Upphävd författning

Förordning (2005:527) om regionalt investeringsstöd

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2005-06-16
Ändring införd
SFS 2005:527 i lydelse enligt SFS 2006:793
Ikraft
2005-07-01
Upphäver
Förordning (2000:279) om regionalt utvecklingsbidrag
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad 2005:527 har iakttagits.

Allmänna bestämmelser

Syftet med regionalt investeringsstöd

1 §  För att främja en hållbar tillväxt i stödföretagen och därmed en hållbar regional tillväxt, får stöd i samband med investeringar lämnas i form av regionalt investeringsstöd.

[S2]Det regionala investeringsstödet skall bidra till att uppfylla de nationella hållbarhetsmålen.

Innebörden av vissa begrepp

2 §  Med små och medelstora företag avses i denna förordning fristående företag och företag som tillsammans med partnerföretag eller anknutna företag

 1. har färre än 250 anställda, och
 2. antingen har en årsomsättning som motsvarar högst 50 miljoner euro eller en balansomslutning som motsvarar högst 43 miljoner euro per år.

3 §  Med små företag avses i denna förordning fristående företag och företag som tillsammans med partnerföretag eller anknutna företag

 1. har färre än 50 anställda, och
 2. antingen har en omsättning eller en balansomslutning som motsvarar högst 10 miljoner euro per år.

4 §  Med partnerföretag avses företag som är förbundna med varandra genom att ett företag ensamt eller tillsammans med ett eller flera anknutna företag innehar minst 25 procent av kapitalet eller rösterna i ett annat företag.

[S2]Under förutsättning att investerarna inte enskilt eller tillsammans är anknutna företag till det berörda företaget gäller detta dock inte sådana företag som ägs av

 1. offentliga investeringsbolag eller riskkapitalbolag,
 2. fysiska personer eller grupper av fysiska personer som regelbundet ägnar sig åt riskkapitalinvesteringar och som investerar kapital i icke börsnoterade företag, förutsatt att deras sammanlagda investering i ett och samma företag inte överstiger ett belopp som motsvarar 1 250 000 euro,
 3. universitet och forskningscenter utan vinstsyfte, eller
 4. institutionella investerare, inklusive regionala utvecklingsfonder.

5 §  Med anknutna företag avses företag där

 1. ett företag innehar en majoritet av rösterna för aktierna eller andelarna i ett annat företag,
 2. ett företag har rätt att utse eller entlediga en majoritet av ledamöterna i ett annat företags styrelse, ledning eller tillsynsorgan,
 3. ett företag har rätt att utöva ett bestämmande inflytande över ett annat företag enligt ett avtal som är slutet med detta eller enligt en bestämmelse i det företagets stadgar, eller
 4. ett företag som är aktieägare eller delägare i ett annat företag till följd av en överenskommelse med andra aktieägare eller delägare i företaget ensamt förfogar över en majoritet av rösterna för aktierna eller andelarna i det företaget.

[S2]Detsamma gäller företag som upprätthåller de förbindelser som avses i första stycket 1-4 med ett annat företag genom

 1. ett eller flera andra företag,
 2. de investerare som avses i 4 § andra stycket, eller
 3. en fysisk person eller en grupp av fysiska personer i samverkan, om företagen helt eller delvis bedriver sin verksamhet på samma eller angränsande marknader.

6 §  Företag vars kapital eller röstandel till minst 25 procent direkt eller indirekt kontrolleras av ett eller flera offentliga organ, individuellt eller gemensamt, anses som små eller medelstora företag enligt 2 eller 3 § endast om de kontrolleras av offentliga organ som anges i 4 § andra stycket 1, 3 eller 4.

7 §  I lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen finns bestämmelser om att ett samverkansorgan har till uppgift att besluta om användningen av vissa statliga medel för regional utveckling enligt vad som närmare föreskrivs av regeringen. I lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning finns bestämmelser om att ett regionalt självstyrelseorgan skall besluta om användningen av regionalpolitiska och andra utvecklingsmedel i vissa särskilt angivna län.

[S2]I län med ett regionalt självstyrelseorgan skall vad som sägs om länsstyrelsen i stället gälla det regionala självstyrelseorganet. I Gotlands och Kalmar län skall vad som sägs om länsstyrelsen i 52 § andra stycket i stället gälla samverkansorganet.

Allmänna förutsättningar för regionalt investeringsstöd

8 §  Regionalt investeringsstöd får lämnas i vissa kommuner eller delar av kommuner som är indelade i två stödområden, A och B. Närmare bestämmelser om vilka kommuner eller delar av kommuner som ingår i stödområdena finns i förordningen (1999:1382) om stödområden för vissa regionala företagsstöd.

[S2]Inom stödområde A i Östersunds kommun, med undantag av Näs och Häggenås församlingar, och Krokoms kommun, med undantag av Näskotts, Laxsjö, Föllinge, Hotagens, Offerdals och Alsens församlingar, får regionalt investeringsstöd lämnas endast i samband med större investeringar som bedöms vara av strategisk betydelse.

[S3]Inom stödområde B får regionalt investeringsstöd lämnas enligt 24-26 §§. Om det finns särskilda skäl får regionalt investeringsstöd lämnas även till andra typer av investeringar som bedöms vara av strategisk betydelse eller som annars bedöms ha särskild betydelse för den regionala utvecklingen, dock bara då upplåning inte bedöms kunna täcka kapitalbehovet.

[S4]I Sundsvalls kommun, med undantag av Holms och Lidens församlingar, i Timrå, Umeå, Vännäs och Luleå kommuner samt i Bodens kommun, med undantag av Edefors och Gunnarsbyns församlingar, får dock regionalt investeringsstöd i andra fall än som anges i 24-26 §§ lämnas endast i samband med större investeringar.

