Inaktuell version

Förordning (2006:815) om provtagning på djur, m.m.

Departement
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2006-06-08
Ändring införd
SFS 2006:815 i lydelse enligt SFS 2014:1430
Ikraft
2006-07-01
Upphäver
Förordning (1998:134) om provtagning på djur, m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.

EG-bestämmelser

2 §  De EG-rättsliga grundförordningar som helt eller delvis kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. anges i ett tillkännagivande av regeringen.

[S2]I fråga om EG-bestämmelser i sådana förordningar som faller inom flera lagars tillämpningsområde anges i tillkännagivandet vilka bestämmelser som kompletteras av lagen om provtagning på djur, m.m.

[S3]Statens jordbruksverk och Livsmedelsverket får meddela de föreskrifter och fatta de beslut som behövs som komplettering till EG-bestämmelserna.

Provtagning och undersökning

3 §  Föreskrifter eller beslut i det särskilda fallet om provtagning eller undersökning enligt lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. får meddelas av

 1. Jordbruksverket för att kartlägga förekomst av, fastställa frihet från eller kontrollera smittsamma djursjukdomar och för att, i fråga om kontroller som görs enligt 2, genomföra efterföljande provtagning eller undersökning av djur,
 2. Livsmedelsverket för att kontrollera förekomsten av restsubstanser och andra ämnen i djur och djurprodukter.

[S2]Beslut om föreskrifter när det gäller smittsamma djursjukdomar enligt första stycket 1 skall föregås av samråd med Statens veterinärmedicinska anstalt.

[S3]Vad som sägs i denna förordning om djursjukdomar gäller även förekomsten av smittämnen hos djur.

4 §  Provtagning eller undersökning skall utföras av veterinär eller annan person som utses av Jordbruksverket eller Livsmedelsverket.

[S2]Analys av sådana prover som tas vid efterföljande provtagning enligt 3 § första stycket och sådana prover som avses i 3 § första stycket 2 får utföras av laboratorier som utses av Livsmedelsverket. Verket skall även utse de referenslaboratorier som avses i artikel 14 i rådets direktiv (EG) nr 96/23 av den 29 april 1996 om införande av kontrollåtgärder för vissa ämnen och restsubstanser av dessa i levande djur och produkter framställda därav och om upphävande av direktiv 85/358/EEG och 86/469/EEG samt beslut 89/187/EEG och 91/664/EEG, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004.

[S3]Föreskrifter om provtagnings- eller undersökningsmaterial enligt 4 § andra stycket lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. får meddelas av Jordbruksverket och Livsmedelsverket.

4 a §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om i vilken utsträckning en veterinär eller den som är ansvarig för ett laboratorium ska anmäla och rapportera misstänkta eller inträffade fall av smittsamma djursjukdomar. Förordning (2009:1387).

Hälsoövervakning, uppgifter om läkemedelsanvändning och villkor för livdjursförsäljning

5 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vad den som håller djur skall iaktta i fråga om

 1. anmälningsskyldighet och skyldighet att föra anteckningar om verksamheten enligt 6 § första stycket 1 och 2 lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.,
 2. skyldighet att föra register över behandling med läkemedel och bevara journaler som rör sådan behandling enligt 6 § första stycket 3 samma lag, och
 3. krav på hygien i djurhållning enligt 6 § första stycket 4 samma lag.

[S2]Jordbruksverket får meddela föreskrifter eller i ett enskilt fall besluta enligt 6 § andra stycket lagen om provtagning på djur, m.m. om villkor för försäljning av livdjur och om villkor för flyttning av sådana djur.

 • SJVFS 2019:25: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård

Spridning av smitta och ämnen som kan skada människors eller djurs hälsa

6 §  För att förebygga och hindra spridning av smittsamma djursjukdomar får Jordbruksverket meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om

 1. avlivning av djur,
 2. isolering av djur,
 3. begränsningar eller andra villkor när det gäller hanteringen av djur eller produkter av djur och andra varor eller när det gäller kontakter mellan djur och människor.

7 §  I fråga om livsmedelsproducerande djur som innehåller eller kan antas innehålla sådana ämnen eller restsubstanser som kan göra livsmedlet icke säkert får Jordbruksverket meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om

 1. omhändertagande eller märkning av djur,
 2. förbud mot att djur flyttas, överlåts eller används till livsmedel, samt
 3. avlivning av djur.

 • SJVFS 2019:32: Statens jordbruksverks föreskrifter om läkemedel och läkemedelsanvändning

8 §  I fråga om produkter från livsmedelsproducerande djur som innehåller eller kan antas innehålla sådana ämnen eller restsubstanser som kan göra livsmedlet icke säkert får Livsmedelsverket meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om

 1. omhändertagande av djurprodukter,
 2. förbud mot att djurprodukter flyttas, överlåts eller används till livsmedel.

Märkning m.m.

9 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

 1. märkning, journalföring och registrering av djur samt utfärdande av identitetshandlingar för djur,
 2. rapportering av inträffade fall av smittsamma djursjukdomar,
 3. djurhälsa, flyttningsdokument för djur och hygien vid transport av djur,
 4. registrering av djurhållare och anläggningar för djur, samt
 5. förbud mot användning av anläggningar som inte uppfyller krav på registrering som föreskrivs med stöd av 4.

