Förordning (2006:815) om provtagning på djur, m.m.

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2006-06-08
Ändring införd
SFS 2006:815 i lydelse enligt SFS 2019:706
Ikraft
2006-07-01
Upphäver
Förordning (1998:134) om provtagning på djur, m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.

EG-bestämmelser

2 §  De EG-rättsliga grundförordningar som helt eller delvis kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. anges i ett tillkännagivande av regeringen.

[S2]I fråga om EG-bestämmelser i sådana förordningar som faller inom flera lagars tillämpningsområde anges i tillkännagivandet vilka bestämmelser som kompletteras av lagen om provtagning på djur, m.m.

[S3]Statens jordbruksverk och Livsmedelsverket får meddela de föreskrifter och fatta de beslut som behövs som komplettering till EG-bestämmelserna.

 • SJVFS 2013:3: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:9) om obligatorisk övervakning avseende förekomst av TSE-sjukdom hos nötkreatur, får och get
 • SJVFS 2010:9: Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk övervakning avseende förekomst av TSE-sjukdom hos nötkreatur, får och get
 • SJVFS 2016:24: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur
 • SJVFS 2011:29: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:9) om obligatorisk övervakning avseende förekomst av TSE-sjukdom hos nötkreatur, får och get

Provtagning och undersökning

3 §  Föreskrifter eller beslut i det särskilda fallet om provtagning eller undersökning enligt lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. får meddelas av

 1. Jordbruksverket för att kartlägga förekomst av, fastställa frihet från eller kontrollera smittsamma djursjukdomar och för att, i fråga om kontroller som görs enligt 2, genomföra efterföljande provtagning eller undersökning av djur,
 2. Livsmedelsverket för att kontrollera förekomsten av restsubstanser och andra ämnen i djur och djurprodukter.

[S2]Beslut om föreskrifter när det gäller smittsamma djursjukdomar enligt första stycket 1 skall föregås av samråd med Statens veterinärmedicinska anstalt.

[S3]Vad som sägs i denna förordning om djursjukdomar gäller även förekomsten av smittämnen hos djur.

 • SJVFS 2012:25: Statens jordbruksverks föreskrifter om smittskyddsmässiga villkor för hållande av hjort i hägn samt för hållande av andra klövdjur och hästdjur i sambete med hjort i hägn
 • SJVFS 2015:16: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:131) om obligatorisk hälsokontroll avseende koccidios hos slaktkyckling
 • SJVFS 2010:63: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:145) om obligatorisk hälsoövervakning avseende sjukdomen enzootisk bovin leukos (EBL) i nötkreatursbesättningar
 • SJVFS 2010:58: Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk hälsoövervakning av fjäderfä
 • SJVFS 2013:3: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:9) om obligatorisk övervakning avseende förekomst av TSE-sjukdom hos nötkreatur, får och get
 • SJVFS 2010:9: Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk övervakning avseende förekomst av TSE-sjukdom hos nötkreatur, får och get
 • SJVFS 2010:72: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:58) om obligatorisk hälsoövervakning av fjäderfä
 • SJVFS 2011:29: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:9) om obligatorisk övervakning avseende förekomst av TSE-sjukdom hos nötkreatur, får och get
 • SJVFS 2009:40: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:70) om införsel av nötkreatur och svin

4 §  Provtagning eller undersökning ska utföras av en veterinär eller annan person som utses av Jordbruksverket eller Livsmedelsverket.

[S2]Analys av sådana prover som tas vid efterföljande provtagning enligt 3 § första stycket och sådana prover som avses i 3 § första stycket 2 får utföras av laboratorier som utses av Livsmedelsverket.

[S3]Föreskrifter om provtagnings- eller undersökningsmaterial enligt 4 § andra stycket lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. får meddelas av Jordbruksverket och Livsmedelsverket. Förordning (2019:706).

 • SJVFS 2012:25: Statens jordbruksverks föreskrifter om smittskyddsmässiga villkor för hållande av hjort i hägn samt för hållande av andra klövdjur och hästdjur i sambete med hjort i hägn
 • SJVFS 2015:16: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:131) om obligatorisk hälsokontroll avseende koccidios hos slaktkyckling

4 a §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om i vilken utsträckning en veterinär eller den som är ansvarig för ett laboratorium ska anmäla och rapportera misstänkta eller inträffade fall av smittsamma djursjukdomar. Förordning (2009:1387).