9 §  I de fall som anges i 26 § får stöd även lämnas i områden som omfattas av EG:s strukturfondsprogram för mål 2 men som inte ingår i stödområde A eller B.

10 §  Regionalt investeringsstöd får lämnas endast om det är förenligt med artikel 87 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. För stödet gäller även de särskilda föreskrifter om upphävande, ändring och återkrav av stöd som med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen har meddelats i 21 § förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet.

11 §  Vid prövning av ärenden om regionalt investeringsstöd skall det särskilt beaktas om den investering för vilken stöd söks kan leda till nya arbetstillfällen för såväl kvinnor som män.

[S2]Minst 40 procent av de arbetstillfällen som tillkommer till följd av stödet skall förbehållas vartdera könet. Om det finns särskilda skäl, får undantag helt eller delvis medges från denna bestämmelse av den som beviljar stödet. I ärenden om undantag från denna bestämmelse skall länsarbetsnämnden höras.

12 §  Storleken av ett regionalt investeringsstöd skall bestämmas med tilllämpning av de särskilda bestämmelser som gäller för stödändamålet och med hänsyn till en investerings storlek och ändamål, konkurrensförhållandena på den marknad där verksamheten skall bedrivas samt med hänsyn till hur viktigt det är för samhället att investeringen genomförs. Stödet får inte vara större än vad som behövs för att investeringen skall komma till stånd.

[S2]Stödets storlek skall bestämmas med hänsyn till den totala investeringskostnaden inklusive kostnader för inkörning och liknande som är nödvändiga för igångsättningen av verksamheten.

13 §  Regionalt investeringsstöd får kombineras med andra former av statligt stöd om de sammanlagda stöden inte överstiger vad som följer av 31-33, 35, 38, 43, 45 och 50 §§.

[S2]Maximala nivåer för stöd gäller det totala stödbeloppet när flera regionala stödprogram tillämpas samtidigt oavsett om stödet betalas med lokala, regionala eller nationella medel eller med gemenskapsmedel.

[S3]När kostnader som berättigar till regionalt stöd helt eller delvis också berättigar till stöd för andra ändamål, skall de kostnader som är gemensamma omfattas av den fördelaktigaste maximala nivå som gäller för dessa stödprogram.

Stödmottagare

14 §  Regionalt investeringsstöd får lämnas till företag, affärsverk eller uppdragsmyndigheter som bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor. Stöd enligt 26 § till privatägda företag får dock lämnas endast till små företag.

[S2]Till ideella organisationer eller intresseorganisationer får stöd lämnas till utgifter för utlokalisering av verksamhet från Stockholmsregionen även om de inte bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor.

15 §  Regionalt investeringsstöd får lämnas till kommuners eller direkt eller indirekt kommunägda företags turistverksamhet enligt 22 §, framställning av fasta bränslen enligt 23 § och uppförande, ombyggnad och restaurering av lokaler för uthyrning enligt 24-26 §§.

[S2]Om det finns synnerliga skäl får Verket för näringslivsutveckling medge att en kommun som övertar en byggnad för vilken regionalt investeringsstöd har lämnats också övertar de ekonomiska förpliktelser som följer av stödet. Övertagandet skall vara motiverat av hänsyn till sysselsättningen i kommunen och medföra att sysselsättning bevaras.

Verksamheter till vilka stöd får lämnas

16 §  Regionalt investeringsstöd får lämnas till

 1. industriell och industriliknande verksamhet,
 2. industriserviceverksamhet,
 3. tjänste- och serviceverksamhet,
 4. turistverksamhet,
 5. framställning av fasta bränslen,
 6. uppförande av lokaler för uthyrning, och
 7. annan verksamhet som bedöms få väsentlig betydelse för näringslivets utveckling i regionen eller annars bedöms ha särskild betydelse för den regionala utvecklingen.

[S2]Tjänste- och serviceverksamhet skall vara inriktad på en större marknad än en lokal eller regional marknad för att stöd skall få lämnas.

Allmänna krav på verksamheten

17 §  Verksamheten skall bedrivas i en ort där förutsättningarna för lönsamhet och en varaktig sysselsättning för de anställda bedöms vara tillfredsställande. Villkoret om tillfredsställande lönsamhet gäller inte ideella organisationer eller intresseorganisationer.

[S2]Regionalt investeringsstöd får inte lämnas till stödmottagarens utgifter för verksamhetens normala drift.

18 §  Stöd får inte lämnas till en stödmottagare i ekonomiska svårigheter. Med ekonomiska svårigheter avses att en stödmottagare inte med egna finansiella medel eller med medel från ägare, aktieägare eller långivare kan hejda förluster som, utan stöd från en offentlig myndighet, leder till att en stödmottagare på kort eller medellång sikt med största sannolikhet försätts i konkurs.

[S2]En stödmottagare skall ha auktoriserad eller godkänd revisor.

19 §  Regionalt investeringsstöd får bara lämnas om verksamheten tillförsäkrar de anställda en tillfredsställande arbetsmiljö och om företaget uppfyller kraven på aktiva åtgärder enligt 3- 13 §§jämställdhetslagen (1991:433). Kvinnors och mäns löner och andra anställningsförmåner skall vara minst likvärdiga med vad som följer av tillämpligt kollektivavtal.

Förbud mot stöd i vissa fall

20 §  Regionalt investeringsstöd får inte lämnas till

 1. jordbruksverksamhet som avser produkter som anges i bilaga 1 till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.
 2. fiskeriverksamhet,
 3. transportverksamhet,
 4. verksamhet inom stålindustrin som omfattas av bilaga B till kommissionens meddelande nr K(2002) 315 om sektorsövergripande rambestämmelser för regionalstöd till stora investeringsprojekt, eller
 5. verksamhet inom syntetfiberindustrin som omfattas av bilaga D till kommissionens meddelande nr K(2002) 315 om sektorsövergripande rambestämmelser för regionalstöd till stora investeringsprojekt.

