Inaktuell version

Förordning (2007:1068) med instruktion för Centrala etikprövningsnämnden

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007
Upphäver
Förordning (2003:617) med instruktion för Centrala etikprövningsnämnden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Uppgifter

1 §  Centrala etikprövningsnämnden prövar ansökningar om etikprövning av forskning som avser människor och utövar tillsyn enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.

Centrala etikprövningsnämnden prövar även vissa frågor enligt lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Ledning

2 §  Centrala etikprövningsnämnden leds av en nämnd.

3 §  I 32 och 33 §§ lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor finns bestämmelser om nämndens sammansättning och när nämnden är beslutför.

[S2]Det ska finnas personliga ersättare för samtliga ledamöter i nämnden.

[S3]Vetenskapsrådet ska lämna förslag till regeringen på ledamöter och ersättare med vetenskaplig kompetens.

Organisation

4 §  Ordföranden utser en av ledamöterna att vara vetenskaplig sekreterare i nämnden för en bestämd tid.

[S2]Den vetenskapliga sekreteraren ska förbereda ärenden inför nämndens sammanträden och bistå med vetenskaplig kompetens.

5 §  Vetenskapsrådet ska upplåta lokaler och svara för att kansligöromål, föredragning av ärenden och därmed sammanhängande uppgifter utförs åt Centrala etikprövningsnämnden.

Ärendenas handläggning

6 §  Ärendena avgörs efter föredragning. Den vetenskapliga sekreteraren är föredragande i nämnden. Även personal vid Vetenskapsrådet som utför uppgifter som anges i 5 § får vara föredragande i nämnden.

7 §  När etiska frågor av ny och principiell karaktär handläggs ska om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

8 §  I 33 § tredje stycket lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor finns bestämmelser om att ordföranden får lämna över vissa uppgifter till en föredragande i nämnden. Ett sådant överlämnande ska ske i särskilt beslut.

Undantag från myndighetsförordningen

9 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Centrala etikprövningsnämnden:

[S2]5 § om delegering,

[S3]14 § om nämndens sammansättning,

[S4]15 och 16 §§ om beslutförhet, och

[S5]27 § om rätt att företräda staten vid domstol.

Ändringar

Förordning (2007:1068) med instruktion för Överklagandenämnden för etikprövning

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:1069 ) om ändring i förordningen (2007:1068) med instruktion för Centrala etikprövningsnämnden

Omfattning
nuvarande 9 § betecknas 13 §; rubr. närmast före nuvarande 9 § sätts närmast före 13 §; nya 9, 10, 11, 12 §§, rubr. närmast före 9 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2013:507) om ändring i förordningen (2007:1068) med instruktion för Centrala etikprövningsnämnden

Omfattning
ändr. 9, 11 §§
Ikraftträder
2013-07-17

Förordning (2016:1259) om ändring i förordningen (2007:1068) med instruktion för Centrala etikprövningsnämnden

Omfattning
ändr. 10, 11 §§
Ikraftträder
2017-01-25

Förordning (2018:1882) om ändring i förordningen (2007:1068) med instruktion för Centrala etikprövningsnämnden

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 5, 9, 11, 13 §§
Ikraftträder
2019-01-01