[S2]Jordbruksverket får i föreskrifter som avses i första stycket 1 överlåta till organisationer att föra register och utfärda identitetshandlingar.

 • SJVFS 2018:24: Statens jordbruksverks föreskrifter om hästdjur som används till avel och om identitetshandlingar för hästdjur
 • SJVFS 2019:32: Statens jordbruksverks föreskrifter om läkemedel och läkemedelsanvändning

Behörig myndighet

10 §  Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m., om inte annat framgår av 12 a, 13, 14 eller 15 §, eller om regeringen beslutar något annat. Förordning (2010:291).

11 §  Jordbruksverket skall utföra de uppgifter som enligt artikel 14 och 18 i rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen, senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 1/2005, ankommer på en behörig myndighet eller en medlemsstat.

11 a §  Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt artiklarna 3 och 7 i kommissionens förordning (EG) nr 206/2009 av den 5 mars 2009 om införsel för personligt bruk till gemenskapen av produkter av animaliskt ursprung och om ändring av förordning (EG) nr 136/2004.

[S2]Tullverket ska dock utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 3 i kommissionens förordning (EG) nr 206/2009 vad avser att säkerställa att resande som anländer från tredje land vid införselorter uppmärksammas på de veterinärvillkor som gäller varor för personligt bruk som förs in i unionen. Förordning (2010:291).

11 b §  Jordbruksverket ska utföra den uppgift som en medlemsstat har enligt artikel 22 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97, nämligen att årligen, senast den 31 augusti, lägga fram en rapport till Europeiska kommissionen om genomförandet av de officiella kontrollerna under föregående år. Förordning (2014:1430).

Kontrollmyndigheter

12 §  Jordbruksverket utövar offentlig kontroll, om inte annat följer av 12 a, 13, 14 eller 15 §. Jordbruksverket är i tillämpliga fall behörig myndighet att utöva offentlig kontroll i enlighet med de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. Förordning (2010:291).

12 a §  Tullverket är behörig myndighet att utföra offentlig kontroll enligt kommissionens förordning (EG) nr 206/2009. Förordning (2010:291).

13 §  Livsmedelsverket är behörig myndighet att utöva offentlig kontroll av efterlevnaden av

 1. föreskrifter och beslut som meddelas med stöd av 3 § andra stycket lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m., och
 2. föreskrifter och beslut om djurprodukter, som meddelas med stöd av 8 § samma lag.

14 §  Livsmedelsverket är, genom de officiella veterinärerna och de officiella assistenterna, behörig myndighet att utöva offentlig kontroll

 1. enligt avsnitt I, kapitel II, F 1 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, samt
 2. av efterlevnaden av föreskrifter och beslut om provtagning och undersökning på slakterier och vilthanteringsanläggningar som har meddelats med stöd av 3 § första stycket 1.

15 §  Jordbruksverket får överlåta åt länsstyrelserna att utöva offentlig kontroll över efterlevnaden av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m., de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen samt de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna.

[S2]För det fall Jordbruksverket överlåter offentlig kontroll åt länsstyrelserna, skall länsstyrelserna utföra de kontrolluppgifter som ankommer på behörig myndighet enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.

[S3]Jordbruksverket samordnar länsstyrelsernas verksamhet och lämnar stöd, råd och vägledning i denna verksamhet.

 • SJVFS 2019:25: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård

Föreskrifter om offentlig kontroll

16 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

 1. hur offentlig kontroll skall bedrivas,
 2. skyldighet för en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan som anlitas i den offentliga kontrollen att lämna information till Jordbruksverket om den kontrollverksamhet som bedrivs.

 • SJVFS 2018:24: Statens jordbruksverks föreskrifter om hästdjur som används till avel och om identitetshandlingar för hästdjur

Avgifter

17 §  Jordbruksverket och Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om skyldighet att betala sådan avgift som avses i 20 § lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. och om beräkningen av dessa avgifter.

 • SJVFS 2018:24: Statens jordbruksverks föreskrifter om hästdjur som används till avel och om identitetshandlingar för hästdjur

Ersättning av statsmedel

18 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om ersättning enligt 19 a § lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.

[S2]Frågor om ersättning prövas av Jordbruksverket. Förordning (2014:1007).

Övriga bestämmelser

19 §  Närmare föreskrifter för verkställighet av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. eller denna förordning får meddelas av Jordbruksverket och Livsmedelsverket.

20 §  Bestämmelser om överklagande finns i 23 och 24 §§ lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. och i 22 a § förvaltningslagen (1986:223).

Ändringar

Förordning (2006:815) om provtagning på djur, m.m.

CELEX-nr
32005R0001
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2009:1387) om ändring i förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m.

Omfattning
ny 4 a §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:291) om ändring i förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m.

Omfattning
ändr. 10, 12 §§; nya 11 a, 12 a §§
CELEX-nr
32009R0206
Ikraftträder
2010-06-01

Förordning (2014:1007) om ändring i förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m.

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraftträder
2014-08-01

Förordning (2014:1430) om ändring i förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m.

Omfattning
ny 11 b §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2016:103) om ändring i förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m.

Omfattning
nya 9 a, 9 b, 9 c, 9 d, 9 e §§, rubr. närmast före 9 a §
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2018:1015) om ändring i förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m.

Omfattning
ändr. 20 §
Ikraftträder
2018-07-01