Inaktuell version

Förordning (2006:311) om transport av farligt gods

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2006-05-04
Ändring införd
SFS 2006 i lydelse enligt SFS 2010:1076
Upphäver
Förordning (1982:923) om transport av farligt gods
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till lagen (2006:263) om transport av farligt gods.

[S2]De begrepp som används i lagen om transport av farligt gods har samma betydelse i denna förordning.

2 §  Vissa myndigheter som enligt denna förordning har särskilda uppgifter kallas transportmyndigheter och är för

 • transporter på land: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
 • sjötransporter och lufttransporter: Transportstyrelsen.

[S2]För frågor som inte kan hänföras till ett visst transportslag är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap transportmyndighet. Förordning (2008:1091).

3 §  I denna förordning avses med

 • bilagorna till ADR: bilagorna A och B till den europeiska överenskommelsen den 30 september 1957 om internationell transport av farligt gods på väg (ADR [SÖ 1974:9]),
 • RID: bilaga I till bihang B till fördraget den 9 maj 1980 om internationell järnvägstrafik (COTIF [SÖ 1985:16]),
 • IMDG-koden: den internationella koden om transporter av farligt gods till sjöss enligt kapitel VII i 1974 års internationella konvention om säkerhet för människoliv till sjöss (SOLAS [SÖ 1997:90]),
 • ICAO-TI: bilaga 18 till konventionen den 7 december 1944 angående internationell civil luftfart (Chicagokonventionen [SÖ 1946:2]).

Undantag från lagens och förordningens bestämmelser

4 §  Lagen (2006:263) om transport av farligt gods och denna förordning tillämpas inte på transporter av varor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, när transporterna utförs av Försvarsmakten eller Försvarets materielverk. Förordning (2010:1076).

Ansökningsärenden

5 §  En transportmyndighet skall efter ansökan meddela beslut om huruvida ett visst ämne eller föremål är att anse som farligt gods enligt lagen (2006:263) om transport av farligt gods.

[S2]Sökanden skall lämna underlag för den prövning som behövs för beslutet och betala de kostnader som ansökan medför. Transportmyndigheten får bestämma avgiften till ett lägre belopp.

6 §  I ett ärende enligt 5 § får transportmyndigheten på sökandens begäran besluta vad som skall gälla för transport av ämnet eller föremålet för tiden intill dess att ärendet slutligt avgjorts. Beslutet får när som helst ändras av myndigheten.

Behöriga myndigheter

7 §  Behöriga myndigheter är

 1. Strålsäkerhetsmyndigheten i frågor som rör transport av radioaktiva ämnen,
 2. polismyndigheterna efter samråd med kommunens organisation för räddningstjänst i frågor som behandlas i 8 § första stycket 1 och 5, när det gäller
  1. tillstånd för lastning och lossning på offentlig plats inom tättbebyggt område,
  2. underrättelse om lastning och lossning på offentlig plats utanför tättbebyggt område, och
  3. medgivande för längre färduppehåll nära bebodd plats eller samlingsplats vid transport av vissa slag av farligt gods,
 3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i övriga frågor som behandlas i 8 § första stycket 1 och 2,
 4. Transportstyrelsen i övriga frågor som behandlas i 8 § första stycket 3 och 4.

[S2]Behöriga myndigheter i tillsynsfrågor framgår av 10 §. Förordning (2009:610).

8 §  Behöriga myndigheter ska svara för särskilt föreskrivna uppgifter vilka nämns i

 1. bilagorna till ADR,
 2. RID,
 3. IMDG-koden, och
 4. ICAO-TI.

[S2]Om det vid utförandet av någon uppgift hos en behörig myndighet uppkommer frågor som tillhör en annan myndighets verksamhetsområde ska uppgiften utföras i samråd med denna myndighet. Förordning (2009:610).

Behöriga organ

9 §  Behöriga organ för teknisk kontroll enligt bilagorna till ADR samt enligt RID, IMDG-koden och ICAO-TI är

 1. för fordon för transport på väg eller i terräng: de besiktningsorgan som anges i fordonslagen (2002:574),
 2. för sådan utrustning som omfattas av rådets direktiv 1999/36/EG av den 29 april 1999 om transportabla tryckbärande anordningar, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2002/50/EG: de organ som av något land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) anmälts till Europeiska unionen (EU) för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse under direktivet, och
 3. för övriga områden: de organ som ackrediterats för motsvarande uppgifter beträffande nationella transporter enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll. Förordning (2009:691).

