Inaktuell version

Förordning (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
2005-04-14
Ändring införd
SFS 2005
Upphäver
Förordning (1983:847) om avgift vid införsel av aluminiumburkar
Förordning (1991:338) om vissa dryckesförpackningar
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Definitioner

1 §  I denna förordning avses med

[S2]plastflaska: förpackning som är tillverkad av huvudsakligen polymera material, och

[S3]metallburk: förpackning som är tillverkad av metall.

Krav på godkänt retursystem

2 §  Den som yrkesmässigt tappar konsumtionsfärdig dryck i plastflaska eller metallburk eller yrkesmässigt till Sverige för in konsumtionsfärdig dryck i plastflaska eller metallburk skall se till att flaskan och burken ingår i ett godkänt retursystem.

[S2]Första stycket gäller inte dryck som huvudsakligen består av mejeriprodukter eller grönsaks-, frukt- eller bärjuice.

 • MÖD 2007:40:Miljösanktionsavgift ----- Efter miljödomstolens dom har ändringar i 30 kap. miljöbalken och förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter trätt i kraft. Genom lagändringen blev det möjligt att påföra miljösanktionsavgift för andra än näringsidkare. Syftet med övergångsbestämmelsen beträffande ändringen i 30 kap. 1 § miljöbalken har ansetts vara enbart att förhindra att bestämmelsens utvidgade tillämpningsområde skulle få retroaktiv verkan. Detta innebär för näringsidkares överträdelser att de bestämmelser som gällde vid överträdelsen ska tillämpas. Gäller andra bestämmelser när målet avgörs ska dock dessa tillämpas om de leder till att miljösanktionsavgift inte ska påföras eller att sådan avgift ska påföras med lägre belopp.

3 §  Frågor om godkännande av retursystem prövas av Statens jordbruksverk.

4 §  En ansökan om godkännande skall vara skriftlig. Den skall innehålla uppgift om

 1. retursystemet,
 2. vilka näringsidkare som avser att vara anslutna till systemet,
 3. villkoren för anslutning till systemet,
 4. vilken märkning som skall användas, och
 5. vilka åtgärder mot nedskräpning som avses att bli vidtagna.

5 §  Ett retursystem skall godkännas om sökanden visar att den som driver eller avser att driva systemet har personella, tekniska och ekonomiska förutsättningar att göra det på ett sätt som är godtagbart både från miljöskyddssynpunkt och konsumentsynpunkt.

[S2]Om ett retursystem har en dominerande ställning på marknaden skall systemet vara utformat så att

 1. de villkor som gäller för anslutning inte är diskriminerande,
 2. de krav som ställs på flaskornas och burkarnas utformning och egenskaper är skäliga.

 • MÖD 2007:38:Godkännande av retursystem ----- Även om det i ett inledningsskede inte kan förväntas att ett retursystem skall uppnå en återvinningsgrad om 90 procent måste systemet vara utformat på ett sådant sätt att man på något eller några års sikt kan förvänta sig en återvinningsgrad i närheten av detta mål. Sökanden hade inte visat att det retursystem som avsågs med ansökan hade tekniska förutsättningar att fungera på ett från miljö- och konsumentsynpunkt godtagbart sätt varför överklagandet avslogs.

6 §  Ett godkännande skall förenas med

 1. villkor om att retursystemet skall innebära att en pant eller premie utbetalas i syfte att uppmuntra att förpackningar lämnas tillbaka till systemet,
 2. villkor om att sökanden för varje kalenderår lämnar uppgift till Statens jordbruksverk om vilka näringsidkare som är anslutna till systemet, och
 3. de villkor i övrigt som behövs från miljöskyddssynpunkt och konsumentsynpunkt.

[S2]Ett godkännande får begränsas till viss tid.

7 §  Om det med hänsyn till metallburkens eller plastflaskans utformning eller material finns särskilda skäl, får Statens jordbruksverk i det enskilda fallet under en begränsad tid ge dispens från kravet i 2 §.

Märkning

8 §  En plastflaska eller metallburk, som ingår i ett retursystem i enlighet med 2 §, skall vara märkt med uppgift om detta. Av märkningen skall det framgå vilket retursystem flaskan eller burken ingår i samt vilket belopp som utbetalas som pant eller premie när flaskan eller burken lämnas tillbaka till retursystemet.

Information till allmänheten

9 §  Statens jordbruksverk skall informera allmänheten om godkända retursystem och vilken märkning som används inom det godkända systemet. Information skall även lämnas om dispenser som beviljats enligt 7 §.

Överlåtelseförbud

10 §  Konsumtionsfärdig dryck i plastflaska eller metallburk får yrkesmässigt överlåtas eller saluhållas endast om plastflaskan eller burken ingår i ett sådant retursystem som avses i 2 §.

[S2]Första stycket gäller inte dryck som huvudsakligen består av mejeriprodukter eller grönsaks-, frukt- eller bärjuice.

 • NJA 2013 s. 842:Statens skadeståndsansvar enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen och enligt Europakonventionen när en miljösanktionsavgift har dömts ut trots att tillräckliga påståenden rörande förutsättningarna för ett sådant ansvar inte hade framställts i målet.

Återvinning

11 §  Bestämmelser om återvinningsmål finns i förordningen (1997:185) om producentansvar för förpackningar.

Tillsyn och ansvar

12 §  Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap.miljöbalken och i förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken. Bestämmelser om straff finns i 29 kap.miljöbalken.

Överklagande

13 §  Bestämmelser om överklagande av beslut enligt denna förordning finns i 19 kap. 1 § och 23 kap. 1 §miljöbalken.

Ändringar

Förordning (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar

CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2005-06-01

Förordning (2008:26) om ändring i förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar

Omfattning
ändr. 2, 11 §§
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2008-03-01

Förordning (2011:41) om ändring i förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2011-03-01

Förordning (2018:1465) om ändring i förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2019-01-01