 • SJVFS 2013:23: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2012:24) om anmälningspliktiga djursjukdomar och smittämnen
 • SJVFS 2012:24: Statens jordbruksverks föreskrifter om anmälningspliktiga djursjukdomar och smittämnen

Hälsoövervakning, uppgifter om läkemedelsanvändning och villkor för livdjursförsäljning

5 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vad den som håller djur skall iaktta i fråga om

 1. anmälningsskyldighet och skyldighet att föra anteckningar om verksamheten enligt 6 § första stycket 1 och 2 lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.,
 2. skyldighet att föra register över behandling med läkemedel och bevara journaler som rör sådan behandling enligt 6 § första stycket 3 samma lag, och
 3. krav på hygien i djurhållning enligt 6 § första stycket 4 samma lag.

[S2]Jordbruksverket får meddela föreskrifter eller i ett enskilt fall besluta enligt 6 § andra stycket lagen om provtagning på djur, m.m. om villkor för försäljning av livdjur och om villkor för flyttning av sådana djur.

 • SJVFS 2012:25: Statens jordbruksverks föreskrifter om smittskyddsmässiga villkor för hållande av hjort i hägn samt för hållande av andra klövdjur och hästdjur i sambete med hjort i hägn
 • SJVFS 2019:25: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård
 • SJVFS 2010:63: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:145) om obligatorisk hälsoövervakning avseende sjukdomen enzootisk bovin leukos (EBL) i nötkreatursbesättningar
 • SJVFS 2010:58: Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk hälsoövervakning av fjäderfä
 • SJVFS 2010:72: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:58) om obligatorisk hälsoövervakning av fjäderfä

Spridning av smitta och ämnen som kan skada människors eller djurs hälsa

6 §  För att förebygga och hindra spridning av smittsamma djursjukdomar får Jordbruksverket meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om

 1. avlivning av djur,
 2. isolering av djur,
 3. begränsningar eller andra villkor när det gäller hanteringen av djur eller produkter av djur och andra varor eller när det gäller kontakter mellan djur och människor.

 • SJVFS 2020:37: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:28) om vissa skyddsåtgärder med avseende på chronic wasting disease
 • SJVFS 2016:28: Statens jordbruksverks föreskrifter om vissa skyddsåtgärder med avseende på chronic wasting disease
 • SJVFS 2012:25: Statens jordbruksverks föreskrifter om smittskyddsmässiga villkor för hållande av hjort i hägn samt för hållande av andra klövdjur och hästdjur i sambete med hjort i hägn
 • SJVFS 2010:63: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:145) om obligatorisk hälsoövervakning avseende sjukdomen enzootisk bovin leukos (EBL) i nötkreatursbesättningar
 • SJVFS 2019:68: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:4) om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk
 • SJVFS 2017:43: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:28) om vissa skyddsåtgärder med avseende på chronic wasting disease

7 §  I fråga om livsmedelsproducerande djur som innehåller eller kan antas innehålla sådana ämnen eller restsubstanser som kan göra livsmedlet icke säkert får Jordbruksverket meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om

 1. omhändertagande eller märkning av djur,
 2. förbud mot att djur flyttas, överlåts eller används till livsmedel, samt
 3. avlivning av djur.

 • SJVFS 2019:32: Statens jordbruksverks föreskrifter om läkemedel och läkemedelsanvändning

8 §  I fråga om produkter från livsmedelsproducerande djur som innehåller eller kan antas innehålla sådana ämnen eller restsubstanser som kan göra livsmedlet icke säkert får Livsmedelsverket meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om

 1. omhändertagande av djurprodukter,
 2. förbud mot att djurprodukter flyttas, överlåts eller används till livsmedel.

Märkning m.m.

9 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

 1. märkning, journalföring och registrering av djur samt utfärdande av identitetshandlingar för djur,
 2. rapportering av inträffade fall av smittsamma djursjukdomar,
 3. djurhälsa, flyttningsdokument för djur och hygien vid transport av djur,
 4. registrering av djurhållare och anläggningar för djur, samt
 5. förbud mot användning av anläggningar som inte uppfyller krav på registrering som föreskrivs med stöd av 4.

[S2]Jordbruksverket får i föreskrifter som avses i första stycket 1 överlåta till organisationer att föra register och utfärda identitetshandlingar.