Tillsyn

10 §  Följande myndigheter ska inom angivna områden ha tillsyn över att lagen (2006:263) om transport av farligt gods och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen följs:

 1. Transportstyrelsen: sjötransporter, lufttransporter och järnvägstransporter,
 2. Polismyndigheterna: transporter på land utom järnvägstransporter,
 3. Kustbevakningen: gods i hamnars landområden som är avsett för vidare transport samt, på Transportstyrelsens begäran om biträde, sjötransporter,
 4. Strålsäkerhetsmyndigheten: transporter av radioaktiva ämnen,
 5. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: säkerhetsrådgivare för samtliga transportslag, transportabla tryckbärande anordningar och transportskydd.

[S2]Den myndighet som avses i 13 § första stycket andra meningen lagen om transport av farligt gods ska vara Kustbevakningen.

[S3]Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska samordna tillsynsmyndigheternas verksamhet samt bistå med teknisk sakkunskap till de myndigheter som utövar tillsyn över transporter på land. Förordning (2008:1091).

11 §  Om det vid en vägkontroll av ett fordon som är registrerat i en annan stat inom EES eller i Schweiz framkommer omständigheter som ger anledning att anta att det begåtts allvarliga eller upprepade överträdelser men dessa inte kan styrkas vid kontrolltillfället på grund av att nödvändiga uppgifter saknas, får tillsynsmyndigheten begära och lämna bistånd till utländsk behörig myndighet inom EES eller i Sverige vid utredning av ärendet. Tillsynsmyndigheten skall i motsvarande fall bistå behöriga myndigheter i andra stater inom EES eller i Schweiz beträffande fordon som är registrerade i Sverige. Om tillsynsmyndigheten i dessa syften utövar tillsyn hos en verksamhetsutövare, skall resultatet av denna kontroll meddelas den andra berörda staten.

Säkerhetsrådgivare

12 §  Säkerhetsrådgivare ska ha genomgått ett prov som godtagits av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och inneha ett giltigt intyg för säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods. Förordning (2008:1091).

13 §  Har ett intyg för säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods på väg, järnväg eller inre vattenvägar utfärdats i en annan stat inom EES skall det gälla enligt sitt innehåll i Sverige.

[S2]Har ett intyg för säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods på väg eller järnväg utfärdats i Schweiz skall det gälla enligt sitt innehåll i Sverige.

Rapporteringsskyldigheter

14 §  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska fullgöra skyldigheten att

 1. till behöriga myndigheter i annan stat rapportera allvarliga eller upprepade överträdelser som äventyrar säkerheten vid transporter av farligt gods enligt
  1. artikel 7.2 första stycket i rådets direktiv 95/50/EG av den 6 oktober 1995 om enhetliga förfaranden för kontroller av vägtransporter av farligt gods, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/112/EG,
  2. bilagorna till ADR, eller
  3. RID,
 2. till annan stat eller till Europeiska kommissionen sända underrättelser eller rapporter enligt
  1. artikel 9.1 i rådets direktiv 95/50/EG,
  2. artikel 1.4, 5.2, 6.2 och 7.1 i europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar avseende transport på land, och
  3. artikel 11.1 och 11.3 i rådets direktiv 1999/36/EG, och
 3. till sekretariatet för Ekonomiska kommissionen för Europa (ECE) eller sekretariatet för Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF) enligt bilagorna till ADR eller enligt RID
  1. vidarebefordra de rapporter om svåra olyckor och tillbud som myndigheten tagit emot inom ramen för sina uppgifter som behörig myndighet enligt 7 §, och
  2. rapportera sådana avtal som avses i 16 § 4. De rapporteringsskyldigheter som omfattas av första stycket och som framgår av rådets direktiv 95/50/EG eller 1999/36/EG gäller även i för hållande till stater inom EES. Rapporteringsskyldigheterna enligt rådets direktiv 95/50/EG gäller även i förhållande till Schweiz.

[S2]Tillsynsmyndigheterna ska förse Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med uppgifter om sådana överträdelser som omfattas av första stycket 1 och som kommit till tillsynsmyndigheternas kännedom. Tillsynsmyndigheterna ska vidare senast den 1 juli varje år förse Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med de uppgifter beträffande föregående års vägtransporter som omfattas av rapporteringsskyldigheten enligt första stycket 2 a.Förordning (2010:657).