[S2]Regionalt investeringsstöd som uppgår till mer än 5 miljoner euro får lämnas till verksamhet inom motorfordonsindustrin som omfattas av bilaga C till de i första stycket 4 och 5 angivna rambestämmelserna endast om stödet inte överstiger 30 procent av de stödnivåer som anges i 31, 35 eller 38 §.

[S3]Regionalt investeringsstöd till varvsindustrin får lämnas endast om stödet inte överstiger 12,5 procent av de stödnivåer som anges i 31, 35 eller 38 §. Sådant stöd skall avse förbättring eller modernisering av befintliga varv i syfte att öka produktiviteten i befintliga anläggningar och får inte vara kopplat till en finansiell omstrukturering av verksamheten.

Särskilda bestämmelser för stöd till stora investeringsprojekt

21 §  Regionalt investeringsstöd till projekt som har en sammanlagd investeringskostnad på minst 50 miljoner euro får lämnas endast om stödet är förenligt med kommissionens meddelande nr K(2002) 315 om sektorsövergripande rambestämmelser för regionalstöd till stora investeringsprojekt.

[S2]Den särskilda skyldigheten att i enlighet med rambestämmelserna informera kommissionen om sådant stöd, skall ombesörjas av regeringen. Detta skall ske inom 20 arbetsdagar från dagen för beviljandet av stödet. Verket för näringslivsutveckling skall lämna erforderligt underlag för sådan information.

Särskilda bestämmelser för vissa verksamheter

22 §  Regionalt investeringsstöd till turistverksamhet får lämnas även till verksamhet med anknytning till turistverksamheten, om den med hänsyn till sin karaktär, omfattning och målgrupp förbättrar förutsättningarna för turistverksamheten genom att förlänga turistsäsongen.

[S2]Stöd till anläggningar för turistverksamhet får lämnas även om driften skall arrenderas ut. Om anläggningen ägs av en kommun, eller av ett direkt eller indirekt kommunägt företag, skall beslutet om stöd förenas med villkor om arrendets storlek. Arrendet skall bestämmas lägst till en sådan nivå att det inte innebär subventioner utöver vad som följer av det regionala investeringsstödet.

23 §  Regionalt investeringsstöd till framställning av fasta bränslen bör, med beaktande av bestämmelserna i 13 §, lämnas som komplettering till stöd enligt förordningen (1998:653) om statligt stöd till energiteknik.

[S2]Stödet skall i första hand lämnas till anläggningar där energiråvara bryts, framställs eller förädlas. För torvproduktion får stödet avse också beredning av täkt eller anordningar för sådan beredning eller för brytning. Stöd får lämnas endast till verksamheter som bedrivs i större omfattning och har permanent karaktär. Stöd får inte lämnas till förbränningsanläggningar.

[S3]Beslut om stöd skall fattas efter samråd med Statens energimyndighet.

24 §  Regionalt investeringsstöd till uppförande, ombyggnad och restaurering av lokaler för uthyrning får lämnas för lokaler på en ort med högst 10 000 invånare om

 1. den lokala arbetsmarknadsregionen har tillfredsställande förutsättningar för den verksamhet som skall bedrivas i lokalerna, och
 2. det i den lokala arbetsmarknadsregionen saknas förutsättningar att på annat sätt få tillgång till lämpliga lokaler för verksamheten.

[S2]I lokalerna får endast sådan verksamhet bedrivas som är stödberättigande enligt 16 §. Hyresgästen skall uppfylla de villkor som anges i 11, 12, 14, 15 och 17-19 §§.

[S3]Lokalerna får inte byggas större än 2 000 kvadratmeter eller vara avsedda för bara ett företag. De får hyras ut endast till små och medelstora företag som bedöms sakna möjlighet att själva bygga lokaler. Om det finns särskilda skäl får Verket för näringslivsutveckling bevilja undantag från villkoren för stöd i detta stycke.

[S4]I en ort som är utsatt för särskilt omfattande strukturell förändring av sysselsättningen får stöd även lämnas till ombyggnad och restaurering av större lokaler.

[S5]Om lokalen ägs av en kommun, eller av ett direkt eller indirekt kommunägt företag, skall beslutet om stöd förenas med villkor om hyrans storlek. Hyran skall därvid bestämmas lägst till en sådan nivå att den inte innebär subventioner utöver vad som följer av det regionala investeringsstödet.

25 §  Regionalt investeringsstöd till ombyggnad och restaurering av lokaler för uthyrning får lämnas för lokaler på en ort som har fler än 10 000 men färre än 75 000 invånare, om

 1. den lokala arbetsmarknadsregionen är utsatt för särskilt omfattande strukturell förändring av sysselsättningen,
 2. den lokala arbetsmarknadsregionen har tillfredsställande förutsättningar för den verksamhet som skall bedrivas i lokalerna, och
 3. det i den lokala arbetsmarknadsregionen saknas förutsättningar att på annat sätt få tillgång till lämpliga lokaler för verksamheten.

[S2]I lokalerna får endast sådan verksamhet bedrivas som är stödberättigande enligt 16 §. Hyresgästen skall uppfylla de villkor som anges i 11, 12, 14, 15 och 17-19 §§.

[S3]Lokalerna får inte byggas större än 2 000 kvadratmeter eller vara avsedda bara för ett företag. De får hyras ut endast till små och medelstora företag som bedöms sakna möjlighet att själva bygga lokaler. Om det finns särskilda skäl får Verket för näringslivsutveckling bevilja undantag från villkoren för stöd i detta stycke.