 • SJVFS 2012:25: Statens jordbruksverks föreskrifter om smittskyddsmässiga villkor för hållande av hjort i hägn samt för hållande av andra klövdjur och hästdjur i sambete med hjort i hägn
 • SJVFS 2010:63: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:145) om obligatorisk hälsoövervakning avseende sjukdomen enzootisk bovin leukos (EBL) i nötkreatursbesättningar
 • SJVFS 2017:38: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:14) om märkning och registrering av får och getter
 • SJVFS 2007:14: Statens jordbruksverks föreskrifter om märkning och registrering av får och getter
 • SJVFS 2017:37: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:13) om märkning och registrering av svin
 • SJVFS 2007:13: Statens jordbruksverks föreskrifter om märkning och registrering av svin
 • SJVFS 2015:36: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:20) om registrering av anläggningar med värphöns
 • SJVFS 2015:37: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:11) om registrering av anläggningar med fjäderfän
 • SJVFS 2012:24: Statens jordbruksverks föreskrifter om anmälningspliktiga djursjukdomar och smittämnen
 • SJVFS 2010:58: Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk hälsoövervakning av fjäderfä
 • SJVFS 2019:32: Statens jordbruksverks föreskrifter om läkemedel och läkemedelsanvändning
 • SJVFS 2018:2: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur
 • SJVFS 2007:12: Statens jordbruksverks föreskrifter om märkning och registrering av nötkreatur
 • SJVFS 2010:72: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:58) om obligatorisk hälsoövervakning av fjäderfä
 • SJVFS 2018:24: Statens jordbruksverks föreskrifter om hästdjur som används till avel och om identitetshandlingar för hästdjur
 • SJVFS 2007:10: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:190) om märkning och registrering av djur
 • SJVFS 2017:39: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur
 • SJVFS 2016:24: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur
 • SJVFS 2015:44: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur
 • SJVFS 2014:32: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:13) om märkning och registrering av svin
 • SJVFS 2012:36: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:20) om registrering av anläggningar med värphöns
 • SJVFS 2012:35: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:13) om märkning och registrering av svin
 • SJVFS 2012:34: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:14) om märkning och registrering av får och getter
 • SJVFS 2012:33: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur
 • SJVFS 2011:22: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur
 • SJVFS 2011:20: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:13) om märkning och registrering av svin
 • SJVFS 2010:82: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:14) om märkning och registrering av får och getter
 • SJVFS 2009:81: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:14) om märkning och registrering av får och getter
 • SJVFS 2009:80: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (2007:13) om märkning och registrering av svin
 • SJVFS 2009:79: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur
 • SJVFS 2009:56: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:14) om märkning och registrering av får och getter
 • SJVFS 2009:55: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (2007:13) om märkning och registrering av svin
 • SJVFS 2009:54: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur
 • SJVFS 2007:85: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:14) om märkning och registrering av får och getter
 • SJVFS 2007:84: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:13) om märkning och registrering av svin
 • SJVFS 2007:83: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur
 • SJVFS 2007:82: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:20) om registrering av anläggningar med värphöns
 • SJVFS 2007:73: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:14) om märkning och registrering av får och getter
 • SJVFS 2007:72: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:13) om märkning och registrering av svin
 • SJVFS 2007:71: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur
 • SJVFS 2007:32: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:14) om märkning och registrering av får och getter

Central databas för hästdjur

9 a §  Jordbruksverket ska upprätta den centrala databas över hästdjur som anges i artikel 39.1 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/262 av den 17 februari 2015 om fastställande av bestämmelser i enlighet med rådets direktiv 90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäller metoder för identifiering av hästdjur (förordning om pass för hästdjur).

[S2]De organ som utfärdar identitetshandlingar eller registrerar tidigare utfärdade identitetshandlingar ska lämna de uppgifter som anges i artiklarna 28 e och 38.1 i kommissionens förordning (EU) 2015/262 till Jordbruksverket. Förordning (2016:103).

9 b §  Jordbruksverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i den centrala databasen. Förordning (2016:103).

9 c §  Länsstyrelserna, Livsmedelsverket och behöriga myndigheter i andra medlemsstater enligt kommissionens förordning (EU) 2015/262 har rätt att vid direktåtkomst ta del av uppgifter ur den centrala databasen.

[S2]Jordbruksverket ska lämna uppgifter ur den centrala databasen om länsstyrelserna begär det för verksamhet som avser offentlig kontroll av att kommissionens förordning (EU) 2015/262 följs.

[S3]Jordbruksverket ska på begäran lämna sådana uppgifter som anges i artikel 38.1.a–f och l i kommissionens förordning (EU) 2015/262, i den ursprungliga lydelsen, till Livsmedelsverket.

