Lag (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2006-06-21
Ändring införd
SFS 2006:1006 i lydelse enligt SFS 2015:455
Ikraft
2006-09-01
Upphäver
Lag (1969:612) om förbud mot professionell boxning
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

Krav på tillstånd

1 §  Tävlings-, tränings- eller uppvisningsmatch i kampsport som tillåter deltagarna att med slag, sparkar eller annat våld avsiktligt träffa motståndarens huvud (kampsportsmatch) får inte anordnas utan tillstånd enligt denna lag.

[S2]För tävling och uppvisning i sport och idrott vid offentlig tillställning gäller även bestämmelserna i 2 kap.ordningslagen (1993:1617) om krav på tillstånd eller anmälan.

Prop. 2005/06:147: I paragrafens första stycke uppställs det krav på tillstånd som skall gälla för anordnande av match i sådan kampsport som tillåter deltagarna att med slag, sparkar eller annat våld avsiktligt träffa motståndarens huvud. Sådan match benämns i lagen kampsportsmatch. Den närmare avgränsningen av detta begrepp har behandlats i avsnitt 8.1. Bestämmelsen har utformats enligt Lagrådets förslag.

I paragrafen ...

Förutsättningar för tillstånd

2 §  Tillstånd att anordna kampsportsmatch får lämnas endast om kampsportens tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser innebär en godtagbar säkerhet för deltagarna.

Prop. 2005/06:147: I paragrafen anges de närmare förutsättningarna för att tillstånd till anordnande av kampsportsmatch skall få lämnas. Dessa har redovisats i avsnitt 8.2.

En förutsättning för att få tillstånd är att kampsporten har tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser som är godtagbara för deltagarnas säkerhet. Fokus vid tillståndsprövningen är således deltagarnas säkerhet. Som en del av prövningen av tävlingsregler ...

3 §  Tillstånd lämnas för en eller flera kampsportsmatcher på ansökan av anordnaren. Tillstånd får också lämnas för viss tid eller tills vidare på ansökan av en organisation som är ansvarig för kampsporten. Ett tillstånd får förenas med villkor.

Prop. 2005/06:147: Tillstånd för en eller flera kampsportsmatcher kan bland annat avse en turnering. En förutsättning är att i huvudsak samma tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser tillämpas vid samtliga matcher under turneringen i fråga. Endast mindre avvikelser bör förekomma. I annat fall krävs ett tillstånd för varje kampsportsmatch alternativt varje grupp av kampsportsmatcher där i huvudsak samma tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser tillämpas. Ett tillstånd för en eller flera kampsportsmatcher bör ange ...

3 a §  Om en ändring har gjorts i kampsportens tävlingsregler eller säkerhetsbestämmelser efter att tillstånd har lämnats och tillståndshavaren vill att de nya reglerna eller bestämmelserna ska tillämpas inom ramen för tillståndet, ska denne ansöka om det hos tillståndsmyndigheten.

[S2]Tillståndsmyndigheten ska bifalla ansökan, om de nya reglerna och bestämmelserna uppfyller kravet enligt 2 § på en godtagbar säkerhet för deltagarna.

[S3]En ansökan ska göras inom de tidsfrister som anges i 5 §. Lag (2015:455).

Prop. 2014/15:62: Paragrafen innehåller bestämmelser om förfarandet när en tillståndshavare vill tillämpa ändrade tävlingsregler eller säkerhetsbestämmelser efter att tillstånd har lämnats.

Av första stycket framgår att en tillståndshavare ska göra en ansökan hos tillståndsmyndigheten om denne vill tillämpa ändrade tävlingsregler eller säkerhetsbestämmelser inom ramen för sitt tillstånd. Med tillståndshavare avses inte bara en enskild tillståndshavare som har fått tillstånd att anordna ...

Tillståndsmyndigheten

4 §  Den myndighet som regeringen bestämmer prövar frågor om tillstånd att anordna kampsportsmatch.

Prop. 2005/06:147: Enligt bestämmelsen skall regeringen utse den myndighet som skall pröva frågor om tillstånd att anordna kampsportsmatch. Frågan har behandlats i avsnitt 8.4.

