Inaktuell version

Förordning (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Departement
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
SFS 2007 i lydelse enligt SFS 2015:528
Upphäver
Förordning (1996:353) med instruktion för Konkurrensverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Uppgifter

1 §  Konkurrensverket är förvaltningsmyndighet för konkurrensfrågor och tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen. Förordning (2015:528).

2 §  Konkurrensverket ska verka för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna samt en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer.

[S2]Konkurrensverket ska se till att de regelverk och rutiner verket disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag. Förordning (2008:1231).

3 §  Konkurrensverket ska fullgöra de uppgifter som följer av 1. konkurrenslagen (2008:579),

 1. 18 kap. 1 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, 18 kap. 1 § lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och 18 kap. 1 § lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet,
 2. lagen (2014:836) om näringsförbud,
 3. lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.,
 4. 10 kap. 7 § lagen (2008:962) om valfrihetssystem,
 5. 22 § lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering,
 6. förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område, och
 7. konkurrensförordningen (2008:604).

[S2]Konkurrensverket är tillsynsmyndighet då Arbetsförmedlingen tillämpar lagen (2008:962) om valfrihetssystem i enlighet med lagen (2010:536) om valfrihet hos Arbetsförmedlingen eller lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Vid tillsynen tillämpas 10 kap. 8 § lagen om valfrihetssystem. Förordning (2014:937).

4 §  Konkurrensverket ska utöver vad som följer av 3 §

 1. uppmärksamma hinder mot en effektiv konkurrens i offentlig och privat verksamhet och mot en effektiv offentlig upphandling, lämna förslag till konkurrensutsättning och till regelreformering samt följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde,
 2. fullgöra den övervakning och rapportering i fråga om detaljhandel med alkohol som överenskommits mellan Sverige och Europeiska kommissionen,
 3. avge yttranden enligt 23 § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation,
 4. samla in uppgifter för statistikändamål,
 5. när verket från allmän domstol eller Marknadsdomstolen får en kopia av en dom eller ett slutligt beslut som gäller tillämpningen av artikel 101 eller artikel 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt utan dröjsmål översända domen eller beslutet till Europeiska kommissionen,
 6. till Regeringskansliet årligen överlämna kopior av domar och slutliga beslut som gäller tillämpningen av 16 kap. 14 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller 16 kap. 14 § lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster,
 7. fullgöra de uppgifter som ska skötas av en nationell konkurrensmyndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi, och
 8. inom ramen för sina uppgifter enligt 1, arbeta för att öka förutsättningarna för små och medelstora företag att delta i offentliga upphandlingar. Förordning (2015:528).

4 a § Har upphävts genom förordning (2015:528).

5 §  Konkurrensverket ska till Europeiska kommissionen

 1. senast den 31 mars varje år överlämna en förteckning över vilka offentliga företag inom tillverkningsindustrin och holdingföretag som omfattas av rapporteringsskyldighet enligt 8 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., och
 2. årligen, och senast inom nio månader efter det att företagets räkenskapsår gått till ända, överlämna handlingar och annan ekonomisk information om sådana företag som sägs i 1.

[S2]Konkurrensverket ska vidare, om kommissionen begär det, överlämna information från en öppen eller en separat redovisning enligt 3 och 4 §§ samma lag. Detsamma gäller annan information som behövs för att utvärdera dessa redovisningar. Förordning (2010:645).

6 §  Konkurrensverket ska bidra till den internationella utvecklingen inom sitt ansvarsområde. Verket får vid behov samverka med motsvarande myndigheter i andra länder. Förordning (2015:528).

7 §  Konkurrensverket får, när det är nödvändigt för genomförandet av avtal mellan Danmark, Island, Norge och Sverige om samarbete i konkurrensfrågor, på eget initiativ eller efter förfrågan lämna ut uppgifter till konkurrensmyndigheterna i Danmark, Island och Norge utan hinder av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

[S2]Uppgifter som lämnas ut enligt första stycket får i det enskilda fallet förenas med villkor för användandet, om det krävs med hänsyn till den enskildes rätt eller från allmän synpunkt. Förordning (2010:645).

8 §  Konkurrensverket ska i lämplig omfattning informera företag, upphandlande myndigheter, upphandlande enheter och andra berörda om

 1. avgöranden i konkurrens- och upphandlingsärenden,
 2. tillämpningen av konkurrenslagen (2008:579), lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, och
 3. Europeiska unionens konkurrens- och upphandlingsregler.

