Inaktuell version

Förordning (2007:1068) med instruktion för Överklagandenämnden för etikprövning

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:1068 i lydelse enligt SFS 2018:1882
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (2003:617) med instruktion för Centrala etikprövningsnämnden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Uppgifter

1 §  I 31 § lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor finns bestämmelser om att Överklagandenämnden för etikprövning

Ledning

2 §  Överklagandenämnden för etikprövning leds av en nämnd. Förordning (2018:1882).

3 §  I 32 och 33 §§ lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor finns bestämmelser om nämndens sammansättning och när nämnden är beslutför.

[S2]Det ska finnas personliga ersättare för samtliga ledamöter i nämnden.

[S3]Vetenskapsrådet ska lämna förslag till regeringen på ledamöter och ersättare med vetenskaplig kompetens.

Organisation

4 §  Ordföranden utser en av ledamöterna att vara vetenskaplig sekreterare i nämnden för en bestämd tid.

[S2]Den vetenskapliga sekreteraren ska förbereda ärenden inför nämndens sammanträden och bistå med vetenskaplig kompetens.

5 §  Vetenskapsrådet upplåter lokaler och utför administrativa och handläggande uppgifter åt Överklagandenämnden för etikprövning. Förordning (2018:1882).

Ärendenas handläggning

6 §  Ärendena avgörs efter föredragning. Den vetenskapliga sekreteraren är föredragande i nämnden. Även personal vid Vetenskapsrådet som utför uppgifter som anges i 5 § får vara föredragande i nämnden.

7 §  När etiska frågor av ny och principiell karaktär handläggs ska om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

8 §  I 33 § tredje stycket lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor finns bestämmelser om att ordföranden får lämna över vissa uppgifter till en föredragande i nämnden. Ett sådant överlämnande ska ske i särskilt beslut.

Expertgruppen för oredlighet i forskning

9 §  Vid Överklagandenämnden för etikprövning ska det finnas en expertgrupp som på begäran av ett universitet eller en högskola som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434) ska yttra sig i ärenden som rör utredningar av misstankar om oredlighet i forskning och konstnärlig forskning samt utvecklingsarbete. Förordning (2018:1882).

10 §  Expertgruppen för oredlighet i forskning ska bestå av en ordförande och sex övriga ledamöter. De övriga ledamöterna ska ha vetenskaplig kompetens inom olika forskningsområden, varav en ledamot ska företräda etisk sakkunskap.

[S2]Varje ledamot ska ha en personlig ersättare. Ordföranden och ersättaren för ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare.

[S3]En ledamot eller ersättare för en ledamot får inte vara ledamot av Vetenskapsrådets styrelse eller någon av Vetenskapsrådets särskilda beslutsorgan eller inneha motsvarande funktion hos andra statliga organ vars huvudsakliga uppgift är forskningsfinansiering.

[S4]För enskilda ärenden får expertgruppen utse sakkunniga.

[S5]Expertgruppen är beslutför när ordföranden och minst fyra övriga ledamöter är närvarande. Förordning (2016:1259).

11 §  Ordföranden och övriga ledamöter samt ersättare för dessa utses av regeringen.

[S2]Tre ledamöter samt ersättare för dessa utses efter förslag av den samordningsgrupp som finns vid Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Verket för innovationssystem och Statens energimyndighet.

[S3]En ledamot samt ersättare utses efter förslag av Överklagandenämnden för etikprövning och två ledamöter samt ersättare efter förslag av Sveriges universitets- och högskoleförbund. Förordning (2018:1882).

12 §  Ordföranden och övriga ledamöter samt deras ersättare utses för tre år. Förordning (2009:1069).

Undantag från myndighetsförordningen

13 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Överklagandenämnden för etikprövning:

[S2]5 § om delegering,

[S3]14 § om nämndens sammansättning,

[S4]15 och 16 §§ om beslutsförhet, och

[S5]27 § om rätt att företräda staten vid domstol. Förordning (2018:1882).

Ändringar

Förordning (2007:1068) med instruktion för Överklagandenämnden för etikprövning

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:1069 ) om ändring i förordningen (2007:1068) med instruktion för Centrala etikprövningsnämnden

Omfattning
nuvarande 9 § betecknas 13 §; rubr. närmast före nuvarande 9 § sätts närmast före 13 §; nya 9, 10, 11, 12 §§, rubr. närmast före 9 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2013:507) om ändring i förordningen (2007:1068) med instruktion för Centrala etikprövningsnämnden

Omfattning
ändr. 9, 11 §§
Ikraftträder
2013-07-17

Förordning (2016:1259) om ändring i förordningen (2007:1068) med instruktion för Centrala etikprövningsnämnden

Omfattning
ändr. 10, 11 §§
Ikraftträder
2017-01-25

Förordning (2018:1882) om ändring i förordningen (2007:1068) med instruktion för Centrala etikprövningsnämnden

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 5, 9, 11, 13 §§
Ikraftträder
2019-01-01