När ansökan om tillstånd skall göras

5 §  En ansökan om tillstånd ska göras skriftligen och lämnas in till tillståndsmyndigheten. Om ansökan avser tillstånd för en eller flera matcher, ska ansökan göras senast två månader före matchen eller den första av matcherna.

[S2]Om ansökan avser tillstånd för viss tid eller tills vidare, ska ansökan göras senast tre månader före det första matchtillfället.

[S3]De uppgifter som lämnas i ett ansökningsärende ska lämnas på heder och samvete. Lag (2015:455).

Prop. 2014/15:62: Ändringen i paragrafens första stycke innebär att tidsfristen för ansökan för en eller flera matcher förkortas från tre till två månader. Det görs också vissa redaktionella ändringar.

I paragrafen införs ett andra stycke som reglerar tidsfristen för ansökan som avser tillstånd för viss tid eller tills vidare.

I ett tredje stycke införs en reglering som innebär att uppgifter som lämnas i ett ansökningsärende ska lämnas på heder och samvete. ...

Prop. 2005/06:147: Enligt paragrafen skall en ansökan om tillstånd göras skriftligen hos tillståndsmyndigheten. Vidare uppställs ett krav att ansökan som avser tillstånd för en eller flera matcher skall göras senast tre månader före kampsportsmatchen. För den som ansöker om tillstånd att för viss tid eller tills vidare anordna kampsportsmatch uppställs ingen ansökningsfrist i lagen. Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 8.5, har utformats ...

Vad ansökan skall innehålla

6 §  En ansökan om tillstånd att anordna en eller flera kampsportsmatcher skall innehålla uppgifter om anordnaren, när och var matchen eller matcherna anordnas samt tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser för kampsporten.

[S2]En ansökan om tillstånd att för viss tid eller tills vidare anordna kampsportsmatcher skall innehålla uppgifter om tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser för kampsporten, stadgar för den organisation som är ansvarig för kampsporten samt uppgift om hur kontroll utövas inom organisationen av de kampsportsmatcher som anordnas.

Prop. 2005/06:147: I paragrafen föreskrivs vad en ansökan om tillstånd skall innehålla. Paragrafen har behandlats i avsnitt 8.5.

Med uppgifter om anordnaren avses namn, personnummer, adress och telefonnummer. Är anordnaren en juridisk person bör motsvarande uppgifter även lämnas om den som företräder sökanden i ansökningsärendet. För juridisk person bör dessutom organisationsnummer anges.

Den som ...

7 §  Den som ansöker om tillstånd enligt denna lag skall på begäran av tillståndsmyndigheten lämna de ytterligare uppgifter som myndigheten behöver.

Prop. 2005/06:147: I paragrafen lämnas en upplysning att den sökande utöver vad som anges i 6 § kan behöva lämna de ytterligare uppgifter som tillståndsmyndigheten behöver. Frågan har behandlats i avsnitt 8.5. Efter förslag från Lagrådet har formuleringen i paragrafen ändrats så att det framgår att uppgifterna skall lämnas ”på begäran av tillståndsmyndigheten”. Uppgifter som tillståndsmyndigheten kan begära kan t.ex. vara förtydliganden ...

Avgift

8 §  Avgift får tas ut för prövning av ansökan om tillstånd enligt denna lag. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgift för prövningen.

Prop. 2005/06:147: Av paragrafen följer att tillståndsmyndigheten får ta ut en avgift för att pröva en ansökan enligt lagen. I paragrafen bemyndigas regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om avgift för prövningen. Frågan har behandlats i avsnitt 8.4.

Tillsyn

9 §  Tillståndsmyndigheten utövar i den utsträckning som behövs tillsyn över kampsportsmatcher som anordnas efter tillstånd enligt denna lag. Tillsynen omfattar kontroll av att kampsportsmatch anordnas i enlighet med det tillstånd och de villkor som har meddelats enligt 3 §.

Prop. 2005/06:147: I paragrafen fastställs att det är tillståndsmyndigheten som utövar tillsynen över kampsportsmatcher som anordnas efter tillstånd enligt lagen. Detta omfattar tillsyn dels över matcher som anordnas efter tillstånd för en eller flera kampsportsmatcher, dels matcher som anordnas efter tillstånd för viss tid eller tills vidare. Dessutom anges vad tillsynen innebär. Uttrycket ”i den utsträckning som behövs” har valts efter förslag från Lagrådet. De organisationer som meddelas tillstånd att anordna ...