[S4]Jordbruksverket ska på begäran lämna sådana uppgifter som anges i artikel 38.1.a, f och m i kommissionens förordning (EU) 2015/262, i den ursprungliga lydelsen, till sådana behöriga myndigheter som anges i första stycket. Förordning (2016:103).

9 d §  Direktåtkomst till uppgifter i den centrala databasen får endast medges

 1. länsstyrelserna,
 2. Livsmedelsverket, och
 3. sådana behöriga myndigheter som anges i 9 c § första stycket.

[S2]Direktåtkomst enligt första stycket 1 ska vara förbehållen de personalkategorier som på grund av sina arbetsuppgifter behöver ha tillgång till uppgifterna. Direktåtkomst enligt första stycket 2 får endast avse uppgifter som anges i 9 c § tredje stycket och ska vara förbehållen de personalkategorier som på grund av sina arbetsuppgifter behöver ha tillgång till uppgifterna. Direktåtkomst enligt första stycket 3 får endast avse uppgifter som anges i 9 c § fjärde stycket. Förordning (2016:103).

9 e §  Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om den centrala hästdatabasen. Förordning (2016:103).

Behörig myndighet

10 §  Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m., om inte annat framgår av 12 a, 13, 14 eller 15 §, eller om regeringen beslutar något annat. Förordning (2010:291).

11 §  Jordbruksverket skall utföra de uppgifter som enligt artikel 14 och 18 i rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen, senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 1/2005, ankommer på en behörig myndighet eller en medlemsstat.

11 a § Har upphävts genom förordning (2019:706).

11 b §  Jordbruksverket ska utföra den uppgift som en medlemsstat har enligt artikel 22 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97, nämligen att årligen, senast den 31 augusti, lägga fram en rapport till Europeiska kommissionen om genomförandet av de officiella kontrollerna under föregående år. Förordning (2014:1430).

Kontrollmyndigheter

12 §  Jordbruksverket utövar offentlig kontroll, om inte annat följer av 12 a, 13, 14 eller 15 §. Jordbruksverket är i tillämpliga fall behörig myndighet att utöva offentlig kontroll i enlighet med de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. Förordning (2010:291).

12 a §  Tullverket är behörig myndighet att utföra offentlig kontroll enligt kommissionens förordning (EG) nr 206/2009. Förordning (2010:291).

13 §  Livsmedelsverket är behörig myndighet att utöva offentlig kontroll av efterlevnaden av

 1. föreskrifter och beslut som meddelas med stöd av 3 § andra stycket lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m., och
 2. föreskrifter och beslut om djurprodukter, som meddelas med stöd av 8 § samma lag.

14 §  Livsmedelsverket är, genom de officiella veterinärerna och de officiella assistenterna, behörig myndighet att utöva offentlig kontroll

 1. enligt artikel 37.1 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/627 av den 15 mars 2019 om enhetliga praktiska arrangemang för utförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625, och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005 vad gäller offentlig kontroll, och
 2. av efterlevnaden av föreskrifter och beslut om provtagning och undersökning på slakterier och vilthanteringsanläggningar som har meddelats med stöd av 3 § första stycket 1.Förordning (2019:706).

15 §  Jordbruksverket får överlåta åt länsstyrelserna att utöva offentlig kontroll över efterlevnaden av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m., de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen samt de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna.

[S2]För det fall Jordbruksverket överlåter offentlig kontroll åt länsstyrelserna, skall länsstyrelserna utföra de kontrolluppgifter som ankommer på behörig myndighet enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.

[S3]Jordbruksverket samordnar länsstyrelsernas verksamhet och lämnar stöd, råd och vägledning i denna verksamhet.

 • SJVFS 2012:25: Statens jordbruksverks föreskrifter om smittskyddsmässiga villkor för hållande av hjort i hägn samt för hållande av andra klövdjur och hästdjur i sambete med hjort i hägn
 • SJVFS 2019:25: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård
 • SJVFS 2013:14: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien m.m. för att förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen

Föreskrifter om offentlig kontroll

16 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

 1. hur offentlig kontroll skall bedrivas,
 2. skyldighet för en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan som anlitas i den offentliga kontrollen att lämna information till Jordbruksverket om den kontrollverksamhet som bedrivs.

