Förordning (2006:1068) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

Departement
Justitiedepartementet L7
Utfärdad
2006-07-27
Ändring införd
SFS 2006:1068 i lydelse enligt SFS 2017:874
Ikraft
2006-09-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-03-01

Beslutande myndighet

1 §  Länsstyrelsen i Örebro län prövar frågor om tillstånd att anordna kampsportsmatch samt utövar tillsyn enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher. Förordning (2017:874).

Kampsportsdelegationen

1 a §  Av 17 § förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion framgår att det inom Länsstyrelsen i Örebro län ska finnas en kampsportsdelegation.

[S2]Kampsportsdelegationen prövar frågor om tillstånd att anordna kampsportsmatch och återkallelse av tillstånd.

[S3]Protokoll ska föras över sammanträden där kampsportsdelegationen fattar beslut enligt andra stycket. Förordning (2017:874).

1 b §  Kampsportsdelegationen ska bestå av en ordförande, en medicinskt sakkunnig och en sakkunnig i idrott med kunskap om kampsporters regelverk. För var och en av dem ska det finnas en ersättare.

[S2]Ordföranden i kampsportsdelegationen ska vara jurist med domarerfarenhet. Detta krav gäller även för ordförandens ersättare. Ordföranden och ersättaren utses av regeringen för en bestämd tid.

[S3]Den medicinskt sakkunnige ska ha erfarenhet inom området klinisk neurovetenskap. Detta krav gäller även för den medicinskt sakkunniges ersättare. Den medicinskt sakkunnige och ersättaren utses av Länsstyrelsen i Örebro län efter förslag från Socialstyrelsen. Den sakkunnige i idrott med kunskap om kampsporters regelverk och ersättaren utses av Länsstyrelsen i Örebro län efter förslag från Sveriges Riksidrottsförbund. Förordning (2017:874).

1 c §  Ärenden vid kampsportsdelegationen bereds av anställda vid länsstyrelsen i samråd med ordföranden.

[S2]Ordföranden får ensam vidta förberedande åtgärder och meddela beslut om avskrivning. Beslut i övriga frågor fattas av ordföranden och de sakkunniga gemensamt.

[S3]Andra än ordföranden eller de sakkunniga har inte rätt att delta i kampsportsdelegationens beslut. Förordning (2017:874).

Avgift

2 §  Länsstyrelsen i Örebro län tar ut avgift för prövning av ansökan om tillstånd enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher.

[S2]Bestämmelserna i 9-14 §§avgiftsförordningen (1992:191) gäller i fråga om ansökningsavgiftens storlek m.m. För ansökan om tillstånd att anordna en eller flera kampsportsmatcher tillämpas avgiftsklass 2. För ansökan om tillstånd att för viss tid eller tills vidare anordna kampsportsmatcher tillämpas avgiftsklass 3.

[S3]Om en ansökan om tillstånd att anordna en eller flera kampsportsmatcher prövas samtidigt som en ansökan om tillstånd att för viss tid eller tills vidare anordna kampsportsmatcher, skall avgift för det förstnämnda ärendet inte tas ut.

Handläggning av ärenden om tillstånd

2 a §  I ett ärende om tillstånd ska beslut meddelas av Länsstyrelsen i Örebro län inom tre månader efter det att en fullständig ansökan kom in till myndigheten. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst tre månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

[S2]I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

[S3]Ett beslut om att förlänga handläggningstiden får inte överklagas. Förordning (2009:1228).

2 b §  Om Länsstyrelsen i Örebro län begär att sökanden ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska myndigheten godta motsvarande dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Myndigheten får dock begära att dokumentet ska ges in i original eller i en bestyrkt kopia eller i form av en auktoriserad översättning. Förordning (2009:1228).

Bemyndiganden

3 §  Länsstyrelsen i Örebro län får meddela föreskrifter om tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser för tillämpningen av 2 § lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher.

4 §  Länsstyrelsen i Örebro län får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2006:1068) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

Ikraftträder
2006-09-01

Förordning (2009:1228) om ändring i förordningen (2006:1068) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009 och tillämpas endast i fråga om ansökningar som kommit in till myndigheten efter ikraftträdandet.
Omfattning
nya 2 a, 2 b §§, rubr. närmast före 2 a §
CELEX-nr
32006L0123
Ikraftträder
2009-12-27

Förordning (2017:874) om ändring i förordningen (2006:1068) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

Omfattning
ändr. 1 §; nya 1 a, 1 b, 1 c §§, rubr. närmast före 1 a §
Ikraftträder
2017-11-01