[S2]Konkurrensverket ska främja ett konkurrensinriktat synsätt och verka för en enhetlig tillämpning av de nationella upphandlingsreglerna.

[S3]Konkurrensverket ska ge länsstyrelserna sådant underlag som de behöver för sina uppgifter på konkurrensområdet. Förordning (2011:1042).

9 §  Konkurrensverket ska underrätta Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten innan verket väcker talan om eller ansöker om näringsförbud enligt 17 § lagen (2014:836) om näringsförbud. Förordning (2014:937).

9 a § Har upphävts genom förordning (2015:528).

Samverkan

10 §  Konkurrensverket ska sträva efter en effektiv samverkan med myndigheter, länsstyrelser och andra berörda aktörer och bör vidare samråda med de myndigheter som berörs av verkets förslag till åtgärder.

[S2]Konkurrensverket ska samverka med Upphandlingsmyndigheten för att utveckla den offentliga upphandlingen. Förordning (2015:528).

Ledning

11 §  Konkurrensverket leds av en myndighetschef.

Rådet för forskningsfrågor

12 §  Vid Konkurrensverket ska det finnas ett råd för forskningsfrågor. Rådet har till uppgift att bistå Konkurrensverket i arbetet med att stimulera forskningen på konkurrens- och upphandlingsområdet. Rådet ska även tillföra verket och Upphandlingsmyndigheten sådana resultat från utvecklingen främst inom de ekonomiska och juridiska vetenskaperna som kan ha betydelse för verkets och myndighetens verksamhet.

[S2]Rådet ska delta i beredningen av ärenden om fördelning av medel från anslaget för konkurrensforskning. Beslut i sådana frågor fattas av Konkurrensverket efter förslag av rådet. Förordning (2015:528).

13 §  Rådet för forskningsfrågor består av myndighetschefen, som är ordförande, och högst tio andra ledamöter, som utses av Konkurrensverket efter samråd med Upphandlingsmyndigheten. Rådets sammansättning ska vara representativ för de uppgifter som det har att utföra enligt 12 §. Förordning (2015:528).

14 § Har upphävts genom förordning (2015:528).

Anställningar och uppdrag

15 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

16 §  Vid Konkurrensverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

17 §  I administrativa ärenden ska Konkurrensverket tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

18 §  Konkurrensverket får mot ersättning utföra uppdrag åt Regeringskansliet, andra myndigheter samt åt kommittéer och utredare.

[S2]Konkurrensverket får ta ut avgifter för varor och tjänster med stöd av 4 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191) utan hinder av den begränsning som följer av andra stycket samma paragraf.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen (1996:353) med instruktion för Konkurrensverket ska upphöra att gälla.
 2. Ledamot i Rådet för forskningsfrågor som har utsetts före ikraftträdandet kvarstår som sådan ledamot under den tid som han eller hon har utsetts för.
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:611) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Omfattning
ändr. 3, 8, 9 §§
Ikraftträder
2008-11-01

Förordning (2008:1231) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 6 §§
CELEX-nr
32004L0085
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:645) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Omfattning
ändr. 3, 4, 5, 7, 8 §§
Ikraftträder
2010-07-15

Förordning (2011:718) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2011-08-01

Förordning (2011:1042) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Omfattning
ändr. 3, 8 §§
Ikraftträder
2011-11-01

Förordning (2013:387) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Omfattning
ändr. 3, 4, 6 §§
CELEX-nr
32011R1227
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2013:1093) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2014:60) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2014-03-01

Förordning (2014:784) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Omfattning
ändr. 1, 4, 10, 12, 13, 14 §§; nya 4 a, 9 a §§
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2014:937) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Omfattning
ändr. 3, 9 §§
Ikraftträder
2014-08-02

Förordning (2015:528) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Omfattning
upph. 4 a, 9 a, 14 §§, rubr. närmast efter 11 §, rubr. närmast före 14 §; ändr. 1, 4, 6, 10, 12, 13 §§
Ikraftträder
2015-09-01

Förordning (2015:836) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:240) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2016-09-01

Förordning (2016:1169) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Omfattning
ändr. 3, 4, 8 §§
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2016:1218) om ändring i förordningen (2016:1169) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Omfattning
ändr. 3, 8 §§ i 2016:1169

Förordning (2018:1621) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2018-12-01

Förordning (2019:18) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2019-03-24