Förordning (2007:1081) med instruktion för Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:1081 i lydelse enligt SFS 2018:1027
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (2006:853) med instruktion för Överåklagarnämnden för nämndemannauppdrag
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16

Uppgifter

1 §  Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag har till uppgift att pröva överklaganden av domstols beslut om entledigande och avstängning av nämndemän enligt 4 kap. 8 b § rättegångsbalken och 23 § lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar.

Ledning

2 §  Myndigheten leds av en nämnd.

3 §  Nämnden består av fem ledamöter. För varje annan ledamot än ordföranden och vice ordföranden finns en ersättare.

[S2]Ordföranden och vice ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare.

Organisation

4 §  Hos nämnden tjänstgör en sekreterare.

5 §  Kammarrätten i Sundsvall ska upplåta lokaler och utföra administrativa uppgifter åt myndigheten.

Beslutförhet

6 §  Nämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och tre andra ledamöter är närvarande.

Ärendenas handläggning

7 §  Nämnden får ge dem som kan lämna upplysningar i ett ärende tillfälle att närvara vid ett sammanträde.

[S2]Den som varit närvarande har rätt att av allmänna medel få skälig ersättning för sina inställelsekostnader.

8 §  Myndigheten får i arbetsordningen meddela föreskrifter om att ordföranden eller vice ordföranden får besluta om avskrivning av ärenden efter återkallelse och att ordföranden, vice ordföranden eller sekreteraren får pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar.

Anställningar och uppdrag

9 §  Det som föreskrivs i 22 § myndighetsförordningen (2007:515) om ledamöter och ordförande ska även gälla för ersättare för ledamöter, vice ordförande och sekreteraren i nämnden.

Överklagande

10 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 7 § andra stycket får dock inte överklagas. Förordning (2018:1027).

Undantag från myndighetsförordningen

11 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

[S2]5 § om delegering,

[S3]8 § om arbetsgivarpolitik, och

[S4]16 § andra stycket om beslutförhet.

Ändringar

Förordning (2007:1081) med instruktion för Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2018:1027) om ändring i förordningen (2007:1081) med instruktion för Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2018-07-01