[S4]Om lokalen ägs av en kommun, eller av ett direkt eller indirekt kommunägt företag, skall beslutet om stöd förenas med villkor om hyrans storlek. Hyran skall därvid bestämmas lägst till en sådan nivå att den inte innebär subventioner utöver vad som följer av det regionala investeringsstödet.

26 §  Regionalt investeringsstöd enligt 24 eller 25 § får även lämnas på orter i områden som omfattas av EG:s strukturfondsprogram för mål 2 men som inte ingår i stödområde A eller B. Lokalerna får dock hyras ut endast till små företag.

[S2]Kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag gäller i fråga om stödgivningen.

27 §  Med en lokal arbetsmarknadsregion i 24 och 25 §§ avses en region inom vilken människor kan bo och arbeta utan att behöva göra alltför tidsödande resor mellan hem och arbete. Indelning av landet i lokala arbetsmarknadsregioner görs av Verket för näringslivsutveckling med utgångspunkt från omfattningen av arbetspendlingen över kommungränserna.

Ändamål för vilka stöd får lämnas

28 §  Regionalt investeringsstöd får, i den utsträckning det finns medel, lämnas till

 1. nyinvesteringar i byggnader och maskiner m.m.,
 2. utbildning,
 3. konsulttjänster, informationskampanjer och kunskapsspridning,
 4. forskning och utveckling.

Nyinvesteringar i byggnader och maskiner m.m.

29 §  Med nyinvestering avses en investering i anläggningstillgångar, utökning av kapaciteten vid en befintlig anläggning eller igångsättning av en verksamhet som medför en genomgripande förändring av en befintlig verksamhets produkter eller produktionsprocesser. Stöd får lämnas till utgifter för

 1. ny-, till- eller ombyggnad av byggnader, markberedning för torvproduktion eller anordnande av annan markanläggning,
 2. maskiner eller andra inventarier med en beräknad avskrivningstid av mer än tre år och för flyttning av maskiner och andra inventarier under förutsättning att flyttningen är en del av investeringen,
 3. immateriella investeringar såsom förvärv av patent, tillverkningslicenser och patenterat eller icke patenterat tekniskt kunnande.

30 §  För att säkerställa att de produktiva investeringar för vilka stöd lämnas är lönsamma måste stödmottagarens finansiering uppgå till minst 25 procent.

[S2]Stöd för nyinvesteringar skall göras beroende av att den berörda investeringen upprätthålls i minst fem år genom sättet för utbetalning av stödet eller genom de villkor som är förenade med stödet.

Ny-, till- eller ombyggnad av byggnader eller anordnande av markanläggningar

31 §  För ny-, till- eller ombyggnad av byggnader eller anordnande av markanläggning får regionalt investeringsstöd lämnas

 1. i stödområde A med högst 35 procent av den totala investeringskostnaden,
 2. i stödområde B med högst 25 procent av den totala investeringskostnaden till små och medelstora företag och med högst 20 procent i övriga fall.

32 §  Till uppförande, ombyggnad och restaurering av lokaler för uthyrning enligt 24 § och till ombyggnad och restaurering av sådana lokaler enligt 25 § får regionalt investeringstöd lämnas med högst 30 procent av den totala investeringskostnaden i stödområde A och med högst 20 procent av den totala investeringskostnaden i stödområde B.

[S2]Regionalt investeringsstöd enligt 26 § får lämnas med högst 15 procent av den totala investeringskostnaden. För åtgärderna skall det stöd som möjliggörs av medel från Europeiska gemenskapen utnyttjas i största möjliga mån.

33 §  Till markberedning för torvproduktion får regionalt investeringsstöd lämnas endast om det finns särskilda skäl.

[S2]I stödområde A får stödet lämnas med högst 30 procent av den totala investeringskostnaden och i stödområde B med högst 20 procent.

Maskiner och andra inventarier samt flyttning av maskiner och andra inventarier

34 §  Till tjänsteföretag, ideella organisationer eller intresseorganisationer, som inte bedriver konkurrensutsatt verksamhet på marknadsmässiga villkor, får regionalt investeringsstöd lämnas för maskiner och till utgifter för flyttning av maskiner och andra inventarier från Stockholmsregionen.

35 §  För maskiner och andra inventarier samt för flyttning av dem får regionalt investeringsstöd lämnas

 1. i stödområde A med högst 35 procent av den totala investeringskostnaden,
 2. i stödområde B med högst 25 procent av den totala investeringskostnaden till små och medelstora företag och med högst 20 procent i övriga fall.

Immateriella investeringar

36 §  De immateriella investeringarna skall uteslutande utnyttjas i den verksamhet som beviljats regionalt investeringsstöd och investeringarna skall betraktas som tillgångar som kan skrivas av. De skall även vara förvärvade på marknadsmässiga villkor och skall under minst fem år tas upp som tillgångar i balansräkningar och förbli i det företag som får regionalt investeringsstöd.

37 §  Storleken av ett regionalt investeringsstöd till immateriella investeringar skall grundas på den totala investeringskostnaden i samband med investeringen. För andra än små och medelstora företag får dock som stödberättigande kostnader för immateriella investeringar räknas högst 25 procent av det totala stödunderlaget för byggnader och maskiner.

38 §  För immateriella investeringar får regionalt investeringsstöd lämnas

 1. i stödområde A med högst 35 procent av den totala investeringskostnaden,
 2. i stödområde B med högst 25 procent av den totala investeringskostnaden till små och medelstora företag och med högst 20 procent i övriga fall.