Bemyndiganden m.m.

15 §  Transportmyndigheterna får meddela ytterligare föreskrifter och särskilda beslut på de områden och i den utsträckning som anges i 20 § andra stycket1-12, 16 och 17 lagen (2006:263) om transport av farligt gods, samt på motsvarande områden meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen och denna förordning.

 • MSBFS 2019:3: Föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:5) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)
 • MSBFS 2019:4: Föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:6) om transport av farligt gods på järnväg (RID-S)

16 §  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får

 1. meddela ytterligare föreskrifter om
  1. säkerhetsrådgivare och undantag från kravet på säkerhetsrådgivare,
  2. transportskydd, och
  3. utbildning samt överlämna till någon enskild att utföra sådan examination som enligt myndighetens föreskrifter kan krävas för säkerhetsrådgivare och för förare av transporter av farligt gods,
 2. meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (2006:263) om transport av farligt gods och denna förordning, i fråga om de områden som anges i 1,
 3. ta ut avgifter för sina kostnader med anledning av prov och intyg för
  1. förare av transporter av farligt gods, och
  2. säkerhetsrådgivare, och
 4. ingå avtal med främmande stater om tillfälliga undantag från bestämmelser i bilagorna till ADR och RID i den utsträckning som medges där och i europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG. Förordning (2009:610).

17 §  Rikspolisstyrelsen och Kustbevakningen får meddela de ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (2006:263) om transport av farligt gods och denna förordning som behövs för polismyndigheternas respektive Kustbevakningens tillsynsverksamhet.

18 §  Har föreskrifter meddelats om krav på tillstånd eller anmälan med stöd av 20 § andra stycket 12 lagen (2006:263) om transport av farligt gods, får transportmyndigheterna uppdra åt polismyndigheterna att pröva ärenden om tillstånd eller att ta emot anmälningar.

[S2]Strålsäkerhetsmyndigheten prövar sådana ärenden om tillstånd och tar emot anmälningar som avser farligt gods som består av eller innehåller radioaktiva ämnen. Förordning (2008:467).

19 §  Transportmyndigheterna ska tillsammans verka för att de nationella och internationella säkerhetsföreskrifterna för transport av farligt gods samordnas mellan transportslagen och se till att myndigheternas arbete inom området även i övrigt samordnas.

[S2]Innan en transportmyndighet meddelar föreskrifter med stöd av lagen (2006:263) om transport av farligt gods och denna förordning ska samråd ske med berörda myndigheter.

[S3]Om det är fara för liv, hälsa, miljö eller egendom eller risk för betydande ekonomisk skada och samråd inte kan ske inom skälig tid, ska i stället information lämnas efter det att föreskriften meddelats. Förordning (2008:1091).

Ändringar

Förordning (2006:311) om transport av farligt gods

CELEX-nr
32004L0112
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2007:864) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods

Omfattning
ändr. 19 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:467) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods

Omfattning
ändr. 7, 10, 18 §§
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2008:1091) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods

Omfattning
ändr. 2, 7, 10, 12, 14, 16, 19 §§
CELEX-nr
32004L0112
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:610) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods

Omfattning
ändr. 7, 8, 14, 16 §§
CELEX-nr
32008L0068
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2009:691) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods

Omfattning
ändr. 9 §
CELEX-nr
32008L0068
Ikraftträder
2009-08-01

Förordning (2010:657) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods

Omfattning
ändr. 14 §
CELEX-nr
32008L0068
Ikraftträder
2010-08-01

Förordning (2010:1076) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2010-09-01

Förordning (2010:1838) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2011-01-17

Förordning (2011:1013) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods

Omfattning
ändr. 7, 9 14 §§
CELEX-nr
32010L0035
Ikraftträder
2011-10-20

Förordning (2013:544) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2014:1224) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods

Omfattning
ändr. 7, 10, 17, 18 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:9) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2015-03-01

Förordning (2015:349) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2015-06-12

Förordning (2017:607) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2017-08-01

Förordning (2019:92) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods

Omfattning
ny 11 a §, rubr. närmast före 11 a §
Ikraftträder
2019-04-01