 • SJVFS 2012:25: Statens jordbruksverks föreskrifter om smittskyddsmässiga villkor för hållande av hjort i hägn samt för hållande av andra klövdjur och hästdjur i sambete med hjort i hägn
 • SJVFS 2015:16: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:131) om obligatorisk hälsokontroll avseende koccidios hos slaktkyckling
 • SJVFS 2010:63: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:145) om obligatorisk hälsoövervakning avseende sjukdomen enzootisk bovin leukos (EBL) i nötkreatursbesättningar
 • SJVFS 2018:24: Statens jordbruksverks föreskrifter om hästdjur som används till avel och om identitetshandlingar för hästdjur

Avgifter

17 §  Jordbruksverket och Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om skyldighet att betala sådan avgift som avses i 20 § lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. och om beräkningen av dessa avgifter.

 • SJVFS 2015:16: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:131) om obligatorisk hälsokontroll avseende koccidios hos slaktkyckling
 • SJVFS 2010:63: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:145) om obligatorisk hälsoövervakning avseende sjukdomen enzootisk bovin leukos (EBL) i nötkreatursbesättningar
 • SJVFS 2017:38: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:14) om märkning och registrering av får och getter
 • SJVFS 2007:14: Statens jordbruksverks föreskrifter om märkning och registrering av får och getter
 • SJVFS 2017:37: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:13) om märkning och registrering av svin
 • SJVFS 2007:13: Statens jordbruksverks föreskrifter om märkning och registrering av svin
 • SJVFS 2007:87: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:8) om avgift för BSE-tester för nötkreatur som slaktats för att användas som livsmedel
 • SJVFS 2007:12: Statens jordbruksverks föreskrifter om märkning och registrering av nötkreatur
 • SJVFS 2018:24: Statens jordbruksverks föreskrifter om hästdjur som används till avel och om identitetshandlingar för hästdjur
 • SJVFS 2017:39: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur
 • SJVFS 2015:46: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:14) om märkning och registrering av får och getter
 • SJVFS 2015:45: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:13) om märkning och registrering av svin
 • SJVFS 2015:44: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur
 • SJVFS 2012:35: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:13) om märkning och registrering av svin
 • SJVFS 2012:34: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:14) om märkning och registrering av får och getter
 • SJVFS 2012:33: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur
 • SJVFS 2010:82: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:14) om märkning och registrering av får och getter
 • SJVFS 2009:81: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:14) om märkning och registrering av får och getter
 • SJVFS 2009:80: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (2007:13) om märkning och registrering av svin
 • SJVFS 2009:56: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:14) om märkning och registrering av får och getter
 • SJVFS 2009:55: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (2007:13) om märkning och registrering av svin
 • SJVFS 2007:85: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:14) om märkning och registrering av får och getter
 • SJVFS 2007:84: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:13) om märkning och registrering av svin
 • SJVFS 2007:83: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur
 • SJVFS 2007:82: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:20) om registrering av anläggningar med värphöns
 • SJVFS 2007:73: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:14) om märkning och registrering av får och getter
 • SJVFS 2007:72: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:13) om märkning och registrering av svin
 • SJVFS 2007:71: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur
 • SJVFS 2007:32: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:14) om märkning och registrering av får och getter

Ersättning av statsmedel

18 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om ersättning enligt 19 a § lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.

[S2]Frågor om ersättning prövas av Jordbruksverket. Förordning (2014:1007).

Övriga bestämmelser

19 §  Närmare föreskrifter för verkställighet av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. eller denna förordning får meddelas av Jordbruksverket och Livsmedelsverket.

20 §  I 23 § lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. finns bestämmelser om överklagande till länsstyrelsen.

[S2]I 24 § lagen om provtagning på djur, m.m. finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:1015).

Ändringar

Förordning (2006:815) om provtagning på djur, m.m.

CELEX-nr
32005R0001
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2009:1387) om ändring i förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m.

Omfattning
ny 4 a §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:291) om ändring i förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m.

Omfattning
ändr. 10, 12 §§; nya 11 a, 12 a §§
CELEX-nr
32009R0206
Ikraftträder
2010-06-01

Förordning (2014:1007) om ändring i förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m.

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraftträder
2014-08-01

Förordning (2014:1430) om ändring i förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m.

Omfattning
ny 11 b §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2016:103) om ändring i förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m.

Omfattning
nya 9 a, 9 b, 9 c, 9 d, 9 e §§, rubr. närmast före 9 a §
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2018:1015) om ändring i förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m.

Omfattning
ändr. 20 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2019:706) om ändring i förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m.

Omfattning
upph. 11 a §; ändr. 4, 14 §§
Ikraftträder
2019-12-14