Utbildning

39 §  Med utbildning avses

 1. allmän utbildning: utbildning som ger kvalifikationer eller kunskap som leder till någon form av erkännande, t.ex. intyg eller godkännande, av offentliga myndigheter eller organ eller av andra organ eller institutioner som staten eller Europeiska gemenskapernas kommission har givit befogenheter inom detta område, eller som är öppen för anställda vid olika företag eller organiseras som ett led i ett samarbete mellan flera företag som är oberoende av varandra,
 2. särskild utbildning: utbildning som omfattar teoretisk och praktisk undervisning som direkt och främst är tillämplig på den anställdes nuvarande eller framtida anställning hos stödmottagaren, är kopplad till en viss verksamhet i stödmottagarens specifika verksamhet och endast i mycket begränsad utsträckning är överförbar till andra företag eller arbetsområden.

40 §  Regionalt investeringsstöd får lämnas till kostnader för utbildning om stödets storlek står i proportion till de gemensamma syften som stödmottagaren, personalen och samhället vill uppnå med hjälp av stödet.

41 §  Till tjänsteföretag, ideella organisationer eller intresseorganisationer får regionalt investeringsstöd för utbildning av personal lämnas endast i samband med en etablering i ett stödområde eller en utökning av verksamheten där.

42 §  Stödberättigande kostnader för utbildning är

 1. personalkostnader för lärare,
 2. kostnader för resor för lärare och deltagare,
 3. övriga löpande kostnader, såsom för material och utrustning,
 4. avskrivningar för instrument och utrustning i förhållande till deras användning i utbildningsprojektet,
 5. rådgivningskostnader i samband med utbildningen, och
 6. personalkostnader för deltagarna i utbildningsprojektet, dock högst motsvarande 50 procent av stödunderlaget.

43 §  I stödområde A och B får regionalt investeringsstöd lämnas till

 1. allmän utbildning med högst 75 procent av den totala investeringskostnaden till små och medelstora företag och med högst 55 procent i övriga fall,
 2. särskild utbildning med högst 40 procent av den totala investeringskostnaden till små och medelstora företag och med högst 30 procent i övriga fall.

Konsulttjänster, informationskampanjer och kunskapsspridning

44 §  Regionalt investeringsstöd får lämnas till rådgivning från utomstående konsulter, till allmänna informationskampanjer och kunskapsspridning. Stöd får dock inte lämnas till andra än små och medelstora företag.

45 §  I stödområde A och B får regionalt investeringsstöd lämnas till dessa ändamål med högst 50 procent av stödunderlaget.

Forskning och utvecklingsarbete

46 §  Med forskning och utvecklingsarbete avses

 1. grundforskning: forskning som syftar till en fördjupning av allmän vetenskaplig och teknisk kunskap som inte är knuten till industriella eller affärsmässiga mål,
 2. industriell forskning: planerad forskning och kritisk analys som syftar till att utveckla ny kunskap, som skall kunna användas för att utveckla nya produkter, tillverkningsprocesser eller tjänster eller för att markant förbättra befintliga produkter, tillverkningsprocesser eller tjänster,
 3. utvecklingsarbete före det konkurrensutsatta stadiet: överföring av industriella forskningsresultat till en metod, ett utkast eller en skiss till nya, ändrade eller förbättrade varor, processer eller tjänster oberoende av om de är avsedda för försäljning eller användning fram till skapandet av den första prototypen, som dock inte skall kunna användas i kommersiella syften; utvecklingen kan även inbegripa konceptuella utformningar och skisser av varor, processer eller tjänster och inledande demonstrationer eller pilotprojekt under förutsättning att dessa projekt inte kan omvandlas eller användas för industriell tillämpning eller kommersiell exploatering,
 4. teknisk genomförbarhetsstudie: förberedande verksamhet som utförs före industriell forskning och utveckling före det konkurrensutsatta stadiet.

47 §  Regionalt investeringsstöd får lämnas till forskning och utvecklingsarbete om det bedöms kunna stimulera stödmottagaren att inleda verksamhet med forskning och utvecklingsarbete eller inleda ytterligare forskning och utvecklingsarbete utöver vad som normalt bedrivs i den dagliga verksamheten. Kriterier vid bedömningen är exempelvis att stödmottagarens utgifter för forskning och utvecklingsarbete ökar, att det antal anställda som är verksamma i forsknings- och utvecklingsverksamhet ökar eller att stödmottagaren får ökade utgifter i samband med internationellt samarbete. Stöd får även lämnas om det bidrar till att forskning kan genomföras som utan stödet skulle ha haft en lägre ambitionsnivå eller inte kunnat slutföras inom samma tid.

[S2]Stöd till investeringar för forskning och utvecklingsarbete får lämnas endast om stödet är en förutsättning för att den aktuella forskningen eller det aktuella utvecklingsarbetet skall kunna genomföras och stödet inte utgör driftstöd.

[S3]Stöd till enskilda forskningsprojekt, vars kostnader överstiger 25 miljoner euro och som beviljas stöd som överstiger motsvarande fem miljoner euro brutto i subventionsvärde, skall i förväg anmälas till och godkännas av kommissionen.

48 §  Till tjänsteföretag, ideella organisationer eller intresseorganisationer får regionalt investeringsstöd för forskning och utvecklingsarbete lämnas endast i samband med en etablering i ett stödområde eller en utökning av verksamheten där.

49 §  Stödberättigande kostnader för forskning och utvecklingsarbete är

 1. personalkostnader för forskare, tekniker och annan personal som uteslutande arbetar med forskning,
 2. kostnader för instrument, utrustning, mark och byggnader som uteslutande och permanent används för forskning,
 3. kostnader för konsulttjänster och liknande tjänster, såsom inköpta forskningstjänster, teknisk kunskap, patent och motsvarande,
 4. andra allmänna omkostnader som uppkommit direkt till följd av forskningen, och
 5. andra löpande kostnader som uppkommit direkt till följd av forskningen, såsom för material och lager.