10 §  Tillståndsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar av tillståndshavaren som behövs för tillsynen. Tillståndsmyndigheten har rätt att få tillträde till en kampsportsmatch.

Prop. 2005/06:147: I paragrafen anges vilka tillsyns- och utredningsbefogenheter tillståndsmyndigheten har. Dessa omfattar rätt att begära de upplysningar och handlingar av tillståndshavaren som behövs för tillsynen samt rätt att bereda sig tillträde till kampsportsmatcher, se vidare avsnitt 8.6. Om tillståndshavaren inte lämnar de upplysningar eller handlingar som behövs eller inte ger tillståndsmyndigheten tillträde till kampsportsmatchen ...

Sanktioner

11 §  Om tillståndshavaren bryter mot villkor som har meddelats enligt 3 §, får tillståndsmyndigheten meddela en varning eller återkalla tillståndet i vissa delar. Om tillståndshavaren allvarligt bryter mot villkoren, får tillståndsmyndigheten återkalla tillståndet i dess helhet.

[S2]En varning får förenas med krav på rättelse inom viss tid. Ett beslut om återkallelse av ett tillstånd i vissa delar får begränsas till att gälla under viss tid.

[S3]Ett beslut enligt första stycket gäller omedelbart om inte annat anges i beslutet. Lag (2015:455).

Prop. 2014/15:62: De föreslagna ändringarna innebär att tillståndsmyndigheten får fler sanktionsmöjligheter mot tillståndshavare som bryter mot villkor för tillståndet.

Beroende på karaktären och omfattningen av regelbrotten kan tillståndsmyndigheten besluta att meddela en varning i stället för att återkalla tillståndet. En varning ska vara skriftlig och syftar till att klarlägga vad som gäller enligt tillståndet. Varningen ska kunna kombineras med krav på rättelse.

En återkallelse ...

Prop. 2005/06:147: Med stöd av paragrafen får tillståndsmyndigheten återkalla ett tillstånd om det framkommer att en tillståndshavare i väsentlig grad bryter mot villkor som har meddelats i ett tillståndsbeslut enligt 3 §. Tillståndsmyndigheten får även återkalla ett tillstånd om tillståndshavaren allvarligt åsidosätter sin skyldighet att lämna upplysningar och handlingar som begärs med stöd av 10 § eller vägrar tillståndsmyndigheten tillträde till kampsportsmatch. Paragrafen har behandlats i <a href="https://lagen.nu/prop/2005/06:147#S8-7" ...

11 a §  Om tillståndshavaren åsidosätter sin skyldighet att lämna sådana upplysningar och handlingar som avses i 10 § eller vägrar tillståndsmyndigheten tillträde till en kampsportsmatch, får tillståndsmyndigheten meddela en varning eller återkalla tillståndet i vissa delar.

[S2]Om åsidosättandet är allvarligt, får tillståndsmyndigheten återkalla tillståndet i dess helhet.

[S3]Ett beslut enligt första eller andra stycket gäller omedelbart om inte annat anges i beslutet. Lag (2015:455).

Prop. 2014/15:62: Den föreslagna paragrafen innebär att tillståndsmyndigheten får fler sanktionsmöjligheter mot en tillståndshavare som åsidosätter sin skyldighet att lämna upplysningar och handlingar enligt lagen eller vägrar tillståndsmyndigheten tillträde till en kampsportsmatch. Vad som avses med ett allvarligt åsidosättande framgår av propositionen Lag om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher (prop. 2005/06:147, s. 56). ...

Överklagande

12 §  Tillståndsmyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Prop. 2005/06:147: Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande av tillståndsmyndighetens beslut till allmän förvaltningsdomstol, dvs. till länsrätt. Frågan har behandlats i avsnitt 8.10.

De beslut som kan komma i fråga för överklagande är särskilt tillståndsmyndighetens beslut rörande tillstånd samt beslut om återkallelse av tillstånd.

