarbete för att ge myndigheterna inom det kriminalpolitiska området underlag för åtgärder och prioriteringar inom myndigheternas respektive verksamhetsområden,
  6. initiera, stödja och informera om lokala brottsförebyggande insatser inom olika samhällssektorer, och
  7. medverka till att rättsväsendet och andra brottsförebyggande aktörer får kunskap och information om såväl nationella som internationella forsknings- och utvecklingsprojekt på det kriminalpolitiska området.

Rättsstatistiken

3 §  Rättsstatistiken skall utvecklas löpande och publiceras årligen.

Verksförordningens tillämpning

Myndighetens ledning

5 §  Generaldirektören är chef för myndigheten.

Insynsrådet

6 §  Insynsrådet vid Brottsförebyggande rådet består av generaldirektören och ytterligare högst åtta ledamöter. Generaldirektören är rådets ordförande.

[S2]Ledamöterna i rådet utses av regeringen. Rådet skall biträda generaldirektören med råd för att verksamheten skall bedrivas effektivt och i överensstämmelse med målen för verksamheten. Förordning (2006:1567).

Organisation

7 §  Brottsförebyggande rådet bestämmer sin egen organisation i de delar den inte regleras i denna instruktion.

Det vetenskapliga rådet

8 §  Till Brottsförebyggande rådet är ett rådgivande organ knutet, det vetenskapliga rådet. Förordning (2006:1567).

9 §  Det vetenskapliga rådet skall bistå med råd och vägledning i Brottsförebyggande rådets forsknings- och utvecklingsverksamhet och verka för att den bedrivs på vetenskaplig grund. Förordning (2006:1567).

10 §  Det vetenskapliga rådet består av personer med vetenskaplig erfarenhet från ämnesområden som har betydelse för rådets verksamhet.

[S2]Generaldirektören förordnar ledamöter i rådet. Förordning (2006:1567).

Personalföreträdare

11 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Brottsförebyggande rådet.

Överklagande

12 §  Brottsförebyggande rådets beslut i ärenden om fördelning av bidrag eller annat ekonomiskt stöd får inte överklagas. I övrigt gäller 35 § verksförordningen (1995:1322).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2005:1033) med instruktion för Brottsförebyggande rådet

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006, då förordning (1997:1056) med instruktion för Brottsförebyggande rådet upphör att gälla.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut om fördelning av bidrag eller annat ekonomiskt stöd som har fattats före ikraftträdandet.
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2005:1253) om ändring i förordningen (2005:1033) med instruktion för Brottsförebyggande rådet

Omfattning
ändr. 6 §

Förordning (2006:1567) om ändring i förordningen (2005:1033) med instruktion för Brottsförebyggande rådet

Omfattning
ändr. 4, 6, 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 8 §; ny rubr. närmast före 6 §
Ikraftträder
2007-01-01

Ändring, SFS 2007:1170

Omfattning
upph.