50 §  I stödområde A och B får regionalt investeringsstöd lämnas till

 1. grundforskning med högst 100 procent av stödunderlaget i den utsträckning som den bedrivs på ett mycket tidigt stadium, ges en bred spridning och utnyttjas icke-diskriminerande på marknadsmässiga villkor,
 2. industriell forskning med högst 65 procent av stödunderlaget till små och medelstora företag och med högst 55 procent i övriga fall,
 3. utvecklingsverksamhet före det konkurrensutsatta stadiet med högst 40 procent av stödunderlaget till små och medelstora företag och med högst 30 procent i övriga fall,
 4. tekniska genomförbarhetsstudier innan verksamhet med industriell forskning inleds med högst 75 procent av stödunderlaget,
 5. tekniska genomförbarhetsstudier innan utvecklingsverksamhet före det konkurrensutsatta stadiet inleds med högst 50 procent av stödunderlaget.

Förfarandet i ärenden om regionalt investeringsstöd

Ärenden som avgörs av länsstyrelsen

51 §  Länsstyrelsen skall avgöra ärenden om regionalt investeringsstöd om det godkända totala kapitalbehov som ligger till grund för ansökan är högst 25 miljoner kronor. Med det totala kapitalbehovet avses, förutom medel för mark och byggnader samt för maskiner och andra inventarier, medel för immateriella investeringar, utbildning, konsulttjänster, informationskampanjer och kunskapsspridning, forskning och utvecklingsarbete samt medel för omsättningstillgångar.

[S2]Länsstyrelsen skall även avgöra ärenden om regionalt investeringsstöd till immateriella investeringar, utbildning, informationskampanjer och kunskapsspridning samt forskning och utvecklingsarbete om de sammanlagda utgifterna för dessa ändamål är högst 4 miljoner kronor.

[S3]Länsstyrelsen skall dessutom avgöra ärenden om regionalt investeringsstöd till annan verksamhet som bedöms få väsentlig betydelse för näringslivets utveckling i regionen eller som annars bedöms ha särskild betydelse för den regionala utvecklingen om verksamheten i ett förhandsbesked enligt 57 § förklarats vara av den art att stöd kan lämnas.

[S4]Om utgifterna uppgår till ett högre belopp än vad som sägs i första och andra styckena skall ärendet prövas av Verket för näringslivsutveckling.

Ärenden som avgörs av Verket för näringslivsutveckling

52 §  Verket för näringslivsutveckling skall avgöra ärenden som till någon del gäller

 1. stöd till verksamhet inom stödområde B, dock inte verksamhet i Västra Götalands län,
 2. stöd i områden som anges i 8 § andra stycket,
 3. åtgärder som innebär att en verksamhet flyttas från ett län till ett annat,
 4. stöd till tilläggsinvesteringar eller ökade utgifter som har uppkommit sedan investeringen påbörjades,
 5. stöd till verksamhet som är eller väntas bli föremål för en rekonstruktionsåtgärd eller som nyligen har varit föremål för en sådan åtgärd,
 6. stöd till uppförande, ombyggnad och restaurering av lokaler för uthyrning, eller
 7. stöd till annan verksamhet som bedöms få väsentlig betydelse för näringslivets utveckling i regionen eller annars bedöms ha särskild betydelse för den regionala utvecklingen och verksamheten inte i ett förhandsbesked enligt 57 § förklarats vara av den art att stöd kan lämnas.

[S2]Länsstyrelsen skall yttra sig i ärenden enligt första stycket, förutom då det är uppenbart obehövligt.

53 §  Verket för näringslivsutveckling skall med eget yttrande överlämna ett ärende till regeringen, om

 1. Europeiska gemenskapernas kommissions godkännande krävs,
 2. ärendet avser stöd till affärsverk eller uppdragsmyndigheter, eller
 3. ärendet annars har principiell vikt eller är av stor betydelse.

Ansökan och beslut

54 §  En ansökan om regionalt investeringsstöd skall ges in till länsstyrelsen i det län där verksamheten skall bedrivas. En ansökan som inte skall avgöras av länsstyrelsen skall dock ges in till Verket för näringslivsutveckling.

[S2]Om ett ärende, som enligt 52 § första stycket skall prövas av Verket för näringslivsutveckling, har inletts hos länsstyrelsen, skall länsstyrelsen med eget yttrande överlämna ärendet till Verket för näringslivsutveckling.

[S3]Ansökan skall ha kommit in till behörig myndighet innan investeringarna påbörjas.

55 §  Stöd får inte lämnas för en åtgärd som utan särskilt medgivande har påbörjats innan frågan om stöd har avgjorts. Ett sådant medgivande får lämnas endast innan åtgärden har påbörjats. Medgivandet får lämnas endast om det finns särskilda skäl. Medgivandet kan lämnas av den som skall avgöra ärendet om stöd eller, om regeringen skall avgöra ärendet, av Verket för näringslivsutveckling.

56 §  Beslut om stöd skall förenas med de villkor som behövs med hänsyn till syftet med stödet eller av någon annan anledning.

Förhandsbesked

57 §  Efter ansökan lämnar Verket för näringslivsutveckling förhandsbesked om en viss verksamhet är av sådan art att regionalt investeringsstöd kan lämnas. Ansökningshandlingarna skall innehålla en beskrivning av den verksamhet som ansökan avser.

[S2]Om ansökan om stöd görs inom ett år från dagen för beskedet och de förhållanden som låg till grund för beskedet inte har ändrats är förhandsbeskedet bindande för frågan om verksamheten är av sådan art att stöd kan lämnas till verksamheten.

[S3]Gäller ansökan om förhandsbesked stöd till ett affärsverk eller en uppdragsmyndighet skall Verket för näringslivsutveckling med eget yttrande lämna över ärendet till regeringens prövning. Detsamma skall gälla om ansökan avser en fråga som har principiell vikt eller är av stor betydelse.