Straff

13 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet anordnar kampsportsmatch utan tillstånd enligt 1 § eller i strid mot ett villkor enligt 3 § döms till böter eller fängelse i högst sex månader, om gärningen inte är ringa. Lag (2015:455).

Prop. 2014/15:62: Ändringen innebär att den särskilda straffbestämmelsen om oriktigt uppgiftslämnade upphävs som en konsekvens av att brottsbalkens generella bestämmelser blir tillämpliga vid lämnade av oriktiga uppgifter, se kommentaren till 5 §. Det görs också vissa redaktionella ändringar. Paragrafen behandlas i avsnitt 4.1. ...

Prop. 2005/06:147: I denna paragraf straffbeläggs anordnares brott mot tillståndskravet eller mot villkor som har beslutats enligt 3 §. Vidare straffbeläggs oriktigt skriftligt uppgiftslämnande i ett ansökningsärende hos tillståndsmyndigheten. Brotten straffbeläggs inte om gärningen är ringa, vilket efter förslag från Lagrådet framgår redan av denna paragraf och inte som i lagrådsremissen där straffansvaret för ringa fall reglerades i en särskild bestämmelse (jfr 15 § lagrådsremissens lagförslag). Det är i första ...

14 §  Till böter döms, om gärningen inte är ringa, den som uppsåtligen deltar i en kampsportsmatch som anordnas utan tillstånd enligt denna lag. Detsamma gäller den som

  1. ekonomiskt understödjer matchen eller upplåter lokal för den,
  2. i egenskap av manager ingår avtal om matchen eller främjar tillkomsten av sådant avtal, eller
  3. tjänstgör som domare eller sekond vid matchen.

Prop. 2005/06:147: I paragrafen har tagits in ansvarsbestämmelser för deltagare och vissa övriga medverkande i en kampsportsmatch som anordnas utan tillstånd enligt lagen. Paragrafen har utformats enligt Lagrådets förslag, dock med en viss redaktionell ändring. För ansvar krävs uppsåt. Till skillnad mot anordnaren kan deltagare och övriga medverkande i kampsportsmatchen inte dömas till fängelse. Frågan har behandlats i avsnitt 8.8, liksom ...

15 §  För anstiftan och medhjälp till brott mot denna lag döms inte till ansvar.

Prop. 2005/06:147: Av paragrafen följer att bestämmelserna i brottsbalken om anstiftan och medhjälp till brott inte skall tillämpas vid brott mot förevarande lag. De generella medverkansreglerna i brottsbalken gäller därmed inte. Vilka som kan dömas för brott framgår av 13 och 14 §§. Frågan har behandlats i avsnitt ...

Förverkande

16 §  Utbyte av brott enligt denna lag skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt.

[S2]I fråga om beslag av egendom som kan antas vara förverkad enligt första stycket, gäller bestämmelserna om beslag i rättegångsbalken.

Prop. 2005/06:147: Paragrafen innehåller bestämmelser om förverkande. Frågan har behandlats i avsnitt 8.9.

Enligt första stycket skall förverkande ske i fråga om utbyte av brott enligt lagen, om det inte är uppenbart oskäligt. Vad som kan förverkas är t.ex. inträdesavgifter eller annan ersättning som har erlagts för att bevista kampsportsmatchen samt i förekommande fall ersättning som uppburits för att delta i en match ...

Bemyndigande

17 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser för kampsportsmatcher enligt denna lag.

Prop. 2005/06:147: I paragrafen bemyndigas regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser för kampsportsmatcher enligt lagen. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 8.11.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2006 men skall inte tillämpas på professionell boxning förrän den 1 januari 2007.
  2. Lagen (1969:612) om förbud mot professionell boxning skall upphöra att gälla den 1 januari 2007.
  3. Annan kampsportsmatch än i professionell boxning får anordnas utan tillstånd enligt denna lag till och med den 31 december 2006.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:386, Prop. 2005/06:147, Bet. 2005/06:KrU29
Ikraftträder
2006-09-01

Lag (2015:455) om ändring i lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

Förarbeten
Rskr. 2014/15:240, Prop. 2014/15:62, Bet. 2014/15:KrU11
Omfattning
ändr. 5, 11, 13 §§, rubr. närmast före 11 §; nya 3 a, 11 a §§
Ikraftträder
2015-08-01