Upphävd författning

Förordning (2007:1140) med instruktion för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Version: 2014:73

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
SFS 2007:1140 i lydelse enligt SFS 2014:73
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1994:1389) med instruktion för Ungdomsstyrelsen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har ett övergripande ansvar för att de nationella ungdomspolitiska målen får genomslag inom olika samhällssektorer. Förordning (2014:73).

2 §  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska inom ungdomspolitiken särskilt

 1. ansvara för att det finns samlad kunskap om ungdomars levnadsvillkor och sprida denna kunskap på nationell och lokal nivå,
 2. göra samordnade uppföljningar av statliga insatser för ungdomar och verka för att ungdomsperspektivet utvecklas i statliga myndigheters verksamheter,
 3. verka för att kommunerna utvecklar en kunskapsbaserad ungdomspolitik och stödja denna utveckling, och
 4. verka för förnyelse och utveckling av ungdomars fritids- och föreningsverksamheter. Förordning (2014:73).

3 §  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska inom politiken för det civila samhället

 1. ansvara för att det finns samlad kunskap om det civila samhällets villkor, sammansättning och utveckling samt sprida denna kunskap på nationell, regional och lokal nivå,
 2. analysera, följa upp och utvärdera insatser inom området, och
 3. bilda nätverk för samverkan med andra berörda myndigheter och organisationer. Förordning (2014:73).

4 §  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fullgör uppgifter enligt

 1. förordningen (2001:1060) om statsbidrag till ungdomsorganisationer,
 2. förordningen (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering,
 3. förordningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering,
 4. förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt,
 5. förordningen (2008:62) om statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans,
 6. förordningen (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund, och
 7. förordningen (2008:349) om statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck.

[S2]Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor kan även fullgöra uppgifter enligt andra förordningar. Förordning (2014:73).

5 §  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är nationellt kontor för de EU-program inom ungdomsområdet som regeringen beslutar. Myndigheten ansvarar för att programmen genomförs i Sverige och för hanteringen av de stödstrukturer som hör till programmen. Förordning (2014:73).

6 §  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska inom sitt verksamhetsområde, om det inte finns särskilda skäl mot detta, med kön som övergripande indelningsgrund redovisa statistik, uppföljningar och analyser uppdelat på ålder, inrikes respektive utrikes födda samt bostadsort, om möjligt på stadsdelsnivå. Förordning (2014:73).

Ledning

7 §  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor leds av en myndighetschef. Förordning (2014:73).

8 §  Vid Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska det finnas ett insynsråd som består av högst elva ledamöter, ordföranden inräknad. Förordning (2014:73).

Anställningar och uppdrag

9 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

10 §  Vid Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska det finnas en personalansvarsnämnd. Förordning (2014:73).

Tillämpligheten av vissa förordningar

11 §  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101). Förordning (2014:73).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:1140) med instruktion för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:61) om ändring i förordningen (2007:1140) med instruktion för Ungdomsstyrelsen

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009. Den ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2009.
Omfattning
upph. 4 §; ändr. 3, 5 §§
Ikraftträder
2009-04-01

Förordning (2009:1301) om ändring i förordningen (2007:1140) med instruktion för Ungdomsstyrelsen

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2011:1602) om ändring i förordningen (2007:1140) med instruktion för Ungdomsstyrelsen

Omfattning
ändr. 2, 3, 5 §§; ny 4 §
Ikraftträder
2012-01-30

Förordning (2014:73) om ändring i förordningen (2007:1140) med instruktion för Ungdomsstyrelsen

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 §§
Ikraftträder
2014-04-01

Ändring, SFS 2015:49

Omfattning
upph.