Regeringens prövning av ansökningar om regionalt investeringsstöd

58 §  Regeringen kan utan hinder av 51, 52 och 54 §§ direkt ta emot och avgöra en ansökan om regionalt investeringsstöd. Så får dock inte ske utan synnerliga skäl, om länsstyrelsen kan besluta i ärendet.

[S2]Om det för ett stöd krävs ett godkännande av Europeiska gemenskapernas kommission, får regeringen inte bevilja stödet innan den har fått ett sådant godkännande.

Stödets storlek

59 §  När ett regionalt investeringsstöd beviljas, bestäms stödets storlek preliminärt i avvaktan på att de sammanlagda godkända utgifterna kan beräknas med säkerhet. När så kan ske fastställer den myndighet som beviljat stödet eller, om regeringen beviljat stödet, Verket för näringslivsutveckling, stödets storlek slutligt.

[S2]Endast om det finns synnerliga skäl får stöd lämnas för tilläggsinvesteringar eller ökade utgifter som har uppkommit sedan investeringen påbörjades.

Beslutets giltighetstid

60 §  Ett beslut om att bevilja regionalt investeringsstöd upphör att gälla, om inte den investering eller de åtgärder som stödet avser har påbörjats inom ett år från den dag då beslutet meddelades, eller inom den kortare tid som bestäms i samband med beslutet om stöd, samt avslutats och redovisats inom tre år från nämnda dag. Om det finns särskilda skäl, får den som har beviljat stöd medge förlängning av sådan tid. Har stöd beviljats av regeringen beslutar dock Verket för näringslivsutveckling om förlängning.

Utbetalning

61 §  Ett regionalt investeringsstöd betalas ut i rater vartefter redovisning lämnas för genomförda åtgärder. Stödet får även betalas ut i sin helhet om den investering eller åtgärd för vilken stödet beviljats har avslutats och redovisats eller ändamålet med stödet på något annat sätt har uppfyllts.

62 §  Stödet får inte betalas ut förrän mottagaren har lämnat föreskriven säkerhet samt uppfyllt eventuella övriga villkor för utbetalning. Om inte hela stödet har lyfts inom sex månader från den dag då det först har kunnat lyftas, kan mottagaren fråntas rätten till den innestående delen av stödet. Ett sådant beslut meddelas av den som har beviljat stödet eller, om regeringen har beviljat stödet, av Verket för näringslivsutveckling.

Säkerhet för regionalt investeringsstöd

63 §  För eventuella återkrav enligt 68 § eller 70-72 §§ skall den säkerhet ställas som behövs med hänsyn till stödets storlek och mottagarens ekonomiska ställning samt till övriga omständigheter. Vid bedömningen av om säkerhet behövs skall mottagarens sammanlagda skulder vägas in i fråga om stöd enligt denna förordning, förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling samt förordningen (2000:282) om småföretagsstöd.

[S2]Om det inte finns särskilda skäl, skall full eller begränsad borgen ställas av den som direkt eller indirekt har ett väsentligt ägarinflytande över företaget. Behovet av sådan borgen skall bedömas med hänsyn till hur stor ägarnas kapitalinsats är, till andra säkerheter och övriga omständigheter.

64 §  Inom stödområde A och i Västra Götalands län får länsstyrelsen medge ändring av säkerheten för ett regionalt investeringsstöd som tidigare har beviljats av regeringen eller Verket för näringslivsutveckling. Ändringen får medges, om den behövs för att ett nytt projekt som länsstyrelsen beviljar regionalt stöd till skall komma till stånd. Har frågan principiell betydelse eller innebär ändringen en betydande ökning av statens kreditrisk, skall frågan lämnas över till verkets avgörande.

Tillsyn och uppföljning

65 §  Med uppföljningsmyndighet avses den myndighet som beviljar ett regionalt investeringsstöd. Uppföljningsmyndigheten skall se till att detta utnyttjas för avsett ändamål och i överensstämmelse med föreskrivna villkor. Myndigheten skall också svara för uppföljningen av ärendet.

66 §  För regionalt investeringsstöd som har beviljats av regeringen svarar Verket för näringslivsutveckling för tillsyn och uppföljning.

[S2]Inom stödområde A och i Västra Götalands län får verket, efter samråd med länsstyrelsen, antingen överta ansvaret för tillsyn och uppföljning av ett ärende från länsstyrelsen eller lämna över detta ansvar till länsstyrelsen.

[S3]Vid beredning av uppföljningsärenden skall uppföljningsmyndigheten samråda med berörd länsarbetsnämnd och Kronofogdemyndigheten, om inte tidsskäl eller frågans art talar emot detta. Förordning (2006:793).

67 §  Uppföljningsmyndigheten får medge ändring av villkor för regionalt investeringsstöd. Bedöms frågan ha väsentlig betydelse för möjligheten att uppnå syftet med stödet eller innebär ändringen en betydande försämring för staten som fordringsägare, skall frågan avgöras av Verket för näringslivsutveckling eller regeringen.

68 §  Om någon väsentlig förändring i äganderätten till den rörelse för vilken regionalt investeringsstöd har beviljats inträffar, direkt eller indirekt, skall uppföljningsmyndigheten ompröva frågan om stöd. Myndigheten kan

 1. medge att stödet övertas på oförändrade villkor av den nye ägaren om denne styrker att syftet med stödet inte förfelas genom ändringen, eller
 2. helt eller delvis kräva åter den del av stödet som kan återkrävas.

69 §  Verket för näringslivsutveckling skall vid domstolar, myndigheter och i övrigt bevaka statens rätt mot stödmottagaren. Verket får därvid anta ackordsförslag eller på annat sätt efterskänka statens rätt. Ärenden som avser större belopp eller har principiell betydelse skall dock lämnas över till regeringen för avgörande.

