Förordning (2006:275) om behandling av personuppgifter i utrikesförvaltningens konsulära verksamhet

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2006-04-12
Ändring införd
SFS 2006:275 i lydelse enligt SFS 2018:433
Ikraft
2006-05-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04
Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) vid behandling av personuppgifter i utrikesförvaltningens konsulära verksamhet. Vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna förordning.

[S2]Förordningen ska tillämpas endast på sådan behandling av personuppgifter som helt eller delvis utförs på automatisk väg samt på annan behandling än automatisk av personuppgifter som ingår i eller kommer att ingå i ett register. Förordning (2018:433).

2 §  Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna förordning får utföras även om den registrerade motsätter sig behandlingen.

Personuppgiftsansvar

3 §  Varje myndighet inom utrikesförvaltningen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför enligt denna förordning. Förordning (2018:433).

När behandling av personuppgifter är tillåten

4 §  Personuppgifter får behandlas om det behövs för handläggning av konsulära ärenden och för den konsulära verksamhet i övrigt som avses i 3 kap.14 och 15 §§ förordningen (2014:115) med instruktion för utrikesrepresentationen.

[S2]Personuppgifter får också behandlas i den utsträckning det behövs för

  1. tillsyn, planering och uppföljning av verksamheten, och
  2. framställning av statistik. Förordning (2016:414).

4 a §  Personuppgifter som behandlas enligt 4 § får även behandlas om det behövs för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning. Förordning (2018:433).

Den konsulära databasen

5 §  Inom utrikesförvaltningen får det finnas en samling uppgifter och handlingar som med hjälp av automatiserad behandling används i den konsulära verksamheten (den konsulära databasen).

Behandling av känsliga personuppgifter

6 § Har upphävts genom förordning (2018:433).
7 § Har upphävts genom förordning (2018:433).

Direktåtkomst

8 §  Regeringskansliet får ha direktåtkomst till samtliga personuppgifter i den konsulära databasen.

9 §  En utlandsmyndighet får ha direktåtkomst till de personuppgifter i den konsulära databasen som avser verksamheten vid den myndigheten.

[S2]En utlandsyndighet får därutöver ha direktåtkomst till personuppgifter som avser verksamheten vid en annan myndighet, i den utsträckning det är nödvändigt för att få upplysning om att en person

  1. förekommer eller har förekommit i ett ärende vid den andra myndigheten samt när och av vilken anledning personen varit aktuell, eller
  2. har skuld för tidigare beviljat konsulärt ekonomiskt bistånd eller har missbrukat sådant bistånd.

10 §  Regeringskansliet får besluta att en utlandsmyndighet får ha direktåtkomst också till andra personuppgifter i databasen än som följer av 9 §, om uppgifterna är av väsentlig betydelse för verksamheten vid den myndigheten.

Behörighet, dokumentation och kontroll av åtkomst

11 §  Behörigheten för åtkomst till personuppgifter i den konsulära databasen skall vara begränsad till de personer vid en myndighet som på grund av sina arbetsuppgifter i den konsulära verksamheten behöver ha tillgång till uppgifterna.

11 a §  Regeringskansliet ska se till att åtkomst till personuppgifter i den konsulära databasen dokumenteras. Regeringskansliet ska också göra systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter. Förordning (2016:414).

Rättelse och skadestånd

12 § Har upphävts genom förordning (2018:433).

Överklagande

13 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:433).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2006:275) om behandling av personuppgifter i utrikesförvaltningens konsulära verksamhet

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2006.
  2. Bestämmelserna i förordningen skall inte börja tillämpas förrän den 1 oktober 2007 när det gäller manuell behandling av personuppgifter som påbörjats före den 24 oktober 1998 och sådan manuell behandling som utförs för ett visst ändamål, om manuell behandling för ändamålet påbörjats före den 24 oktober 1998.
  3. Bestämmelsen om skadestånd skall tillämpas endast om den omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat efter det att denna förordning har trätt i kraft för den aktuella behandlingen.
Ikraftträder
2006-05-15

Förordning (2016:414) om ändring i förordningen (2006:275) om behandling av personuppgifter i utrikesförvaltningens konsulära verksamhet

Omfattning
ändr. 4 §; nya 4 a, 11 a §§, rubr. närmast före 11 §
Ikraftträder
2016-09-01

Förordning (2018:433) om ändring i förordningen (2006:275) om behandling av personuppgifter i utrikesförvaltningens konsulära verksamhet

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018 i fråga om 13 § och i övrigt den 25 maj 2018.
Omfattning
upph. 6, 7, 12 §§; ändr. 1, 3, 4 a, 13 §§
Ikraftträder
2018-05-25