[S2]Verket skall underrättas så snart någon åtgärd från verket enligt denna paragraf behöver vidtas.

Återkrav

70 §  Uppföljningsmyndigheten kan återkräva ett regionalt investeringsstöd helt eller delvis inom tio år från den dag det helt utbetalats, om

 1. stödmottagaren genom oriktiga eller ofullständiga uppgifter har föranlett att stödet beviljades, eller
 2. stödet utan tillstånd använts för något annat ändamål än som avsetts.

71 §  Uppföljningsmyndigheten kan återkräva ett regionalt investeringsstöd eller en del av det under en tid av fem år från den dag stödets storlek har bestämts slutligt, om

 1. syftet med stödet inte uppnås; detta gäller dock inte om stödmottagaren har gjort vad som skäligen kan begäras för att syftet skall uppnås,
 2. någon väsentlig del av verksamheten läggs ned eller någon väsentlig ändring direkt eller indirekt inträffar i äganderätten eller förfoganderätten till rörelsen eller till sådana tillgångar i rörelsen som är av betydelse för verksamheten,
 3. stödmottagaren i något annat fall bryter mot villkor eller föreskrifter som gäller för stödet,
 4. ställd säkerhet väsentligt försämras, eller
 5. något annat inträffar som föranleder att stödmottagaren med hänsyn till syftet med stödet uppenbarligen inte längre bör få behålla det.

[S2]Om det finns synnerliga skäl, får ett ärende om återkrav enligt första stycket lämnas över av länsstyrelsen till Verket för näringslivsutveckling eller av verket till regeringen för avgörande.

72 §  Möjligheten till återkrav enligt 71 § upphör successivt under femårsperioden på så sätt att den del av ett regionalt investeringsstöd som kan krävas åter varje år minskar med 30, 25, 20, 15 respektive 10 procent av det ursprungliga stödbeloppet.

[S2]Den som beviljar stödet får samtidigt besluta att minskningen skall ske på ett annat sätt om det finns särskilda skäl för det. Därefter får ett sådant beslut meddelas endast av regeringen eller Verket för näringslivsutveckling.

73 §  Minskningen enligt 72 § av den del av stödbeloppet som kan krävas åter sker årligen, om inte uppföljningsmyndigheten beslutar att minskning ett visst år skall vägras.

[S2]Beslut att vägra minskning skall fattas senast tre månader efter det att uppföljningsmyndigheten genom redovisning enligt 75 § eller på annat sätt fått kännedom om förhållanden som kan föranleda att minskning skall vägras.

74 §  Beslut om regionalt investeringsstöd skall innehålla upplysningar om bestämmelserna i 68, 70-73 samt 75 och 76 §§.

Informationsskyldighet

75 §  Om ett regionalt investeringsstöd helt eller delvis kan krävas åter enligt 68 och 70-73 §§ skall den som har beviljats stödet göra följande.

 1. Lämna en skriftlig redovisning för verksamheten för varje redovisningsår eller för den kortare tidsperiod som bestäms i ett särskilt fall av den som beviljat stödet. Av redovisningen skall det särskilt framgå hur sysselsättningen i företaget utvecklas. Redovisningen skall lämnas senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång till uppföljningsmyndigheten.
 2. Skriftligen underrätta uppföljningsmyndigheten innan beslut fattas om överlåtelse av någon betydande del av företagets anläggningstillgångar, licenser, patent eller andra liknande tillgångar, om belåning i betydande utsträckning av egendom som kan omfattas av en företagsinteckning, om nedläggning av verksamheten helt eller delvis eller om andra åtgärder av motsvarande betydelse.
 3. Skriftligen underrätta uppföljningsmyndigheten innan beslut fattas om någon åtgärd som medför en väsentlig ändring direkt eller indirekt i äganderätten till det företag som har beviljats stödet.
 4. Ge Verket för näringslivsutveckling och länsstyrelsen eller den någon av dem utser möjlighet att granska verksamheten samt lämna de uppgifter om verksamheten som begärs.

76 §  Redovisningen enligt 75 § skall innehålla uppgifter som visar hur företaget utvecklas och att villkoren för regionalt investeringsstöd har uppfyllts. Uppgifterna skall granskas och bestyrkas av företagets revisor. Av redovisningen skall det framgå att de fackliga organisationerna vid företaget har getts möjlighet att yttra sig över uppgifterna.

77 §  Länsstyrelsen skall, om den inte är uppföljningsmyndighet enligt 65 §, genast underrätta Verket för näringslivsutveckling om den får kännedom om något förhållande som kan föranleda beslut enligt 68 eller 73 §.

Överklagande

78 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ytterligare föreskrifter

79 §  Verket för näringslivsutveckling får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2005:527) om regionalt investeringsstöd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.
 2. Genom förordningen upphävs förordningen (2000:279) om regionalt utvecklingsbidrag. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för ärenden om regionalt utvecklingsbidrag där ansökan om bidrag kommit in till den beslutande myndigheten före ikraftträdandet och för bidrag som har beviljats före ikraftträdandet.
 3. Ärenden enligt 45 § förordningen om regionalt utvecklingsbidrag som har getts in till länsstyrelsen före ikraftträdandet men inte avgjorts senast den 30 september 2005, och som enligt 52 § i den nya förordningen i stället skall avgöras av Verket för näringslivsutveckling, skall överlämnas till Verket för näringslivsutveckling för prövning.
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2006:793) om ändring i förordningen (2005:527) om regionalt investeringsstöd

Omfattning
ändr. 66 §
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:1467) om upphävande av förordningen (2005:527) om regionalt investeringsstöd

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om regionalt investeringsstöd som beviljats före den 1 januari 2007.
Omfattning
upph.